Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой договор на хранение (закачку, хранение, отбор) природного газа

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 22.07.2011
Утратил силу

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу

м. ____________

"___" ____________ 20__ року

__________________________________ (ліцензія НКРЕ на зберігання природного газу серія __ від _____ N ____), далі - Виконавець, в особі __________________________________________, який (яка) діє на підставі довіреності від "___" _______ 20__ року N ______, з однієї сторони, і ____________________________________, далі - Замовник (юридична особа, фізична особа - підприємець), в особі ________________________________________, який (яка) діє на підставі
_____________________________________________________________________________________,
з другої сторони, керуючись Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу",  уклали даний договір на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу (далі - договір) про наступне:

1. Предмет договору

Виконавець зобов'язується протягом строку, визначеного даним договором, зберігати в підземному сховищі газу (далі - ПСГ) природний газ (далі - газ), у тому числі страховий запас газу, переданий йому Замовником, та повернути Замовнику газ у кількості, визначеній у цьому договорі, а Замовник зобов'язується внести плату за послуги із зберігання (закачування, зберігання, відбору) у встановлені цим договором строки.

2. Умови зберігання і порядок приймання-передачі газу

2.1. Замовник передає Виконавцю газ на зберігання, у тому числі страховий запас газу, у таких обсягах:

____________ тис. куб. м - обсяг газу, що закачується в ПСГ у поточному сезоні зберігання (період з 15 квітня поточного року по 15 квітня наступного року);

____________ тис. куб. м - обсяг газу в ПСГ, на який Замовник набуває право власності.

У випадку наявності в ПСГ невикористаної частини (залишку) обсягу газу Замовника на кінець минулого сезону зберігання останній залишає його в ПСГ Виконавця на зберігання в поточному сезоні зберігання, що оформляється сторонами у відповідності до пункту 2.15 цього договору.

2.2. Із зазначених у пункті 2.1 цього договору обсягів газу страховий запас складає ___________ тис. куб. м.

2.3. При прийнятті газу Замовника відповідно до цього договору на зберігання та/або створення страхового запасу газу Виконавець не набуває права власності на прийнятий газ Замовника.

Виконавець не має права здійснювати відбір газу, переданого Замовником відповідно до цього договору на зберігання та/або створення страхового запасу газу, без письмової згоди Замовника, крім випадків, передбачених у пункті 2.4 цього договору.

2.4. Виконавець має право відбирати страховий запас газу із ПСГ та передавати його Замовнику без письмового погодження Замовником у разі використання споживачами Замовника газу в обсягах, які перевищують установлені договорами на постачання газу із Замовником, та/або виникнення дефіциту природного газу в Замовника при здійсненні постачання природного газу.

2.5. Замовник передає газ на зберігання Виконавцю, у тому числі страховий запас газу, у період закачування газу в ПСГ, як правило, до 15 жовтня поточного року.

2.6. Строк зберігання газу Замовника в поточному сезоні зберігання газу по даному договору визначається з моменту початку закачування газу в ПСГ або передачі газу на зберігання Виконавцю до закінчення періоду відбору, але не пізніше 15 квітня наступного року.

2.7. Відбір газу із ПСГ здійснюється в період відбору газу, який починається, як правило, з 15 жовтня поточного року і закінчується 15 квітня наступного року.

2.8. Приймання-передача газу при закачуванні або відборі в/із ПСГ здійснюється сторонами в загальному потоці на газовимірювальних станціях ПСГ.

2.9. Для здійснення закачування або відбору газу в/із ПСГ Замовник за п'ять робочих днів до початку місяця закачування або відбору газу в/із ПСГ надає Виконавцю заявку в письмовій формі щодо здійснення закачування або відбору місячних обсягів газу в/із ПСГ, у тому числі страхового запасу газу, та додає до неї три примірники акта приймання-передачі газу, підписані уповноваженим представником Замовника та скріплені печаткою Замовника, у яких Замовник зазначає місячний обсяг газу, що планується закачати або відібрати в/із ПСГ, у тому числі страхового запасу газу.

2.10. Місячні обсяги закачування або відбору газу в/із ПСГ можуть змінюватись за домовленістю сторін.

2.11. Виконавець здійснює облік газу, у тому числі страхового запасу газу, що закачується або відбирається в/із ПСГ. Місячний обсяг газу, у тому числі страхового запасу газу, що передається сторонами при закачуванні або відборі в/із ПСГ у відповідному місяці, підтверджується диспетчерською службою Виконавця.

2.12. Обсяг газу, який передається сторонами при його закачуванні або відборі в/із ПСГ, у відповідному місяці оформляється актом приймання-передачі газу. Акти приймання-передачі газу підписуються сторонами та скріплюються печатками сторін до 15-го числа місяця, наступного за звітним. В актах приймання-передачі газу вказується обсяг газу, у тому числі страхового запасу газу, закачаний або відібраний в/із ПСГ.

Акти приймання-передачі газу є підставою для проведення розрахунків Замовника із Виконавцем.

2.13. У випадку купівлі/продажу Замовником газу в ПСГ Замовник зобов'язується скласти акт приймання-передачі газу з продавцем/покупцем та протягом 10-ти днів з моменту складання погодити цей акт з Виконавцем.

2.14. У разі неоплати або несвоєчасної оплати Замовником фактично наданих послуг по закачуванню, зберіганню або відбору газу Виконавець залишає за собою право притримання, що включає, зокрема, право не здійснювати відбір із ПСГ газу Замовника та/або не погоджувати передачу газу Замовника в ПСГ третій особі до моменту виконання Замовником зобов'язань за цим договором. Про притримання газу Виконавець повідомляє Замовника.

2.15. У випадку якщо на кінець минулого сезону зберігання в ПСГ залишилась невикористана частина (залишок) обсягу газу Замовника, останній залишає його в ПСГ Виконавця на зберігання в поточному сезоні.

Замовник і Виконавець протягом десяти днів з моменту укладення даного договору оформлюють акт про обсяг залишку природного газу в ПСГ.

Замовник зобов'язується оплатити частину вартості послуг по зберіганню в ПСГ обсягу залишку газу в поточному сезоні згідно з пунктом 4.3 цього договору.

2.16. У випадку якщо на момент закінчення періоду відбору газу - 15 квітня наступного року у ПСГ залишилась невикористана частина (залишок) обсягу газу Замовника, сторони зобов'язуються до 15 травня наступного року скласти акт про обсяг залишку природного газу в ПСГ.

Замовник зобов'язується оплатити частину вартості послуг по зберіганню залишку газу в ПСГ у поточному сезоні зберігання згідно з пунктом 4.4 даного договору та у строк до 15 липня наступного року укласти з Виконавцем договір зберігання цього залишку газу в наступному сезоні зберігання.

2.17. Якість газу, що передається сторонами даного договору, повинна відповідати вимогам ГОСТу 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", іншим нормативним документам.

3. Тарифи

Тарифи на дату укладення цього договору становлять:

3.1. Тариф на закачування 1000 куб. м газу в ПСГ становить ___ грн., крім того ПДВ - ___ грн., разом з ПДВ - ___ грн.

3.2. Тариф на зберігання 1000 куб. м газу в ПСГ на один сезон зберігання газу становить ___ грн., крім того ПДВ - ___ грн., разом з ПДВ - ___ грн.

3.3. Тариф на відбір 1000 куб. м газу з ПСГ становить ___ грн., крім того ПДВ - ___ грн., разом з ПДВ - ___ грн.

3.4. Тарифи, зазначені в пунктах 3.1, 3.2, 3.3 даного договору, затверджуються Національною комісією регулювання електроенергетики України.

У випадку зміни тарифів нові тарифи є обов'язковими для сторін за даним договором з моменту введення їх в дію і додаткового письмового погодження сторін не потребують.

4. Порядок розрахунків

4.1. Замовник сплачує послуги по закачуванню газу в ПСГ та його зберіганню шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця до 20-го числа місяця, наступного за звітним місяцем закачування газу.

Вартість послуг по закачуванню газу в ПСГ та частина вартості послуг по його зберіганню визначається на підставі тарифу на закачування газу, зазначеного в пункті 3.1 цього договору, 50 % тарифу на зберігання газу, зазначеного в пункті 3.2 цього договору, та обсягу закачаного газу в ПСГ, зазначеного в акті приймання-передачі газу за звітний місяць закачування газу (пункт 2.12 цього договору), за такою формулою:

Sп.з. = V x (Тз.+ Тзб. / 2),

де:

Sп.з. - вартість послуг по закачуванню газу в ПСГ та його зберіганню, грн.;

V - обсяг закачаного газу в ПСГ, тис. куб. м;

Тз. - тариф на закачування газу в ПСГ, грн. за 1000 куб. м;

Тзб. - тариф на зберігання газу в ПСГ, грн. за 1000 куб. м.

4.2. Замовник сплачує послуги по відбору газу з ПСГ та його зберіганню, надані Виконавцем шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця до 20-го числа місяця, наступного за звітним місяцем відбору газу.

Вартість послуг по відбору газу з ПСГ та частина вартості послуг по його зберіганню визначається на підставі тарифу на відбір газу, зазначеного в пункті 3.3 цього договору, 50 % тарифу на зберігання газу, зазначеного в пункті 3.2 цього договору, та обсягу відібраного газу з ПСГ, зазначеного в акті приймання-передачі газу за звітний місяць відбору газу (пункт 2.12 цього договору), за такою формулою:

Sп.в. = V x (Тв.+ Тзб. / 2),

де:

Sп.в. - вартість послуг по відбору газу з ПСГ та його зберіганню, грн.;

V - обсяг відібраного з ПСГ газу, тис. куб. м;

Тв. - тариф на відбір газу з ПСГ, грн. за 1000 куб. м;

Тзб. - тариф на зберігання газу в ПСГ, грн. за 1000 куб. м.

4.3. Замовник зобов'язується протягом 15-ти днів з моменту укладення цього договору сплатити Виконавцю частину вартості послуг по зберіганню газу, що залишився на подальше зберігання в ПСГ після закінчення минулого сезону зберігання, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

Частина вартості послуг по зберіганню невикористаної частини (залишку) обсягу газу Замовника визначається на підставі 50 % тарифу на зберігання газу в ПСГ, який діє на момент здійснення оплати Замовником послуг із зберігання залишку газу, та обсягу залишку газу в ПСГ, зазначеного в акті про обсяг залишку природного газу в ПСГ (пункт 2.15 цього договору), за такою формулою:

Sп.з.г. = V x (Тзб. / 2),

де:

Sп.з.г. - вартість послуг по зберіганню залишку газу, грн.;

V - обсяг залишку газу в ПСГ, тис. куб. м;

Тзб. - тариф на зберігання газу в ПСГ, грн. за 1000 куб. м.

Послуги по відбору газу, що залишився на подальше зберігання в ПСГ по закінченню минулого сезону зберігання, сплачуються Замовником у порядку, зазначеному в пункті 4.2 даного договору.

4.4. Замовник зобов'язується до 20 травня наступного року сплатити Виконавцю частину вартості послуг по зберіганню газу, що залишився в ПСГ на момент закінчення періоду відбору газу - 15 квітня наступного року, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

Частина вартості послуг по зберіганню невикористаної частини (залишку) обсягу газу Замовника в поточному сезоні зберігання визначається на підставі 50 % тарифу на зберігання газу в ПСГ, який діє на момент здійснення оплати Замовником послуг із зберігання залишку газу, та обсягу залишку газу в ПСГ, зазначеного в акті про обсяг залишку природного газу в ПСГ (пункт 2.16 цього договору), за такою формулою:

Sп.з.з. = V x (Тзб. / 2),

де:

Sп.з.з. - вартість послуг по зберіганню залишку газу в ПСГ, грн.;

V - обсяг залишку газу в ПСГ, тис. куб. м;

Тзб. - тариф на зберігання газу в ПСГ, грн. за 1000 куб. м.

4.5. Звірка розрахунків здійснюється сторонами щоквартально до 25-го числа першого місяця, наступного за звітним кварталом, на підставі відомостей про фактичну оплату Замовником вартості послуг по закачуванню, зберіганню та відбору газу та актів приймання-передачі газу.

Указана звірка оформляється актом звірки.

4.6. У платіжних дорученнях Замовник повинен обов'язково вказувати номер договору, дату його підписання та звітний період (місяць, рік), за який здійснюється оплата, призначення платежу.

У випадку якщо в платіжних дорученнях Замовника не вказані номер договору, дата його підписання, призначення платежу чи звітний період (місяць, рік), за який здійснюється оплата, Виконавець зараховує кошти, що надійшли від Замовника, у першу чергу, як погашення заборгованості за надані послуги, що виникла перша за часом у попередніх періодах.

5. Відповідальність сторін

5.1. Виконавець і Замовник у випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань по даному договору несуть відповідальність у межах, передбачених законодавством.

5.2. У разі порушення Замовником строків оплати, передбачених пунктами 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 цього Договору, із Замовника стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

5.3. У разі затримки оплати Замовником послуг у строки, передбачені цим договором, більш як на десять календарних днів Виконавець має право застосувати оперативно-господарські санкції (зокрема змінити порядок оплати послуг, установити попередню оплату послуг).

5.4. Про застосування оперативно-господарських санкцій Виконавець повідомляє Замовника протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення шляхом надсилання Замовнику рекомендованого листа (телеграми) з повідомленням про застосування до нього конкретного виду оперативно-господарських санкцій із обов'язковим зазначенням дати, з якої починається застосування таких санкцій.

5.5. Оперативно-господарські санкції застосовуються з моменту, зазначеного у відповідному повідомленні Виконавця, але не раніше моменту отримання Замовником такого повідомлення.

Факт отримання Замовником повідомлення Виконавця про застосування оперативно-господарських санкцій підтверджується відміткою поштової організації про вручення (відмову від отримання) відповідного повідомлення.

Скасування оперативно-господарських санкцій здійснюється за домовленістю сторін.

6. Порядок вирішення спорів

Спірні питання та розбіжності щодо виконання умов цього договору вирішуються в порядку, установленому законодавством.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків по цьому договору, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли внаслідок непередбачених сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи на газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

7.3. Настання обставин форс-мажору підтверджується рішеннями Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затвердженими Верховною Радою України, або рішеннями Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, пожежі та інших видів стихійного лиха Торгово-промисловою палатою України, висновками інших органів, що уповноважені засвідчувати обставини форс-мажору згідно із законодавством.

7.4. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом 14-ти днів з моменту їх виникнення надати відповідні підтверджуючі документи.

7.5. Виникнення зазначених обставин не позбавляє Замовника обов'язку сплатити за послуги по закачуванню, зберіганню та відбору газу, які були надані Виконавцем до їх виникнення.

8. Інші умови

8.1. Цей договір складений у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

8.2. З укладенням цього договору попереднє листування та документація щодо предмета цього договору втрачають юридичну силу.

8.3. Усі зміни і доповнення до цього договору оформлюються письмово та підписуються уповноваженими представниками сторін.

8.4. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни своїх платіжних реквізитів, адрес, номерів телефонів, факсів, реорганізацію, припинення діяльності юридичної особи в 5-денний термін з дня виникнення відповідних змін рекомендованим листом з повідомленням.

8.5. У випадку прийняття уповноваженими органами нормативних актів, які змінюють порядок укладання, виконання, унесення змін або розірвання договорів, сторони зобов'язуються виконати вимоги цих нормативних актів.

8.6. Виконавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України.

8.7. Замовник має статус платника податку на прибуток підприємств.
 ______________________________________________________________

9. Строк дії договору

Даний договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами, умови договору застосовуються до відносин сторін, які виникли до його укладення, а саме з 16 квітня поточного року. Договір діє в частині зберігання газу до 15 квітня наступного року, а в частині проведення розрахунків за надані Виконавцем послуги - до повного виконання Замовником своїх зобов'язань за даним договором.

10. Адреси і реквізити сторін

Виконавець

________________________________________

Адреса: _________________________________
_________________________________________

Поточний рахунок

N _______________________________________

МФО: ___________________________________

Код ЄДРПОУ: ____________________________

ІПН: ____________________________________

Свідоцтво: _______________________________

Телефон: ________________________________

Факс: ____________________________________

Замовник

_________________________________________

Адреса: _________________________________
_________________________________________

Поточний рахунок

N _______________________________________

МФО: ___________________________________

Код ЄДРПОУ: ____________________________

ІПН: ____________________________________

Свідоцтво: _______________________________

Телефон: ________________________________

Факс: ____________________________________

____________/__________________/

___________ /__________________/

  

Начальник управління регулювання
нафтогазового комплексу

Т. Рябуха

Опрос