Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор на делегирование полномочий относительно осуществления закупки квартир инвалидам Великой Отечественной войны I группы, пребывающим в течение длительного срока в очереди на получение жилья

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.07.2011

ДОГОВІР N _______________
на делегування повноважень щодо здійснення закупівлі квартир інвалідам Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла

м. Київ

"___" ___________ 2011 року

     Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що іменується надалі "Головний розпорядник коштів", в особі заступника Міністра Ісаєнка Дмитра Валерійовича, який діє на підставі наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від ___ ___________ ____ N _____ з одного боку і _____________________________________________________________________________________,
що іменується надалі "Розпорядник коштів нижчого рівня", в особі _____________________________________________________________________________________,
який діє на підставі _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
з другого боку, що далі іменуються разом "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. "Головний розпорядник коштів", відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 N 334 "Деякі питання використання у 2011 році державних капітальних видатків" та від 20.04.2011 N 437 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла" делегує, а "Розпорядник коштів нижчого рівня" приймає на себе функції щодо здійснення закупівлі квартир інвалідам Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла у відповідності до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель", укладення договорів купівлі-продажу та/або про пайову участь у будівництві об'єктів незавершеного житлового будівництва і здійснення відповідного контролю, в тому числі щодо наявності виконаних внутрішніх опоряджувальних робіт.

1.2. "Розпорядник коштів нижчого рівня" при закупівлі квартир:

1) забезпечує здійснення процедури закупівель квартир, відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель";

2) укладає договори купівлі-продажу та/або про пайову участь у будівництві об'єктів незавершеного житлового будівництва;

3) здійснює перевірку та приймання облікових документів при придбанні квартир;

4) здійснює у встановленому порядку оплату договорів;

5) готує звіти про використання коштів Державного бюджету в розрізі придбаних квартир із зазначенням осіб, яким надаються такі квартири;

6) веде бухгалтерський, оперативний та статистичний облік;

7) дотримується вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від __.06.2011 N _____ "Про використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла";

8) здійснює інші функції, передбачені нормативно-правовими актами, необхідні для виконання повноважень "Розпорядника коштів нижчого рівня".

2. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

2.1. "Головний розпорядник коштів" контролює виконання "Розпорядником коштів нижчого рівня" делегованих йому функцій.

2.2. "Розпорядник коштів нижчого рівня" щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом подає "Головному розпоряднику коштів" звіт про використання коштів за встановленою формою (додаток 3 до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від __.06.2011 N ____);

2.3. "Розпорядник коштів нижчого рівня" подає "Головному розпоряднику коштів" квартальну та річну бухгалтерську звітність в установленому законодавством порядку.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. "Головний розпорядник коштів" забезпечує фінансування "Розпорядника коштів нижчого рівня" по мірі надходження на його рахунок бюджетних коштів.

3.2. "Розпорядник коштів нижчого рівня" використовує надані йому кошти для оплати договорів купівлі-продажу квартир та/або про пайову участь у будівництві об'єктів незавершеного житлового будівництва;

3.3. Фінансові зобов'язання беруться лише після надходження відповідних коштів Державного бюджету на рахунок "Розпорядника коштів нижчого рівня".

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому договору "Головний розпорядник коштів" та "Розпорядник коштів нижчого рівня" несуть відповідальність згідно із законодавством.

"Головний розпорядник коштів" не відповідає перед "Розпорядником коштів нижчого рівня" за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування (відсутності фінансування) з державного бюджету або не перерахування коштів Державною казначейською службою України.

4.2. Підставою для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених договором, є дія непереборної сили (форс-мажорні обставини).

4.3. Сторона, яка внаслідок форс-мажорних обставин не може виконати зобов'язання за цим договором, зобов'язана повідомити про це іншу сторону протягом десяти днів з моменту виникнення цих обставин. Несвоєчасне повідомлення про наявність обставин, які перешкоджають виконанню договірних зобов'язань, не звільняє сторону від відповідальності та виконання зобов'язань за договором.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Представники "Головного розпорядника коштів" мають право брати участь у засіданнях тендерного комітету "Розпорядника коштів нижчого рівня".

5.2. Внесення змін або доповнень до цього договору оформляється додатковим договором.

5.3. Цей договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Термін дії цього договору встановлюється з моменту підписання та діє до 31 грудня 2011 року.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

"Розпорядник коштів нижчого рівня":

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

"Головний розпорядник коштів":

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9).

Від
"Головного розпорядника коштів":

Посада: заступник Міністра
 
____________________ Д. В. Ісаєнко

Від
"Розпорядника коштів нижчого рівня"

Посада:
_________________________________________
_________________________________________

М. П.

М. П.

"___" __________ 2011 року

"___" __________ 2011 року

Опрос