Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Запрос на финансирование проекта научно-исследовательских работ, поданного на конкурс

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2011

ЗАПИТ
на фінансування проекту НДР, поданого на конкурс

Прізвище директора наукової установи
та його підпис, завірений печаткою 

___________________
___________________ 

НЕ ЗАПОВНЮВАТИ
Номер запиту _____________
Дата надходження
запиту _____________ 


Вид проекту НДР 

______________________________
(індивідуальний чи колективний) 

Відділення НАН України,
по якому висувається проект НДР 

______________________________________________________
______________________________________________________ 

Кількість виконавців проекту (включаючи керівника)
                                                                   (для колективних проектів) 

__________________________ 

Відомості про автора (керівника) проекту 

  

Прізвище, ім'я та по батькові 

_______________________________________________________ 

  

Дата народження 

_______________________________________________________ 

  

Посада, науковий ступінь 

_______________________________________________________ 

  

Місце роботи 

_______________________________________________________ 

  

Домашня адреса,
домашній/мобільний телефон
службові телефони 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Відомості про виконавців (для колективних проектів

  

Прізвище, ім'я,
по батькові та дата народження 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

  

Посада, науковий ступінь 

_______________________________________________________ 

  

Місце роботи 

_______________________________________________________ 

  

...... 

  

  

...... 

  

  

...... 

  

  

Прізвище, ім'я,
по батькові та дата народження 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

  

Посада, науковий ступінь 

_______________________________________________________ 

  

Місце роботи 

_______________________________________________________ 

Назва цільової та (або) комплексної
програми фундаментальних наукових
досліджень НАН України1 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Назва дослідницького
проекту
(не більше 15 слів) 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

  

Строк виконання дослідження _______________ місяців 

  

Початок ______________ 2011 р. 

  

Закінчення ____________ 2012 р. 

  

Загальний обсяг фінансування грн., у тому числі на 2011 р. грн. 

  

Прізвище та підпис автора (керівника) проекту _____________________________ 

  

             Дата _______________________ 2011 р. 

____________
1 З переліку цільових програм наукових досліджень відділень НАН України та цільових комплексних програм фундаментальних наукових досліджень НАН України (додаються). 

Обґрунтування доцільності виконання проекту НДР
(не більше 5 стор.)

1. Стан наукової проблеми, яка буде досліджуватись (зазначити, в тому числі, як проект співвідноситься зі світовими дослідженнями).

2. Які ідеї, гіпотези або результати попередніх досліджень покладені в основу проекту.

3. Детальний план роботи та методи дослідження.

4. Оцінка можливого результату виконання проекту (встановлення нових закономірностей, що мають загальнонаукове значення, виявлення нових явищ та закономірностей в галузях науки, поглиблення і деталізація знань в спеціалізованих галузях наукової дисципліни, перспектива створення принципово нових технологій, інші можливі оцінки).

5. Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту.

6. Короткі біографічні дані про автора (керівника) проекту (інформація про вищу освіту, фах, науковий ступінь, галузь наукової діяльності, основні наукові досягнення, список найбільш важливих (не більше трьох) публікацій за останні роки).

Прізвище та підпис автора (керівника) проекту 

___________________________________ 

Анотація
(не більше 1 стор.)

Зазначається основна мета роботи, методи та загальний план дослідження, очікувані результати виконання роботи.

Список 2 - 3 науковців, які, на думку автора
проекту, можуть провести об'єктивну наукову
експертизу проекту НДР 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Місце роботи, адреса організації, службовий та домашній телефон 

Посада та науковий ступінь 

1. 

_________________________________________________________________________________ 

2. 

_________________________________________________________________________________ 

3. 

_________________________________________________________________________________ 

Прізвище та підпис автора (керівника) проекту 

___________________________________ 

Планова калькуляція
кошторисної вартості науково-дослідної роботи

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(назва проекту)

Найменування статей витрат 

КЕКВ 

На 2011 р. 

На весь період 

грн. 

Заробітна плата
(не більше 40 % від розміру гранту) 

1111 

  

  

Нарахування на заробітну плату 

1120 

  

  

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 

1131 

  

  

Оплата послуг (крім комунальних) 

1134 

  

  

Видатки на відрядження 

1140 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

Прізвище та підпис автора (керівника) проекту 

___________________________________ 

Прізвище та підпис начальника планового
відділу (головного бухгалтера) наукової
установи, завірений печаткою 

 
 
__________________________________ 

  

Печатка установи 

Перелік
цільових програм наукових досліджень відділень НАН України

Відділення НАН України 

Назва цільової програми наукових досліджень 

Секція фізико-технічних та математичних наук НАН України 

Відділення математики 

Сучасні методи дослідження математичних моделей в задачах природознавства та суспільних наук 

Відділення інформатики 

Теоретичні основи розробки сучасних комп'ютерних технологій 

Відділення механіки 

Розробка фундаментальних проблем механіки суцільного середовища та механіки машин в інтересах національної економіки 

Відділення фізики і астрономії 

Фундаментальні властивості фізичних систем мікро- і макросвіту 

Відділення наук про Землю 

1) Моніторинг навколишнього середовища і екологічної безпеки України
2) Корисні копалини України та перспективи нарощування їх запасів 

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства 

Фундаментальні проблеми створення матеріалів з наперед заданими властивостями, методів їх з'єднання й обробки 

Відділення фізико-технічних проблем енергетики 

Наукові основи створення нових та підвищення ефективності використання традиційних джерел енергії 

Відділення ядерної фізики та енергетики 

Фундаментальні проблеми в фізиці елементарних частинок, ядерній фізиці та ядерній енергетиці 

Секція хіміко-біологічних наук НАН України 

Відділення хімії 

Розробка стратегії розвитку пріоритетних напрямів в хімії 

Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології 

Фундаментальні основи геноміки та протеоміки 

Відділення загальної біології 

Збереження біорізноманіття та його відтворення на основі біомаркерів, геноміки та біотехнологій 

Відділення НАН України 

Назва цільової програми наукових досліджень 

Секція суспільних і гуманітарних наук НАН України 

Відділення економіки 

Україна - XXI століття: стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку 

Відділення історії, філософії та права 

Культурно-цивілізаційний діалог ХХІ ст.: проблеми інтеграції України у світове співтовариство 

Відділення літератури, мови та мистецтвознавства 

Мова, література і культура в Україні: комплексні дослідження в контексті сучасних глобалізаційних процесів 

Примітки:

1. Концепції цільових програм наукових досліджень відділень НАН України Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України, затверджені розпорядженням президії НАН України від 20.11.2006 N 696.

2. Концепції цільових програм наукових досліджень відділень НАН України Секції хіміко-біологічних наук НАН України, затверджені розпорядженням президії НАН України від 29.12.2006 N 812.

3. Концепції цільових програм наукових досліджень відділень НАН України Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, затверджені розпорядженням президії НАН України від 06.12.2006 N 808.

Перелік
цільових комплексних програм фундаментальних наукових досліджень НАН України

Назва програми 

Документ, яким затверджено концепцію програми 

Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій 

Постанова президії НАН України від 05.05.2010 N 129 

Дослідження сонячно-земних зв'язків та їх впливу на функціонування геосистем (ГЕОКОСМОС) 

Постанова президії НАН України від 26.01.2011 N 14 

Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях 

Постанова президії НАН України від 29.12.2010 N 356 

Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій 

Постанова президії НАН України від 07.07.2010 N 222 

____________

Опрос