Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный договор на осуществление экспертизы регистрационных документов на пестициды и агрохимикаты (название препарата)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.07.2011

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
на здійснення експертизи реєстраційних документів на пестициди і агрохімікати
(назва препарату)

м. Київ 

(число, місяць, рік) 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, далі - Виконавець, в особі заступника Міністра (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи), діючого на підставі Положення про Міністерство з одного боку, і (назва юридичної особи), далі - Замовник, в особі (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи), діючого на підставі Статуту з другого боку, іменовані далі Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується провести наукову експертизу матеріалів щодо можливості державної реєстрації препарату (група препарату, назва препарату) в Україні (далі-експертиза).

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1 Виконавець, відповідно до цього Договору, зобов'язаний провести експертизу передбачену пунктом 1.1 цього Договору у відповідності до вимог чинного законодавства.

2.2 Замовник, відповідно до цього Договору, зобов'язаний:

2.2.1 Надати Виконавцю відповідну інформацію, матеріали і документи, необхідні для проведення експертизи.

2.2.2 Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату рахунків.

2.3 За результатами проведеної експертизи складається акт виконаних робіт, який підписується уповноваженими представниками Сторін та скріплюється печатками.

3. РОЗМІР ПЛАТИ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1 За проведену згідно з вимогами цього Договору експертизу Замовник перераховує Виконавцю:

3.2 100 % суми, визначеної у пункті 3.1 цього Договору, підлягає сплаті з банківського рахунку Замовника на реєстраційний рахунок Виконавця, реквізити яких зазначені в пункті 9.1 цього Договору.

3.3 Оплата суми здійснюється після отримання Замовником рахунку Виконавця.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором винна Сторона несе відповідальність перед іншою Стороною в межах, передбачених законодавством України.

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1 Сторона звільняється від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов'язань за цим Договором у випадку, коли таке є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли під час виконання цього Договору, і які Сторони не могли передбачити в момент укладання цього Договору

6. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

6.1 Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.

6.2 Спори між Сторонами з питань, щодо яких не було досягнуто згоди, розв'язуються згідно з чинним законодавством України.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ, ЙОГО ПРИПИНЕННЯ, ВНЕСЕННЯ В НЬОГО ЗМІН

7.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання взаємних зобов'язань.

7.2 Зміни, доповнення та додатки до цього Договору мають юридичну силу та обов'язковість для Сторін, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін і скріплюються печатками.

8. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

8.1 Цей Договір укладено в двох примірниках, українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін.

8.2 Про зміну адреси та інших реквізитів Сторона повинна своєчасно інформувати іншу Сторону цього Договору

9. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ: 

ЗАМОВНИК: 

Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України

03035, м. Київ, вул. Урицького, 35

р/р 35223051000050 в ДКУ в м. Києві
МФО 820172 Код ЗКПО 00013735

Індивідуальний податковий
N 000137326588

Свідоцтво про реєстрацію платника
ПДВ N 36105415

Неприбуткова організація 

 

М. П. 

   Підпис
(прізвище) 

М. П. 

   Підпис
(прізвище) 

(Примірний договір у редакції наказу Міністерства охорони
 навколишнього природного середовища України від 03.11.2009 р. N 580)

____________

Опрос