Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о делегировании функций заказчика для реализации проектов по программе (указать название бюджетной программы в соответствии с Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год"), финансируемых за счет бюджетных средств

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.06.2011

ДОГОВІР N _____
про делегування функцій замовника для реалізації проектів за програмою
(зазначити назву бюджетної програми відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"), що фінансуються за рахунок бюджетних коштів

м. Київ 

"___" _______________ 2011 р. 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, в особі _______________ ________________, який діє на підставі Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, затвердженого Указом Президента України від 31.05.2011 р. N 633/2011, що іменується надалі Замовник з одного боку, і _________________________________________, що іменується надалі - Уповноважений замовника, в особі ___________________________, що діє на підставі _____________, з другого боку, а далі разом "Сторони" уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник відповідно до Законів України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" та "Про здійснення державних закупівель", ________(зазначити повну назву Порядку використання коштів державного бюджету, затвердженого відповідною постановою Кабінету Міністрів України, постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (із змінами) делегує, а Уповноважений замовника бере на себе функції замовника щодо закупівель товарів, робіт та послуг, укладання відповідних договорів та контролю за їх виконанням для реалізації проектів за програмою ________________(зазначити повну назву бюджетної програми відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік")______________).

Замовник на умовах, визначених цим Договором, надає Уповноваженому замовника бюджетні кошти (безповоротний трансферт) на реалізацію проекту(ів), передбачених додатком 1 до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від ______ N ___ (далі - Проект(и) загальною сумою __________ тис. грн. (______ сума прописом _________).

1.2. Замовник надає бюджетні кошти Уповноваженому замовника на умовах співфінансування за рахунок власних та/або залучених коштів із зарахуванням на рахунок Уповноваженого замовника для реалізації Проекту(ів).

Сума співфінансування: _____________ тис. грн., що становить ____ % від суми бюджетних коштів, передбаченої для реалізації Проекту(ів).

Строк реалізації Проекту(ів) - до 31.12.2011 р.

1.3. Уповноважений замовника складає та погоджує із Замовником план виконання робіт з реалізації Проекту(ів) та у разі необхідності зміни до нього, що є невід'ємною частиною цього Договору. У плані виконання робіт з реалізації Проекту(ів) передбачаються напрямки використання бюджетних коштів.

1.4. У разі невикористання бюджетних коштів протягом 2011 бюджетного року залишок коштів списується в безакцептному порядку до Державного бюджету України в порядку, встановленому Державним казначейством України, але не більше суми, яка отримана з Державного бюджету на реалізацію Проекту(ів).

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

2.1. Уповноважений замовника в установлений Замовником строк подає документи, необхідні для включення Уповноваженого замовника до мережі установ та організацій, які отримують кошти з Державного бюджету.

2.2. Уповноважений замовника при погодженні попередньої оплати товарів, робіт і послуг здійснює функції щодо:

- оформлення належним чином своїх рішень (наказів) про попередню оплату товарів, робіт і послуг;

- обов'язкового зазначення в рішеннях (наказах) кодів програмної та економічної класифікації видатків, номеру та дати укладання договору, суми та розміру попередньої оплати, а також інформації про відсутність простроченої дебіторської заборгованості;

- щомісячного інформування Замовника про фактичне виконання робіт за кошти попередньої оплати товарів, робіт і послуг.

2.3. Уповноважений замовника несе відповідальність за прийняте рішення про попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, за цільове використання коштів, вживає заходів щодо недопущення простроченої дебіторської заборгованості.

2.4. Уповноважений замовника подає документи до органу Державної казначейської служби для включення його до Єдиного реєстру одержувачів та розпорядників бюджетних коштів та відкриває рахунок, на який в подальшому будуть перераховані бюджетні кошти. У разі якщо співфінансування здійснюється з місцевого бюджету кошти перераховуються на окремий рахунок в казначействі.

2.5. Уповноважений замовника використовує надані йому кошти для оплати товарів, робіт та послуг (закупки обладнання та матеріалів) згідно з укладеними договорами для реалізації Проекту (ів), у тому числі здійснює відрахування на утримання служби замовника згідно з законодавством та відповідно до плану використання бюджетних коштів.

2.6 Використання коштів Державного бюджету здійснюється після надходження коштів співфінансування. Для підтвердження цього Уповноважений замовника подає Замовнику:

у разі співфінансування з місцевого бюджету - виписку з рахунку в казначействі;

у разі фінансування з інших джерел - виписку з розрахункового рахунку, відкритому в банку.

2.7. Уповноважений замовника для реалізації Проекту(ів):

1) забезпечує здійснення процедури закупівель товарів (обладнання), робіт та послуг з реалізації Проекту(ів) відповідно до вимог законодавства, зокрема Закону України від 01.06.2010 N 2289-VI "Про здійснення державних закупівель" та постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 N 668 "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві";

2) укладає договори на здійснення підрядних робіт з реалізації Проекту(ів), розроблення проектно-кошторисної документації, закупівлю обладнання та матеріалів, пов'язані з цим послуги та роботи;

3) здійснює перевірки та приймання облікових документів при проведенні підрядних робіт з реалізації Проекту(ів) (типові форми N КБ-2в, N КБ-3), поданих підрядними організаціями при виконанні підрядних робіт, поставлену продукцію, надані послуги;

4) забезпечує здійснення авторського нагляду;

5) забезпечує відповідно до законодавства України прийняття об'єктів в експлуатацію;

6) веде облік виконаних робіт та здійснює контроль за витрачанням кошторисного ліміту по відповідній структурі підрядних робіт з упровадження Проекту(ів);

7) здійснює у встановленому порядку оплату робіт на підставі прийнятих "Актів виконаних підрядних робіт" (типова форма N КВ-2в) та "Довідки про вартість виконаних підрядних робіт" (типова форма N КБ-3), закупівлю матеріалів та обладнання;

8) веде бухгалтерський, оперативний та статистичний облік;

9) забезпечує цільове використання бюджетних коштів;

10) подає щомісячну та щоквартальну фінансову звітність про використання бюджетних коштів відповідно до чинного законодавства;

11) щоквартально, не пізніше 5 числа наступного місяця надає Замовнику звіт про виконання плану робіт з реалізації Проекту(ів) за формою, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від ________N ________ "______________";

12) зобов'язується завершити у 2012 році реалізацію Проекту(ів) (етапу проекту) за рахунок власних коштів у разі коли він не забезпечує завершення реалізації Проекту(ів) (етапу проекту) до 31 грудня 2011 року.

2.8. Технічний нагляд під час будівництва (реконструкції) об'єктів за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому порядку особами, які визначаються Замовником.

2.9. Уповноважений замовника зобов'язаний в будь-який момент на вимогу Замовника надавати інформацію стосовно використання коштів, ходу виконання робіт, придбання матеріалів та обладнання.

2.10. Замовник має право самостійно або через уповноважену особу в будь-який момент провести експертизу виконаних робіт на об'єкті.

2.11. Замовник має право розірвати Договір у разі невиконання Уповноваженим замовника умов цього Договору, попередивши про це Уповноваженого замовника за 10 календарних днів. При цьому виплачена сума коштів в повному обсязі підлягає поверненню до Державного бюджету, а цей Договір вважається розірваним. Повернення коштів до Державного бюджету здійснюється у такому порядку:

1) уповноважений Замовником орган проводить експертизу виконаних робіт та оформлює відповідний висновок;

2) після підписання висновку оформлюється вимога про повернення бюджетних коштів до Державного бюджету, використаних у невідповідності до умов договору;

3) у разі отримання такої вимоги Уповноважений замовника зобов'язується повернути отримані бюджетні кошти до Державного бюджету.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та умовами цього Договору.

3.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього Договору у разі настання обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити і які перешкоджатимуть Сторонам у виконанні своїх зобов'язань за цим Договором.

До обставин непереборної сили належать:

- масові заворушення, страйки, військові дії;

- стихійні лиха (пожежа, повінь, землетрус тощо, в т. ч. природні та кліматичні явища);

- епідемії.

3.3. Несвоєчасне повідомлення про наявність обставин непереборної сили, які перешкоджають виконанню договірних зобов'язань, не звільняє відповідну Сторону від відповідальності.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Фінансові зобов'язання за коштами Державного бюджету беруться Уповноваженим замовника після надходження відповідних коштів на його рахунок.

4.2. Операції з бюджетними коштами здійснюються в межах встановлених обсягів видатків відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованим у Мін'юсті 10.06.2004 за N 716/9315.

4.3. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх своєчасним та цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

4.4. Замовник не несе відповідальності за цим Договором у разі відсутності належного фінансування з Державного бюджету України.

4.5. Замовник не несе відповідальності за цим Договором у разі списання коштів згідно із пунктом 1.4 цього Договору.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання ними своїх зобов'язань, але не пізніше 31 грудня 2011 року.

5.2. Зміни або доповнення до цього Договору оформлюються додатковою угодою, що є невід'ємною частиною цього Договору.

5.3. Цей Договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК 

УПОВНОВАЖЕНИЙ ЗАМОВНИКА 

Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
 

 
 
_______________________________________
(найменування структурного підрозділу з питань житлово-комунального господарства Ради Міністрів АР Крим, обласних, київської та Севастопольської міських державних адміністрації) 

031050, м. Київ,
вул. Димитрова,24,
реєстраційний рахунок N ________________
В Державному казначействі України,
МФО ______________,
код ЄДРПОУ _____________________
__________________ _________________________
                 (підпис)                                              (П. І. Б.)

М. П. 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________ _______________________
                  (підпис)                                     (П. І. Б.)

М. П. 

 

ПЛАН
виконання робіт з реалізації проекту(ів) за програмою
(зазначити назву бюджетної програми відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік)

N з/п 

Назва проекту 

Заплановані види робіт 

II квартал 2011 р. 

III квартал 2011 р. 

IV квартал 2011 р. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Опрос