Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о предоставлении образовательных услуг в сфере профессионально-технического образования между заказчиком рабочих кадров, физическим лицом и профессионально-техническим учебным заведением

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.06.2011

ДОГОВІР
про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між замовником робітничих кадрів, фізичною особою та професійно-технічним навчальним закладом

N ______________  

"___" ____________ 2010 р. 

1. Сторони договору

_____________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

що діє на підставі статуту (положення), в особі ______________________________ (далі - замовник), 
                                                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
з одного боку, ______________________________________________________ (далі - фізична особа), 
                                                           (прізвище, ім'я, по батькові учня, слухача) 
з другого боку, ________________________________________________________________________,
                                                    (найменування професійно-технічного навчального закладу, його підпорядкування) 
що діє на підставі статуту (положення), в особі _____________________________________________ 
                                                                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
(далі - навчальний заклад), з третього боку, який виступає гарантом виконання умов цього Договору щодо якості надання освітніх послуг, уклали Договір про підготовку
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) 
за професією (спеціальністю) ___________________________________________________________
                                                                                                    (найменування професії (спеціальності)
для роботи на _________________________________________________________________________.
                                                                               (найменування підприємства, установи та організації) 

2. Предмет договору. Зобов'язання Сторін

2.1. Замовник зобов'язується:

2.1.1. Організувати якісне проведення виробничого навчання та виробничої практики фізичної особи згідно з навчальними планами і програмами за окремим договором.

2.1.2. Виплачувати фізичній особі заробітну плату за виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики згідно із законодавством.

2.1.3. Після закінчення навчання надати фізичній особі роботу відповідно до отриманої професії (спеціальності) та рівня кваліфікації з окладом, не нижче ніж розмір мінімальної заробітної плати, визначений законом.

2.2. Фізична особа зобов'язується:

2.2.1. Оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченої навчальними планами і програмами з підготовки кваліфікованого робітника за професією (спеціальністю)
_____________________________________________________________________________________. 

2.2.2. Прибути після закінчення навчального закладу на роботу до замовника у строк, зазначений у направленні, і відпрацювати ____ років.

2.3. Навчальний заклад зобов'язується:

2.3.1. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку фізичної особи згідно з навчальними планами і програмами, погодженими із замовником.

2.3.2. Погодити із замовником кваліфікаційні завдання та тему дипломної роботи.

2.3.3. Надавати фізичній особі необхідну методичну допомогу в підвищенні кваліфікації у період адаптації на підприємстві, в установі та організації. 

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов Договору замовник та навчальний заклад несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством.

3.2. У разі коли замовник без поважних причин відмовляє фізичній особі у прийнятті на роботу після прибуття на місце призначення, він зобов'язаний компенсувати витрати, що пов'язані з проїздом особи до місця призначення і у зворотному напрямку (за умови направлення особи до іншої місцевості).

3.3. У разі розірвання багатостороннього договору з ініціативи фізичної особи з причин, не обумовлених законодавством, або відмови від відпрацювання встановленого строку фізична особа відшкодовує замовнику кошти, отримані від нього під час навчання, у строки та в порядку, встановлені замовником за погодженням з навчальним закладом. 

4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:

4.2.1. Після закінчення строку його дії;

4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);

4.2.3. За ініціативою замовника у разі:

відсутності у фізичної особи необхідної кваліфікації, обумовленої Договором;

неможливості надання фізичній особі роботи за отриманою нею професією (спеціальністю) згідно з медичним висновком (якщо медичний огляд під час прийняття на роботу відповідно до законодавства є обов'язковим) або згідно з висновком медико-соціальної (експертної) комісії;

4.2.4. За ініціативою фізичної особи або навчального закладу у разі:

відрахування фізичної особи з навчального закладу;

продовження навчання фізичної особи у вищому навчальному закладі за освітньо-професійними програмами вищого рівня;

неможливості виходу фізичної особи на роботу внаслідок встановлення інвалідності першої або другої групи;

неможливості виходу на роботу внаслідок встановлення інвалідності першої або другої групи дружині (чоловіку), одному з батьків (або осіб, які їх заміняють) фізичної особи;

коли фізична особа - вагітна жінка або мати чи батько, які мають дитину у віці до трьох років, дитину, яка згідно з медичним висновком потребує домашнього догляду (до досягнення нею шестирічного віку), одинока мати або батько, які мають дитину у віці до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

проходження чоловіком (дружиною) фізичної особи військової служби (крім строкової) та служби на посадах рядового та начальницького складу;

невиконання замовником умов Договору.

4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, повідомляє про це іншу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за один місяць до розірвання Договору.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання усіма Сторонами і діє
до "___" ____________ 20__ р.

4.6. Договір складається у трьох примірниках і передається кожній стороні. Кожен примірник має однакову юридичну силу. 

5. Юридичні адреси Сторін

5.1. Замовник:

Поштовий індекс ______________________________________________________________________

Адреса _______________________________________________________________________________

Номери телефонів _____________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок ________________________________________________________________

5.2. Фізична особа (місце постійного проживання):

Поштовий індекс ____________________________

Адреса _______________________________________________________________________________

Номери телефонів _____________________________________________________________________

Паспорт _____________________________________________________________________________
                                                                                              (серія, номер, коли і ким виданий) 

Ідентифікаційний номер ______________________

5.3. Навчальний заклад:

Поштовий індекс ____________________________

Адреса _______________________________________________________________________________

Номери телефонів _____________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок ________________________________________________________________ 

 
Керівник підприємства,
установи та організації 

 
Фізична особа 

_______________
(підпис)  

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

_____________
(підпис)  

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Головний бухгалтер 

  

  

_______________
(підпис)  

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

М. П. 

  

  

  

  

Директор навчального закладу 

  

_______________
(підпис)  

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

Головний бухгалтер 

  

_______________
(підпис)  

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

М. П. 

Опрос