Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о предоставлении образовательных услуг в сфере профессионально-технического образования между профессионально-техническим учебным заведением и заказчиком рабочих кадров

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.06.2011

ДОГОВІР
про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічним навчальним закладом і замовником робітничих кадрів

N _________________  

"___" ____________ 20__ р. 

1. Сторони договору

_____________________________________________________________________________________
                             (найменування професійно-технічного навчального закладу, його підпорядкування)
(далі - навчальний заклад), що діє на підставі статуту (положення), з одного боку, в особі
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та __________________________________________________________________________________,
                                                     (найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)
(далі - замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в особі
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у професійно-технічному навчальному закладі із залученням до цього процесу замовника. 

2. Предмет договору. Зобов'язання Сторін

2.1. Навчальний заклад зобов'язується:

2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб) 

професія
(спеціальність) 

20__ р. 

20__ р. 

20__ р. 

20__ р. 

20__ р. 

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку кваліфікованих робітників згідно з навчальними планами і програмами, а також вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.

2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та інших норм і правил, установлених для відповідної професії (спеціальності).

2.2. Замовник зобов'язується:

2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, слухачів згідно з навчальними планами і програмами протягом усього періоду навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього Договору.

2.2.3. Перераховувати навчальному закладу кошти на зміцнення навчально-виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у розмірі __________ гривень. Навчальному закладу можуть безоплатно передаватися для навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання, техніка, інструменти, матеріали тощо ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики згідно із законодавством.

2.2.5. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов'язаних з їх майбутньою професією (спеціальністю). 

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством. 

4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:

4.2.1. Після закінчення строку його дії;

4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);

4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;

4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.

4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць до його розірвання.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і діє
до "___" ____________ 20__ р.

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий - у навчальному закладі. 

5. Юридичні адреси сторін

5.1. Професійно-технічний навчальний заклад:

Поштовий індекс _____________________________

Адреса ______________________________________________________________________________

Номери телефонів _____________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок ________________________________________________________________

5.2. Замовник:

Поштовий індекс ______________________________________________________________________

Адреса _______________________________________________________________________________

Номери телефонів _____________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок ________________________________________________________________ 

 
Директор навчального закладу 

 
Керівник підприємства,
установи та організації 

_______________
(підпис)  

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер 

Головний бухгалтер 

_______________
(підпис)  

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

_____________
(підпис)  

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П. 

М. П. 

 
ПОГОДЖЕНО: 

Начальник регіонального органу
управління освітою і наукою 

Начальник регіонального
органу управління працею та
соціальним захистом 

_______________
(підпис)  

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

_____________
(підпис)  

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Опрос