Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал учета погашения налоговых векселей

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.05.2011

ЖУРНАЛ
обліку погашення податкових векселів

N
з/п 

Реєс-
тра-
цій-
ний но-
мер бла-
нка век-
селя 

Дата 

Векселедавець 

Банк-аваліст 

Розра-
хунко-
вий обсяг спирту етило-
вого (у пере-
рахун-
ку на 100-від-
сотко-
вий спирт етило-
вий), дал 

Сума акцизного податку 

Відмітка про повне погашення податкового векселя 

реєс-
тра-
ції 

ви-
дачі 

остан-
ній день пога-
шення 

код за ЄДРПОУ (реєстра-
ційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта*

найме-
нува-
ння - для юридич-
ної особи, прізви-
ще, ім'я, по бать-
кові - для фізичної особи - підпри-
ємця 

місце-
зна-
ход-
жен-
ня (місце прожи-
вання) 

код за ЄДРПОУ 

код МФО 

най-
мену-
вання 

місце-
знаход-
ження 

зазна-
чена у векселі, грн 

сплачена в рахунок погашення векселя у разі нецільового використання 

нарахована на обсяг спирту етилового, використаного за цільовим призначенням 

дата 

сума, грн 

сума, грн 

реквізити документа про сплату 

сума, грн 

реквізити довідки про цільове викорис-
тання спирту етилового 

дата 

номер 

дата 

номер 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті. 

 

Начальник Управління
адміністрування акцизного збору
 

Ю. В. Марченко 

Опрос