Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой договор о закупке услуг в пределах выполнения бюджетной программы "Прикладные разработки в сфере средств массовой информации, книгоиздательского дела и информационно-библиографической деятельности"

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.05.2011

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про закупівлю послуг в межах виконання бюджетної програми "Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності" 

м. Київ 

20__ року 

Державний комітет телебачення та радіомовлення України в особі Голови Комітету Плаксюка Юрія Олександровича, що діє на підставі Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року N 897 (далі - Замовник), з однієї сторони, і в особі ___________________________________________________________, що діє на підставі ________________________________________________ (далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується у 20__ році в межах виконання бюджетної програми "Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності" надати послуги, а саме розробити
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________, Замовник - прийняти і оплатити послуги згідно з актом приймання-передачі.

    1.2. Найменування послуги ___________________________________________________________. 

    1.3. ________________________________________________________________________________
                   (очікувані результати, одержані у процесі проведення фундаментальних чи прикладних наукових досліджень)

   1.4. Обсяги закупівлі можуть зменшуватись в залежності від реального фінансування видатків. В такому випадку Сторони укладають додаткову угоду.

II. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

2.1. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до науково-технічної продукції наведено в технічному завданні, що є невід'ємною частиною даного Договору (додаток 1 до Договору).

2.2. Зміст і терміни виконання основних етапів наведено в календарному плані, що є невід'ємною частиною цього Договору (додаток 2 до Договору).

2.3. Кожна зміна параметрів Технічного завдання у процесі виконання замовлення оформлюється додатковою угодою сторін та є його невід'ємною частиною.

2.4. Доробки та зміни параметрів Технічного завдання, які не погоджені із Замовником, здійснюються за рахунок Виконавця.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

   3.1. Ціна цього Договору відповідно до планового кошторису витрат, що додається та є невід'ємною частиною цього Договору (додаток 3 Договору), становить
______________________________________________________________________________________
                                                                                        (сума цифрами і прописом)

   3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. В такому випадку Сторони укладають додаткову угоду.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Виконавця платежу на підставі підписаного Сторонами акта приймання-передачі (може передбачатися поетапна оплата послуг, передоплата).

4.2. У разі зменшення вартості послуг Виконавець повертає різницю коштів на розрахунковий рахунок Замовника.

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Здійснювати оплату послуг в межах коштів, передбачених цим Договором, після їх надходження з Державного бюджету України на рахунок Замовника.

5.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом приймання-передачі.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Контролювати надання послуг відповідно до умов, визначених Договором.

5.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків, шляхом укладання додаткових угод до цього Договору.

5.3. Виконавець зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечити належне надання послуг в обсягах та у строки, встановлені цим Договором.

5.3.2. Використати бюджетні кошти, перераховані Замовником, виключно за призначенням відповідно до планового кошторису витрат, що є невід'ємною частиною цього Договору. 

5.3.3. Оприлюднювати результати прикладних розробок виключно за згодою Замовника.

5.3.4. Усувати своїми силами і за власний рахунок допущені з його вини недоліки, які можуть спричинити відступи від техніко-економічних показників, передбачених технічним завданням та Договором.

5.3.5. Утримуватися від публікацій без згоди Замовника науково-технічних результатів.

5.3.6. Надати Замовнику акт приймання-передачі не пізніше кінця поточного бюджетного року.

5.3.7. Не порушувати права третіх осіб при виконанні визначених Договором послуг.

5.4. Виконавцю забороняється залучати третіх осіб до виконання зобов'язань, передбачених Договором.

VI. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ, ПРИЙМАННЯ РОБІТ ТА СТРОКИ ЇХ ВИКОНАННЯ

6.1. Виконавець надає послуги у встановлені Договором строки.

6.2. Перелік наукової, технічної, економічної та іншої документації, поетапне надання послуг наведено у Технічному завданні (додаток 1).

6.3. Інформація про результати поетапного надання послуг та розроблену супровідну документацію, надається Виконавцем Замовнику.

6.4. Результати завершення виконання зобов'язань за Договором зі створення науково-технічної, економічної та іншої продукції підтверджуються:

- комплектом науково-технічної, економічної та іншої документації згідно із Технічним завданням;

- протоколами науково-технічної ради Виконавця із висновком про відповідність результатів замовлення вимогам, визначеним в Технічному завданні;

- актом приймання-передачі.

6.5. Замовник протягом 10 днів від дня отримання документації, зазначеної в п. 6.4 Договору, зобов'язується підписати акт приймання-передачі або надіслати вмотивовану відмову від його підписання.

6.6. За наявності вмотивованої відмови складається погоджувальний акт з переліком доопрацювань та термінів їх виконання (термін доопрацювання не повинен перевищувати термін дії Договору).

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. За порушення умов щодо якості послуг з Виконавця стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості таких послуг.

7.3. За порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів Виконавець зобов'язаний повернути Замовнику суму, виплачену за Договором, з нарахуванням штрафу в розмірі 7 % від загальної вартості Договору, визначеної в пункті 3.1 цього Договору.

7.4. Замовник має право пред'явити претензію Виконавцю щодо якості наданих послуг. Претензія готується і подається в письмовій формі і пред'являється Виконавцю впродовж 6 місяців з моменту підписання акта приймання-передачі.

7.5. Якщо Сторони визнали, що виявлені недоліки не можуть бути виправлені протягом 15 календарних днів чи виправлення потребує більше 15 календарних днів, то Замовник може відмовитися від Договору в повному обсязі або частково. У разі відмови від Договору Виконавець зобов'язаний у 10 денний термін з моменту відповідного письмового повідомлення Замовника повернути останньому сплачену вартість замовлення.

7.6. До вимог про стягнення неустойки (пені, штрафу) застосовується позовна давність строком в 3 роки.

VIII. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. На час дії обставин форс-мажору строки виконання обов'язків Сторін, передбачені цим Договором, продовжуються на відповідний період.

IX. ОСОБЛИВІ УМОВИ

9.1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать Виконавцю.

9.2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать Замовнику.

9.3. Термін виконання замовлення може змінюватися відповідно до строків надходження фінансування шляхом укладання Сторонами додаткових угод із, але в межах бюджетного року.

X. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

XI. ІНШІ УМОВИ

11.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до "___" ____________ 20__ року. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення.

11.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише за умови, що вони складені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін. Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.

11.3. Договір укладено в двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу по одному примірнику для кожної з Сторін.

XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Технічне завдання (додаток 2);

12.2. Календарний план (додаток 1);

12.3. Кошторис (додаток 3).

Замовник
_______________________________________
(найменування)
_______________________________________
(ідентифікаційний код)
_______________________________________
(місцезнаходження)
_______________________________________
(телефон)
_______________________________________
(телефакс)
_______________________________________
(рахунок у Державному казначействі або у банку)

(підпис)

М. П. 

Виконавець
_______________________________________
(найменування / П. І. Б)
_______________________________________
(ідентифікаційний код / ідентифікаційний номер)
_______________________________________
(місцезнаходження / місце проживання)
_______________________________________
(телефон)
_______________________________________
(телефакс)
_______________________________________
(рахунок у Державному казначействі або у банку)

(підпис)

М. П. 

____________

Опрос