Идет загрузка документа (86 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о закупке работ за государственные средства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.04.2011

Договір N __
про закупівлю робіт за державні кошти

м. Київ 

"___" ____________ 2010 р. 

Національне агентство екологічних інвестицій України, що діє на підставі ___________________________, в особі ___________________________________________________________, який діє на підставі _________________________ і іменується надалі Замовник, з однієї сторони, і
_____________________________________, в особі ________________________________________, який діє на підставі _________________________________ і іменується надалі Підрядник, з іншої сторони, надалі разом за текстом Сторони, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про здійснення державних закупівель", Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. N 668, та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір, надалі - Договір про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1.1. Терміни, що використовуються у цьому Договорі, мають значення та розуміються Сторонами відповідно до визначень наведених у цій статті:

1.1.2. "Тверда договірна ціна" - означає ціну визначену на основі пропозиції конкурсних торгів, що акцептована та відповідає кошторисній вартості капітального ремонту.

1.1.3. "Капітальний ремонт" - означає комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, оновлення та модернізацію конструкцій і обладнання будинку, поліпшення експлуатаційних показників, а також поліпшення будинку без зміни будівельних габаритів об'єкту.

1.1.4. "Кошторисна документація" - це зведені кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою, які необхідні для визначення кошторисної вартості капітального ремонту та договірної ціни, які Підрядник надавав на конкурсні торги Замовнику.

1.1.5. "Дозвільна документація" - означає документи дозвільного характеру у сфері будівництва (проведення капітального ремонту), необхідність отримання яких передбачена законодавством.

1.1.6. "Матеріальні ресурси" - означає сировину, будівельні та пально-мастильні матеріали, енергію всіх видів, конструкції, вироби, устаткування.

1.1.7. "Підрядник" - означає юридичну особу, яка виконує та передає Замовнику закінчені роботи (Об'єкт) з капітального ремонту.

1.1.8. "Субпідрядник" - означає підрядника, який в порядку, визначеному Договором та на підставі договору субпідряду, укладеного Підрядником, залучається до виконання робіт.

1.1.9. "Виконавча документація" - означає документи про хід виконання договору, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов'язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконанні роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо).

1.1.10. "Закінчені роботи" - означає Роботи, що виконані Підрядником відповідно до умов цього Договору та кошторисної документації.

1.1.11. "Документація" - документи, звіти, які згідно чинного законодавства необхідні для виконання Робіт та здачі Об'єкта в експлуатацію.

1.1.12. "Сертифікат відповідності" - документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

1.1.13. "Балансоутримувач" - юридична особа, яка утримує на балансі об'єкт, на якому - виконуються роботи з капітального ремонту, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Договір укладений на основі пропозиції конкурсних торгів, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Протокол від ________ N ____.

2.2. Підрядник зобов'язується на власний ризик, своїми силами, засобами та матеріальними ресурсами виконати роботи з Капітального ремонту будівель соціальної сфери _______________ і здати закінчені Роботи в порядку і строк встановлений цим Договором, а Замовник зобов'язується прийняти закінчені Роботи і оплатити їх.

2.3. Перелік будівель соціальної сфери (далі - Об'єкти, а окремо - Об'єкт), їх місцезнаходження наведено в Переліку об'єктів (Додаток N 1 до Договору).

2.4. Для виконання Робіт, передбачених п. 2.2 цього Договору Підрядник зобов'язується розробити та затвердити в установленому порядку документацію, яка згідно законодавства необхідна для виконання Робіт та здачі Об'єкта в експлуатацію.

2.5. Перелік та обсяги робіт, що виконуються за Договором визначається кошторисною документацією (Додаток N 3 до Договору).

3. ЯКІСТЬ РОБІТ. КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

3.1. Підрядник забезпечує відповідність якості Робіт та матеріальних ресурсів, що поставляються ним, специфікаціям, технічним умовам, а також наявність сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що підтверджують їхні характеристики і якість. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, кошторисній документації та цього Договору.

3.2. Підрядник здійснює періодичні перевірки і випробування якості Робіт та матеріальних ресурсів. Про такі випробування та перевірки Підрядник інформує Замовника за 3 (три) робочих дні до їх проведення. Результати перевірок і випробувань оформлюються протоколом (актом) за підписом Сторін.

3.3. Авторський нагляд під час виконання Робіт здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

3.4. У разі допущення Підрядником відступлення від кошторисної документації, умов цього Договору та/або інших недоліків у Роботах та/або матеріалах, уповноважені представники Сторін складають Акт виявлених недоліків із зазначенням строку їх усунення.

3.5. Усунення всіх недоліків здійснюється силами, засобами та за рахунок Підрядника у строки передбачені у Акті виявлених недоліків.

Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні Роботи підлягають виправленню, а неякісні матеріали - заміні.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ

4.1. Договірна ціна Робіт, визначається на основі кошторисної документації, є твердою і становить ____________________ грн. ____ коп. (___________________ гривень _______ коп.) разом з ПДВ. Договірна ціна є невід'ємною частиною цього Договору та наводиться в Додатку N 2 до Договору.

4.2. Договірна ціна є твердою на весь обсяг Робіт і не уточнюється та не змінюється, окрім випадків, якщо:

- змінюється в бік зменшення ринкової ціни на матеріали та Роботи передбачені цим Договором, що підтверджується документально;

- змінюється бюджетне фінансування видатків у бік зменшення по незалежним від Замовника причинам.

4.3. Якщо фактична вартість закінчених Робіт перевищує ціну, яка визначена пунктом 4.1 Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.

4.4. За твердою договірною ціною взаєморозрахунки проводяться на підставі виконаних обсягів Робіт та їхньої вартості, визначеної в Договірній ціні.

5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

5.1. Фінансування Робіт проводиться на підставі Плану фінансування (Додаток N 4), проміжними платежами на підставі документів, визначених пунктом 5.6 цього Договору.

5.2. Джерелом фінансування Робіт є видатки Державного бюджету України КПКВ 6351020 "Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату".

5.3. Розрахунки між Сторонами здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування безготівкових сум грошових коштів на поточні рахунки Сторін.

5.4. Проміжні платежі за виконані Роботи здійснюються в межах не більше як 85 % від вартості виконаних Робіт по кожному Об'єкту окремо.

5.5. Акти приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по формі КБ-3 готує Підрядник в п'яти екземплярах, узгоджує (візує) з балансоутримувачем та виконавцем технічного нагляду і передає їх для підписання уповноваженому представнику Замовника до першого числа місяця наступного за звітним. Уповноважений представник Замовника протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання документів перевіряє їх та за відсутності зауважень передає на оплату. У випадку наявності зауважень з боку Уповноваженого представника Замовника, Підрядник повинен усунути зазначені зауваження у дводенний термін.

5.6. Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акти приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по формі КБ-3. Оплата виконаних Робіт здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів, з моменту підписання Сторонами зазначених документів.

5.7. При виявленні у розрахунках за виконані Роботи, які були оплачені за попередні періоди, помилок та порушень порядку визначення вартості. Замовник уточнює загальну вартість виконаних Робіт з урахуванням виправлених помилок та порушень.

5.8. Замовник має право затримувати проміжні платежі за Роботи, які виконані Підрядником з порушенням вимог нормативних документів та кошторисної документації, недоліками/дефектами в частині оплати Робіт по Об'єктах, які мають недоліки.

5.9. Замовник вправі затримати кінцеві розрахунки за Роботи, виконані з недоліками/дефектами, виявленими в процесі виконання Робіт та при їх прийманні, до повного їх усунення.

5.10. Остаточний розрахунок за фактично виконані Роботи проводиться протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Сертифіката відповідності.

5.11. Замовник може здійснити попередню оплату Робіт в порядку та на умовах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 N 1404, у розмірі що не перевищує 30 % вартості річного обсягу Робіт, за умови що дана оплата буде застосована лише для придбання і поставки необхідних для виконання Робіт матеріальних ресурсів.

5.12. Підрядник повинен використати попередню оплату в строк не більше трьох місяців.

5.13. При використанні попередньої оплати Підрядник повинен надати відповідні підтверджуючі (платіжні) документи щодо використання зазначеної суми. Невикористану суму попередньої оплати Підрядник повинен повернути Замовнику на розрахунковий рахунок в Державному казначействі України. Підрядник подає звіт про використання попередньої оплати протягом 3 (трьох) робочих днів з дня закінчення її використання.

5.14. Зарахування попередньої плати виконується протягом трьох місяців з дня отримання попередньої оплати Підрядником в розмірі, використаних матеріалів, закуплених за рахунок попередньої оплати, згідно форм N КБ-2в та N КБ-3 за звітний період.

5.15. Всі виплати по цьому Договору здійснюються після отримання Замовником відповідних бюджетних призначень. У разі затримки бюджетного фінансування та/або здійснення платежів не з вини Замовника, оплата за виконані Роботи здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником відповідного бюджетного фінансування та/або можливості здійснити платежі. У разі зміни бюджетного фінансування Замовника, він письмово повідомляє про це Підрядника.

6. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

6.1. Підрядник розпочне виконання Робіт протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня отримання дозвільної документації та зобов'язується виконати Роботи протягом 240 (двісті сорок) календарних днів з початку виконання Робіт.

6.2. Підрядник зобов'язаний виконувати Роботи у строки визначені в Календарному графіку виконання робіт (Додаток N 5).

6.3. При виникненні обставин, які не залежать від Підрядника, що перешкоджають виконанню Робіт у встановлений строк, Замовник за обґрунтованою пропозицією Підрядника може переглянути строки виконання Робіт в сторону збільшення, що повинно оформлюватись додатковою угодою до цього Договору.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Підрядник зобов'язується:

7.1.1. забезпечити виконання Робіт згідно кошторисної та дозвільної документації, Календарного графіку виконання робіт, умов даного Договору та чинного законодавства;

7.1.2. провести Роботи якісно, з використанням якісних матеріалів, в установлені строки та відповідно до вимог кошторисної та дозвільної документації та вимог нормативних документів, включаючи можливі роботи, які прямо не визначені кошторисною документацією, але необхідні для експлуатації Об'єктів;

7.1.3. у випадку виникнення необхідності внесення змін в кошторисну документацію, узгоджувати ці питання із Замовником;

7.1.4. здати закінчені Роботи відповідно до умов цього Договору;

7.1.5. контролювати якість та строки виконання Робіт субпідрядними організаціями;

7.1.6. не пізніше 10 (десяти) робочих днів після закінчення Робіт повідомити Замовника про готовність Об'єктів до здачі в експлуатацію;

7.1.7. забезпечити на будівельному майданчику дотримання правил охорони праці, в тому числі, під час виконання робіт на висоті, охорони навколишнього середовища, зелених насаджень та землі;

7.1.8. здійснювати ведення журналу виконаних Робіт, в якому фіксувати дати виконання Робіт, складання актів прихованих Робіт, перевірки якості Робіт, причини затримки у виконанні робіт (відсутність ресурсів, механізмів, устаткування, робочої сили тощо), а також будь-яку іншу інформацію, що впливає на хід виконання Робіт;

7.1.9. надавати Замовнику документи, які підтверджують якість використовуваних матеріалів, пристроїв та устаткування, а також документи, що підтверджують використання коштів;

7.1.10. одержати встановлені законодавством дозволи та інші документи, які необхідні для виконання Робіт;

7.1.11. здійснювати охорону Об'єкта, дотримуватись санітарних, пожежних вимог та вимог щодо складування будівельних матеріалів і розміщення техніки;

7.1.12. усувати всі недоліки виявлені в процесі приймання Робіт та під час гарантійного строку в порядку передбаченому цим Договором;

7.1.13. забезпечувати вільний доступ Замовника та його уповноважених представників та/або аудиторів, технічних інспекторів та інших осіб до Об'єкта та до усіх необхідних даних, інформації, документів та специфікацій, які стосуються виконання Підрядником та субпідрядниками Робіт, що є предметом цього Договору;

7.1.14. щомісячно інформувати Замовника про хід виконання Робіт, причини відхилення від кошторисної документації, Календарного графіку виконання робіт та заходи вжиті для усунення відхилень;

7.1.15. забезпечувати здійснення технічного нагляду протягом всього терміну виконання Робіт, дотримуватись вимог нормативних документів, а також контролювати якість та обсяги робіт;

7.1.16. звільнити Об'єкт від техніки, невикористаних матеріалів, будівельного сміття, тимчасових споруд відповідно до п. 10.7 даного Договору;

7.1.17. відшкодувати Замовнику збитки, що виникли внаслідок недоліків допущених при виконанні Робіт;

7.1.18. підготувати в установленому чинним законодавством порядку Акт готовності Об'єкта до експлуатації та отримати Сертифікат відповідності;

7.1.19. повідомляти Замовника про невідповідність фактичних об'ємів Робіт з об'ємами запроектованими в кошторисній документації і вирішувати питання коректування в установленому порядку.

7.2. Підрядник має право:

7.2.1. одержувати оплату за виконані Роботи в розмірах та в строки передбачені цим Договором;

7.2.2. залучати за своїм вибором для виконання певних обсягів Робіт субпідрядні (спеціалізовані, будівельні та інші) організації;

7.2.3. вимагати від Замовника повного виконання зобов'язань за цим Договором.

7.3. Замовник зобов'язується:

7.3.1. дотримуватися всіх зобов'язань, взятих на себе за цим Договором;

7.3.2. своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Підрядником, у порядку та терміни визначені цим Договором;

7.3.3. передати Підрядникові по Акту приймання-передачі копії кошторисних розрахунків витрат, дефектних актів та позитивних висновків комплексної державної експертизи;

7.3.4. приймати виконані Підрядником роботи згідно з документами визначеними п. 5.6 Договору

7.4. Замовник має право:

7.4.1. здійснювати протягом виконання Робіт контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконуваних Робіт кошторисній документації, вимог нормативних документів, а матеріалів, конструкцій, виробів - вимог нормативних документів, у тому числі за участю спеціалізованих організацій, які залучаються Замовником на засадах укладання з ними угод, у яких визначаються їхні функції та повноваження, в тому числі щодо прийняття від свого імені відповідних рішень. З метою здійснення контролю проводити перевірки, в тому числі за участю експертів;

7.4.2. вимагати від Підрядника усунення виявлених недоліків та відхилень від кошторисної документації в порядку передбаченому цим Договором;

7.4.3. безперешкодного доступу до Об'єкта та усіх видів Робіт у будь-який час, протягом всього періоду виконання Робіт;

7.4.4. вимагати від Підрядника вчасного закінчення Робіт та повного виконання зобов'язань за цим Договором;

7.4.5. відмовитись від виконання цього Договору та вимагати відшкодування збитків у випадках передбачених пп. 17.2 - 17.4 цього Договору;

7.4.6. відмовитись від прийняття Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість належного використання закінчених Робіт відповідно до умов Договору, законодавства, вимог нормативних документів і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

7.4.7. здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника) контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт;

7.4.8. делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення контролю за використанням коштів третім особам, зокрема спеціалізованим організаціям (консультаційній, аудиторській, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалістам, які мають відповідні дозвільні документи;

7.4.9. вносити зміни у кошторисну документацію до початку Робіт або під час їх виконання за умови, що такі зміни не впливають на Договірну ціну та характер Робіт, визначених у Договорі та кошторисній документації;

7.4.10. затримувати проміжні платежі за Роботи, виконані Підрядником з недоліками та дефектами, з порушенням вимог нормативних документів, а також положень цього Договору до усунення недоліків;

7.4.11. ознайомлюватись в будь-яких час з виконавчою документацією Підрядника;

7.4.12. ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов цього Договору;

7.4.13. зменшувати обсяг виконання Робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

8.1. Закупівля, замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона і подача на Об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання Робіт здійснюється силами та за рахунок Підрядника.

8.2. Підрядник відповідає за якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами, матеріалів, конструкцій, виробів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання Робіт.

9. ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

9.1. Підрядник може залучати для виконання Робіт субпідрядні організації, при цьому Підрядник відповідає за результати виконання Робіт субпідрядниками.

9.2. Підрядник залучає субпідрядників у разі наявності у них необхідних ліцензій, професійної кваліфікації, фактів дотримання договірних зобов'язань у минулому, відсутності порушень справ про банкрутство, задовільного фінансового становища та відсутності інших обставин, які негативно впливатимуть на виконання умов цього Договору.

9.3. Підрядник забезпечує координацію діяльності субпідрядників та створює необхідні умови для виконання договірних зобов'язань і контролює хід їх виконання, здійснює приймання Робіт.

9.4. Приймання та оплату Робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Підрядник.

9.5. Підрядник несе відповідальність перед Замовником за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

10. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

10.1. Підрядник виконує Роботи відповідно до кошторисної документації, Календарного графіку виконання робіт, вимог нормативних документів, правил охорони праці, в тому числі під час виконання робіт на висоті.

10.2. Замовник забезпечує доступ Підрядника до Об'єкта протягом 10 (десяти) календарних днів після підписання Сторонами цього Договору, шляхом підписання відповідного трьохстороннього договору з балансоутримувачем Об'єкта.

10.3. Підрядник до початку виконання Робіт зобов'язаний отримати документи дозвільного характеру та інші документи, які необхідні для виконання Робіт.

10.4. Підрядник забезпечує охорону Об'єкту, його освітлення, огородження, дотримання санітарних і пожежних вимог, складування будівельних матеріалів і розміщення техніки.

10.5. Підрядник забезпечує вільний доступ Замовника та його уповноважених представників на Об'єкт та до усіх необхідних даних, інформації, документів та специфікацій стосовно виконання Підрядником та субпідрядниками Робіт.

10.6. Підрядник щомісячно інформує Замовника про хід виконання Робіт, причини відхилення від Календарного графіку виконання робіт та заходи вжиті для усунення відхилень, забезпечення виконання Робіт матеріальними ресурсами, залучення будівельних машин і механізмів, залучення субпідрядних організацій.

10.7. Після закінчення Робіт Підрядник протягом 10 календарних днів з дня підписання Акта готовності Об'єкта до експлуатації звільняє Об'єкт від техніки, невикористаних матеріалів будівельного сміття, зносить тимчасові споруди.

10.8. Відповідальність за дотримання правил безпеки на Об'єкті несе в будь-якому випадку Підрядник.

11. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ТА ВИКОНАВЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ

11.1. Підрядник розробляє організаційно-технологічну документацію для виконання Робіт.

11.2. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачено вимогами нормативних документів і цим Договором, визначає осіб, відповідальних за її ведення.

11.3. Підрядник веде журнал виконання Робіт по формі N КБ-6. Журнал ведеться по окремих спорудах і в ньому фіксуються дати початку і закінчення Робіт, складання актів на приховані Роботи, перевірки якості Робіт, причини затримок виконання Робіт (відсутність ресурсів, механізмів, устаткування, робочої сили, погодні умови і т. п.), а також будь-яка інша інформація, що впливає на хід виконання Робіт.

11.4. Замовник у будь-який час може ознайомитися з порядком ведення журналу, перевірити кожен запис, викласти свої претензії щодо об'єктивності і повноти інформації, ходу виконання Робіт. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень виконуються Підрядником, про що робиться відповідний запис у журналі.

11.5. Замовник щомісяця вправі вимагати від Підрядника надання звітів про хід виконання робіт за Договором.

12. РОБОЧА СИЛА

12.1. Для виконання Робіт Підрядник залучає працівників потрібної кваліфікації, створює для них необхідні умови роботи і відпочинку та забезпечує дотримання працівниками правил і норм техніки безпеки, виробничих, санітарних, протипожежних норм та правил оборони праці під час виконання робіт на висоті тощо.

12.2. Підрядник несе відповідальність за поведінку своїх працівників, а також поведінку працівників Субпідрядників, яких він залучає для виконання Робіт, приймає відповідні заходи щодо попередження порушень працівниками технологічної і виробничої дисципліни, громадського порядку, недопущення протизаконної поведінки, вимог норм охорони праці.

13. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

13.1. Прийняття Замовником закінчених Робіт від Підрядника здійснюється шляхом підписання Акта готовності Об'єкта до експлуатації та одержання Сертифіката відповідності, в Порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" від 08.10.2008 N 923.

13.2. Підрядник протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту закінчення Робіт на Об'єктах та готовності Об'єктів до здачі в експлуатацію письмово повідомляє про це Замовника та готує у встановленому чинним законодавством порядку Акт готовності Об'єкта до експлуатації та надає його для підписання Замовнику.

13.3. Виявлені в процесі приймання закінчених Робіт недоліки, що виникли з вини Підрядника, Підрядник усуває за свій рахунок та в терміни, що визначені в Акті виявлених недоліків.

13 4. У разі виявлення в процесі приймання закінчених Робіт недоліків у роботах, які неможливо усунути і наявність яких погіршує показники Об'єкта, Замовник має право не приймати Роботи і вимагати від Підрядника компенсації збитків, або зменшення кінцевого розрахунку на розмір збитків заподіяних Підрядником.

14. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ

14.1. Гарантійний строк становить 10 років від дня одержання Сертифіката відповідності.

14.2. Підрядник відповідає за недоліки/дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок:

- природного зносу Робіт;

- неправильної експлуатації Об'єкта або неправильних інструкцій щодо його експлуатації, наданих Підрядником або залученими ним іншими особами;

- неналежного ремонту Об'єкта.

14.3. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків/дефектів, за які відповідає Підрядник.

14.4. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків/дефектів Замовник повинен заявити про них письмово Підрядникові протягом п'яти календарних днів після їх виявлення.

14.5. На недоліки/дефекти, виявлені в цей період, складається дефектний Акт за підписом обох Сторін. В Акті приводиться перелік недоліків/дефектів і строки їх усунення.

14.6. Якщо Підрядник відмовився від складання Акта, він оформлюється із залученням незалежних експертів.

14.7. Підрядник зобов'язується приступити до усунення виявлених недоліків/дефектів протягом п'яти календарних днів з моменту одержання письмово повідомлення від Замовника та складення дефектного Акта.

14.8. Виявлені недоліки/дефекти усуваються Підрядником власними силами, засобами та за власний рахунок в передбаченому дефектним Актом порядку та строки. При відмові Підрядника усунути виявлені недоліки/дефекти. Замовник вправі залучати до цієї роботи іншого виконавця. У такому випадку Підрядник зобов'язується відшкодувати Замовникові витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків/дефектів та завдані цим збитки.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

15.1. Підрядник несе відповідальність за збереження Робіт, наслідки їх ушкодження або знищення до моменту одержання Сертифіката відповідності.

15.2. Ризик випадкових ушкоджень чи знищення матеріальних ресурсів, необхідних для виконання Робіт, до моменту підписання Акта готовності Об'єкта до експлуатації несе Підрядник.

15.3. У випадку порушення термінів використання попередньої оплати, передбачених п. 5.12 цього Договору, Підрядник сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день затримки. Крім сплати штрафних санкцій Підрядник повертає невикористані кошти, в порядку передбаченому чинним законодавством з урахуванням індексу інфляції.

15.4. У випадку перевищення терміну здачі звіту щодо використання попередньої оплати наданої Замовником Підрядникові останній сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день затримки.

15.5. При затримці строків виконання Робіт Підрядник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від вартості невиконаних Робіт за кожний день затримки, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів сплачує додатковий штраф у розмірі 7 % від вартості невиконаних Робіт.

15.6. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань щодо якості матеріальних ресурсів Підрядник сплачує штраф у розмірі 25 % (двадцяти п'яти відсотків) від загальної вартості реалізованих матеріальних ресурсів.

15.7. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань щодо якості Робіт Підрядник сплачує штраф у розмірі 20 % (двадцяти відсотків) від загальної вартості неякісних Робіт.

15.8. За проведення Підрядником Робіт без затвердженої документації, яка згідно законодавства необхідна для виконання Робіт та здачі Об'єкта в експлуатацію у такому об'ємі та якості, що передбачено кошторисною документацією Підрядник сплачує штраф у розмір 50 % (п'ятдесяти відсотків) від вартості цих Робіт;

15.9. За виконання Підрядником Робіт, що не відповідають кошторисній документації та умовам даного Договору Підрядник сплачує штраф у розмірі 10 % (десяти відсотків) вартості виконаних Робіт;

15.10. За здійснення Підрядником окремих видів господарської діяльності у будівництві, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, без отримання у встановленому порядку ліцензії Підрядник сплачує у розмірі плати за видачу такої ліцензії;

15.11. За ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю Підрядник несе відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством;

15.12. За проведення Підрядником підготовчих робіт без відповідної затвердженої документації Підрядник несе відповідальність згідно чинного законодавства;

15.13. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань Підрядником щодо своєчасного усуненні недоліків/дефектів, виявлених прийманні Робіт чи виявлених під час гарантійного строку, що виникли не з вини Замовника, Підрядник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості Робіт за кожен день прострочення виконання зобов'язання.

15.14. Сплата пені та/або штрафу не звільняє Підрядника від належного виконання ним своїх зобов'язань за даним Договором.

15.15. Замовник не відповідає перед Підрядником за невиконання/несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі відсутності, затримки або зміни обсягу фінансування з Державного бюджету України.

15.16. Кошти, отримані від сплати штрафних санкцій, зараховуються відповідно до доходів загального фонду державного бюджету.

15.17. За інші порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність у відповідності до вимог чинного законодавства України.

16. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

16.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються обставини, які виникли після укладення Договору внаслідок непередбачуваних та невідворотних обставин надзвичайного характеру, які перешкоджають належному виконанню зобов'язань за даним Договором. Належним доказом наявності зазначених обставин та їх тривалості є підтвердження Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу, виданого Стороні Договору.

16.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

16.3. У випадку настання обставин непереборної сили строки виконання Сторонами зобов'язань за Договором відкладається на строк, протягом якого діяли такі обставини та їх наслідки.

16.4. Якщо такі обставини та їх наслідки продовжують діяти понад 60 (шістдесяти) календарних днів, кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання Договору. У разі здійснення Замовником попередньої оплати, на умовах визначених у цьому Договорі, Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

17. ПРИЗУПИНЕННЯ РОБІТ, ВІДМОВА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

17.1. Сторони зобов'язані вживати заходи по виконанню окремих зобов'язань і Договору в цілому, подоланню сумісними зусиллями конфліктних ситуацій шляхом переговорів, незалежно від того, з чиєї провини вони виникли. Призупинення Робіт і розрив Договору є крайньою мірою вирішення конфліктів між Сторонами.

17.2. Якщо Підрядник своєчасно не розпочав передбачені цим Договором Роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у передбачений цим Договором строк стає явно неможливим. Замовник має право відмовитись від виконання цього Договору без понесення будь-якої відповідальності за таке розірвання.

17.3. Якщо під час виконання передбачених цим Договором Робіт стане очевидним, що вони не будуть виконані належним чином. Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги - відмовитись від виконання цього Договору без понесення будь-якої відповідальності за таке розірвання.

17.4. Замовник може призупинити виконання Робіт чи розірвати Договір за таких обставин:

- відсутність коштів для фінансування Робіт;

- невиконання Підрядником будь-яких зобов'язань за даним Договором;

- банкрутство Підрядника;

- відставання з вини Підрядника у виконанні Робіт згідно Календарного графіку;

- порушення Підрядником вимог нормативних документів.

17.5. Підрядник має право запропонувати Замовнику внести зміни до Календарного графіку виконання робіт при затримці платежів Замовником більш ніж на 1 (один) місяць та розірвати Договір при затримці платежів Замовником більш ніж на 3 (три) місяці.

17.6. Сторона, що прийняла рішення про припинення Робіт чи розірвання Договору, повідомляє про це письмово іншу Сторону не менш ніж за 10 календарних днів до запровадження в дію такого рішення.

17.7. У разі розірвання Договору, Підрядник зобов'язаний передати за Актом Замовнику виконані роботи, матеріали наявні на будівельному майданчику, устаткування, тимчасові споруди тощо.

18. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

18.1. Усі спори пов'язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

18.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю відповідно до законодавства України.

19. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

19.1. Договір набирає чинності з дати підписання його Сторонами і діє до 31.12.2011 та в будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

20. ІНШІ УМОВИ

20.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені письмово та підписані уповноваженими на це представниками Сторін.

20.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

20.3. Цей Договір укладений українською мовою у 3 (трьох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, 2 (два) з яких зберігається у Замовника, 1 (один) - у Підрядника.

20.4. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються вчасно повідомляти іншу Сторону про їх заміну у письмовій формі.

21. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Додаток N 1 - Перелік об'єктів.

Додаток N 2 - Договірна ціна.

Додаток N 3 - Кошторисна документація.

Додаток N 4 - План фінансування.

Додаток N 5 - Календарний графік виконання робіт.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник: 

Підрядник: 

________________________________________

Адреса: _________________________________
________________________________________

Р/р _____________________________________

МФО ___________________________________

ЄДРПОУ -

ІПН -

Св-во платника ПДВ N

Тел./ф.:
________________________________________
________________________________________
                               (посада) 

________________________________________

Адреса: _________________________________
________________________________________

Р/р _____________________________________

МФО ___________________________________

ЄДРПОУ -

ІПН -

Св-во платника ПДВ N

Тел./ф.:
________________________________________
________________________________________
                               (посада) 

____________________ / __________________
                   (підпис)                                           (П. І. Б.) 

____________________ / ___________________
                   (підпис)                                                 (П. І. Б.) 

М. П. 

М. П. 

"___" ____________ 20__ року 

"___" ____________ 20__ року 

 

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ

N п/п 

Назва 

Місцезнаходження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник: 

Підрядник: 

________________________________________

Адреса: _________________________________
________________________________________

Р/р _____________________________________

МФО ___________________________________

ЄДРПОУ -

ІПН -

Св-во платника ПДВ N

Тел./ф.:
________________________________________
                      (посада) 

________________________________________

Адреса: _________________________________
________________________________________

Р/р _____________________________________

МФО ___________________________________

ЄДРПОУ -

ІПН -

Св-во платника ПДВ N

Тел./ф.:
________________________________________
                   (посада) 

____________________ / ___________________
                      (підпис)                                          (П. І. Б.)  

____________________ / ___________________
                     (підпис)                                               (П. І. Б.) 

М. П. 

М. П. 

"___" ____________ 20__ року 

"___" ____________ 20__ року 

 

ДОГОВІРНА ЦІНА

N п/п 

Обґрунтування  

Найменування витрат 

Вартість, тис. грн. 

всього 

у тому числі: 

  

 

 

  

будівельних робіт 

монтажних робіт 

інших витрат 

2  

3  

 

Прямі витрати  

  

  

  

  

  

 

в т. ч  

  

  

  

  

 

Розр. N 1  

Заробітна плата  

  

  

  

  

  

Розр. N 2  

Вартість матеріальних ресурсів  

  

  

  

  

  

Розр. N 3  

Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів  

  

  

  

  

Розр. N 4  

Загальновиробничі витрати  

  

  

  

  

Розр. N 5  

Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд  

  

  

  

  

  

 

в т. ч. 

  

  

  

  

  

  

зворотні суми 

  

  

  

  

Розр. N 6  

Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)  

  

  

  

  

Розр. N 7  

Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)  

  

  

  

  

Розр. N б  

Інші супутні витрати  

 

 

 

 

  

  

Разом 

 

 

 

 

  

  

Прибуток  

 

 

 

 

Розр. N 9  

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації  

 

 

 

 

Розр. N 10  

Кошти на покриття ризику  

 

 

 

 

  

  

Разом (пп. 1 - 9)  

 

 

 

 

10 

Розр. N 11  

Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)  

 

 

 

 

  

  

Разом договірна ціна  

 

 

 

 

11 

  

Податок на додану вартість  

 

 

 

 

  

  

Всього договірна ціна  

 

 

 

 

  

  

в т. ч.  

 

 

 

 

  

Розр. N 12  

зворотні суми  

 

 

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник: 

Підрядник: 

________________________________________

Адреса: _________________________________
________________________________________

Р/р _____________________________________

МФО ___________________________________

ЄДРПОУ -

ІПН -

Св-во платника ПДВ N

Тел./ф.: __________________________________
_______________________________________
                  (посада) 

________________________________________

Адреса: _________________________________
________________________________________

Р/р _____________________________________

МФО ___________________________________

ЄДРПОУ -

ІПН -

Св-во платника ПДВ N

Тел./ф.: ____________________________________
_________________________________________
                     (посада) 

__________________ / ____________________
                      (підпис)                                     (П. І. Б.) 

____________________ / ____________________
                        (підпис)                                         (П. І. Б.) 

М. П. 

М. П. 

"___" ____________ 20__ року 

"___" ____________ 20__ року 

 

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

 

  

  

  

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник: 

Підрядник: 

______________________________________

Адреса: _______________________________
______________________________________
______________________________________

Р/р ___________________________________

МФО _________________________________

ЄДРПОУ -

ІПН -

Св-во платника ПДВ N

Тел./ф.:
______________________________________
______________________________________
                      (посада) 

______________________________________

Адреса: _______________________________
______________________________________
______________________________________

Р/р ___________________________________

МФО _________________________________

ЄДРПОУ -

ІПН -

Св-во платника ПДВ N

Тел./ф.:
______________________________________
______________________________________
                         (посада) 

__________________ / ___________________
                      (підпис)                                     (П. І. Б.) 

__________________ / __________________
                       (підпис)                                 (П. І. Б.) 

М. П. 

М. П. 

"___" ____________ 20__ року 

"___" ____________ 20__ року 

 

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ НА ПОТОЧНИЙ РІК

Періоди поточного року 

Капітальні вкладення (тис. грн.) 

Усього 

На фінансування будівельно-монтажних робіт 

1 

2 

3 

Січень
Лютий
Березень  

 

 

I квартал  

 

 

Квітень
Травень
Червень  

 

 

II квартал  

 

 

і т. д.  

 

 

Усього на 20__ рік  

 

 

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ НА 20_ рік

Періоди 2011 року 

Капітальні вкладення (тис. грн.) 

Усього 

На фінансування будівельно-монтажних робіт 

1 

2 

3 

Січень
Лютий
Березень  

 

 

I квартал  

 

 

Квітень
Травень
Червень  

 

 

II квартал  

 

 

і т. д.  

 

 

Усього на 20__ рік  

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник: 

Підрядник: 

______________________________________

Адреса: _______________________________
______________________________________
______________________________________

Р/р ___________________________________

МФО _________________________________

ЄДРПОУ -

ІПН -

Св-во платника ПДВ N

Тел./ф.:
________________________________________
________________________________________
                           (посада) 

______________________________________

Адреса: _______________________________
______________________________________
______________________________________

Р/р ___________________________________

МФО _________________________________

ЄДРПОУ -

ІПН -

Св-во платника ПДВ N

Тел./ф.:
________________________________________
________________________________________
                            (посада) 

__________________ / _____________________
                   (підпис)                                           (П. І. Б.) 

__________________ / _____________________
                     (підпис)                                         (П. І. Б.) 

М. П. 

М. П. 

"___" ____________ 20__ року 

"___" ____________ 20__ року 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

N п/п 

Найменування об'єктів 

Перелік видів робіт 

Обсяг робіт 

Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди 

Одиниця виміру 

Кількість 

Кошторисна вартість 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

і т. д. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник: 

Підрядник: 

______________________________________

Адреса: _______________________________
______________________________________
______________________________________

Р/р ___________________________________

МФО _________________________________

ЄДРПОУ -

ІПН -

Св-во платника ПДВ N

Тел./ф.:
________________________________________
________________________________________
                  (посада) 

______________________________________

Адреса: _______________________________
______________________________________
______________________________________

Р/р ___________________________________

МФО _________________________________

ЄДРПОУ -

ІПН -

Св-во платника ПДВ N

Тел./ф.:
________________________________________
________________________________________
                    (посада) 

__________________ / _____________________
                  (підпис)                                           (П. І. Б.) 

__________________ / _____________________
                     (підпис)                                            (П. І. Б.) 

М. П. 

М. П. 

"___" ____________ 20__ року 

"___" ____________ 20__ року 

____________

Опрос