Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о предоставлении территориальной избирательной комиссии услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.10.2010
Утратил силу

ДОГОВІР
про надання територіальній виборчій комісії послуг, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

      _________________
             (населений пункт) 

"___" ____________ 20 року
(дата укладання) 

_____________________________________________________________________________________
                                                              (повне найменування територіальної виборчої комісії)
_____________________________________________________________________________________
(далі - Замовник) в особі її голови (заступника голови) _________________, який (яка) діє на підставі
                                                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та постанови _________________________________________
                                                                              (Верховної Ради Автономної Республіки Крим; найменування виборчої комісії,
_____________________________________________________________________________________
                                                                    яка сформувала територіальну виборчу комісію)
від "___" ____________ 20__ року N ____, з однієї сторони, та громадянин (громадянка) України _____________________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серія _____ номер _________, виданий ____________________________________________
                                                                                                                                                           (ким і коли)
________________________________________, ідентифікаційний номер _______________________,
адреса місця проживання _______________________________________________________________,
контактний телефон _____________ (далі - Виконавець), з іншої сторони (далі разом - Сторони), уклали цей Договір про таке. 

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання за завданням Замовника під час підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів надавати послуги згідно з переліком, установленим у пункті 1.2 цього Договору, а Замовник зобов'язується оплатити надані послуги.

1.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором:

а) _____________________________________________________;

б) _____________________________________________________.

2. Обов'язки та права Сторін

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1. Не розголошувати інформацію, що відповідно до Закону України "Про інформацію" не відноситься до відкритої, але стала йому відома при наданні послуг Замовнику за цим Договором.

2.1.2. Надавати Замовнику визначені пунктом 1.2 цього Договору послуги особисто якісно та своєчасно.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Отримувати від Замовника необхідну для надання послуг інформацію.

2.2.2. Отримувати за надані послуги оплату в порядку, розмірах та строки, визначені цим Договором.

2.3. Замовник зобов'язується:

2.3.1. Створити належні умови для надання Виконавцем передбачених цим Договором послуг.

2.3.2. Оплатити надані Виконавцем послуги в порядку, розмірах та строки, визначені цим Договором.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. Вимагати від Виконавця усунення недоліків, якщо такі виникають під час надання послуг з вини Виконавця.

2.4.2. Визначати строк надання Виконавцем послуг, передбачених пунктом 1.2 цього Договору.

3. Порядок, розмір та строк оплати послуг

3.1. За надання послуг, передбачених цим Договором, Замовник сплачує Виконавцеві щомісяця протягом строку дії цього Договору суму в розмірі ____________ гривень, з якої здійснюються відрахування обов'язкових платежів, установлених законодавством України на момент виплати.

3.2. Замовник здійснює оплату за надані Виконавцем послуги не пізніше ___________ кожного місяця, наступного за розрахунковим, на підставі акта наданих послуг, підписаного Сторонами.

3.3. Замовник може виплатити Виконавцю одноразову грошову винагороду після встановлення результатів відповідних місцевих виборів.

4. Відповідальність Сторін, вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства України.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо вони сталися не з їх вини.

4.3. Усі спори, що можуть виникати при виконанні зобов'язань за цим Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів, а у разі неможливості досягнення згоди - в порядку, визначеному законодавством України.

5. Строк дії Договору, порядок розірвання та внесення змін до Договору

5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до "___" ____________ 20__ року включно.

5.2. Зміни до Договору можуть вноситися за письмовою домовленістю Сторін, що оформляються додатковою угодою до цього Договору.

5.3. Дія Договору припиняється у випадках, передбачених законодавством України, та за умови закінчення строку, визначеного пунктом 5.1 цього Договору.

5.4. Сторони мають право відмовитися від виконання зобов'язань за цим Договором, попередивши про це іншу Сторону не пізніш як за ____ днів.

5.5. Строк дії Договору може бути продовжено за згодою Сторін, якщо це не суперечить предмету цього Договору.

6. Інші умови

6.1. Правовідносини, не врегульовані цим Договором, але такі, що можуть виникати у зв'язку з виконанням умов цього Договору, регламентуються законодавством України.

6.2. Цей Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

7. Адреси і підписи Сторін

ЗАМОВНИК: 

ВИКОНАВЕЦЬ:

__________________________________
__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(реквізити) 

 
__________________________________
(адреса місця проживання) 

Голова (заступник голови)
територіальної виборчої комісії 

__________________________________
(контактний телефон) 

__________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали)

          М. П. 

__________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Секретар
Центральної виборчої комісії
 

 
Т. ЛУКАШ
 

Опрос