Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Информация о формировании и размещении средств, уплаченных в централизованный страховой резервный фонд страховых гарантий, являющихся средствами страховых резервов страховщика, в определенных категориях активов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.09.2010

Інформація про формування та розміщення коштів, сплачених до централізованого страхового резервного фонду страхових гарантій, що є коштами страхових резервів страховика, у визначених категоріях активів*

станом на ___________ тис. грн.

N з/п 

Наймену-
вання страхової компанії
 

Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ
 

Разовий гарантій-
ний внесок страхови-
ка, тис. грн.
 

Відраху-
вання з премій
обов'яз-
кового страху-
вання цивільно-
правової відпові-
дальності власників наземних транс-
портних засобів, тис. грн.
 

Кошти, поверне-
ні МТСБУ в регресно-
му порядку, тис. грн.
 

Добровіль-
ні внески та пожертву-
вання, тис. грн.
 

Загаль-
ний розмір коштів, сплаче-
них до фонду, тис. грн.
 

Розміщення коштів страхових резервів страховиків у визначених категоріях активів, тис. грн. 

грошові кошти на поточних рахунках 

у т. ч. в іноземній валюті 

банків-
ські вклади (депози-
ти)
 

у т. ч. в іноземній валюті 

цінні папери, що еміту-
ються держа-
вою
 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Визначені категорії активів розподіляються між страховиками пропорційно часткам страховиків у фонді страхових гарантій.

Опрос