Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление о назначении представителей Комиссии для осуществления надзора за регистрацией акционеров, проведением общего собрания, голосованием и подбитием его итогов на общем собрании акционерного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 17.05.2010
Утратил силу

Повідомлення
про призначення представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства
(необхідне підкреслити)

На підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 грудня 2009 року N 1607, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України "___" ____________ 20__ року за N ______, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) призначені представники для здійснення нагляду за
______________________________________________________________________________________.
                 (необхідне вписати: реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям 
                                                      його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства) 

      Підставою для здійснення нагляду є ___________________________________________________. 

      Відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників Комісії до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств.

      У зв'язку з реалізацією повноважень представниками Комісії вимагаємо надати керівнику робочої групи документи та іншу інформацію згідно з нижченаведеним переліком.

       1. ________________________________________________________________________________.

       2. ________________________________________________________________________________.

       3. ________________________________________________________________________________. 

Начальник територіального управління 

________
(підпис) 

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

або

Керівник структурного підрозділу центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності 

  

________
(підпис) 

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Протокол
нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства
(необхідне підкреслити)

_________________________________________________ "___________________________________" 

__________________________________
           (дата складання протоколу) 

____________________
(місце складання протоколу) 

Місцезнаходження товариства: ________________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: _____________________________________________________

Фактичне місце проведення реєстрації акціонерів: _______________________________________

Фактичне місце проведення загальних зборів: ___________________________________________

Дата та час початку реєстрації акціонерів (за повідомленням): _____________________________
                                                                                     (фактично): ________________________________ 

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів (за повідомленням): __________________________
                                                                                      (фактично): _______________________________ 

Контроль за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства проводиться на підставі доручення від "___" ____________ 20__ року N __________ контрольною групою у складі:

Керівника контрольної групи - _________________________________________________________
Члена контрольної групи - _____________________________________________________________

Посада та П. І. Б. особи, яка головує на загальних зборах:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Найменування реєстратора або депозитарію - у випадку, якщо повноваження реєстраційної комісії та/або лічильної комісії за договором передані такій особі, серія, номер, дата видачі ліцензії, прізвище та ініціали керівника:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Склад реєстраційної комісії:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Підставою для проведення Комісією контролю за реєстрацією акціонерів є:  

Звернення акціонера(ів) (їх представників за довіреністю) 

  

Звернення посадової(их) особи (осіб) органів акціонерного товариства 

  

Звернення реєстратора або депозитарію акціонерного товариства 

  

Ініціатива Комісії та/або її територіальних органів 

  

 

 

Відомості про реєстрацію випуску акцій:

Свідоцтво про випуск акцій 

N                             від 

Ким видане 

  

Форма випуску 

  

Статутний капітал акціонерного товариства складає                                   (грн.), розподілений на

Кількість акцій:
простих
привілейованих 

 

 

  

  

Кількість викуплених акціонерним товариством власних акцій, шт. 

  

Загальна кількість голосуючих акцій 

 

Акціонерне товариство повідомлено про призначення Представників Комісії для здійснення Нагляду листом N ______________________ від ____________________

Вид загальних зборів: чергові / позачергові (необхідне підкреслити)

Повідомлення про проведення загальних зборів:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів: _________________________

Реєстрація акціонерів здійснювалася на підставі переліку акціонерів, складеного станом на
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Перелік осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій товариства: ________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Наявність контролю за реєстрацією зі сторони осіб, що є власниками 10 і більше відсотків простих акцій _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

За даними реєстраційної (лічильної, мандатної) комісії: 

Загальна кількість зареєстрованих реєстраційною комісією акцій (голосів), % 

  

Загальна кількість зареєстрованих реєстраційною комісією привілейованих акцій (голосів), % 

  

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів), % 

  

Необхідна для кворуму кількість привілейованих акцій (голосів), % 

  

Кількість акцій (голосів), що не беруть участь у голосуванні, % 

  

Наявність фактів відмови у реєстрації:

Перелік осіб 

Причини відмови 

  

  

  

  

  

  

  

  

Під час проведення нагляду за реєстрацією акціонерів контрольною групою встановлено:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Виявлені під час контролю за реєстрацією акціонерів порушення: 

 з/п 

Виявлене порушення 

Пункт та/або стаття 

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено 

  

  

  

Час початку загальних зборів: ______________________________________
Час закінчення загальних зборів: ___________________________________

Лічильна комісія у складі: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

N з/п 

Питання порядку денного 

Спосіб голосування 

Результати голосування (за даними лічильної комісії) 

Підсумки голосування
(відповідно до протоколу про підсумки) 

  

  

  

  

За
Проти
Утримались
Не голосували
Зіпсовані бюлетені 

Наявність у бюлетені реквізитів, визначених частиною другою статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства" ________________________________________________________________

Під час проведення нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства контрольною групою встановлено:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Виявлені під час нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства порушення: 

N
з/п
 

Виявлене порушення 

Пункт та/або стаття 

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено 

  

  

  

Перелік документів, що додаються до протоколу: 

N
з/п
 

Назва документа, реквізити 

Кількість аркушів 

  

  

Підписи: 

Керівник контрольної групи 

  

_______________________________ 

Член контрольної групи 

  

_______________________________ 

Примірник протоколу отримав 

_______________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис) 

__________________
(дата) 

____________

Опрос