Идет загрузка документа (219 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о закупке услуги (услуг) на создание и передачу научно-технической продукции за государственные средства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 22.02.2010

ДОГОВІР N ____
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГИ (ПОСЛУГ) НА СТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

_________________________
         (місце укладення договору) 

___ ___________20__ р.
(дата) 

Державна адміністрація зв'язку в особі ___________________________________________________,
                                                                                                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі Положення про Державну адміністрацію зв'язку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2004 N 1264 (із змінами) (далі - Замовник), та
_____________________________________________________________________________________
                      (інші документи, що надають право на укладення договору, номер, дата та інші необхідні реквізити)
з однієї сторони, і _____________________________________________________________________
                                                                                                                   (найменування Виконавця)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                         (найменування документа, номер і дата та інші необхідні реквізити)

(далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується у 20__ році надати Замовникові послуги, зазначені в
____________________________________________________________________________________,
                                                                   (конкурсній документація, Технічному завданні тощо)
а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги за умови їх своєчасного та у повному обсязі виконання.

1.2. Найменування послуги _____________________________________________________________

1.3 Кількість послуг, які надаються за цим Договором ______________________________________

1.4. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику послугу (послуги), передбачену (передбачені) цим
Договором, якість яких (якої) відповідає умовам ___________________________________________
                                                                                                                     (конкурсної документації, Технічного завдання тощо) 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна Договору становить _____________________(__________________)
                                                                                     (цифрами)                                  (прописом)

гривень без податку на додану вартість (згідно з пунктом 5.1.22 Закону України від 03.04.97 N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість").

3.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (інші умови щодо ціни) 

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом:

оплати Замовником прийнятої науково-технічної продукції;

* або попередньої оплати, яка здійснюється на строк до ____________ 20__ р. у розмірі __________
                                                                                                                                                                                                           (цифрами)
______________________________ гривень;
                                   (прописом)
або поетапної оплати замовником науково-технічної продукції;
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (інші умови і порядок здійснення оплати)

4.2. Усі платіжні документи за договором оформлюються з дотриманням вимог законодавства. 

5. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Строк (термін) надання послуг _______________________________________________________

5.2. Місце надання послуг ______________________________________________________________ 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Приймати науково-технічну продукцію згідно з актом приймання-передачі науково-технічної продукції;

6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги відповідно до акта приймання-передачі науково-технічної продукції;
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (інші обов'язки)

6.2. Замовник має право:

6.2.1. У разі невиконання зобов'язань Виконавцем Замовник достроково розірвати цей договір, повідомивши про це Виконавця у строк __________________________________________________;

6.2.2. Контролювати хід виконання Виконавцем обов'язків у строки, встановлені цим договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг та номенклатуру послуг та загальну вартість договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до договору;
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         (інші права)

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуги (послуг) у строки, встановлені цим договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, встановленим цим договором;
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                          (інші обов'язки)
_________________________________________________________

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей договір, повідомивши про це Виконавця у строк ______;
________________________________________________________
                                                                                                           (інші права) 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та договором.

7.2. Види порушень та санкції за них, установлені договором:

7.2.1. За порушення строків, визначених цим Договором, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення.
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (зазначаються інші види порушень та санкції за них) 

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, інша небезпечна подія).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за ом унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна протягом ___ _____________________________ днів з моменту їх виникнення повідомити
                                                                     (календарних/робочих)
про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідка, яка видається
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу, уповноваженого видавати такі довідки)

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як ___________________
календарних днів, кожна із сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У такому разі Сторона, що ініціює розірвання Договору, не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків. У разі отримання попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом ___ ___________________ днів з дня розірвання цього Договору.
                                                   (календарних/робочих) 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                        (інші умови) 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з _____________ 20__ року і діє до ____________ 20__ року.

10.2. Договір укладено і підписано у ___ примірниках, що мають однакову юридичну силу. 

11. ІНШІ УМОВИ

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Замовник 

Виконавець 

________________________________________
(ідентифікаційний код) 

________________________________________
(ідентифікаційний код) 

________________________________________
(найменування) 

________________________________________
(найменування) 

________________________________________
(адреса) 

________________________________________
(адреса) 

________________________________________
(телефон) 

________________________________________
(телефон) 

________________________________________
(телефакс) 

________________________________________
(телефакс) 

________________________________________
(рахунок у Державному казначействі) 

______________________________________
(рахунок у Державному казначействі або у банку) 

____________
(підпис) 

____________
(підпис) 

М. П. 

М.П. 

Розроблено Управлінням стратегії розвитку телекомунікацій

Начальник Управління стратегії розвитку
телекомунікацій 

 
(ПІДПИС) 

 
Ю. Каргаполов 

____________
* Заповнюється у випадках, якщо здійснення попередньої оплати за державні кошти передбачено чинним законодавством. 

(додаток 1 у редакції наказу Державної адміністрації зв'язку
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 10.11.2010 р. N 179)

Опрос