Идет загрузка документа (163 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Образец формы Акта (справки) о результатах внеплановой выездной проверки по вопросам соблюдения организационных, технических и технологических требований осуществления хозяйственной деятельности по производству и обращению спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, парфумерно-косметической продукции и лекарственных средств с использованием спирта этилового

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.11.2009

Зразок форми Акта (довідки)
про результати позапланової виїзної перевірки з питань дотримання організаційних, технічних та технологічних вимог провадження господарської діяльності щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів із використанням спирту етилового

__.__.__ N ___/_____/_______
    (дата) 

________________________________________
________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання
або місце розташування об'єкта права
власності, щодо якого проводиться перевірка)
 

Про результати позапланової виїзної
перевірки ___________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ/ДРФО)
з питань дотримання організаційних, технічних та технологічних вимог провадження господарської діяльності щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів із використанням спирту етилового за період з __.__.__ по __.__.__. 

1. Вступна частина

Відповідно до наказу від ___.___.___ N ______ та на підставі направлення(нь) від ___.___.___ N ______, виданого(них) _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                 (назва Департаменту або регіонального управління Департаменту)
_____________________________________________________________________________________,
                         (прізвища, імена та по батькові, посади перевіряючих, повні назви структурних підрозділів)
згідно із частиною 1 ст. 16 Закону України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та відповідно до наказу _____________________________________________________ від __.__.__ N ______ та/або рішення
    (назва Департаменту або регіонального управління Департаменту)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (назва суду)
суду від __.__.__ N ____ - при проведенні позапланової перевірки, проведена позапланова виїзна перевірка ____________________________________________________________________________
                                              (повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до установчих документів)
з питань дотримання організаційних, технічних та технологічних вимог провадження господарської діяльності щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів із використанням спирту етилового за період з __.__.__ по __.__.__.
Направлення та копія наказу Департаменту (регіонального управління Департаменту) вручені __.__.__ під розписку __________________________________________________________________
                                                                         (П. І. Б. посадової особи суб'єкта господарювання, посада)
____________________________________________________________________________________.

Перевірку проведено з відома (в присутності) ______________________________________________
_____________________________________________________________, роб. тел.: ______________
          (посада керівника (в. о. керівника) суб'єкта господарювання, його П. І. Б.)
та головного бухгалтера ________________________________________________________________,
                                                                                                                               (П. І. Б.)
роб. тел.: _________________.
У разі, якщо головний бухгалтер відсутній (посада вакантна, знаходиться на лікарняному, не передбачена, інше) робиться відповідний запис.
При складанні акта перевірки зазначені далі по тексту слова "суб'єкт господарювання" заміняти скороченою назвою підприємства (установи, організації), яке перевіряється.

У журналі реєстрації перевірок суб'єкта господарювання вчинено запис __.__.__ під N _______ (в разі ненадання журналу реєстрації зазначити про його ненадання)

2. Загальні положення

2.1. Перевірка проводилась з __.__.__ по __.__.__.

У разі продовження строків проведення перевірки зазначити таке:

Термін проведення перевірки продовжувався з __.__.__ по __.__.__ на підставі наказу ____________
____________________________________________________________ від __.__.__ року N __ та/або
          (назва Департаменту або регіонального управління Департаменту)
рішення ____________________________________________________ від __.__.__ N ____________.
                                                                             (назва суду)

2.2. У періоді, за який проводилась перевірка, відповідальними за фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання були (є):
керівник/головний бухгалтер ____________________________________________________________,
                                                                                                                             (посада, П. І. Б.)
_____________________________________________________________________________________

2.3. Суб'єкт господарювання зареєстрований(не) __.__.__ в __________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         (повна назва органу державної реєстрації)
свідоцтво про державну реєстрацію від __.__.__ N _____ (для державних підприємств - суб'єкт господарювання належить до сфери управління ____________________________________________________________________________________).
                                                                 (центральний чи місцевий орган виконавчої влади)

2.3.1. Місцезнаходження суб'єкта господарювання відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію: _____________________________________________________________________________________.

Перевіркою встановлено, що фактично суб'єкт господарювання знаходиться за адресою: _____________________________________________________________________________________.

2.4. Взято на податковий облік в органах державної податкової служби __.__.__ за N _____,
станом на __.__.__ (дату підписання акта) перебуває на обліку в _____________________________________________________________________________________.
                                                                                                     (назва органу ДПС)

2.4.1. У періоді, який перевірявся, суб'єкт господарювання був платником: _____________________________________________________________________________________.
                                                                                                      (акцизного збору)

2.5. Загальна інформація про суб'єкта господарювання та результати його діяльності за період, що підлягав перевірці.

2.6. Перелік документів, які було використано при проведенні перевірки. 

3. Результати перевірки дотримання вимог законодавства щодо організаційних, технічних та технологічних вимог провадження господарської діяльності при виробництві та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції

3.1. Виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

3.1.1. Ліцензування господарської діяльності.

За період з __.__.__ по __.__.__ суб'єкт господарювання здійснював діяльність на підставі ліцензії на виробництво та/або оптову і роздрібну торгівлю алкогольними напоями (тютюновими виробами) _____________________________________________________________________________________
(вказується номер ліцензій, дата видачі, термін дії, інформація про внесення щорічної плати; інформація про найменування продукції, зазначеної у додатках до ліцензії для підприємств-виробників; інформація щодо додатків до ліцензії на право роздрібної торгівлі; випадки призупинення ліцензії; інші вимоги, визначені нормативно-правовими актами)

У разі невстановлення порушень вказати таке:

Перевіркою дотримання вимог законодавства з питань ліцензування господарської діяльності порушень з виробництва та/або оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами) не встановлено.

У разі встановлення порушень зазначається таке:

а) Перевіркою встановлено, що фактично у період з __.__.__ по __.__.__ згідно з документами для перевірки суб'єкт господарювання здійснював діяльність з __.__.__ (КВЕД та назва виду діяльності), що підлягає ліцензуванню, без фактичного отримання відповідної ліцензії або під час призупинення відповідної ліцензії.

На порушення ________________________________________________________________________
                                                                                      (пункти та статті нормативно-правових актів)

Згідно з наданими _____________________________________________________________________
(первинні та/або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському (податковому) обліку, що підтверджують наявність здійснення діяльності без отримання ліцензії або під час її призупинення дії)

б) Перевіркою встановлено, що фактично у період з __.__.__ по __.__.__ згідно з документами для перевірки суб'єкт господарювання здійснював діяльність без належних умов або підстав використання приміщень та обладнання.

На порушення ________________________________________________________________________
                                                                            (пункти та статті нормативно-правових актів)

Згідно з наданими ____________________________________________________________________
(вказується документи, які підтверджують відсутність умов або підстав використання приміщень та обладнання, що забезпечують повний цикл виробництва або передачу їх іншому суб'єкту господарювання у власність та/або користування)

в) Перевіркою встановлено, що фактично у період з __.__.__ по __.__.__ згідно з документами, наданими для перевірки, суб'єкт господарювання здійснював виробництво _____________________________________________________________________________________
(вказується, найменування алкогольної продукції або знаки для товарів та послуг, що не внесені у додаток до ліцензії; обсяги такої продукції, її ціна)

На порушення ________________________________________________________________________
                                                                                     (пункти та статті нормативно-правових актів)

Під час перевірки не були надані _________________________________________________________
                                                                                         (вказати документи, які не були надані на вимогу посадових осіб)

У разі надання письмових пояснень посадовими особами суб'єкта господарювання щодо встановлених порушень та/або причин ненадання документів, що підтверджують ці порушення, коротко викласти зміст таких пояснень:

Згідно з письмовим поясненням _______________________________________________ від __.__.__
                                                                                                                  (П. І. Б., посада)
_____________________________________________________. Пояснення додаються (додаток ___).
                                          (короткий зміст пояснення)

У разі відмови посадових осіб суб'єкта господарювання надати перевіряючим письмові пояснення щодо встановлених порушень та/або причин ненадання документів, що підтверджують ці порушення, відобразити такі факти відмови.

3.1.2. Повний технологічний цикл виробництва. Ведення технологічного процесу виробництва.

Опис стадій технологічного процесу виробництва, основного технологічного обладнання, дотримання технологічних параметрів при виробництві продукції діючим вимогам, наявність технологічних журналів та нормативної документації, необхідної при виробництві продукції.

У разі невстановлення порушень вказується таке:

Перевіркою наявності повного технологічного циклу виробництва та відповідності ведення технологічного процесу діючим вимогам не встановлено відсутності певних приміщень, обладнання та порушень технологічних процесів і параметрів, що необхідні при виробництві або яких необхідно дотримуватися у процесі виробництва продукції.

У разі встановлення порушень вказується таке:

Перевіркою встановлено, що фактично у період з __.__.__ по __.__.__ суб'єктом господарювання при здійсненні виробничої діяльності допущені порушення _____________________________________________________________________________________
(викласти зміст порушення із зазначенням пунктів статей нормативно-правових актів або нормативно-технологічних документів, які порушено)

Під час перевірки не були надані _________________________________________________________
                                                                                     (вказати документи, які не були надані на вимогу посадових осіб)

У разі надання письмових пояснень посадовими особами суб'єкта господарювання щодо встановлених порушень та/або причин ненадання документів, що підтверджують встановлені порушення, коротко викласти зміст таких пояснень:

Згідно з письмовим поясненням _______________________________________________ від __.__.__
                                                                                                                        (П. І. Б., посада)
_____________________________________________________. Пояснення додаються (додаток ___).
                                         (короткий зміст пояснення)

У разі відмови посадових осіб суб'єкта господарювання надати перевіряючим письмові пояснення щодо встановлених порушень та/або причин ненадання документів, що підтверджують встановлені порушення, відобразити такі факти відмови.

3.1.3. Атестація виробництва, якість продукції.

Перевіркою встановлено, що під час її проведення на підприємстві у наявності:

Атестат виробництва __________________________________________________________________
                                                                     (номер, дата, чинність, перелік продукції, на яку виданий атестат)

Атестат акредитації лабораторії __________________________________________________________
                                                                                               (номер, дата, чинність, галузь акредитації)

Сертифікати відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) _____________________________________________________________________________________
               (зазначається найменування продукції, партія, термін дії тощо, на яку виданий сертифікат(свідоцтво))

Продукція виробляється відповідно до ____________________________________________________
(вказати наявність на підприємстві стандартів, технологічних регламентів, технологічних інструкцій, рецептур, згідно з якими виробляється продукція, та їх чинність, відповідність продукції нормативно-технологічній документації)

У разі невстановлення порушень вказується:

Продукція, що виробляється, відповідає вимогам стандартів, технологічних регламентів, технологічних інструкцій, рецептур. Атестати виробництва чинні на момент проведення перевірки. Продукція сертифікована. Лабораторія акредитована на проведення вимірювань, що забезпечує достатній контроль за веденням технологічного процесу виробництва та якістю продукції.

У разі встановлення порушень вказується:

Перевіркою встановлено, що фактично у період з __.__.__ по __.__.__ суб'єктом господарювання при здійсненні виробничої діяльності допущені порушення _____________________________________________________________________________________
(викласти зміст порушення із зазначенням пунктів статей нормативно-правових актів або нормативно-технологічних документів, які порушено)

Під час перевірки не були надані ________________________________________________________
                                                                                       (вказати документи, які не були надані на вимогу посадових осіб)

У разі надання письмових пояснень посадовими особами суб'єкта господарювання щодо встановлених порушень та/або причин ненадання документів, що підтверджують встановлені порушення, коротко викласти зміст таких пояснень:

Згідно з письмовим поясненням _______________________________________________ від __.__.__
                                                                                                                                (П. І. Б., посада)
____________________________________________________. Пояснення додаються (додаток ____).
                                       (короткий зміст пояснення)

У разі відмови посадових осіб суб'єкта господарювання надати перевіряючим письмові пояснення щодо встановлених порушень та/або причин ненадання документів, що підтверджують встановлені порушення, відобразити такі факти відмови.

3.1.4. Використання спирту для виробництва, обсяги виробленої продукції та нормування втрат.

Перевіркою встановлено, що фактично у період з __.__.__ по __.__.__ згідно з документами для перевірки суб'єктом господарювання для виробництва алкогольної продукції отримано ______________________________________________________________________________________
(зазначається кількість спирту, отриманого підприємством; виробник спирту; обсяги виробленої продукції за видами та відповідність її кількості спирту, що використано у виробництві цієї продукції; відповідність кількості переробленої сировини обсягам вироблених виноматеріалів без додавання спирту та з додаванням спирту; інформація про джерела надходження сировини; відповідність залишків спирту у спиртосховищі даним бухгалтерського обліку; норми втрат спирту)

У разі невстановлення порушень вказується:

Не встановлено нецільового використання спирту. Фактичні норми втрат спирту при виробництві алкогольної продукції не перевищують граничнодопустимих норм втрат, затверджених ____________________________________________________________________________________.
                                             (зазначається документ, яким затверджені відповідні норми втрат)

Обсяги продукції відповідають кількості спирту, використаного на її виробництво.

У разі встановлення порушень вказується:

Проведеною перевіркою встановлено, що фактично у період з __.__.__ по __.__.__ суб'єктом господарювання допущені понаднормативні втрати спирту етилового при виробництва алкогольної продукції або встановлено факти нецільового використання спирту або обсяги виробленої продукції не відповідають кількості витраченого спирту на її виробництво: _____________________________________________________________________________________
(зазначається на яких технологічних стадіях не дотримувалися норми втрат; фактичні норми втрат та граничнодопустимі норми; яка кількість спирту втрачена в результаті порушення граничнодопустимих норм; документ, яким затверджені граничнодопустимі норми; використання спирту не за призначенням із зазначенням документів, що підтверджують ці факти; обсяги виробленої продукції, що не відповідають кількості спирту витраченого при її виробництві)

Під час перевірки не були надані _________________________________________________________
                                                                                        (вказати документи, які не були надані на вимогу посадових осіб)

У разі надання письмових пояснень посадовими особами суб'єкта господарювання щодо встановлених порушень та/або причин ненадання документів, що підтверджують встановлені порушення, коротко викласти зміст таких пояснень:

Згідно з письмовим поясненням _______________________________________________ від __.__.__
                                                                                                                     (П. І. Б., посада)
_____________________________________________________. Пояснення додаються (додаток ___).
                                        (короткий зміст пояснення)

У разі відмови посадових осіб суб'єкта господарювання надати перевіряючим письмові пояснення щодо встановлених порушень та/або причин ненадання документів, що підтверджують ці порушення, відобразити такі факти відмови.

3.1.5. Єдиний реєстр місць зберігання спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

а) За період з __.__.__ по __.__.__ суб'єктом господарювання здійснювалося зберігання алкогольної продукції та тютюнових виробів _________________________________________________________
(вказується адреса місця зберігання; площа місць зберігання або місткість резервуарів для підприємств - виробників первинного виноробства; перелік алкогольних напоїв (виноматеріалів) або тютюнових виробів, що знаходяться у місці зберіганні; наявність довідки про внесені місця зберігання до Єдиного реєстру місць зберігання) 

У разі невстановлення порушення вказується таке:

Перевіркою місць зберігання алкогольних напоїв або тютюнових виробів не встановлено порушень щодо невідповідності фактичних даних даним, що надавалися для внесення місця зберігання алкогольних напоїв (виноматеріалів) або тютюнових виробів до Єдиного реєстру місць зберігання. Фактичні залишки алкогольної продукції та тютюнових виробів відповідають даним бухгалтерського обліку.

У разі встановлення порушень вказується:

Перевіркою встановлено, що фактично у період з __.__.__ по __.__.__ суб'єктом господарювання допущені порушення щодо зберігання алкогольних напоїв, виноматеріалів (для підприємств первинного виноробства) або тютюнових виробів, а саме: ______________________________________________________________________________________
(вказується зміст порушення із зазначенням адреси, де зберігається продукція; найменування продукції, її кількість та ціна; площа або місткість резервуарів, що не відповідають наведеним у довідці про внесення до Єдиного реєстру; невідповідність даних інвентаризації даним бухгалтерського обліку)

На порушення _________________________________________________________________________
                                                                            (пункти та статті нормативно-правових актів)

Під час перевірки не були надані _________________________________________________________
                                                                                         (вказати документи, які не були надані на вимогу посадових осіб)

У разі надання письмових пояснень посадовими особами суб'єкта господарювання щодо встановлених порушень та/або причин ненадання документів, що підтверджують встановлені порушення, коротко викласти зміст таких пояснень:

Згідно з письмовим поясненням _______________________________________________ від __.__.__
                                                                                                                       (П. І. Б., посада)
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________
_. Пояснення додаються (додаток ___).
                                             (короткий зміст пояснення)

У разі відмови посадових осіб суб'єкта господарювання надати перевіряючим письмові пояснення щодо встановлених порушень та/або причин ненадання документів, що підтверджують ці порушення, відобразити такі факти відмови.

б) За період з __.__.__ по __.__.__ суб'єктом господарювання здійснювалося зберігання спирту та/або виноматеріалів _________________________________________________________________________
(вказується вид спирту та/або виноматеріалів; адреса місця зберігання; відповідність місця зберігання діючим вимогам; місткість резервуарів, що знаходяться у місці зберіганні; наявність довідки про внесені місця зберігання до Єдиного реєстру місць зберігання; фактичні залишки даним бухгалтерського обліку, відповідність фактичних норм втрат граничнодопустимим, що діють у галузі) 

У разі невстановлення порушення вказується таке:

Перевіркою місць зберігання спирту не встановлено порушень щодо невідповідності фактичних даних даним, що надавалися для внесення місця зберігання до Єдиного реєстру місць зберігання. Понаднормативні втрати відсутні. Фактичні залишки відповідають даним бухгалтерського обліку.

У разі встановлення порушень вказується:

Перевіркою встановлено, що фактично у період з __.__.__ по __.__.__ суб'єктом господарювання допущені порушення при зберіганні спирту та/або виноматеріалів _____________________________________________________________________________________
(вказується зміст порушення із зазначенням адреси, де зберігається спирт; найменування спирту, його кількість та ціна; місткість резервуарів, що не відповідають наведеним у довідці про внесення до Єдиного реєстру; невідповідність даних інвентаризації даним бухгалтерського обліку; невідповідність фактичних норм втрат при зберіганні граничнодопустимим; документ, яким затверджені граничнодопустимі норми втрат)

На порушення ________________________________________________________________________
                                                                                    (пункти та статті нормативно-правових актів)

Під час перевірки не були надані _________________________________________________________
                                                                                         (вказати документи, які не були надані на вимогу посадових осіб)

У разі надання письмових пояснень посадовими особами суб'єкта господарювання щодо встановлених порушень та/або причин ненадання документів, що підтверджують ці порушення, коротко викласти зміст таких пояснень:

Згідно з письмовим поясненням _______________________________________________ від __.__.__
                                                                                                                     (П. І. Б., посада)
_____________________________________________________. Пояснення додаються (додаток ___).
                                             (короткий зміст пояснення)

У разі відмови посадових осіб суб'єкта господарювання надати перевіряючим письмові пояснення щодо встановлених порушень та/або причин ненадання документів, що підтверджують встановлені порушення, відобразити такі факти відмови.

3.1.6. Марки акцизного збору (для суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво або імпорт алкогольних напоїв або тютюнових виробів).

За період з __.__.__ по __.__.__ суб'єктом господарювання під час здійснення діяльності отримано марок акцизного збору __________________________________________________________________
(зазначається кількість отриманих та використаних марок акцизного збору; умови їх зберігання та обліку; фактичні залишки марок у сховищі, їх номер і серія та відповідність наявних залишків даним бухгалтерського обліку; інформація про матеріально відповідальних осіб)

У разі невстановлення порушення вказується таке:

Перевіркою використання марок акцизного збору не встановлено порушень при їх прийманні, зберіганні та використанні, облік марок акцизного збору ведеться відповідно до вимог нормативно-правових актів, фактичні залишки марок відповідають даним бухгалтерського обліку.

У разі встановлення порушень вказується:

Перевіркою встановлено, що фактично у період з __.__.__ по __.__.__ суб'єктом господарювання допущені порушення при прийманні, зберіганні, використанні та обліку марок акцизного збору: _____________________________________________________________________________________
                                                                                        (вказується зміст порушення)

На порушення ________________________________________________________________________
                                                                              (пункти та статті нормативно-правових актів)

Під час перевірки не були надані _________________________________________________________
                                                                                        (вказати документи, які не були надані на вимогу посадових осіб)

У разі надання письмових пояснень посадовими особами суб'єкта господарювання щодо встановлених порушень та/або причин ненадання документів, що підтверджують ці порушення, коротко викласти зміст таких пояснень:

Згідно з письмовим поясненням ______________________________________________ від __.__.__
                                                                                                                          (П. І. Б., посада)
____________________________________________________. Пояснення додаються (додаток ___).
                                            (короткий зміст пояснення)

У разі відмови посадових осіб суб'єкта господарювання надати перевіряючим письмові пояснення щодо встановлених порушень та/або причин ненадання документів, що підтверджують ці порушення, відобразити такі факти відмови.

3.2. Обіг (оптова та/або роздрібна торгівля) алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

У разі оформлення матеріалів перевірок додержання суб'єктами господарювання вимог, встановлених законодавством України, які є обов'язковими до виконання при здійсненні оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, використовувати зразок форми акта перевірки згідно з додатком 2.

Вказується номер ліцензій, дата видачі, термін дії, інформація про внесення щорічної плати; інформація про додатки до ліцензії на право оптової та/або роздрібної торгівлі; випадки призупинення дії ліцензії; про внесення місць зберігання до Єдиного державного реєстру та наявність відповідної довідки; інші вимоги, визначені нормативно-правовими актами.

У разі невстановлення порушень вказати таке:

Перевіркою дотримання вимог законодавства з питань оптової та/або роздрібної торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами) порушень не встановлено.

У разі встановлення порушень зазначається таке:

3.2.1. Перевіркою встановлено, що фактично у період з __.__.__ по __.__.__ згідно з документами для перевірки, суб'єкт господарювання здійснював діяльність з __.__.__ (КВЕД та назва виду діяльності), що підлягає ліцензуванню, без фактичного отримання відповідної ліцензії або під час призупинення відповідної ліцензії.

На порушення ________________________________________________________________________
                                                                                 (пункти та статті нормативно-правових актів)

Згідно з наданими _____________________________________________________________________
(первинні та/або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському (податковому) обліку, кореспонденції рахунків, що підтверджують наявність здійснення діяльності без отримання ліцензії або під час її призупинення дії)

3.2.2. Перевіркою встановлено, що фактично у період з __.__.__ по __.__.__ згідно з документами для перевірки суб'єкт господарювання здійснював діяльність без належних умов або підстав використання приміщень та обладнання.

На порушення ________________________________________________________________________
                                                                              (пункти та статті нормативно-правових актів)

Згідно з наданими _____________________________________________________________________
                                                                          (вказується документи, які підтверджують наявність порушень)

3.2.3. Перевіркою встановлено, що фактично у період з __.__.__ по __.__.__ згідно з документами, наданими для перевірки, суб'єкт господарювання здійснював реалізацію (транспортування, зберігання тощо)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (зазначається зміст порушення)

На порушення ________________________________________________________________________
                                                                              (пункти та статті нормативно правових актів)

Під час перевірки не були надані _________________________________________________________
                                                                                       (вказати документи, які не були надані на вимогу посадових осіб)

У разі надання письмових пояснень посадовими особами суб'єкта господарювання щодо встановлених порушень та/або причин ненадання документів, що підтверджують ці порушення, коротко викласти зміст таких пояснень:

Згідно з письмовим поясненням ______________________________________________ від __.__.__,
                                                                                                                      (П. І. Б., посада)
____________________________________________________. Пояснення додаються (додаток ___).
                                         (короткий зміст пояснення)

У разі відмови посадових осіб суб'єкта господарювання надати перевіряючим письмові пояснення щодо встановлених порушень та/або причин ненадання документів, що підтверджують ці порушення, відобразити такі факти відмови.

3.3. Перевірки щодо контролю за виробництвом та обігом спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового.

3.3.1. Наявність підстав для здійснення господарської діяльності з виробництва спирту.

Суб'єкт господарювання здійснює виробництво спирту на підставі ліцензії на виробництво спирту _____________________________________________________________________________________
                            (вказується номер ліцензії, дата видачі, термін дії, інформація про внесення щорічної плати)

3.3.2. Перелік продукції, що виробляється.

Вказується перелік видів спиртів, які вироблялись спиртовим заводом, та відповідність виробленої продукції зазначеній у додатках до ліцензії.

У разі встановлення порушень зазначається:

Перевіркою встановлено невідповідність найменувань видів спиртів, що виробляється спиртовим заводом, наведеному у додатках до ліцензії, а саме:
_____________________________________________________________________________________
(вказується, яка продукція, що не внесена у додаток до ліцензії, виробляється підприємством, період, в якому вироблялась ця продукція, кількість виробленої продукції та її вартість, пункти та статті нормативно-правових актів, що було порушено)

Під час перевірки були надані документи __________________________________________________
                                                                                                (вказуються документи, які не були надані на вимогу посадових осіб).

У разі надання письмових пояснень посадовими особами суб'єкта підприємницької діяльності щодо встановлених порушень та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують ці порушення, коротко викласти зміст таких пояснень:

Згідно з письмовим поясненням ______________________________________________ від __.__.__,
                                                                                                             (П. І. Б., посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (короткий зміст пояснення)
Пояснення додаються (додаток __).

У разі відмови посадових осіб суб'єкта підприємницької діяльності надати перевіряючим письмові пояснення щодо встановлених порушень та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують ці порушення, відобразити такі факти відмови.

3.3.3. Використання виробничих потужностей підприємства.

Вказуються виробничі потужності підприємства за видами продукції. 

Вид продукції
Період (рік) 

Установлена річна потужність, тис. дал 

Фактично вироблено,
тис. дал 

Використання потужності, відсотки 

3.3.4. Атестація виробництва, якість продукції.

Атестат виробництва __________________________________________________________________
                                                                (вказується номер, дата, чинність, перелік продукції, на яку виданий атестат)

Атестат акредитації лабораторії на право проведення вимірювань у сфері контролю якості і безпеки продукції згідно з галуззю акредитації _____________________________________________________
                                                                                                                          (номер, дата, чинність)

Сертифікація продукції _________________________________________________________________
                                                                              (вказується номер, дата, чинність, перелік сертифікатів на продукцію)

Продукція виробляється відповідно до ____________________________________________________
(вказується наявність на підприємстві нормативної документації, яка дає право на здійснення виробничої діяльності: стандартів, технічних умов, регламентів, технологічних інструкцій)

У разі встановлення порушення вказується:

Перевіркою встановлено порушення: ______________________________________________________
(викласти зміст порушення із зазначенням пунктів, статей нормативно-правових актів та нормативно-технологічних документів, які порушено)

При ненаданні документів, що підтверджують встановлені порушення, вказати причини ненадання та відобразити факти відмови. Письмові пояснення посадових осіб підприємства додати до акта перевірки.

3.3.5. Перевірка ведення технологічного процесу виробництва спирту етилового.

У зазначеному розділі відображаються питання:

3.3.5.1. Наявність на підприємстві технологічного обладнання для виробництва спирту.

Зазначається основне технологічне обладнання (перелік, марка, клас мірників, дані про їх повірку, дані про замір ємностей).

3.3.5.2. Інформація про внесення місць зберігання спирту до Єдиного державного реєстру місць зберігання, своєчасність реєстрації та наявність довідки.

3.3.5.3. Відповідність спиртосховища підприємства вимогам нормативно-технічної документації, дотримання умов приймання, зберігання та відпуску спирту.

3.3.5.4. Відповідність ведення виробництва спирту етилового нормативній документації.

3.3.5.5. Перевірка виходу спирту етилового з тонни умовного крохмалю, порівняно із встановленим нормативом.

У разі встановлення порушення вказується:

Перевіркою встановлено порушення: ______________________________________________________
(викласти зміст порушення із зазначенням пунктів, статей нормативно-правових актів та нормативно-технологічних документів, які порушено)

При ненаданні документів, що підтверджують встановлені порушення, вказати причини ненадання та відобразити такі факти відмови. Письмові пояснення посадових осіб підприємства додати до акта перевірки.

3.3.6 Перевірка стану первинного та бухгалтерського обліку спирту (ведення відповідних журналів), дотримання вимог зі складання звітних форм щодо виробництва та реалізації спирту, періодичність здійснення інвентаризацій спирту та їх результати, дотримання норм природних втрат спирту.

У разі встановлення порушення вказується:

Перевіркою встановлено порушення: _____________________________________________________
(викласти зміст порушення із зазначенням пунктів, статей нормативно-правових актів, які порушено)

При ненаданні документів, що підтверджують встановлені порушення, вказати причини ненадання та відобразити такі факти відмови. Письмові пояснення посадових осіб підприємства додати до акта перевірки.

3.4. Перевірка стану первинного та бухгалтерського обліку сировини, приймання, зберігання та переробка сировини, її характеристика, відповідність пред'явленим вимогам згідно з чинною нормативною документацією (стандарти, технологічні регламенти, інструкції, основні та загальні правила, технологічні інструкції), проведення інвентаризації залишків сировини.

У разі встановлення порушення вказується:

Перевіркою встановлено порушення: ______________________________________________________
(викласти зміст порушення із зазначенням пунктів, статей нормативно-правових актів та нормативно-технологічних документів, які порушено)

При ненаданні документів, що підтверджують встановлені порушення, вказати причини ненадання та відобразити такі факти відмови. Письмові пояснення посадових осіб підприємства додати до акта перевірки.

3.5. Перевірка відповідності фактичних витрат сировини, води, електроенергії, палива, теплової енергії, інших матеріалів обсягам виробленої продукції (із застосуванням непрямих методів контролю за виробництвом та обігом спирту).

3.6. Перевірка дотримання вимог щодо денатурації спирту етилового.

У разі встановлення порушення вказується:

Перевіркою встановлено порушення: _____________________________________________________
(викласти зміст порушення із зазначенням пунктів, статей нормативно-правових актів та нормативно-технологічних документів, які порушено)

При ненаданні документів, що підтверджують встановлені порушення, вказати причини ненадання та відобразити такі факти відмови. Письмові пояснення посадових осіб підприємства додати до акта перевірки.

3.7. Перевірка правомірності відвантаження підприємством спирту етилового на внутрішній ринок та експорт. Перелік основних споживачів спирту етилового.

У разі встановлення порушення вказується:

Перевіркою встановлено порушення: _____________________________________________________
(викласти зміст порушення із зазначенням пунктів, статей нормативно-правових актів та нормативно-технологічних документів, які порушено)

При не наданні документів, що підтверджують встановлені порушення, вказати причини не надання та відобразити такі факти відмови. Письмові пояснення посадових осіб підприємства додати до акта перевірки.

3.8. Проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у ході проведення перевірки суб'єкта господарювання.

Якщо у ході проведення перевірки за ініціативою контролюючих органів суб'єктом господарювання проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, коштів тощо, вказати таке:

У ході проведення перевірки на підставі наказу ____________________________________________
                                                                                                                             (посада керівника (в. о. керівника) суб'єкта
                                                                                                                                       господарювання, його П. І. Б.)
від __.__.__ N ____ комісією у складі _____________________________________________________
                                                                                              (вказати прізвища, ім'я та по батькові, посади членів комісії)
та в присутності ______________________________________________________________________
                                                                              (вказати прізвища, ім'я та по батькові, посади перевіряючих)
проводилась інвентаризація ___________________________________________________________,
                                                                                               (товарно-матеріальних цінностей, коштів тощо)
за результатами якої встановлено таке: ___________________________________________________.
                                                                                                                  (вказати результати інвентаризації) 

4. Висновок

Перевіркою вимог нормативно-правових актів ______________________ порушень не встановлено.
                                                                                                     (реквізити, пункти, назви цих актів)

Перевіркою встановлено порушення суб'єктом господарювання:

1. Перевіркою встановлено порушення
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(пункти та статті нормативно-правових актів, вимоги яких порушено, суть порушення та періоди, в яких встановлено порушення)

Перевірку закінчено: __.__.__ о ____ год. ____ хвилин. 

Посади перевіряючих 

_________
(підпис)
 

__________________________
(П. І. Б.)
 

_________
(підпис)
 

__________________________
(П. І. Б.)
 

Підтверджуємо, що первинні, бухгалтерські та інші документи, використані при проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткові (інші) документи, що свідчать про діяльність суб'єкта господарювання (спростовують викладені в акті перевірки факти) за період, що перевіряється, відсутні. 

Керівник 

______________
(підпис)
 

__________________________
(П. І. Б.)
 

Головний бухгалтер 

______________
(підпис)
 

__________________________
(П. І. Б.)
 

Акт складено у двох примірниках.

З обов'язками, правами, відповідальністю суб'єктів господарювання, порядком надання заперечень (зауважень) та оскарження рішень і дій посадових осіб Департаменту (регіональних управлінь Департаменту) ознайомлений, один примірник акта з додатками на ____ аркушах отримав __.__.__ року. 

Керівник (головний бухгалтер) суб'єкта господарювання 

 
__________________________________
(П. І. Б.) 

У разі відмови суб'єкта господарювання від підписання акта зазначається таке:

Від підписання акта перевірки _____________________________________ відмовився (відмовились).
                                                                                                         (посада, П. І. Б.) 

Посади перевіряючих 

________________
(підпис)
 

______________________________
(П. І. Б.)
 

________________
(підпис)
 

______________________________
(П. І. Б.)
 

За наявності заперечень (зауважень) посадових осіб суб'єкта господарювання до акта перевірки зазначається таке:

З висновками перевірки та (або) фактами та даними, викладеними в акті перевірки, не згоден, протягом трьох робочих днів від дня отримання примірника акта перевірки будуть подані до Департаменту (регіонального управління Департаменту) заперечення до акта перевірки. 

Керівник 

______________
(підпис) 

____________________________
(П. І. Б.)
 

Головний бухгалтер 

______________
(підпис)
 

_____________________________
(П. І. Б.)
 

На першому примірнику:

віза начальника (заступника начальника) відділу/завідуючого (заступника завідуючого) сектором 

__.__.__
(дата) 

_______________
(підпис)
 

__________________________________
(Посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 

Опрос