Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Контракт [с ректором высшего медицинского (фармацевтического) учебного заведения, заведения последипломного образования]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.09.2009
Утратил силу

Форма контракту з ректором вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу, закладу післядипломної освіти

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КОНТРАКТ

"___" ____________ 2009 р. 

N ___ 

Міністерство охорони здоров'я України, іменоване далі "Міністерство", в особі Міністра ____________________, діючого на підставі Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 року N 1542, з одного боку, та громадянин ________________, іменований далі "Керівник", з другого боку, що далі іменуються "Сторони", уклали цей Контракт про таке: Керівник призначається на посаду ректора ____________________ - (далі - заклад) на строк з "___" ___________ 20__ р. по "___" ___________ 20__ р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Керівник здійснює керівництво закладом на підставі єдиноначальності та на умовах, викладених у Контракті, відповідно до законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, Статуту закладу та цього Контракту.

1.2. Даний Контракт є строковим трудовим договором. Законодавство України про працю поширюється на взаємовідносини сторін у частині, яка не суперечить Контракту.

1.3. Керівник, який уклав цей Контракт, є повноважним представником закладу при реалізації повноважень (прав, обов'язків, функцій) закладу, передбачених актами законодавства, Статутом, іншими нормативними документами.

1.4. Керівник підзвітний Міністерству в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом закладу та цим Контрактом.

1.5. У період відпустки Керівника або його відсутності з інших причин обов'язки Керівника виконує один з проректорів згідно з наказом закладу.

2. ПРАВА СТОРІН

Керівник закладу:

2.1. Самостійно вирішує всі питання управління (керівництва) діяльністю закладу за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції Міністерства, конференції трудового колективу закладу.

2.2. Представляє заклад у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед Міністерством.

2.3. Розпоряджається майном та коштами закладу у межах наданих йому повноважень та відповідно до Статуту.

2.4. Виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення.

2.5. Відкриває в органах державного казначейства та банківських установах рахунки закладу.

2.6. Видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами закладу.

2.7. Подає Міністерству на затвердження структуру та штатний розпис.

2.8. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу відповідно до чинного законодавства.

2.9. Визначає функціональні обов'язки працівників.

2.10. Накладає на працівників стягнення та застосовує заохочення відповідно до чинного законодавства України.

2.11. Проводить моніторинг контингенту осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, відраховує та поновлює на навчання.

2.12. Вирішує інші питання, віднесені законодавством України, Міністерством, Статутом закладу і цим Контрактом до компетенції Керівника.

2.13. Керівник закладу діє в межах наданих йому повноважень і прав, які поширюються на заклад законодавчими та іншими нормативними актами, а також відповідно до Статуту закладу та цього Контракту.

Міністерство:

2.14. Може делегувати Керівнику свої повноваження. Передача повноважень в цьому випадку здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до цього Контракту, яка є невід'ємною частиною Контракту.

2.15. Міністерство має право вимагати від Керівника достроковий звіт за результатами його діяльності.

2.16. Здійснювати контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за закладом державного майна.

2.17. Здійснювати фінансовий контроль за діяльністю закладу.

2.18. Звільняти Керівника по закінченню терміну дії Контракту, достроково за його вимогою та з інших підстав, передбачених чинним законодавством та цим Контрактом.

3. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА

На період чинності цього Контракту Керівник зобов'язаний забезпечити:

3.1. Проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів освіти, підготовку фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за державними освітніми програмами в галузі вищої медичної та фармацевтичної освіти згідно з ліцензіями Державної акредитаційної комісії.

3.2. Виконання державного замовлення та договірних зобов'язань з підготовки фахівців для потреб охорони здоров'я, в тому числі за кошти фізичних та юридичних осіб.

3.3. Ефективне використання наукового потенціалу закладу, виходячи з нагальних потреб галузі; удосконалення інфраструктури наукових підрозділів закладу, спрямоване на забезпечення розвитку пріоритетних напрямів медичної і фармацевтичної науки; виконання державних освітянських програм в галузі вищої медичної і фармацевтичної освіти.

3.4. Підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук) відповідно до затверджених планів. Проведення атестації наукових, науково-педагогічних кадрів (професорів, доцентів, наукових співробітників) згідно з кадровими потребами закладу.

3.5. Організацію підвищення кваліфікації та перепідготовки наукових, науково-педагогічних працівників і спеціалістів закладу, їх економічного, правового і професійного навчання безпосередньо в закладі або на договірних засадах в інших закладах та установах згідно з планами, затвердженими Міністерством; проведення особистого підвищення кваліфікації або перепідготовки протягом терміну дії Контракту, але не рідше одного разу на п'ять років.

3.6. Впровадження і використання в педагогічному, науковому і консультативно-діагностичному та лікувально-профілактичному процесах передових наукових технологій та розробок.

3.7. Здійснення всіх необхідних заходів по створенню університетської лікарні на базі обласних клінічних лікувально-профілактичних закладів для покращення якості підготовки фахівців та надання населенню спеціалізованої медичної допомоги.

3.8. Оснащення кафедр та навчальних підрозділів сучасною комп'ютерною технікою.

3.9. Розширення інтернет-мережі для покращання якості підготовки фахівців та підвищення кваліфікації викладачів.

3.10. Створення університетського редакційно-видавничого комплексу для забезпечення можливості видання навчально-методичної та наукової літератури.

3.11. Створення сучасного студентського спортивно-оздоровчого комплексу закладу.

3.12. Збільшення бібліотечного фонду закладу.

3.13. Переоснащення відділу технічних засобів навчання закладу сучасним мультимедійним та проекційним обладнанням.

3.14. Створення дієвого кадрового резерву на посади завідуючих кафедр закладу.

3.15. Цільове та ефективне використання коштів загального та спеціального фондів.

3.16. Своєчасне і повне внесення податків, зборів та платежів до бюджету та проведення розрахунків з постачальниками.

3.17. Своєчасне здійснення соціальних виплат.

3.18. Організацію ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю з урахуванням: положень Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів; вимог цілеспрямованого, ефективного і економічного управління функціями кожного структурного підрозділу, правильного розмежування функціональних обов'язків; правил бухгалтерського обліку та контролю щодо активів, пасивів, доходів і видатків закладу.

3.19. Збереження закріпленого за закладом державного майна.

3.20. Забезпечення захисту інтересів закладу, держави.

3.21. Встановлення наукових, господарських зв'язків із навчальними закладами, науково-дослідними та іншими установами, організаціями, підприємствами, в т. ч. зарубіжних країн, з метою підвищення ефективності роботи закладу.

3.22. Захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю, відповідно до Закону України "Про державну таємницю".

3.23. Виконання екологічної програми.

3.24. Встановлення сучасного технологічного обладнання у корпусах та гуртожитках закладу для забезпечення умов енергозбереження.

3.25. Дотримання чинного законодавства, активне використання засобів удосконалення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни, фінансового стану закладу.

3.26. Проведення заходів по створенню в кожному структурному підрозділі закладу умов праці, відповідно до правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, санітарних і протиепідемічних правил.

3.27. Виконання планів соціального розвитку колективу.

3.28. Забезпечення дієвої роботи студентського наукового товариства та Ради молодих вчених вищого навчального закладу.

3.29. Виконання програми виховної роботи у закладі.

3.30. Забезпечення повного впровадження української мови у навчальний процес.

3.31. Забезпечення покращення викладання іноземної мови у навчальному закладі.

3.32. Додержання умов колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку закладу.

3.33. Діяльність закладу відповідно до Статуту.

3.34. Виконання щорічного індивідуального плану, затвердженого Міністерством.

3.35. Своєчасний щорічний звіт за результатами діяльності, передбаченими Контрактом, а за вимогою Міністерства - достроковий.

3.36. Щорічний звіт перед конференцією трудового колективу закладу з питань, що відносяться до її компетенції як органу громадського самоврядування.

4. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

Керівнику закладу за виконання обов'язків, передбачених цим Контрактом, виплачується за рахунок коштів закладу:

4.1. Керівнику встановлюється та змінюється посадовий оклад згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ".

Надбавки, доплати та інші виплати встановлюються та змінюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

Керівнику встановлюється надбавка за складність, напруженість та високу якість роботи у розмірі до 50 % посадового окладу за рахунок коштів загального фонду (у межах затвердженого фонду заробітної плати).

4.2. За умови виконання Керівником зобов'язань, зазначених у п. п. 3.1 - 3.36 цього Контракту, відсутності у закладу заборгованості по заробітній платі, грошовому забезпеченню, пенсіях, стипендіях та інших соціальних виплатах, виконання зобов'язань зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету додатково за погодженням з Міністерством встановлюється:

4.2.1. Винагорода за результатами роботи закладу за рік у відповідності до діючого в закладі Положення.

4.3. Керівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 56 календарних днів, якщо ним виконується в закладі педагогічна робота обсягом не менш як 1/3 відповідної річної норми. Матеріальна допомога до щорічної відпустки виплачується у розмірі одного посадового окладу.

4.4. Відпустки, відрядження Керівника погоджуються з Міністерством.

4.5. При повній втраті працездатності, пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, Керівнику, крім пільг, передбачених чинним законодавством, сплачується одноразово допомога в розмірі п'яти, а при частковій - трьох місячних окладів за посадою.

5. ОБОВ'ЯЗКИ МІНІСТЕРСТВА

5.1. Разом з переліченими виплатами, за умови повного фінансування Міністерства з Державного бюджету відповідно до затверджених планових завдань:

5.1.1. Забезпечувати заклад матеріально-технічними ресурсами в обсязі, необхідному для виконання державного замовлення на підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів і проведення науково-дослідних робіт, які мають пріоритетне значення для галузі.

5.1.2. Забезпечувати виконання заявок закладу на підготовку професорсько-викладацького складу та наукових працівників через аспірантуру, докторантуру та інші форми підготовки кадрів вищої наукової кваліфікації.

5.2. Надавати методичну допомогу у виконанні державного замовлення та договорів на підготовку спеціалістів, наукових та науково-педагогічних кадрів.

5.3. Інформувати Керівника закладу про галузеву науково-технічну політику, державні потреби фахівців, яких готує заклад.

5.4. Надавати інформацію на запити Керівника.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Внесення змін та доповнень до цього Контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

6.2. Цей Контракт втрачає силу:

6.2.1. Після закінчення терміну дії Контракту.

6.2.2. За згодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України).

6.2.3. До закінчення терміну дії Контракту у випадках, передбачених підпунктами 6.2.4 та 6.2.5 цього Контракту.

6.2.4. Керівник може бути звільнений з посади, а цей Контракт розірваний з ініціативи Міністерства до закінчення терміну його дії у випадках передбачених: трудовим законодавством (ст. ст. 40, 41, 45 КЗпП України) у разі порушення Статуту закладу та умов Контракту, одноразового грубого порушення законодавства, недотримання фінансового та бюджетного законодавства, а також незабезпечення виконання в установлені строки законних вимог органів державної контрольно-ревізійної служби.

6.2.5. Не виконання щорічного індивідуального плану, затвердженого Міністерством може бути підставою для розірвання Контракту.

6.2.6. Керівник може за своєю ініціативою розірвати Контракт до закінчення терміну його дії, у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за Контрактом.

6.2.7. При розірвані Контракту за підстав, крім передбачених КЗпП України, звільнення проводиться за п. 8 ст. 36 КЗпП України.

6.3. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов Контракту, за винятком контролюючих органів.

6.4. Сторони інформують про умови Контракту своїх радників, довірених осіб, представників.

6.5. Умови цього Контракту можуть бути змінені тільки за згодою Сторін у письмовій формі.

6.6. Контракт набирає чинності з моменту підписання Сторонами.

6.7. Контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.

6.8. Закінчення строку цього Контракту не звільняє сторони від

відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Контракту.

6.9. Якщо Керівник і Міністерство мають намір продовжити дію цього Контракту або укласти на новий термін, сторони повідомляють про це одна одну не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення терміну дії Контракту.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим Контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно чинним законодавством.

7.2. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, встановленою чинним законодавством.

8. АДРЕСИ СТОРІН, ІНШІ ВІДОМОСТІ

8.1. Відомості про Міністерство:

Повна назва: Міністерство охорони здоров'я України

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7

Міністр:

Службовий телефон: 253-24-72

8.2. Відомості про керівника:

Домашня адреса:

Домашній телефон:

Службовий телефон:

Паспорт:

Виданий:

Підстава для пільг з оподаткування:

Від Міністерства 

  

Міністр охорони здоров'я України  

Керівник 

____________
(підпис)  

____________
(підпис) 

"___" ___________ 20__ р.  

"___" ___________ 20__ р.  

____________

Опрос