Идет загрузка документа (159 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о стоимости чистых активов инвестиционного фонда

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.04.2009
Утратил силу

______________________________
(повне найменування КУА) 

__________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

__________________
(серія та номер ліцензії) 

__________
(дата видачі) 

______________
(дата закінчення) 

Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду

_________________________________________________________________________________
(повне найменування ІСІ)

станом на "____" _______________ 20__ року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

____________
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.

** Заповнюється лише для строкових фондів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
____________________________________________________________________
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "_____" ______________ 20__ року

Таблиця 2

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
__________________________________________________________________________________
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "      " _____________ 20__ року

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

N з/п 

Вид цінних паперів 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/
ідентифікаційний код нерезидента*** 

Найменування емітента-резидента/
нерезидента 

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера 

Кількість цінних паперів
(шт.) 

Номінальна вартість одного цінного папера
(грн) 

Загальна номінальна вартість цінних паперів
(грн) 

Загальна оцінна вартість цінних паперів
(грн) 

Частка у загальній балансовій вартості активів фонду
(%) 

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента
(%) 

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

10 

11 

12

  

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Акції українських емітентів (по кожному емітенту) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Векселі (по кожному векселедавцю)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похідні цінні папери (по кожному емітенту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Інші цінні папери (за кожним емітентом) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Разом інвестицій, у т. ч.: 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Х 

 

  

- короткострокових 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Х 

 

  

- довгострокових 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Х 

 

____________
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

4. Перелік інвестицій у банківські метали

5. Перелік інших інвестицій

6. Дебіторська заборгованість

N з/п 

Дебіторська заборгованість 

Дата виникнення дебіторської заборгованості 

Планова дата погашення дебіторської заборгованості 

Чиста реалізаційна вартість (грн) 

Первісна вартість
(грн) 

Резерв сумнівних боргів (грн) 

Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 

Підстави виникнення дебіторської заборгованості (назва договору, угоди тощо)

Предмет (згідно зі складом активів, визначених пунктом 1 розділу II Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 січня 2002 року N 12 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 вересня 2009 року N 987) (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2002 року за N 108/6396) розмір забезпечення (у разі наявності)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора 

найменування дебітора 

предмет заборгованості 

10 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Керівник компанії з
управління активами 

 
_______________________
(підпис)
М. П. 

 
__________________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер компанії
з управління активами 

 
________________________
(підпис) 

 
___________________
(П. І. Б.) 

Керівник зберігача 

_________________________
(підпис)
М. П. 

___________________
(П. І. Б.) 

(додаток із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.07.2011 р. N 906
,
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та
 фондового ринку від 20.06.2013 р. N 1102)

(Положення у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2008 р. N 1441)

____________

Опрос