Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проведения проверки организации медицинского обеспечения [органов и подразделений МЧС]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.04.2009

Кутовий штамп

АКТ
проведення перевірки організації медичного забезпечення

_________________________________________________
(повна назва органу або підрозділу МНС)

"___" ____________ 20__ року 

м. ______________ 

    Відповідно до Плану відряджень працівників МНС України на _____ квартал 20__ року мною
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище та ініціали особи, що перевіряє) 

Департаменту охорони здоров'я та медико-біологічного захисту у період з ___ по ________ 20__
року, за участю начальника сектору (відділу) медико-біологічного захисту ГУ МНС в
_____________________________________________________________________________________
                                                                    найменування головного управління (управління) МНС
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (спеціальне звання, прізвище та ініціали)
(вказуються інші посадові особи, в присутності яких проводилась перевірка) проведено перевірку організації медичного забезпечення (лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних заходів, медичної експертизи, забезпечення медичними кадрами, забезпечення медичним майном і технікою, службової та мобілізаційної готовності медичної служби)
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (повна назва органу або підрозділу МНС) 

   Мета перевірки: визначити стан готовності медичної служби (медичного підрозділу) до дій за призначенням.

     Перевіркою охоплено період діяльності з _____ по _________ р.

Відповідальними за діяльність Медичної служби у вказаний період були:
_____________________________________________________________________________________
                                                              начальник органу, підрозділу МНС на посад з __________ р.,
                          начальник медичного підрозділу на посаді з _________ (спеціальне звання, прізвище та ініціали);
_____________________________________________________________________________________
                                                        начальник сектору (відділу) медико-біологічного захисту:
___________________________________________________ на посаді з ____ р.

  Матеріально-відповідальні за збереження медичного майна і техніки поточного постачання (довготривалого зберігання) є:
_____________________________________________________________________________________
                                                              (посада, прізвище та ініціали матеріально відповідальних осіб) 

Структурний підрозділ МНС розташований
_____________________________________________________________________________________
(благоустрій, територія, розміщення функціональних підрозділів, віддаленість від населених пунктів, шляхи евакуації хворих)

    У результаті проведеної перевірки медичного забезпечення виявлено:

   1. Наявність, повнота та якість розробки нормативно-правових актів, що регламентують діяльність медичної служби органу, підрозділу МНС.

    Приклад:

    Діяльність органу (підрозділу) МНС здійснюється згідно із законодавчими актами держави, наказами МНС.

    Медичний підрозділ у своїй діяльності керується
_____________________________________________________________________________________
та іншими регламентуючими документами, які визначають його діяльність.

   Установчим наказом по органу (підрозділу) МНС визначені (невизначені) комісії:

   з профілактики травматизму;

   надзвичайна протиепідемічна комісія;

   санаторно-курортного відбору;

   медико-психологічної реабілітації;

   з перевірки медичного майна.

   Окремими наказами визначені (не визначені) заходи щодо:

  проведення попереднього (під час прийому на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників;

   проведення диспансеризації працівників груп ризику;

   організацію лікування та реабілітації працівників з підозрою на профзахворювання;

   про закріплення функціональних приміщень медичного підрозділу за посадовими особами;

   про локалізацію і ліквідацію спалаху інфекційного захворювання (якщо такі мали місце);

   про створення мобільного медичного пункту.

   2. Стан матеріально-технічної бази та укомплектованість згідно із штатним розписом.

   3. Наявність плануючої документації.

   4. Наявність, ведення і відповідність обліково-звітної документації.

   5. Готовність медичної служби до дій за призначенням.

   6. Стан лікувально-профілактичної роботи (привести порівняльний рівень захворюваності особового складу органу або підрозділу МНС за останні п'ять років).

   7. Стан санітарно-гігієнічної та протиепідемічної роботи.

   8. Стан підготовки особового складу медичної служби.

   9. Стан організації медичної підготовки особового складу.

  10. Стан медичного постачання.

  Висвітлити забезпеченість медичної служби (медичного підрозділу) медичним майном і технікою відповідно до норм на день перевірки, своєчасність і повного його доведення до структурних підрозділів.

  Стан обліку (наявність облікової документації; правильність її оформлення та ведення; відповідність обліку наявного медичного майна і техніки даним бухгалтерського обліку; повнота та своєчасність оприбуткування майна; наявність інвентаризаційних актів; визначеність залишкової вартості, у тому числі майна довготривалого зберігання; відповідність придбаного медичного майна із встановленими нормами; доцільність і законність видачі медичного майна і техніки, передачі до органів або підрозділів МНС, у тому числі стороннім організаціям без відповідного дозволу МНС; правильність обрахунків потреби у медичному майні і техніці, у тому числі довготривалого зберігання та відповідність к нормам потреб (табелю оснащення); відповідність зазначеного у звітах майна з обліковими даними; доцільність та правильність списання медичного майна і техніки).

  Організація утримання (збереження) та експлуатації медичного майна і техніки (умови утримання і стан приміщень, у яких зберігаються або знаходяться матеріальні засоби медичної служби, їх обладнання, у тому числі аварійним освітлюванням, сигнально-охоронними пристроями тощо; ведення експлуатаційних паспортів, формулярів на медичне обладнання; повнота і своєчасність їх заповнення; експлуатація, обслуговування, ремонт медичного майна і техніки; наявність нестач і надлишків та причини їх виникнення; наявність майна, яке не використовується або є надлишковим).

  Організація внутрішнього контролю та економічної роботи (виконання посадовими особами органу або підрозділу МНС вимог керівних документів щодо контролю за наявністю, обліком і станом утримання медичного майна і техніки; своєчасність проведення розслідувань у разі встановлення факту втрат (нестач) медичного майна і техніки та прийнятого рішення керівником органу або підрозділу МНС за цим фактом; виконання пропозицій щодо усунення недоліків за попередніми актами перевірок; планування економічної роботи та аналіз результатів її проведення).

   11. Висновки - підсумкова оцінка ________ на підставі результатів перевірки визначається стан готовності медичної служби органу або підрозділу МНС до дій за призначенням; вказуються недоліки, які неможливо було усунути під час перевірки; дається оцінка відповідальним (матеріально-відповідальним) посадовим особам.

  12. Пропозиції (пропозиції щодо усунення виявлених недоліків мають бути спрямованими на поліпшення (удосконалення) питань організації медичного забезпечення органу, підрозділу МНС з визначенням термінів виконання і наданням письмової доповіді до медичної управлінської структури центрального апарату МНС). 

  Перевірку провів: ___________________________
                                                            (посада, звання) 

_________
(підпис) 

_________________________
(прізвище та ініціали) 

  З актом ознайомлені: 

  ______________________________________
   (посада, звання керівника органу або підрозділу МНС) 

_________
(підпис) 

_________________________
(прізвище та ініціали) 

  ______________________________________
   (посада, звання керівника медичної служби) 

_________
(підпис) 

_________________________
(прізвище та ініціали) 

____________

Опрос