Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерная форма контракта [с руководителями воднохозяйственных организаций]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.03.2009

ПРИМІРНА ФОРМА КОНТРАКТУ

__________________________
(місце укладення контракту) 

"___" ____________ року 

Державний комітет України по водному господарству, на який покладено функції з управління майном, що перебуває у державній власності, іменований далі Комітет, в особі ______________________________________________________________________________________,
                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)
з одного боку, та громадянин _____________________________________________________________
                                                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові)

іменований далі Керівник, з другого боку, уклали цей контракт про таке:
______________________________________________________________________________________
                                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)

призначається на посаду ________________________________________________________________
                                                                                                   (повна назва посади та організації) 

______________________________________________________________________________________

на термін з ___________________ по ___________________. 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію організації здійснювати поточне управління (керівництво) організацією, забезпечувати ефективне використання бюджетних коштів і збереження закріпленого за організацією державного майна, а Комітет зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Керівника відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Цей контракт є особливою формою трудового договору. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та організацією, які з боку останнього реалізуються Комітетом. Сторонами в цьому контракті є Комітет та Керівник.

1.3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником організації при реалізації повноважень, функцій, обов'язків, передбачених положенням про організацію, актами чинного законодавства стосовно організації, іншими обов'язковими для цього документами.

1.4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

1.5. Керівник підзвітний Комітету в межах, встановлених чинним законодавством, положенням про організацію та цим контрактом. 

II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво організацією, організує її виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань організації, передбачених законодавством, положенням про організацію та цим контрактом.

2.2. Керівник організації зобов'язується забезпечити виконання показників ефективності використання бюджетних коштів та державного майна згідно з додатком до контракту.

2.3. Керівник щорічно подає Комітету, з яким укладено цей контракт, звіт про результати, передбачені контрактом.

2.4. Комітет має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його діяльність разом із поясненнями щодо причин невиконання чи неналежного виконання своїх обов'язків в управлінні організацією та розпорядженням її майном.

2.5. Комітет:

інформує про галузеву науково-технічну політику;

надає інформацію на запит Керівника;

звільняє Керівника після закінчення терміну контракту, достроково за заявою Керівника, а також у випадку порушень чинного законодавства та умов контракту;

організує фінансовий контроль за діяльністю організації;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за організацією державного майна.

2.6. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на організацію законодавством та іншими нормативними актами, якщо з вказаних актів, положення про організацію та положення про Комітет, умов цього контракту не випливає інше.

2.7. Керівник має право:

діяти від імені організації, представляти її у всіх державних органах, в установах, організаціях, на підприємствах як в Україні, так і за її межами, а також у відносинах з фізичними особами;

укладати господарські та інші угоди;

видавати доручення;

відкривати рахунки в банках;

користуватися правом розпорядження коштами організації, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

накладати на працівників стягнення відповідно до чинного законодавства;

в межах своєї компетенції видавати накази, доручення та давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників організації;

вирішувати інші питання, віднесені законодавством, положенням про Комітет, положенням про організацію та цим контрактом до компетенції Керівника.

2.8. Керівник укладає трудові договори з працівниками організації відповідно до чинного законодавства.

2.9. При укладанні трудових договорів з працівниками організації, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених положенням про організацію, генеральною та галузевими угодами і фінансовими можливостями організації. 

III. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівнику виплачується за рахунок коштів державного бюджету та відповідно до умов і розмірів оплати праці, визначених Кабінетом Міністрів України та відповідним наказом Комітету:

посадовий оклад, надбавки і доплати в розмірах, затверджених у штатному розписі;

премія в розмірах, визначених Положенням про преміювання Керівника;

матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

Підвищення (зменшення) обумовленого розміру оплати праці, надбавок, доплат, премій, інших виплат здійснюються відповідно до чинного законодавства.

3.2. Розпорядок трудового дня Керівника визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.3. Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю ________ календарних днів з оплатою відповідно до чинного законодавства. У разі відпустки Керівникові надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі, встановленому чинним законодавством.

Керівник на свій розсуд визначає час та порядок використання відпустки (час початку та завершення, поділу її на частини тощо), попередньо погодивши з Комітетом не пізніш як за два тижні до її початку.

3.4. __________________________________________________________________________________.
                                                                                             (вказати при необхідності інші умови) 

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього контракту.

4.2. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством. 

V. ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

5.1. Унесення змін та доповнень до цього контракту здійснюються шляхом підписання додаткових угод.

Усі додатки та додаткові угоди до цього контракту є його невід'ємною частиною.

5.2. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення терміну дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктами 5.3 та 5.4 цього контракту;

г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Комітету до закінчення терміну його дії:

а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього положенням про організацію та контрактом;

б) у разі одноразового грубого порушення керівником чинного законодавства чи обов'язків, передбачених положенням та/або контрактом, в результаті чого для організації настали негативні наслідки (завдано збитків, виплачено штрафи тощо);

в) у разі неналежного контролю за цільовим використанням бюджетних коштів;

г) у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці;

ґ) у разі неподання Держводгоспу фінансової звітності;

д) у разі винесення атестаційною комісією Держводгоспу рішення про невідповідність керівника займаній посаді.

Розірвання контракту повинно відбуватися відповідно до чинного законодавства.

5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

а) у разі систематичного невиконання Комітетом своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника;

б) у випадку хвороби чи інвалідності, що перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

5.5. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від керівника причин встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (вказати при необхідності додаткові гарантії та компенсації) 

5.6. За 2 місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за угодою сторін продовжений або укладений на інший термін.

5.7. Якщо розірвання контракту проводиться відповідно до підстав, встановлених у контракті, про це зазначається в трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України

VI. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

6.1. Цей контракт діє з "___" ____________ ____ року по "___" ____________ ____ року.

6.2. Сторони можуть передбачити у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин, роблячи при цьому винятки, коли:

сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

про умови контракту інформуються відповідні працівники організації та інші особи в зв'язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням розміру винагороди Керівника, тощо). Сторони вживають заходи щодо дотримання конфіденційності умов контракту цими працівниками та особами.

6.3. Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

6.4. Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.

Підписані примірники контракту прошиваються та засвідчуються печаткою.

Після підписання контракту Голова Держводгоспу видає наказ про призначення керівника водогосподарської організації. 

VII. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

7.1. Відомості про організацію:

Повна назва _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Адреса ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок N ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7.2. Відомості про Комітет:

Повна назва __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Адреса _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові Голови Комітету
_____________________________________________________________________________________

Службовий телефон Голови Комітету _________________________________ 

7.3. Відомості про Керівника:

Домашня адреса _______________________________________________________________________

Домашній телефон ____________________________________

Службовий телефон ___________________________________

Паспорт __________________ серія _____________ N _______________

виданий "___" ____________ ____ року __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                (назва органу, що видав паспорт) 

VIII. ПІДПИСИ СТОРІН:

Голова Комітету
________________________________________ ________________________________________ ____________ ___________________________
  (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 

Керівник
________________________________________
________________________________________
____________ ___________________________
        (прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 

М. П. "___"____________ 20__ року 

М. П. "___"____________ 20__ року 

Погоджено
_________________________________________
_________________________________________
(орган, посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 

М. П. "___" ____________ 20__ року 

Опрос