Идет загрузка документа (641 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор об обслуживании ипотечных кредитов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.12.2008

ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ*

____________
* Обслуговування іпотечних кредитів - операції з управління іпотечними фінансовими кредитами особою, що надала такі кредити, після їх відступлення Державній іпотечній установі.

м. _____________

"___" ____________ 20__ р.

Державна іпотечна установа (надалі - Установа), код ЄДРПОУ _____________, в особі ____________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і _________________________________ (надалі - Банк), в особі __________________, що діє на підставі ____________, з іншого боку, разом - Сторони, уклали даний Договір про обслуговування іпотечних кредитів (надалі - Договір) про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Установа доручає, а Банк бере на себе зобов'язання здійснювати обслуговування Іпотечних кредитів, виданих Банком відповідно до Стандартів Установи на підставі Договорів про іпотечний кредит, відповідних Іпотечних договорів та інших забезпечувальних договорів (надалі - Пакет договорів), наступним кредитором по яких є Установа.

1.2. Перелік конкретних Іпотечних кредитів, що передаються Установою на обслуговування Банку, визначається додатковими угодами, які є невід'ємною частиною цього Договору.

2. Права і обов'язки Сторін

2.1. Банк зобов'язується від імені та за дорученням Установи:

2.1.1. Приймати в установленому порядку і в установлені договором про іпотечний кредит строки платежі від Позичальників в рахунок погашення суми кредиту (основного боргу), відсотків за користування ним, а також стягувати суми комісійної винагороди, неустойки (штрафів, пені тощо) (далі - Заборгованість по кредиту) на транзитний рахунок (наприклад N 2909).

2.1.2. Перераховувати суми, що направляються в рахунок погашення Заборгованості по кредиту, не пізніше дня наступного за днем прийому платежу відповідно до пункту 2.1.1 цього Договору, на поточний рахунок Установи за реквізитами: п/р N ___________________ в _________________, МФО ____________, код ЄДРПОУ _________________.

При цьому в призначенні платежу платіжного документа вказується також розмір винагороди, утриманої первинним кредитором з чергового платежу за кредитом у відповідності до цього Договору. Наприклад, "Черговий платіж по кредиту ____________ (П. І. Б. позичальника) згідно договору про іпотечний кредит N _____ від ____________ за ____ (вказати місяць або інший період сплати). Утримана винагорода за обслуговування кредиту ________ (вказати суму). Без ПДВ".

2.1.3. У разі несплати Позичальником платежу за кредитом протягом 7 днів не пізніше наступного робочого дня повідомити Позичальника рекомендованим листом із повідомленням про вручення щодо необхідності погашення заборгованості за кредитом, включаючи пеню за прострочені платежі, і надавати за запитом Установи документи, що підтверджують відправлення належним чином вказаних листів.

2.1.4. В порядку і строки, передбачені Пакетом договорів, здійснювати оцінку фінансового стану Позичальника, для чого отримувати необхідні документи та інформацію від Позичальника.

2.1.5. В порядку і строки, передбачені Пакетом договорів, здійснювати перевірку стану предмета іпотеки, для чого отримувати від Позичальника необхідні документи та інформацію щодо предмета іпотеки, негайно повідомляти Установу про загрозу пошкодження, втрати або інші обставини, які можуть спричинити зміни вартості предмета іпотеки, а також про виявлення фактів пошкодження або втрати предмета іпотеки.

2.1.6. Контролювати своєчасність сплати Позичальником (іпотекодавцем) страхових внесків за особисте страхування Позичальника і майнове страхування предмета іпотеки відповідно до умов, передбачених Пакетом договорів, отримувати від Позичальника копії документів в підтвердження сплати страхових внесків, інших документів стосовно страхування, повідомляти Страхову компанію в разі виявлення фактів несплати Позичальником страхових внесків, негайно повідомляти Установу про настання страхових випадків, як тільки Банку стане про це відомо.

2.1.7. Приймати від Позичальника заяви, в тому числі і щодо дострокового погашення Заборгованості по кредиту, готувати та доводити до Позичальника за першою його вимогою змінені графіки погашення після їх погодження з Установою.

2.1.8. У відповідності до умов договору щодо обслуговування поточного рахунку Позичальника, відкритого у Банку, зараховувати на цей поточний рахунок суми, які надійшли від Позичальника в погашення заборгованості та перевищують (або недостатні) розмір платежу, встановлений умовами договору про іпотечний кредит, за дорученням Позичальника, здійснювати списання коштів в рахунок погашення Заборгованості по кредиту, в тому числі і погашення прострочених платежів, штрафів, пені.

2.1.9. Контролювати виконання Позичальником усіх умов Пакету договорів та своєчасно повідомляти Позичальника про необхідність усунення виявлених порушень.

2.1.10. В разі необхідності внесення змін до Пакету договорів готувати відповідні додаткові угоди, погоджувати їх з Установою та надавати на підпис Позичальнику.

2.1.11. Надавати Позичальнику консультаційні послуги стосовно виконання умов Пакету договорів.

2.1.12 Безоплатно один раз на місяць надавати Позичальнику за його вимогою довідку про стан Заборгованості по кредиту, тощо, попередньо погодивши з Установою.

2.1.13. Здійснювати на вимогу Установи інші дії, пов'язані з виконанням Позичальником своїх зобов'язань за Пакетом договорів.

2.2. Банк має право:

2.2.1. Одержувати винагороду за виконання своїх обов'язків за цим Договором в порядку і на умовах, передбачених пунктом 4 цього Договору.

2.2.2. Одержувати від Установи необхідні для виконання своїх обов'язків за цим Договором письмові доручення та інші документи або їх копії.

2.3. Установа зобов'язується:

2.3.1. При необхідності надати Банку письмові доручення, інші документи або їх копії для здійснення останнім обов'язків за цим Договором.

2.3.2. Сплачувати Банку винагороду в порядку і на умовах, встановлених цим Договором та додаткових угод до нього.

2.3.3. Негайно повідомляти Банк про настання страхових випадків з Позичальником або предметом іпотеки, як тільки їй стане про це відомо.

2.3.4. Після повного виконання позичальником своїх зобов'язань за договором про іпотечний кредит надати Банку для подальшої передачі позичальнику довідку про повне погашення іпотечного кредиту, а також оригінали правовстановлюючих документів на предмет іпотеки, якщо ці оригінали знаходились на зберіганні в Установі.

2.4. Установа має право:

2.4.1. Одержувати від Банку інформацію, передбачену цим Договором, а також іншу інформацію, потреба у якій може виникнути.

2.4.2. Здійснювати контроль за діяльністю Банку шляхом аналізу отриманої від нього його фінансової та іншої звітності, а також отримання інформації у відповідності до умов цього Договору та положень Стандартів Установи.

2.4.3. Інші права відповідно до цього Договору та положень Стандартів Установи.

3. Звітність

3.1. Банк надає Установі у відповідності до форм, визначених Стандартами Установи, наступну звітність:

• щомісячно до 5-го числа місяця наступного за звітним - "Звіт про здійснені платежі" за формою, встановленою Стандартами Установи;

• щомісячно до 5-го числа місяця наступного за звітним - звіти (акти) за формою, встановленою Стандартами Установи, про проведені перевірки стану предмета іпотеки за всіма предметами іпотеки, за якими в звітному місяці настав строк проведення таких перевірок, та документи, надані позичальником щодо предмета іпотеки у відповідності до вимог, встановлених Пакетом договорів;

• щомісячно до 5-го числа місяця наступного за звітним - звіти (розрахунки) за формою, встановленою Стандартами Установи, про здійснені оцінки фінансового стану позичальника за всіма позичальниками, за якими в звітному місяці настав строк здійснення оцінки фінансового стану, та документи, надані позичальником, на підставі яких така оцінка здійснювалася у відповідності до вимог, встановлених Пакетом договорів;

• у п'ятиденний строк після виявлення факту невідповідності іпотечних кредитів Стандартам Установи - "Відомість іпотечних кредитів, які перестали відповідати Стандартам Установи" за формою, встановленою Стандартами Установи.

3.2. У разі виявлення розбіжностей даних щомісячних звітів Банку про платежі за іпотечними кредитами і даних балансу Установи остання сповіщає про це Банк не пізніше 5 (п'яти) робочих днів після отримання від нього щомісячного звіту. З метою проведення звірки Установа надає при необхідності за письмовим запитом Банку завірений підписом уповноваженої особи Установи і скріплений печаткою Установи розрахунок заборгованості по кредиту, що містить дані, на підставі яких була встановлена розбіжність. Після усунення розбіжностей Банк та Установа складають та підписують акт звірки платежів.

3.3. Надання звітності здійснюється у електронній формі (засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або шляхом запису на електронні носії), але з обов'язковим наданням інформації у паперовій формі за підписом уповноваженої особи та завіреної печаткою Банку протягом наступних 5 (п'яти) робочих днів.

3.4. Установа може отримувати від Банку, що здійснює обслуговування іпотечних кредитів, права вимоги за якими придбані Установою, також іншу інформацію та документи про обслуговування іпотечних кредитів за окремим письмовим запитом Установи.

3.5. Банк також подає звітність щодо виконання ним вимог Стандартів Установи, а саме:

• "Оборотно-сальдовий баланс" (форма N 10) та файл #02 "Дані про обороти та залишки на рахунках" на звітну дату в форматі статистичної звітності банків, що подається до НБУ - щомісячно до 11 числа місяця, наступного за звітним, засобами електронного зв'язку (у разі відсутності іншої дати подання звіту, погодженої з НБУ);

• "Звіт про дотримання економічних нормативів" за звітний місяць - (форма N 611) до 11 числа місяця, наступного за звітним (у разі відсутності іншої дати подання звіту, погодженої з НБУ);

• "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" (форма N 604) - щомісячно до 11 числа місяця, наступного за звітним, засобами електронного зв'язку та підписаний оригінал з печаткою (у разі відсутності іншої дати подання звіту, погодженої з НБУ);

• "Звіт про структуру активів та пасивів банку за строками до погашення" (форма N 631) та файл #А7 - щомісячно до 11 числа місяця, наступного за звітним, засобами електронного зв'язку (у разі відсутності іншої дати подання звіту, погодженої з НБУ);

• "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку" (форма N 381) щомісячно до 11 числа місяця, наступного за звітним, засобами електронного зв'язку (у разі відсутності іншої дати подання звіту, погодженої з НБУ);

• Інформацію про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку за формою N 610 та файл #79 - щомісячно до 11 числа місяця, наступного за звітним, засобами електронного зв'язку та підписаний оригінал з печаткою у разі наявності субординованого боргу (у разі відсутності іншої дати подання звіту, погодженої з НБУ).

• Інформацію щодо застосування Національним банком України заходів впливу до Банку (при їх застосуванні) - до 11 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

• Інформацію про інвентаризацію кредитного портфеля (за іпотечними кредитами, права вимоги за якими були відступлені Банком Установі відповідно до укладених договорів) за формою, встановленою Стандартами Установи, - до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Інша фінансова звітність та додаткова інформація по Банку надається за окремим запитом Установи.

3.6. Щорічно не пізніше 01 липня року, наступного за звітним, Банк надає Установі Фінансовий звіт за рік, завірений аудитором, який має сертифікат Національного банку України на аудиторську перевірку банківських установ.

3.7. Після повного виконання позичальником своїх зобов'язань за іпотечним кредитом Банк відображає остаточні розрахунки у "Звіті про здійснені платежі" та, при відсутності розбіжностей з даними бухгалтерського обліку Установи, припиняє обслуговування такого іпотечного кредиту.

4. Винагорода Банку

4.1. Розмір винагороди Банку за обслуговування іпотечних кредитів розраховується як різниця між відсотковою ставкою за кредитом, встановленою у договорі про іпотечний кредит, та ставкою рефінансування, за якою прийнято рішення Установою щодо здійснення рефінансування іпотечного кредиту.

Розмір винагороди Банку фіксується у відповідних додаткових угодах до цього Договору по кожному окремому іпотечному кредиту, який передається Установою на обслуговування до Банку відповідно до цього Договору.

4.2. Сума належної Банку винагороди за обслуговування іпотечних кредитів утримується із сум коштів, прийнятих Банком або Установою від позичальника в погашення відсотків за користування кредитом у складі чергового платежу за платіжний період згідно договору про іпотечний кредит.

У разі прийняття Банком від позичальника грошових коштів в погашення заборгованості за іпотечним кредитом Банк перераховує на рахунок Установи платіж наступної структури:

• основний платіж - належна до погашення сума основного боргу та відсотків Установи, зменшених на суму винагороди Банку за обслуговування іпотечного кредиту;

• додаткові платежі:

- сума пені та штрафів, нарахованих Установою у разі надходження платежів за іпотечним кредитом із простроченням строку;

- сума дострокового погашення позичальником іпотечного кредиту.

Ознаками того, що платіж може бути зарахований Установою в погашення іпотечного кредиту, є наявність у реквізитах платіжного доручення, сформованого Банком, а саме в реквізиті "Призначення платежу": ідентифікаційного номера платника податків (ІПН) та/або коду договору відповідно до реєстрації Установи; серії та номера паспорта позичальника (єдиним полем) та/або номера договору про іпотечний кредит.

При отриманні Установою платежу від позичальника за іпотечним кредитом Установа надсилає на наступну електронну адресу Банку: __________________ інформацію про прийняті платежі за іпотечними кредитами за обраний період: календарний день, календарна неділя, календарний місяць (підкреслити необхідний період) за формою, згідно Додатка N 1 до цього Договору.

Винагорода Банку за обслуговування іпотечного кредиту, платіж в погашення якого був прийнятий Установою від позичальника, зазначається у Акті виконаних робіт (послуг) за цим Договором, який надається Установою не пізніше 5-го числа за звітним періодом. У разі отримання Установою підписаного Банком Акта виконаних послуг сума винагороди Банку підлягає перерахуванню Установою на рахунок Банку, вказаний у цьому Договорі, до кінця звітного місяця.

У разі виявлення розбіжностей даних розміру винагороди Банку, який зазначений у Акті виконаних робіт (послуг), розрахунковому Банком розміру такої винагороди, Банк сповіщає Установу про необхідність проведення звірки та надає до Установи завірений підписом його уповноваженої особи розрахунок розміру винагороди по іпотечному кредиту, що містить дані, на підставі яких була встановлена розбіжність. Після усунення розбіжностей Банк та Установа складають та підписують акт звірки платежів.

4.3. Відсотки нараховуються Установою щомісячно з першого дня платіжного періоду по останній день платіжного періоду включно відповідно до умов договору про іпотечний кредит, починаючи з дня набрання чинності договору відступлення права вимоги за іпотечним кредитом. Дата остаточного погашення кредиту або дата зворотного відступлення права вимоги в розрахунок відсотків не включається.

4.4. При сплаті позичальником чергового платежу в межах платіжного періоду раніше дня, визначеного договором про іпотечний кредит, залишок суми кредиту зменшується у день погашення кредиту, передбачений договором про іпотечний кредит, незалежно від дня фактичного погашення.

4.5. У разі припинення цього Договору за згодою сторін Банк отримує винагороду за обслуговування іпотечних кредитів за фактичну кількість днів поточного місяця до дати припинення Договору.

4.6. Пеня за прострочені платежі, комісія в разі дострокового погашення, можливі штрафи позичальника за неналежне виконання своїх зобов'язань перед Установою належать Установі в повному обсязі та перераховуються Банком не пізніше наступного робочого дня після їх отримання від позичальника.

5. Порядок передачі та зберігання документів

5.1. Зберігання оригіналів та копій документів по іпотечних кредитах, права вимоги за якими відступлені Банком Установі, здійснюється в Установі або за її дорученням у Банку. Порядок передачі та зберігання оригіналів документів у Банку визначається окремим договором щодо відповідального зберігання.

5.2. Протягом строку дії договору про іпотечний кредит за письмовим запитом Банку Установа може надати оригінал будь-якого документа (або його завірену копію), що знаходиться у кредитній справі позичальника. Передача оформлюється актом приймання-передачі, у якому обов'язково повинна бути обумовлена відповідальність Банку за схоронність тимчасово наданих документів.

5.3. Оригінали документів або нотаріально завірені копії передаються представнику Банку, вказаному у письмовому запиті на тимчасову видачу документів, протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту реєстрації запиту Установою та за умови пред'явлення відповідно оформленої довіреності та документа, що засвідчує особу представника Банку.

5.4. Надані Банку оригінали документів мають бути повернені до Установи не пізніше 10 (десяти) робочих днів від дати їх отримання. Продовження цього терміну може здійснюватись за обґрунтованим письмовим клопотанням Банку.

5.5. У разі передачі позичальником оригіналів правовстановлюючих документів щодо предмета іпотеки на зберігання до Банку останній надає зобов'язання після здійснення відступлення прав вимоги за іпотечним кредитом Установі продовжувати зберігання цих документів та здійснювати будь-які дії щодо них лише за письмовим погодженням з Установою. Таке зобов'язання оформлюється шляхом підписання додаткової угоди до договору на відповідальне зберігання, укладеного між позичальником та Банком.

5.6. У разі повного погашення заборгованості за кредитом Установа протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів повертає позичальнику через Банк на підставі акта приймання-передачі всі оригінали правовстановлюючих документів по предмету іпотеки.

5.7. У разі зворотного відступлення прав вимоги за іпотечним кредитом Банку Установа повертає йому на підставі акта приймання-передачі всі документи кредитної справи позичальника по відповідному іпотечному кредиту згідно умов договору відступлення прав вимоги.

5.8. Після повного виконання позичальником своїх зобов'язань за договором про іпотечний кредит Установа здійснює архівне зберігання кредитної справи позичальника протягом встановленого строку у відповідності до внутрішніх положень Установи.

6. Відповідальність Сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або за неналежне виконання своїх обов'язків відповідно до законодавства і цього Договору.

6.2. За неперерахування (несвоєчасне перерахування) коштів Позичальника в погашення заборгованості по Кредиту Банк зобов'язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несплаченого платежу за кожен день прострочення.

6.3. У разі прострочення терміну надання звітів або будь-якої іншої інформації, передбаченої цим Договором, винна сторона сплачує штраф у сумі десятикратного розміру неоподатковуваного доходу за кожен факт порушення.

7. Термін дії Договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до моменту виконання всіх зобов'язань по ньому.

7.2. Дія Договору припиняється на підставах, передбачених законом, при припиненні зобов'язань Позичальників по всіх Іпотечних кредитах, обслуговування яких здійснюється Банком відповідно до цього Договору.

У разі припинення цього Договору зобов'язання Банку по перерахуванню Установі грошових коштів, а також надання інформації, зокрема, документів, які були одержані Банком або повинні бути одержані Банком до дати припинення цього Договору, виконання Банком інших обов'язків, що повинні бути виконані до дати припинення цього Договору, а також зобов'язання Установи по оплаті винагороди Банку до дати припинення цього Договору зберігаються.

7.3. Сторони мають право достроково розірвати цей Договір за наявності обґрунтованих підстав та письмового попередження іншої Сторони за 30 (тридцять) календарних днів.

8. Інші умови

8.1. Банк діє від імені Установи згідно з цим Договором та на підставі письмових доручень, наданих Установою Банку у випадку представлення інтересів Установи перед третіми особами або в інших випадках відповідно до чинного законодавства.

8.2. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється в паперовій та електронній формах (засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або шляхом запису на електронні носії), але з обов'язковим наданням інформації у паперовій формі з підписами уповноважених осіб та завірених, в разі необхідності, печаткою Банку або Установи.

8.3. У разі погіршення фінансового стану Банку, анулювання або призупинення ліцензій, застосування заходів впливу, реорганізації та виникнення інших обставин, що можуть призвести до неможливості обслуговування іпотечних кредитів, Банк зобов'язаний повідомити Установу не пізніше 2 (двох) днів з моменту виникнення таких обставин.

8.4. Сторони домовились, що у разі, коли дата платежу згідно п. 2.1.2 або дата надання звітності згідно п. 3 цього Договору припадає на вихідний або святковий день, день сплати або надання звітності переноситься на наступний робочий день.

8.5. Всі додатки, зміни та доповнення, додаткові угоди до цього Договору викладаються у письмовій формі та є його невід'ємною частиною.

8.6. У разі виникнення між Сторонами спорів та суперечок за цим Договором або у зв'язку з ним Сторони здійснять усе необхідне для врегулювання вказаних спорів та суперечок шляхом переговорів.

8.7. Спори та суперечки в рамках цього Договору, врегулювання яких неможливо досягнути шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8.8. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках (по одному для кожної Сторони), що мають однакову юридичну силу та є автентичними за змістом.

8.9. Сторони зобов'язані вчасно повідомляти одна одну про зміну реквізитів, всі інші зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

9. Адреси і реквізити Сторін

Банк

Установа

Юридична адреса:
Поштова адреса:
Банківські реквізити:
Кор. рах.            N ___________ в ____________ в ______________
МФО __________, код __________

Юридична адреса:

Поштова адреса:

Банківські реквізити:
р/р
МФО                         ЄДРПОУ

Від імені Банку:
Голова Правління
_________________

Від імені Установи:
Голова Правління
__________________

Опрос