Идет загрузка документа (641 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор уступки права требования [относительно приобретения прав требования по ипотечным кредитам]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.12.2008

ДОГОВІР ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ N ___

м. Київ

"___" ____________ 200_ року

Державна іпотечна установа код ЄДРПОУ _____________, іменована надалі - "Установа", в особі ________________________________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і _________________________________ код ЄДРПОУ ______________, іменований надалі - "Банк", в особі ______________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, на виконання Генерального договору про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів N ___ від ____________ та Додаткової угоди про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів щодо здійснення співробітництва у сфері іпотечного житлового кредитування за рахунок коштів, залучених Установою під державну гарантію N ___ від ____________, уклали даний Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк передає, а Установа приймає всі права вимоги за:

• Договором про іпотечний кредит між Банком і _________________________________ (далі - Позичальник) N ____ від ____________ (далі - Кредитний договір).

• Іпотечним договором між Банком і ___________________________________ (далі - Іпотекодавець) N ____ від ____________, посвідчений ____________________________________ (далі - Договір іпотеки), який виступає в якості забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з Кредитного договору.

• Договором поруки між Банком, Позичальником і _______________________ (далі - Поручитель) N _______ від ____________ (далі - Договір поруки), який виступає в якості додаткового забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з Кредитного договору (за наявності).

• Договором _____________________________________________________, який виступає в якості додаткового забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з Кредитного договору (за наявності).

1.2. Вартість права вимоги за Кредитним договором на момент передачі прав вимоги у відповідності до пункту 1.1 цього Договору включає сукупність заборгованості за основним боргом по кредиту та складає _________________ (______________________) грн.

1.3. Установа передає, а Банк приймає всі права вимоги за договорами, вказаними у пункті 1.1 цього Договору та у Вимозі зворотного відступлення прав вимоги (далі - Вимога).

1.4. Вартість права вимоги за Кредитним договором на момент передачі прав вимоги у відповідності до пункту 1.3 цього Договору розраховується Установою наступним чином:

ВПВКД = е (НЗБ) + е (НВ) + е (П), де

ВПВКД -

Вартість права вимоги за Кредитним Договором на момент передачі прав вимоги;

е (НЗБ) -

Сума непогашеного залишку основного боргу по кредиту;

е (НВ) -

Сума нарахованих відсотків за користування кредитом на дату набрання чинності пунктом 1.3 цього Договору;

е (П) -

Виключно за умови попередньої домовленості сторін - сума пені і штрафів, що можуть бути нараховані на прострочені платежі (в разі, якщо прострочення має місце) на дату набрання чинності пунктом 1.3 цього (якщо попередньої домовленості сторін не відбулося, ця складова не включається до формули).

2. УМОВИ ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ

2.1. Пункт 1.1 цього Договору набирає чинності з моменту підписання Сторонами цього Договору та його нотаріального посвідчення.

2.2. Пункт 1.3 цього Договору набирає чинності на наступний робочий день з дня отримання від Установи Вимоги.

2.3. Установа має право надіслати Банку Вимогу:

2.3.1 на наступний робочий день з дня прострочення Позичальником сплати чергового платежу за іпотечним кредитом та відсотків, згідно умов Кредитного договору, протягом двох місяців.

2.3.2 на наступний робочий день з дня:

• надходження від Банку (або з інших джерел) інформації про погіршення фінансового стану Позичальника, яке призвело до невідповідності іпотечного кредиту Стандартам Установи на поточний момент;

• надходження від Банку (або з інших джерел) інформації щодо несплати Позичальником чергових страхових платежів;

• надходження від Банку (або з інших джерел) інформації щодо пошкодження, знищення або втрати предмета іпотеки;

• надходження від Банку (або з інших джерел) інформації щодо виникнення ситуації, коли на предмет іпотеки може бути звернено стягнення за іншими зобов'язаннями Позичальника;

2.3.3 у будь-який час з моменту виявлення Установою фактів невідповідності іпотечного кредиту Стандартам Установи (які діяли на момент надання такого кредиту) в частині дотримання типових форм договорів та правильності їх оформлення.

2.3.4 на наступний робочий день з дня спливу терміну надання Банком документів у відповідності до пункту 7.3 цього Договору. У разі відсутності у пункті 7.3 цього Договору переліку документів, які Банк зобов'язується надати Установі, цей пункт Договору не застосовується.

2.3.5 у разі настання обставин зворотного відступлення у відповідності до пункту 2.5 Додаткової угоди до генерального договору про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів щодо здійснення співробітництва у сфері іпотечного житлового кредитування за рахунок коштів, залучених Установою під державну гарантію від "___" ____________ 20__ р. N _______.

2.4. Інформація, зазначена у пункті 2.3 цього Договору, вважається достатньою та прийнятною для Сторін, якщо така інформація ґрунтується на внутрішніх документах Установи, офіційно надійшла до Установи та/або Установа може її підтвердити документально.

3. ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ

3.1. При укладенні цього Договору Банк передає, а Установа приймає:

• оригінали договорів, вказаних в у пункті 1.1 цього Договору;

• виписку з кредитного рахунку Позичальника, яка підтверджує рух коштів по ньому, завірену підписом керівника, головного бухгалтера і печаткою Банку;

• інші документи, які складають кредитну справу Позичальника та передача яких здійснюється за домовленістю Сторін.

Передача зазначених документів здійснюється згідно з Актом приймання-передачі, який Банк і Установа складають та підписують за встановленою формою.

3.2. Не пізніше 5 робочих днів з моменту набрання чинності пунктом 1.1 цього Договору Банк зобов'язаний:

• передати Позичальнику письмове повідомлення про відступлення права вимоги за договорами, вказаними у пункті 1.1 цього Договору, та зміну Вигодонабувача за договорами страхування з відміткою про отримання;

• надіслати Поручителям письмове повідомлення про відступлення права вимоги за договорами поруки, вказаними у пункті 1.1 цього Договору;

• надіслати страховим компаніям письмове повідомлення з відміткою про отримання про відступлення права вимоги за договорами, вказаними у пункті 1.1 цього Договору, та здійснити заходи щодо зміни Вигодонабувача за договорами страхування.

Повідомлення повинні бути складені за встановленою формою та містити інформацію про відступлення права вимоги із зазначенням реквізитів Установи, необхідних для виконання Позичальником своїх зобов'язань за договорами, вказаними у пункті 1.1 цього Договору, та зміну Вигодонабувача в договорах страхування.

Всі надіслані Банком Повідомлення разом із документами, що підтверджують їх доставку адресату, мають бути надані до Установи протягом 7 (семи) робочих днів з дня їх надіслання відповідним адресатам.

3.3. Після укладання та нотаріального посвідчення цього Договору нотаріус за заявою Установи здійснює реєстрацію відступлення прав вимоги за іпотечним(и) договором(ами) та зміни Іпотекодержателя у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Примірники витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію зміни іпотекодержателя нотаріус надає Установі та Первинному кредитору.

3.4. Банк зобов'язаний у разі отримання від Позичальника (після набрання чинності пунктом 1.1 цього Договору) грошових коштів в рахунок виконання зобов'язань за Кредитним договором перераховувати їх на рахунок Установи не пізніше наступного робочого дня з дня отримання.

4. ЗВОРОТНЕ ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ

4.1. Не пізніше наступного робочого дня з дня виявлення обставин, зазначених у пункті 2.3 цього Договору, Установа зобов'язана за допомогою _______________________________ (державного підприємства спеціального зв'язку, електронної пошти НБУ, тощо) доставити в Банк Вимогу, у якій наводяться підстави для набрання чинності пунктом 1.3 цього Договору, визначається сума (розмір) зобов'язань Банку по зворотному відступленню права вимоги та кінцева дата перерахування Банком на користь Установи усіх платежів за зворотне відступлення права вимоги.

4.2. Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження коштів від Банку на рахунок Установи, вказаний у Вимозі, на виконання пункту 5.3 цього Договору Установа передає, а Банк приймає:

• оригінали договорів, вказаних у пункті 1.1 цього Договору;

• виписку про стан заборгованості Позичальника, завірену підписом керівника, головного бухгалтера і печаткою Установи;

• документи, які складають кредитну справу Позичальника, та інші документи, у тому числі документи, які були Банком передані Установі згідно з Актом приймання-передачі, який Банк і Установа склали та підписали "___" ____________ 200_ р. при укладенні цього Договору.

Передача зазначених документів здійснюється згідно з Актом приймання-передачі, який Сторони складають та підписують за встановленою формою.

4.3. Не пізніше 5 робочих днів з дня надходження коштів від Банку на рахунок Установи, вказаний у Вимозі, на виконання пункту 5.3 цього Договору Установа зобов'язана:

• передати Позичальнику письмове повідомлення про зворотне відступлення права вимоги за відповідними договорами, вказаними у Вимозі, та зміну Вигодонабувача за відповідними договорами страхування з відміткою про отримання;

• надіслати Поручителям письмове повідомлення про зворотне відступлення права вимоги за відповідними договорами поруки, вказаними у Вимозі;

• надіслати страховим компаніям письмове повідомлення про зворотне відступлення права вимоги за договорами, вказаними у Вимозі, та зміну Вигодонабувача за договорами страхування з відміткою про отримання.

Повідомлення повинні бути складені за встановленою формою та містити інформацію про зворотне відступлення права вимоги із зазначенням реквізитів Банку, необхідних для виконання Позичальником своїх зобов'язань за договорами, вказаними у Вимозі, та зміну Вигодонабувача в договорах страхування.

Всі надіслані Установою Повідомлення разом із документами, що підтверджують їх доставку адресатам, мають бути надані до Банку протягом 7 (семи) робочих днів з дня їх надіслання відповідним адресатам.

4.4. Після надходження коштів від Банку на рахунок Установи, вказаний у Вимозі, на виконання пункту 5.3 цього Договору Установа надає Банку письмову згоду щодо здійснення Банком державної реєстрації відступлення Установою прав за відповідним іпотечним(и) договором(ами) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Примірник витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджує державну реєстрацію зміни іпотекодержателя з Установи на Банк відповідно до Договору відступлення прав вимоги, Первинний кредитор надає Установі за окремим запитом.

4.5. Сторони домовились, що, не дивлячись на будь-які інші умови цього Договору, Банк звільняється від обов'язків щодо зворотного відступлення прав вимог за іпотечними кредитами, а цей Договір втрачає чинність у частині зворотного відступлення при внесенні змін в договір про іпотечний кредит, після відступлення прав вимоги без попередньої згоди Банку.

5. РОЗРАХУНКИ

5.1. Не пізніше трьох робочих днів з дня набрання чинності пунктом 1.1 цього Договору Установа зобов'язана сплатити Банку за відступлення права вимоги, а Банк зобов'язаний прийняти грошову суму відповідно до пункту 1.2 цього Договору.

Оплата здійснюється шляхом перерахування на рахунок Банку за такими реквізитами:

рахунок N ___________, в банку ____________________ код банку (МФО) _________.

5.2. Нараховані відсотки за користування кредитом, строк сплати яких не настав, до дати набрання чинності пунктом 1.1 цього Договору є доходом Банку.

5.3. При набранні чинності пунктом 1.3 цього Договору Банк зобов'язаний у термін, зазначений у Вимозі, але у будь-якому разі не пізніше трьох робочих днів з дня набрання чинності пунктом 1.3 цього Договору сплатити Установі, а Установа зобов'язана прийняти повну суму в оплату зобов'язань за зворотне відступлення права вимоги, яка (сума) визначена Установою у Вимозі відповідно до пункту 1.4 цього Договору.

Оплата здійснюється шляхом перерахування на рахунок Установи за реквізитами, вказаними у Вимозі.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Банк несе відповідальність перед Установою за:

• відповідність іпотечного кредиту та документів кредитної справи Стандартам Установи;

• дійсність прав вимоги за Кредитним договором та Іпотечним договором.

Виявлення Установою фактів невідповідності іпотечного кредиту та документів кредитної справи Стандартам Установи є підставою зворотного відступлення на користь Банку прав вимоги за таким іпотечним кредитом.

6.2. У разі недійсності прав вимоги, переданих Банком Установі на підставі цього Договору за договорами, вказаними у пункті 1.1 цього Договору, Банк зобов'язаний відшкодувати Установі збитки, заподіяні у зв'язку з передачею недійсних вимог.

6.3. В разі недотримання Банком строків, встановлених у Вимозі, але у будь-якому разі на четвертий робочий день з дня набрання чинності пунктом 1.3 цього Договору Установа має право:

• застосовувати штрафні санкції та вчиняти дії щодо стягнення заборгованості з Банку у відповідності до цього Договору та чинного законодавства;

• ініціювати зворотне відступлення права вимоги на вибір Установи за окремими або всіма Кредитними договорами, права вимоги за якими відступлені Банком на користь Установи незалежно від наявності обставин зворотного відступлення, зазначених у відповідних Договорах відступлення права вимоги.

6.4. У разі невиконання обов'язків, встановлених пунктом 3.5 цього Договору, Банк перераховує Установі отримані від Позичальника грошові кошти та сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від суми несвоєчасно перерахованої Банком суми.

6.5. У разі невиконання Банком своїх зобов'язань, передбачених пунктом 5.3 цього Договору, Банк сплачує Установі пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від суми несплаченої заборгованості, визначеної Вимогою.

6.6. У разі невиконання Банком вимог пункту 5.3 цього Договору протягом 10 днів Установа має право задовольнити свої вимоги в сумі заборгованості Банку шляхом реалізації права вимоги за договорами, вказаними у пункті 1.1 цього Договору, за власним розсудом. Виконання цього пункту не звільняє Банк від сплати суми, що становить різницю між заборгованістю Банку та ціною реалізації права вимоги, а також пені, нарахованої згідно пункту 6.5 цього Договору.

6.7. У разі невиконання Банком своїх зобов'язань, передбачених пунктом 3.2 цього Договору, Банк сплачує Установі штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний день прострочення виконання зобов'язань.

6.8. У разі умисного ухилення Банком від повідомлення Установі будь-якої інформації, зазначеної у пункті 2.3.2 цього Договору, Банк сплачує Установі штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний день невиконання своїх зобов'язань до дня набрання чинності пунктом 1.3 цього Договору.

6.9. У разі невиконання Установою своїх зобов'язань, передбачених пунктом 5.1 цього Договору, Установа сплачує Банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від суми несвоєчасно перерахованих нею коштів за цим Договором.

6.10. У разі невиконання Установою своїх зобов'язань, передбачених пунктами 4.3 та 4.4 цього Договору, Установа сплачує Банку штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний день прострочення виконання зобов'язань.

6.11. У разі невиконання Сторонами будь-яких своїх зобов'язань за цим Договором, крім передбачених у пунктах 6.4 - 6.10 цього Договору, винна сторона сплачує іншій штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний день прострочення виконання зобов'язань.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами та його нотаріального посвідчення.

Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням цього Договору, розподіляються порівну між Сторонами.

7.2. Банк підтверджує, що умови договорів, зазначених у пункті 1.1 цього Договору, та договори страхування відповідають чинному законодавству та Стандартам Установи.

7.3. Сторони домовились, що Банк у _____ денний термін з дня укладення цього Договору має надати Установі наступні документи:

- ________________________;

- ________________________;

- ________________________.

Сторони дійшли згоди, що ненадання Банком цих документів є підставою для зворотного відступлення права вимоги за договорами, зазначеними у пункті 1.1 цього Договору.

7.4. Цей Договір складено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один із яких залишається у нотаріуса, а інші примірники надаються Сторонам (по одному для кожної із Сторін).

7.5. Всі зміни і доповнення до цього Договору укладаються у письмовій формі та нотаріально посвідчуються.

7.6. Всі додаткові угоди до цього Договору, зміни і доповнення до нього є невід'ємною частиною цього Договору.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Банк:

Установа:

 

Державна іпотечна установа,

Адреса (місцезнаходження):

Адреса (місцезнаходження):

Адреса для листування (поштова адреса):

Адреса для листування (поштова адреса):

Банківські реквізити:

Банківські реквізити:

кор. рах.

р/р

код банку (МФО)

код банку (МФО)

код ЄДРПОУ

код ЄДРПОУ

Від імені Банку
______________________________
М. П.

Від імені Установи
______________________________
М. П.

Опрос