Идет загрузка документа (641 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Генеральный договор о рефинансировании и обслуживании ипотечных кредитов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.12.2008

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР
ПРО РЕФІНАНСУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ N ______

"___" ____________ 20__ р.

м. ________________

Державна іпотечна установа (далі - Установа), в особі ________________________________________________________ ________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і _____________________________________________________ (далі - Первинний кредитор), в особі __________________________________________, що діє на підставі __________, з іншого боку, разом - Сторони, уклали даний Генеральний договір про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів (надалі - Договір) про нижченаведене:

РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони погоджуються про здійснення співпраці на ринку іпотечного кредитування відповідно до умов і вимог Стандартів надання, рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів (далі - Стандарти), які є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток 1), з метою розвитку і вдосконалення системи довгострокового іпотечного кредитування, зокрема:

• впровадження надійних процедур надання та обслуговування іпотечних кредитів;

• залучення довгострокових фінансових ресурсів в житлову сферу через механізм вторинного ринку іпотечного кредитування.

1.2. Цей Договір визначає умови і порядок:

1.2.1. Рефінансування Установою Первинного кредитора, який видає іпотечні житлові кредити (далі - Іпотечні кредити) відповідно до вимог Стандартів на підставі Договорів про іпотечний кредит і Іпотечних договорів, шляхом набуття Установою у Первинного кредитора прав вимоги за вказаними договорами на визначений строк (строк рефінансування) або на весь строк дії іпотечних договорів.

1.2.2. Обслуговування Первинним кредитором Іпотечних кредитів, вказаних у пункті 1.2.1 цього Договору, до припинення зобов'язань за ними в залежності від строку рефінансування.

1.2.3. Обставин зворотного відступлення Установою Первинному кредитору прав вимоги за Іпотечними кредитами, вказаними у пункті 1.2.1 цього Договору.

1.2.4. Іншої взаємодії між Установою і Первинним кредитором, зокрема, інформаційної у випадках, передбачених цим Договором.

1.3. Сторони підтверджують, що до підписання цього Договору Первинний кредитор надав Установі "Заявку на участь у системі рефінансування" та необхідний пакет документів, який в обов'язковому порядку містить усі документи згідно переліку, встановленому Стандартами Установи.

1.4. З моменту підписання цього Договору до моменту встановлення та доведення Первинному кредитору параметрів рефінансування, згідно п. 2.1, Сторони погоджують типові форми договорів про іпотечний кредит, іпотечних договорів та договорів поруки, які є складовою частиною Стандартів Установи, шляхом їх обговорення, внесення погоджених змін, візування їх Сторонами та укладанням додаткової угоди до цього Договору. З моменту погодження такі форми договорів (про іпотечний кредит, іпотечних договорів та договорів поруки) визначаються Установою стандартними для Первинного кредитора.

РОЗДІЛ 2. УМОВИ І ПОРЯДОК ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ ЗА ІПОТЕЧНИМИ КРЕДИТАМИ

2.1. З моменту підписання цього Договору та погодження форм договорів про іпотечний кредит, іпотечних договорів та договорів поруки у відповідності до пункту 1.4 цього Договору Установа щоквартально встановлює та письмово доводить Первинному кредитору у відповідності до Стандартів наступні параметри рефінансування:

• розмір лімітів на здійснення операцій з рефінансування первинного кредитора в залежності від строків рефінансування;

• ставки рефінансування первинного кредитора на наступний квартал в залежності від особливих умов здійснення рефінансування або іпотечних програм Установи та з урахуванням строків рефінансування Установою первинного кредитора;

• строки рефінансування Установою первинного кредитора;

• особливі умови здійснення рефінансування Установою первинних кредиторів у відповідності до Стандартів (цільове використання іпотечного кредиту, строки кредитування та ін. або окремі іпотечні програми Установи).

2.2. Встановлення щоквартальних лімітів на здійснення операцій з рефінансування Первинного кредитора здійснюється з урахуванням строків рефінансування та запланованих Первинним кредитором обсягів надання іпотечних кредитів за формою та в строки у відповідності до Стандартів Установи.

У межах поточного кварталу за письмовим клопотанням Первинного кредитора Установа може змінити розмір ліміту на здійснення операцій з відступлення прав вимоги за іпотечними кредитами на поточний квартал.

2.3. Ставки рефінансування Установою Первинного кредитора встановлюються у відповідності до ринкової вартості фінансових ресурсів, строків рефінансування Установою первинних кредиторів та внутрішніх методик та процедур, які визначають систему управління ризиками Установи.

З урахуванням ставок рефінансування Первинний кредитор при наданні іпотечного кредиту встановлює розмір винагороди, яку сплачує позичальник за користування іпотечним кредитом. Рівень такої винагороди первинного кредитора встановлюється згідно внутрішніх методик та процедур первинного кредитора з урахуванням Стандартів Установи.

2.4. З моменту встановлення Установою параметрів рефінансування Первинний кредитор для здійснення рефінансування має право на укладання з Установою договорів відступлення права вимоги по виданих ним іпотечних кредитах за формою, визначеною Стандартами Установи.

Договори відступлення прав вимоги укладаються Сторонами на строк, відповідний строку рефінансування Установою Первинного кредитора.

Для здійснення рефінансування Установою Первинного кредитора останній надає "Пропозицію щодо відступлення права вимоги за іпотечним кредитом" (далі - Пропозиція) про намір передати Установі права вимоги за іпотечним кредитом за формою, встановленою Стандартами Установи.

2.5. Протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання від первинного кредитора Пропозиції Установа здійснює аналіз на відповідність іпотечного кредиту Стандартам та приймає одне з наступних рішень:

• про набуття прав вимоги за договором про іпотечний кредит і іпотечним договором, вказаними в Пропозиції Первинного кредитора;

• про відмову від набуття прав вимоги за договором про іпотечний кредит і іпотечним договором, вказаними в Пропозиції Первинного кредитора, з зазначенням причин такої відмови.

При здійсненні аналізу Пропозиції Установа додатково має право витребувати від Первинного кредитора копії документів, які входять до кредитної справи Позичальника за іпотечним кредитом.

2.6. Установа набуває права вимоги за тими іпотечними кредитами, виконання зобов'язань за якими забезпечене іпотекою нерухомого майна, право власності на яке, іпотека та обтяження речових прав у вигляді заборони на відчуження якого зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на момент укладання Договору відступлення прав вимоги.

2.7. У погоджений сторонами день Установа та Первинний кредитор укладають Договір відступлення прав вимоги. На підставі одного Договору відступлення прав вимоги можуть бути набуті права вимоги, відповідно, за одним договором про іпотечний кредит та іпотечним договором.

2.8. Обов'язковою умовою, яка зазначається у Договорі відступлення прав вимоги при набутті Установою прав вимоги за іпотечним кредитом, є визначення обставин, за яких набуті Установою права вимоги за іпотечним кредитом вважаються відступленими первинному кредитору. Перелік можливих обставин зворотного відступлення визначається у розділі 4 цього Договору.

2.9. У разі відмови від набуття прав вимоги за іпотечним кредитом, вказаним в Пропозиції Первинного кредитора, Установа у 5 (п'яти) денний термін направляє Первинному кредитору письмове повідомлення про відмову від набуття права вимоги за іпотечними кредитами, щодо яких прийнято негативне рішення.

2.10. Первинний кредитор гарантує, що на дату подання Пропозиції сукупність даних про іпотечний кредит, які містяться в ній, а також документи кредитної справи позичальника відповідають Стандартам Установи та позичальники (іпотекодавці) належним чином виконували всі зобов'язання за відповідними договорами, а також гарантує дійсність прав вимоги за договорами про іпотечний кредит та іпотечними договорами.

2.11. За набуті права вимоги за іпотечним кредитом Установа відшкодовує Первинному кредитору суму залишку заборгованості по основному боргу позичальника.

Установа відшкодовує вартість по кожному окремому іпотечному кредиту шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок Первинного кредитора, який вказано в договорі про відступлення права вимоги. Вартість набуття прав вимоги за іпотечним кредитом фіксується у відповідному Договорі відступлення прав вимоги та не пізніш ніж на 3-й робочий день з дня укладання договору відступлення прав вимоги повинна бути перерахована Установою на рахунок Первинного кредитора, вказаний у договорі відступлення прав вимоги.

Нараховані відсотки за користування іпотечним кредитом, строк сплати яких на момент відступлення прав вимоги не настав, є доходом первинного кредитора та утримуються ним з чергового платежу Позичальника за іпотечним кредитом.

2.12. Нотаріальне посвідчення Договору відступлення прав вимоги здійснюється нотаріусом, обраним Установою одночасно з його підписанням сторонами. Реєстрація відступлення прав вимоги за відповідним іпотечним договором здійснюється у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно нотаріусом за заявою Установи.

Примірники витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію зміни іпотекодержателя відповідно до Договору відступлення прав вимоги нотаріус надає Установі та Первинному кредитору.

2.13. Порядок сплати витрат по нотаріальному посвідченню та державній реєстрації цих договорів у відповідних реєстрах визначається у договорі відступлення прав вимоги або за окремою угодою між Установою та Первинним кредитором.

2.14. Одночасно з підписанням Договору відступлення прав вимоги Первинний кредитор має передати Установі згідно акта приймання-передачі документи та інформацію, які входять до кредитної справи позичальника.

2.15. Права вимоги за договором про іпотечний кредит, іпотечним договором, а також договором(ами) поруки з третьою(іми) особою(ами) (за їх наявності) переходять до Установи з моменту підписання та нотаріального посвідчення договору відступлення прав вимоги.

2.16. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту укладання договору відступлення прав вимоги Первинний кредитор зобов'язаний:

• передати Позичальнику письмове повідомлення про здійснення відступлення Установі прав вимоги за іпотечним кредитом та необхідності зміни Вигодонабувача на Установу за договорами страхування з відміткою про отримання;

• надіслати Поручителю за іпотечним кредитом письмове повідомлення про здійснення відступлення Установі прав вимоги за договором поруки з відміткою про отримання;

• надіслати страховим компаніям письмове повідомлення про здійснення відступлення прав вимоги за іпотечним кредитом та необхідності заміни Вигодонабувача на Державну іпотечну установу за договорами страхування з відміткою про отримання та здійснює заходи щодо забезпечення страховими компаніями внесення змін у договори страхування у зв'язку із заміною Вигодонабувача (укладання додаткових угод до договорів страхування та ін.).

Другі примірники вказаних повідомлень та документи щодо внесених змін передаються Первинним кредитором Установі, яка долучає їх до кредитної справи позичальника.

РОЗДІЛ 3. УМОВИ І ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ

3.1. З моменту відступлення права вимоги за іпотечним кредитом Первинний кредитор приймає на себе зобов'язання здійснювати обслуговування відповідних договорів на підставі Договору про обслуговування іпотечних кредитів (далі - Договір про обслуговування), що укладається між Установою та Первинним кредитором на умовах і за формою, наведеною в Стандартах Установи.

3.2. На підставі одного Договору про обслуговування може здійснюватися обслуговування одного або декількох іпотечних кредитів, права вимоги за якими набуті Установою відповідно до Договорів відступлення прав вимоги.

3.3. До обов'язків Первинного кредитора з обслуговування іпотечних кредитів відносяться:

3.3.1. Приймання в установленому порядку і в установлені терміни платежів від позичальників в рахунок погашення заборгованості за іпотечним кредитом, відсотків за користування ним, а також стягнення суми відшкодувань, неустойки (штрафів, пені тощо) на відкритий у Первинного кредитора транзитний рахунок.

3.3.2. Перерахування сум, що направляються в рахунок погашення заборгованості по іпотечному кредиту, не пізніше дня наступного за днем прийому платежу від позичальника, на поточний рахунок Установи.

3.3.3. Здійснення контролю за своєчасністю внесення позичальником платежів, здійснення оцінки фінансового стану позичальника та здійснення перевірки стану предмета іпотеки.

3.3.4. Здійснення контролю за своєчасністю сплати позичальником (іпотекодавцем) страхових внесків за особисте страхування позичальника (якщо такі договори особистого страхування були укладені) і майнове страхування предмета іпотеки та негайне повідомлення Установи про настання страхових випадків.

3.3.5. Приймання від позичальника заяв, у тому числі і щодо дострокового погашення заборгованості за іпотечним кредитом, підготовка та направлення позичальнику змінених та попередньо погоджених з Установою графіків погашення заборгованості, перерахування надлишково сплачених сум коштів, що перевищують необхідний розмір платежу, на поточний рахунок позичальника, у разі необхідності підготовка за погодженням з Установою відповідних додаткових угод та надання їх на підпис позичальнику.

3.3.6. У відповідності до умов договору щодо обслуговування поточного рахунку позичальника, відкритого у Первинного кредитора, списання коштів в рахунок погашення заборгованості за іпотечним кредитом, у тому числі і погашення прострочених платежів, штрафів, пені.

3.3.7. Надання позичальнику довідок про стан заборгованості по іпотечному кредиту, інших консультаційних послуг, пов'язаних з обслуговуванням іпотечного кредиту, наданого за Стандартами Установи.

3.3.8. Здійснення на вимогу Установи інших дій, пов'язаних з виконанням позичальником своїх зобов'язань.

3.4. Установа за окремим запитом має право отримувати від Первинного кредитора, який здійснює обслуговування іпотечних кредитів, права вимоги за якими набуті Установою, інформацію та документи про обслуговування іпотечних кредитів.

3.5. Розмір винагороди, яку отримує первинний кредитор за обслуговування іпотечних кредитів, визначається як різниця між відсотковою ставкою за кредитом, встановленою первинним кредитором у договорі про іпотечний кредит, та ставкою рефінансування Установою первинного кредитора.

Розмір винагороди первинного кредитора фіксується у відповідних додаткових угодах до Договору про обслуговування іпотечних кредитів по кожному іпотечному кредиту, права вимоги за яким набуті Установою.

3.6. Сума винагороди утримується Первинним кредитором із сум коштів, які одержані від позичальника в погашення відсотків за користування кредитом за поточний період. Платіж в рахунок погашення заборгованості по кредиту, прийнятий від Позичальника, Первинний кредитор перераховує на рахунок Установи за вирахуванням належної суми винагороди за поточний період.

Порядок розрахунку та строки сплати винагороди визначаються Стандартами Установи, Договором про обслуговування та додатковими угодами до нього.

3.7. Первинний кредитор, який здійснює обслуговування іпотечних кредитів, права вимоги за якими набуті Установою, за згодою Установи може здійснити необхідні платежі за позичальника на користь Установи до моменту кінцевого розрахунку за договором про іпотечний кредит.

3.8. Установа протягом дії Договору про обслуговування здійснює періодичний контроль за фінансовим станом та діяльністю Первинного кредитора, який обслуговує іпотечні кредити, права вимоги за якими набуті Установою, шляхом отримання від нього фінансової та іншої звітності, а також перевірки стану та якості іпотечних кредитів, які ним обслуговуються у відповідності до Стандартів Установи. У випадках, коли Первинний кредитор перестав відповідати вимогам Стандартів Установи, Установа має право передати іпотечні кредити на обслуговування іншому обслуговуючому банку.

3.9. Після повного виконання позичальником своїх зобов'язань за Договором про іпотечний кредит і Іпотечним договором Первинний кредитор припиняє обслуговування такого іпотечного кредиту у разі відсутності розбіжностей з даними Установи.

РОЗДІЛ 4. ОБСТАВИНИ ЗВОРОТНОГО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ ЗА ІПОТЕЧНИМИ КРЕДИТАМИ

4.1. Права вимоги за іпотечними кредитами вважаються відступленими Установою Первинному кредитору у разі настання однієї або декількох обставин згідно Договору відступлення прав вимоги за іпотечним кредитом, а саме:

4.1.1. Закінчення строку рефінансування Установою Первинного кредитора, встановленого у Договорі відступлення прав вимоги. При цьому Установа за погодженням з Первинним кредитором може прийняти рішення щодо подовження (пролонгації) строку рефінансування Первинного кредитора за конкретним іпотечним кредитом згідно параметрів рефінансування, встановлених на момент прийняття такого рішення.

4.1.2. Погіршення якості іпотечного кредиту:

• прострочення сплати позичальником чергового платежу за іпотечним кредитом та відсотками протягом двох місяців;

• погіршення фінансового стану позичальника, яке призвело до невідповідності іпотечного кредиту Стандартам Установи на поточний момент;

• несплата позичальником чергових страхових платежів за договорами страхування,

• порушення умов зберігання предмета іпотеки, що призвело до погіршення його стану, пошкодження, знищення та втрати його вартості;

• виникнення ситуації, коли на предмет іпотеки може бути звернено стягнення за іншими зобов'язаннями позичальника;

• виявлення Установою фактів невідповідності іпотечного кредиту Стандартам Установи (які діяли на момент надання такого кредиту).

4.2. Порядок повідомлення Установою Первинного кредитора про настання обставин зворотного відступлення права вимоги за іпотечним кредитом визначено у Стандартах Установи.

4.3. Розмір (сума) зобов'язань Первинного кредитора по зворотному відступленню прав вимоги за іпотечним кредитом визначається на дату настання факту зворотного відступлення та включає:

• суму непогашеного залишку основного боргу по іпотечному кредиту (в тому числі прострочені платежі, якщо прострочення має місце);

• суму нарахованих відсотків, в тому числі прострочених (в разі, якщо прострочення має місце), за користування іпотечним кредитом;

• суми пені і штрафів, що можуть бути нараховані (за погодженням з Первинним кредитором) на прострочені платежі (у разі, якщо прострочення має місце).

4.4. Не пізніше 3-х робочих днів від дня настання факту зворотного відступлення Первинний кредитор перераховує на рахунок Установи всю суму зобов'язань щодо зворотного відступлення, визначену згідно п. 4.3.

4.5. Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження коштів від Первинного кредитора за Договором відступлення прав вимоги при зворотному відступленні Установа надає повідомлення нотаріусу для внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та передає Первинному кредитору за актом приймання-передачі:

• оригінали документів, що входять до кредитної справи позичальника, а також договори страхування, поліси та інші документи, які підтверджують здійснення майнового та особистого страхування (за їх наявності);

• виписку про стан заборгованості позичальника, завірену підписом керівника, головного бухгалтера і печаткою Установи;

• інші документи, які складають кредитну справу позичальника та документи, у тому числі документи, які були Первинним кредитором передані Установі.

4.6. У разі недотримання Первинним кредитором строків, встановлених у п. 4.4, Установа на наступний робочий день від кінцевої дати розрахунку має право нараховувати пеню на суму несплаченої заборгованості та може вчиняти дії щодо стягнення заборгованості з первинного кредитора у примусовому порядку (вчинення виконавчого напису на договір відступлення прав вимоги, позовна заява до суду тощо.

РОЗДІЛ 5. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Протягом 10 (десяти) робочих днів після підписання цього Договору Первинний кредитор повинен надати Установі:

• перелік відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв), які уповноважені здійснювати операції за Стандартами Установи з зазначенням реквізитів керівників та осіб, відповідальних за цю ділянку роботи;

• документи (накази на призначення, довіреності тощо), що підтверджують повноваження осіб, які мають право підписувати договори та документи, що супроводжують процес кредитування, оформлені згідно вимог чинного законодавства.

5.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів після підписання цього Договору Установа надає Первинному кредитору:

• копії установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію;

• копії ліцензій та дозволів на здійснення фінансових послуг;

• Стандарти Установи;

• документи, підтверджуючі повноваження осіб, що мають право підписувати договори та інші документи від імені Установи;

• перелік відповідальних осіб Установи, уповноважених здійснювати організацію та координацію роботи з Первинним кредитором.

5.3. У період дії цього Договору Первинний кредитор надає Установі інформацію та звітність за встановленою формою та в строки, визначені Стандартами Установи та договором про обслуговування іпотечних кредитів:

5.3.1. Звітність та інформацію щодо виконання Первинним кредитором вимог Стандартів Установи щодо дотримання ним нормативів своєї діяльності, фінансового стану та наявності заходів впливу контролюючих державних органів.

5.3.2. Періодичну звітність та інформацію за Іпотечними кредитами, права вимоги за якими набуті Установою та знаходяться на обслуговуванні у Первинного кредитора.

5.3.3. Іншу інформацію та звітність на вимогу Установи у відповідності до Стандартів Установи та для забезпечення виконання Сторонами умов цього Договору.

5.4. Сторони зобов'язуються попередньо узгоджувати всі зміни і доповнення до Договору про іпотечний кредит та Іпотечного договору, а також документів, пов'язаних з цими договорами.

5.5. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміну поштової адреси та/або іншої адреси для повідомлень, платіжних реквізитів, контактних телефонів не пізніше ніж за 3 (три) дні після внесення відповідних змін.

5.6. Кожна із Сторін зобов'язується надавати іншій Стороні інформацію і документи у випадках і у порядку, передбачених цим Договором та додатками до нього.

5.7. Надання звітності та інформації здійснюється у електронній формі (засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або шляхом запису на електронні носії), але з обов'язковим наступним наданням інформації у паперовій формі за підписом уповноваженої особи та завіреної печаткою.

5.8. Зберігання оригіналів документів по Іпотечних кредитах, права вимоги за якими відступлені Первинним кредитором на користь Установи, здійснюється в Установі або, за її дорученням, у Первинного кредитора. Порядок передачі та зберігання оригіналів документів у Первинного кредитора регламентується окремим договором між Установою та Первинним кредитором щодо відповідального зберігання.

5.8.1. Протягом строку дії Договору про іпотечний кредит за письмовим запитом Первинного кредитора Установа може надати оригінал будь-якого документа (або його завірену копію), що знаходиться у кредитній справі позичальника. Передача оформлюється актом приймання-передачі, у якому обов'язково має бути обумовлена відповідальність первинного кредитора за схоронність тимчасово наданих документів.

5.8.2. Оригінали документів або нотаріально завірені копії передаються Первинному кредитору за умови пред'явлення відповідно оформленої довіреності та документа, що засвідчує особу представника.

5.8.3. Надані Первинному кредитору документи мають бути повернені до Установи не пізніше 10 (десяти) робочих днів від дати їх отримання.

5.8.4. У разі передачі позичальником оригіналів правовстановлюючих документів щодо предмета іпотеки на зберігання до Первинного кредитора останній повинен надати зобов'язання після здійснення Установою набуття права вимоги за Іпотечним кредитом продовжувати зберігання цих документів та здійснювати будь-які дії щодо них лише за письмовим погодженням з Установою. Таке зобов'язання має бути надано шляхом підписання додаткової угоди до договору на відповідальне зберігання, укладеного між позичальником та Первинним кредитором.

5.9. Після повного виконання позичальником своїх зобов'язань за договором про іпотечний кредит Установа здійснює архівне зберігання кредитної справи позичальника протягом встановленого строку у відповідності до внутрішніх положень Установи.

РОЗДІЛ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором або укладених відповідно до нього договорів Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством і цим Договором.

6.2. У разі недійсності відступленого права вимоги Первинний кредитор зобов'язаний відшкодувати Установі збитки, заподіяні останній у зв'язку з передачею недійсних вимог.

6.3. Установа сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від суми несвоєчасно перерахованих нею коштів в оплату вартості набутого права вимоги.

6.4. У разі невиконання Первинним кредитором своїх зобов'язань перед Установою, передбачених пунктом 4.4. цього Договору, Первинний кредитор зобов'язаний сплатити пеню на користь Установи в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несплаченого платежу за кожен день прострочення.

6.5. За неперерахування (несвоєчасне перерахування) коштів Позичальника в погашення заборгованості по Іпотечному кредиту Первинний кредитор зобов'язаний сплатити пеню на користь Установи в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несплаченого платежу за кожен день прострочення.

6.6. У разі прострочення, без попереднього погодження Сторонами терміну надання звітів або будь-якої іншої інформації, передбаченої цим Договором або угодами на виконання цього Договору, винна сторона сплачує штраф у сумі десятикратного розміру неоподаткованого доходу за кожен факт порушення.

6.7. Первинний кредитор несе відповідальність перед Установою за:

• відповідність наданого іпотечного кредиту та документів кредитної справи Стандартам Установи;

• дійсність прав вимоги за договором про іпотечний кредит та іпотечним договором.

РОЗДІЛ 7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами.

7.2. Кожна із Сторін зобов'язується не розголошувати третім особам без згоди на те іншої Сторони інформацію, що надається на виконання умов цього Договору, та документів, які будуть отримані в майбутньому, інформацію про умови конкретних Договорів про іпотечний кредит і Іпотечних договорів, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

7.3. Всі суперечки, що виникли між Сторонами у зв'язку з цим Договором та іншими договорами, пов'язаними з ним, Сторони намагаються вирішити шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди спірні питання передаються на розгляд до суду.

7.4. Установа має право вносити зміни до Стандартів та зобов'язана письмово повідомити про це Первинного кредитора не пізніше ніж за 10 (десять) днів до набрання чинності відповідних змін.

Первинний кредитор має право розірвати цей Договір у разі незгоди з внесеними Установою змінами, письмово повідомивши про це Установу не пізніше ніж через 10 днів після отримання від Установи вказаного в цьому пункті повідомлення про внесення змін до Стандартів Установи.

Нові зміни до Стандартів Установи та іпотечних програм Установи не розповсюджуються на Іпотечні кредити, права вимоги за якими були відступленні Первинним кредитором на користь Установи до набрання чинності цих змін.

7.5. Цей Договір може бути розірваний Сторонами у разі невиконання або неналежного виконання положень цього Договору та інших договорів, пов'язаних з ним.

7.6. У разі припинення цього Договору на підставах, передбачених чинним законодавством і цим Договором, зобов'язання, що виникли із цього Договору та інших договорів, пов'язаних з ним, продовжують діяти до моменту їх повного виконання.

7.7. Цей Договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

РОЗДІЛ 8. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Первинний кредитор:

Установа:

 

Юридична адреса:

Поштова адреса:
Банківські реквізити:
р/р
МФО ЄДРПОУ

Від імені Первинного кредитора:

Від імені Установи:

Голова Правління
_____________ (                    )

Голова Правління
_____________ (                    )

______________________________
Підпис Первинного кредитора

______________________________
Підпис Установи

Опрос