Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой договор предоставления беспроцентной ссуды

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.12.2008

Типовий договір
надання безвідсоткової позички

від "___" ____________ 2008 року 

N _______________ 

м. _________

Головне управління Державного казначейства в
______________________________________________________________________________________
                                                        (Автономній Республіці Крим, області, місті Києві чи Севастополі)

(далі - Казначейство), в особі ____________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________________, з одного боку, і _________________________________________________________________________
                                                                           (Рада міністрів Автономної Республіки Крим / місцева державна
                                                                                                   адміністрація / виконавчий орган ради)
(далі - Позичальник), в особі ____________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________________, з іншого боку (далі - Сторони), уклали цей договір про надання на термін до дванадцяти календарних місяців безвідсоткової позички (далі - позичка) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 року N 1018 (далі - Договір) про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Казначейство надає Позичальнику на термін до дванадцяти календарних місяців безвідсоткову позичку за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка.

1.2. Позичальник повертає позичку за рахунок коштів, зазначених у розділі 5 цього Договору.

2. РОЗМІР ПОЗИЧКИ

2.1. Розмір позички за цим Договором становить ____________________________________________________________________________ гривень.
                                                                          (сума словами) 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИЧКИ

3.1. Казначейство надає позичку Позичальникові у дводенний строк після підписання Сторонами цього Договору.

3.2. Позичка надається Позичальнику (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________________) шляхом безготівкового переказу коштів на його рахунок N ____________________________________________, відкритий в головному управлінні Державного казначейства в _____________________ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________).

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Казначейство має право вимагати повернення позички від позичальника в порядку, визначеному розділом 5 цього Договору.

4.2. Позичальник має право:

4.2.1. Достроково погасити позичку;

4.2.2. Спрямувати позичку до місцевих бюджетів нижчого рівня (села, селища, міста районного значення, району у місті), у яких є невиконання розрахованих місцевими органами виконавчої влади вищого рівня прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, на умовах, визначених договором між Позичальником та відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

4.3. Казначейство зобов'язується:

4.3.1. Дотримуватись умов і положень цього Договору;

4.3.2. Надати Позичальнику позичку без нарахування відсотків за користування цією позичкою;

4.3.3. Здійснювати погашення позички у порядку, визначеному розділом 5 цього Договору.

4.4. Позичальник зобов'язується:

4.4.1. Дотримуватись умов і положень цього Договору;

4.4.2. Спрямовувати позичку в обов'язковому порядку на погашення заборгованості з обсягу коштів, що передаються до державного бюджету, передбаченого у додатку N 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України";

4.4.3. Здійснювати повернення позички у порядку, визначеному розділом 5 цього Договору.

5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИЧКИ

5.1. Погашення безвідсоткової позички здійснюється щомісяця в термін до дванадцяти календарних місяців згідно з графіком, що додається. При цьому питома вага місячної суми не повинна бути меншою за питому вагу планових показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, відповідного місяця у річній сумі на 2008 рік.

5.2. Позичальник здійснює погашення безвідсоткової позички щомісячно до 20 числа починаючи з наступного місяця після дати її отримання незалежно від стану виконання прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

У разі невиконання зазначеної умови погашення безвідсоткових позичок здійснюється головними управліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі шляхом зарахування на єдиний казначейський рахунок коштів загального фонду відповідних місцевих бюджетів із застосуванням відсоткового нормативу до погашення в повному обсязі місячної суми, включаючи останній робочий день 2008 року, крім оборотної касової готівки, розмір якої затверджено рішенням відповідної ради.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

6.2. Усі спори, що пов'язані з Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори щодо нього, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.3. Зміни до Договору можуть бути внесені за згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.

7.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами законодавства.

7.5. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

Казначейство

______________________________
______________________________
______________________________ 

Позичальник

______________________________
______________________________
______________________________ 

За Казначейство:
____________________________
                      (посада керівника)
_________ /__________________/
      (підпис)           (ініціали, прізвище)
М. П. 

За Позичальника:
____________________________
                  (посада керівника)
_________ /__________________/
     (підпис)            (ініціали, прізвище)
М. П. 

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів
 

 
Г. В. Карп
 

Опрос