Идет загрузка документа (320 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расшифрование активов, обязательств и капитала, передаваемых банку-правопреемнику по распределительному балансу в разрезе счетов [относительно реорганизации банков]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.09.2008

____________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується) 

Розшифрування
активів, зобов'язань і капіталу, які
передаються банку-правонаступнику за розподільчим балансом
у розрізі рахунків
(зразок)

на 1 ___________________ 20_____ року
(дата, на яку складений розподільчий баланс) 

(копійки)

Рахунки 

Усього 

У тому числі 

резиденти 

нерезиденти 

 

 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

НВ 

ВКВ 

НКВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії для проведення реорганізації (або)
Голова правління (непотрібне закреслити)
_____________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується) 

 
 
______________________
(підпис, прізвище, ініціали) 

 

М. П. банку, що
реорганізовується
 

Головний бухгалтер
_____________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується) 

 
_____________________
(підпис, прізвище, ініціали) 

 

Проект плану / План реорганізації затверджено рішенням _________________________ банку
                   (найменування уповноваженого органу)
_________________________________________
           (повне найменування Банку, що приєднується)
____________ 20__ року
    (дата прийняття рішення)
протокол N _______

Проект плану / План реорганізації затверджено рішенням _________________________ банку
                   (найменування уповноваженого органу)
_________________________________________
           (повне найменування Банку-правонаступника)
____________ 20__ року
    (дата прийняття рішення)
протокол N ________

План реорганізації шляхом приєднання
_____________________________________
(повне найменування банку, що приєднується)
до ___________________________________
(повне найменування банку-правонаступника)

Розділ I. Основні умови приєднання банків

1. Згідно з цим планом передбачається реорганізувати _____________________________________
                                                                                                                                  (повне найменування банку, що приєднується)
(далі - Банк, що приєднується) шляхом приєднання до _____________________________________
                                                                                                                                  (повне найменування банку-правонаступника)
(далі - Банк-правонаступник) (далі - разом Банк, що приєднується, та Банк-правонаступник - Банки-учасники).

2. Правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків Банку, що приєднується, виникає в Банку-правонаступника з моменту, визначеного передавальним актом, затвердженим загальними зборами Банку, що приєднується, та Банку-правонаступника.

З моменту, визначеного передавальним актом, затвердженим загальними зборами Банку, що приєднується, та Банку-правонаступника, Банк-правонаступник набуває всіх прав та обов'язків щодо погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу Банку, що приєднується, у зв'язку з чим Банк, що приєднується, вважається юридичною особою, у якої немає заборгованості зі сплати податків, зборів та обов'язкових платежів.

3. Банк-правонаступник у порядку правонаступництва набуває всіх прав за переданими йому активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числі поруки), а також набуває обов'язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов'язаннями без потреби внесення змін до відповідних договорів.

4. Розмір статутного капіталу Банку-правонаступника становитиме ________________ (сума розмірів статутних капіталів Банків-учасників до приєднання без урахування загальної номінальної вартості акцій, що не підлягають конвертації та анулюються).

5. Порядок та умови конвертації акцій Банку, що приєднується, в акції Банку-правонаступника, у тому числі строки проведення цієї конвертації, коефіцієнт конвертації, порядок, строки та умови деномінації (за потреби):
____________________________________________________________________________________.

6. Банк, що приєднується, має закрити такі відокремлені підрозділи:
____________________________________________________________________________________.
     [зазначається перелік відокремлених підрозділів, які закриватиме Банк, що приєднується, і не реорганізовуватиме
       їх у відокремлені підрозділи Банку-правонаступника. Зазначений перелік може подаватись як додаток до плану
                                                     реорганізації шляхом приєднання (далі - План реорганізації)]

7. Банк-правонаступник має відкрити такі відокремлені підрозділи:
____________________________________________________________________________________.
    (зазначається перелік відокремлених підрозділів, які має відкрити у зв'язку з реорганізацією Банк-правонаступник.
                                            Зазначений перелік може подаватись як додаток до Плану реорганізації)

8. Після приєднання банків передбачається такий порядок роботи Банку-правонаступника (філій Банку-правонаступника) у системі електронних платежів Національного банку України (далі - Національний банк):
____________________________________________________________________________________.
     (стосовно Банку-правонаступника зазначається модель обслуговування його кореспондентського рахунку згідно з
 нормативно-правовим актом Національного банку, що визначає порядок міжбанківського переказу грошей в Україні в
                    національній валюті, або те, що Банк-правонаступник і його філії працюватимуть за незалежними
                                                                                  кореспондентськими рахунками)

9. Інші умови приєднання.

_____________________________________________________________________________________
        (зазначаються умови та особливості реорганізації шляхом приєднання, не зазначені в розділах I, II та III Плану
                                                                                               реорганізації).

Розділ II. Порядок передавання активів і зобов'язань та визначення їх вартості

10. __________________________________________________________________________________
           (зазначається порядок передавання активів і зобов'язань Банку, що приєднується, до Банку-правонаступника та
                                                                                     порядок визначення їх вартості).

Розділ III. Заходи з реорганізації

11. Заходи з реорганізації

N з/п

Назва заходу

Строк виконання

Відповідальні особи

Особливості

1

2

3

4

5

1

Отримання попереднього висновку Національного банку про погодження проекту Плану реорганізації, що є підставою для скликання та проведення загальних зборів учасників банку (далі - загальні збори) Банків-учасників з метою затвердження Плану реорганізації та вирішення інших необхідних питань щодо проведення реорганізації шляхом приєднання за спрощеною процедурою

 

 

 

2

Скликання та проведення загальних зборів Банку, що приєднується, для вирішення необхідних питань щодо приєднання за спрощеною процедурою

 

 

 

3

Скликання та проведення загальних зборів Банку-правонаступника для вирішення необхідних питань щодо приєднання за спрощеною процедурою

 

 

 

4

Подання до Антимонопольного комітету України заяви та всіх необхідних документів для отримання попередніх висновків та/або дозволу на концентрацію

 

 

 

5

Подання до Національного банку пакета (пакетів) документів для погодження набуття або збільшення істотної участі в Банку-правонаступнику (зазначити щодо яких осіб та в які строки планується подання пакета (пакетів) документів)

 

 

 

6

Подання Банком, що приєднується, заяви та всіх потрібних документів на зупинення обігу акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 

 

 

7

Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Банку, що приєднується

 

 

 

8

Подання до Національного банку пакета документів для отримання дозволу на реорганізацію шляхом приєднання за спрощеною процедурою

 

 

 

9

Оприлюднення інформації про початок процедури реорганізації відповідно до вимог законодавства України

 

 

 

10

Подання документів для державної реєстрації рішення про припинення Банку, що приєднується

 

 

 

11

Подання Банком, що приєднується, Національному банку документів про припинення відокремлених підрозділів у зв'язку з реорганізацією

 

 

 

12

Подання Банком-правонаступником Національному банку документів про відкриття відокремлених підрозділів у зв'язку з реорганізацією

 

 

 

13

Подання Банком, що приєднується, і Банком-правонаступником до Національного банку документів для закриття кореспондентських рахунків філій Банку, що приєднується, які працювали за незалежним кореспондентським рахунком

 

 

 

14

Подання Банком, що приєднується, і Банком-правонаступником до Національного банку документів для відкриття кореспондентських рахунків філій, які утворюються у зв'язку з реорганізацією

 

 

 

15

Проведення інвентаризації активів та зобов'язань Банку, що приєднується

 

 

 

16

Складення комісією з реорганізації передавального акта

 

 

 

17

Прийняття загальними зборами Банку, що приєднується, рішення про затвердження передавального акта та інших рішень, потрібних для забезпечення завершення реорганізації

 

 

 

18

Прийняття загальними зборами Банку-правонаступника рішення про затвердження передавального акта та інших рішень, необхідних для забезпечення завершення реорганізації

 

 

 

19

Повідомлення Банками-учасниками клієнтів, у тому числі вкладників та інших кредиторів Банку, що приєднується, про правонаступництво щодо його прав, обов'язків та майна шляхом розміщення інформації на офіційних веб-сайтах Банків-учасників, у приміщеннях цих банків та їх відокремлених підрозділів, де проводиться обслуговування клієнтів

 

 

 

20

Повідомлення Банком, що приєднується, осіб, в інтересах яких встановлені обтяження майна та коштів або обмеження на розпорядження, а також осіб, якими такі обтяження та обмеження на розпорядження встановлені, про передавання цього майна та коштів Банку-правонаступнику

 

 

 

21

Здійснення заходів, необхідних для деномінації акцій Банків-учасників (за потреби зазначаються заходи та строки їх ужиття)

 

 

 

22

Подання заяви та пакета документів на реєстрацію випуску акцій Банку-правонаступника до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у зв'язку з реорганізацією

 

 

 

23

Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

 

 

 

24

Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів

 

 

 

25

Укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів у разі відсутності чинного договору

 

 

 

26

Оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката

 

 

 

27

Конвертація акцій Банку, що приєднується, в акції Банку-правонаступника

 

 

 

28

Затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженим органом Банку-правонаступника

 

 

 

29

Прийняття спільними загальними зборами Банків-учасників рішення про внесення змін до статуту Банку-правонаступника

 

 

 

30

Подання Банком-правонаступником до Національного банку документів, що потрібні для погодження статуту в новій редакції у зв'язку з реорганізацією

 

 

 

31

Державна реєстрація статуту Банку-правонаступника в новій редакції державним реєстратором

 

 

 

32

Подання Банком-правонаступником до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви та всіх потрібних документів на реєстрацію звіту про результати розміщення (обміну) акцій

 

 

 

33

Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій Банку-правонаступника та скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій Банку, що приєднується

 

 

 

34

Отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Банку-правонаступника та подання його до Національного банку

 

 

 

35

Оформлення та депонування глобального сертифіката

 

 

 

36

Подання уповноваженою особою до Національного банку документів для здійснення запису в Державному реєстрі банків про припинення Банку, що приєднується

 

 

 

37

Подання Банком, що приєднується, до Національного банку документів для закриття його кореспондентського рахунку (і кореспондентських рахунків його філій, якщо банк працював за незалежним кореспондентським рахунком, і якщо такі рахунки не закриті)

 

 

 

38

Державна реєстрація припинення Банку, що приєднується

 

 

 

39

Подання Банком-правонаступником клопотання до Національного банку на врахування коштів, залучених Банком, що приєднується, на умовах субординованого боргу, до капіталу Банку-правонаступника

 

 

 

40

________________________________________________
(за потреби зазначаються інші заходи відповідно до законодавства України та за ініціативою Банків-учасників, які забезпечують проведення реорганізації)

 

 

 

Голова ради

Голова ради

_____________________
(повне найменування Банку,
що приєднується)

____________________
(підпис, прізвище, ініціали)

__________________
(повне найменування
Банку-правонаступника)

____________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Голова правління (ради директорів)

Голова правління (ради директорів)

_____________________
(повне найменування Банку,
що приєднується)

____________________
(підпис, прізвище, ініціали)

__________________
(повне найменування
Банку-правонаступника)

____________________
(підпис, прізвище, ініціали)

(Положення доповнено додатком 9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.06.2017 р. N 48)

Опрос