Идет загрузка документа (320 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

План реорганизации путем выделения [относительно реорганизации банков]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.09.2008

Затверджено
рішенням загальних зборів учасників
_____________________________
(повне найменування
_____________________________
банку, що реорганізовується)
____________ 20__ року
(дата прийняття рішення)
протокол N ______

Затверджено
рішенням Правління Національного банку України
____________ 20__ року N _______

План реорганізації шляхом виділення

(зразок)

_____________________________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

Розділ I. Умови виділення банку

1. Згідно з цим планом унаслідок реорганізації _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                               (повне найменування банку, що реорганізовується)
(далі - банк, що реорганізовується) шляхом виділення має створитися ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                   (повне найменування банку-правонаступника)
(далі - банк-правонаступник).

2. Майно, права та обов'язки банку, що реорганізовується, передаються банку-правонаступнику в частині, визначеній у розподільчому балансі.

Розподіл активів, зобов'язань та власного капіталу банку, що реорганізовується, здійснюється між ним і банком-правонаступником.

3. Розподільчий баланс складається після:

проведення в банку, що реорганізовується, інвентаризації активів, зобов'язань, резервів, уключаючи ті, що обліковуються на позабалансових рахунках банку, що реорганізовується, і врегулювання виявлених розбіжностей;

закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами й усунення наявних конфліктів з ними (задоволення чи відхилення вимог кредиторів).

Аудиторська перевірка здійснюється за період від останньої аудиторської перевірки до дати, на яку має бути складений розподільчий баланс. У разі реорганізації шляхом виділення аудиту підлягають саме ті філії, майно, права та обов'язки яких згідно з планом реорганізації мають передаватися за розподільчим балансом банку-правонаступнику.

4. Організаційно-правова форма банку-правонаступника _____________________________________
_____________________________________________________________________________________.

5. Розподіл статутного капіталу між банком, що реорганізовується, та банком-правонаступником
_____________________________________________________________________________________.

6. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам
_____________________________________________________________________________________.

7. Правонаступництво щодо дочірніх підприємств між банком-правонаступником, що створюється внаслідок виділення, і банком, що реорганізовується, - за наявності в банку, що реорганізовується, дочірніх підприємств
_____________________________________________________________________________________.

8. Банк, що реорганізовується, має закрити такі відокремлені підрозділи:
_____________________________________________________________________________________.
                                                          (за потреби зазначається перелік відокремлених підрозділів,
                                                                       які закриватиме банк, що реорганізовується)

9. Банк-правонаступник має відкрити такі відокремлені підрозділи:
_____________________________________________________________________________________.
                                        (зазначається перелік відокремлених підрозділів, які має відкрити внаслідок
                                          реорганізації банк-правонаступник, або зазначений перелік подається як
                                                                              додаток до плану реорганізації)

10. Банк, що реорганізовується, у період між датами, на які складено розподільчий баланс і внесено відповідні записи про банки - учасники реорганізації до Державного реєстру банків, установлює такі обмеження щодо здійснення ним операцій із залучення коштів від нових кредиторів та активних операцій за новими договорами: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                      (зазначається обсяг обмежень з метою забезпечення дотримання обґрунтувань і
                                              прогнозних розрахунків показників діяльності банку після реорганізації
                                                                      та захисту інтересів кредиторів і вкладників)

11. Після завершення реорганізації передбачається такий порядок роботи банку-правонаступника (філій банку-правонаступника) у системі електронних платежів Національного банку України (далі - Національний банк)
_____________________________________________________________________________________.
                                            (щодо банку-правонаступника зазначається модель обслуговування його
                                    консолідованого кореспондентського рахунку, визначеного нормативно-правовим
                                            актом Національного банку про міжбанківський переказ коштів в Україні в
                                      національній валюті, або те, що банк-правонаступник та його філії працюватимуть
                                                                         за окремими кореспондентськими рахунками)

12. Відомості про права, які надаватимуться банком-правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів банку, діяльність якого припиняється внаслідок реорганізації, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів _____________________________________________________________________________________.

13. Інформація щодо складу правління (ради директорів) банку-правонаступника після завершення реорганізації та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації _____________________________________________________________________________________.

Розділ II. Заходи з реорганізації

N
з/п

Назва заходу

Строк виконання

Особи, відповідальні за виконання заходів

1

2

3

4

 

Заходи після отримання дозволу
Національного банку на реорганізацію

1

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку або територіальному управлінню Національного банку за своїм місцезнаходженням (далі - відповідне територіальне управління) інформації про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення загальних зборів учасників банку щодо виділення і надання копії повідомлення, яке складене відповідно до вимог статті 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

 

 

2

Викуп банком, що реорганізовується, часток учасників у статутному капіталі банку з дотриманням вимог статті 33 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) у разі звернення учасників банку, які не голосували на загальних зборах за прийняття рішення про реорганізацію.
Подання банком, що реорганізовується, до Національного банку інформації відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 33 Закону про банки

 

 

3

Погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі в банку-правонаступнику

____________________
(строк подання документів до Національного банку/відповідного територіального управління)

 

4

Подання банком-правонаступником до Національного банку документів, що потрібні для:
погодження статуту;
отримання банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у разі необхідності) та дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (у разі необхідності)

 

 

5

Подання банком-правонаступником державному реєстратору документів для його державної реєстрації як юридичної особи

____________________
(після отримання погоджених Національним банком примірників статуту банку-правонаступника)

 

6

Подання банком-правонаступником відповідному територіальному управлінню документів для відкриття кореспондентського рахунку

 

 

7

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку після затвердження розподільчого балансу:
розподільчого балансу;
протоколу загальних зборів учасників банку, що реорганізовується, і банку-правонаступника про затвердження розподільчого балансу;
копії статуту з відміткою державного реєстратора про державну реєстрацію банку-правонаступника

 

 

8

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку за його місцезнаходженням та місцезнаходженням його відокремлених підрозділів документів, які потрібні для унесення до Державного реєстру банків інформації про їх припинення відповідно до статті 23 Закону про банки.
Подання банком-правонаступником Національному банку документів, що потрібні для унесення до Державного реєстру банків інформації про відкриття відокремлених підрозділів відповідно до
статті 23 Закону про банки

 

 

9

Налагодження роботи філій банку-правонаступника, які утворилися внаслідок реорганізації, у системі електронних платежів Національного банку.
Подання банком, що реорганізовується, та банком-правонаступником відповідним територіальним управлінням документів для:
закриття кореспондентських рахунків філій банку, що реорганізовується, які працювали за окремим кореспондентським рахунком;
відкриття кореспондентських рахунків філій, які утворилися внаслідок виділення від банку, що реорганізувався (якщо банк працює за окремим кореспондентським рахунком)

 

 

10

Подання банком, що реорганізовується, до Національного банку документів, що потрібні для реєстрації змін до статуту (у тому числі щодо зменшення статутного капіталу)

 

 

11

Подання банком, що реорганізовується, державному реєстратору документів для державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних з проведенням реорганізації шляхом виділення

____________________
(надається після погодження Національним банком примірників статуту банку)

 

12

Подання банком, що реорганізувався, Національному банку документів для здійснення запису в Державному реєстрі банків про реєстрацію змін до статуту

 

 

13

Перереєстрація (у разі необхідності) кореспондентських рахунків у відповідних територіальних управліннях відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про реєстрацію кореспондентських рахунків банків

 

 

14

Переукладення (у разі необхідності) банком-правонаступником договорів з клієнтами банку, зокрема банківського рахунку, банківського вкладу, кредитних, про встановлення кореспондентських відносин тощо

 

 

15

Подання документів (у разі необхідності) банком-правонаступником (за умови його відповідності вимогам нормативно-правового акта щодо регулювання діяльності банків) щодо внесення змін до дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку

 

 

16

________________________________________
(інші заходи відповідно до законодавства України та/або за ініціативою сторін, які забезпечують належне проведення реорганізації банку)

 

 

Голова спостережної (наглядової) ради
_____________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

_____________________________
             (підпис, прізвище, ініціали)

 

М. П. банку, що реорганізовується

Голова правління (ради директорів)
_____________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

_____________________________
             (підпис, прізвище, ініціали)

Голова спостережної (наглядової) ради
_____________________________________
(повне найменування банку-правонаступника)

_____________________________
             (підпис, прізвище, ініціали)

 

 

Голова правління (ради директорів)
________________________________
(повне найменування банку-правонаступника)

_____________________________
             (підпис, прізвище, ініціали)

Опрос