Идет загрузка документа (320 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

План реорганизации путем деления [относительно реорганизации банков]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.09.2008

Затверджено
рішенням загальних зборів учасників
________________________________
(повне найменування
_____________________________
банку, що реорганізовується)
____________ 20__ року
(дата прийняття рішення)
протокол N ______

Затверджено
рішенням Правління Національного банку України
____________ 20__ року N _______

План реорганізації шляхом поділу

(зразок)

_____________________________________________________
(повне найменування банку/банків, що реорганізовується/реорганізовуються)

Розділ I. Умови поділу банку

1. Згідно з цим планом унаслідок реорганізації _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                               (повне найменування банку, що реорганізовується)
(далі - банк, що реорганізовується) шляхом поділу мають створитися
______________________________________________________________________________________
                                           (повне найменування кожного банку-правонаступника, що створюється шляхом поділу)
(далі - банки-правонаступники або банк-правонаступник).

2. Майно, права та обов'язки банку, що реорганізовується, передаються кожному банку-правонаступнику в частинах, визначених у розподільчому балансі.

Розподіл активів, зобов'язань (у тому числі субординованого боргу, якщо банк залучав кошти на умовах субординованого боргу) та власного капіталу банку, що реорганізовується, здійснюється між банками-правонаступниками.

3. Розподільчий баланс складається після:

проведення в банку, що реорганізовується, інвентаризації активів, зобов'язань, резервів, уключаючи ті, що обліковуються на позабалансових рахунках банку, що реорганізовується, і врегулювання виявлених розбіжностей;

закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами й усунення наявних конфліктів з ними (задоволення чи відхилення вимог кредиторів).

4. Організаційно-правова форма банків-правонаступників ____________________________________
_____________________________________________________________________________________.

5. Розподіл статутного капіталу банку, що реорганізовується, між банками-правонаступниками ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

6. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам _____________________________________________________________________.

7. Правонаступництво щодо дочірніх підприємств між банками-правонаступниками, що створюються внаслідок поділу, - за наявності в банку, що реорганізовується, дочірніх підприємств
_____________________________________________________________________________________.

8. Банк, що реорганізовується, має закрити такі відокремлені підрозділи:
_____________________________________________________________________________________.
                                                       (за потреби зазначається перелік відокремлених підрозділів,
                                                                       які закриватиме банк, що реорганізовується)

9. Банк-правонаступник має відкрити такі відокремлені підрозділи:
_____________________________________________________________________________________.
                                          (зазначається перелік відокремлених підрозділів, які має відкрити внаслідок
                                                 реорганізації кожний банк-правонаступник, або зазначений перелік
                                                                    подається як додаток до плану реорганізації)

10. Банк, що реорганізовується, у період між датами, на які складений розподільчий баланс і внесені відповідні записи про банки - учасники реорганізації до Державного реєстру банків, установлює такі обмеження щодо здійснення ним операцій із залучення коштів від нових кредиторів та активних операцій за новими договорами: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                    (зазначається обсяг обмежень з метою забезпечення дотримання обґрунтувань і
                                          прогнозних розрахунків показників діяльності банку після реорганізації та
                                                                        захисту інтересів кредиторів і вкладників)

11. Після завершення реорганізації передбачається такий порядок роботи банків-правонаступників (філій банків-правонаступників) у системі електронних платежів Національного банку України (далі - Національний банк):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                        (щодо кожного банку-правонаступника зазначається модель обслуговування
                             його консолідованого кореспондентського рахунку, визначеного нормативно-правовим
                                                    актом Національного банку про міжбанківський переказ коштів в
                                           Україні в національній валюті, або те, що банк-правонаступник та його філії
                                                        працюватимуть за окремими кореспондентськими рахунками)

12. Відомості про права, які надаватимуться банком-правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів банку, діяльність якого припиняється внаслідок реорганізації, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів _____________________________________________________________________________________.

13. Інформація щодо складу правління (ради директорів) банку-правонаступника після завершення реорганізації та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації _____________________________________________________________________________________.

Розділ II. Заходи з реорганізації

N
з/п

Назва заходу

Строк виконання

Особи, відповідальні за виконання заходів

1

2

3

4

 

Заходи після отримання дозволу
Національного банку на реорганізацію

1

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку або територіальному управлінню Національного банку за своїм місцезнаходженням (далі - відповідне територіальне управління) інформації про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення загальних зборів учасників банку щодо його припинення шляхом реорганізації і надання копії повідомлення, яке складене відповідно до вимог статті 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

 

 

2

Викуп банком, що реорганізовується, часток учасників у статутному капіталі банку з дотриманням вимог статті 33 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) у разі звернення учасників банку, які не голосували на загальних зборах за прийняття рішення про реорганізацію.
Подання банком, що реорганізовується, до Національного банку інформації відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 33 Закону про банки

 

 

3

Погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі в банку-правонаступнику

____________________
(строк подання документів до Національного банку/відповідного територіального управління)

 

4

Подання банком-правонаступником до Національного банку за своїм місцезнаходженням документів, що потрібні для:
погодження статуту;
отримання банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій та дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (у разі наявності)

 

 

5

Подання банком-правонаступником державному реєстратору документів для його державної реєстрації як юридичної особи

____________________
(після отримання погоджених Національним банком примірників статуту банку-правонаступника)

 

6

Подання банком-правонаступником відповідному територіальному управлінню документів для відкриття кореспондентського рахунку

 

 

7

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку за його місцезнаходженням та місцезнаходженням його відокремлених підрозділів документів, які потрібні для унесення до Державного реєстру банків інформації про їх припинення відповідно до статті 23 Закону про банки.
Подання банком-правонаступником Національному банку документів, що потрібні для унесення до Державного реєстру банків інформації про відкриття відокремлених підрозділів відповідно до
статті 23 Закону про банки

 

 

8

Передавання банку-правонаступнику з оформленням відповідних актів:
основних засобів та інших матеріальних цінностей матеріально відповідальними особами банку, що реорганізовується;
бухгалтерських та інших документів банку, що реорганізовується, постійного, довгострокового і тимчасового строків зберігання;
архівів та їх описів відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку і номенклатури справ банку, що реорганізовується

 

 

9

Подання банком, що реорганізувався, Національному банку документів для здійснення запису в Державному реєстрі банків про припинення банку шляхом реорганізації і всіх його відокремлених підрозділів:
банківської ліцензії;
копії статуту з відміткою державного реєстратора про державну реєстрацію банку-правонаступника;
розподільчого балансу;
протоколу загальних зборів учасників банку-правонаступника і банку, що реорганізовується, про затвердження розподільчого балансу;
заяви про закриття кореспондентського рахунку банку, що реорганізовується (і кореспондентських рахунків його філій, якщо банк працював за окремим кореспондентським рахунком), розірвання договору про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку (далі - СЕП) та надання послуг системою електронної пошти Національного банку;
повідомлення про внесення відповідної інформації до Довідника учасників СЕП

 

 

10

Подання банком, що реорганізовується, державному реєстратору документів для державної реєстрації припинення банку

____________________
(після закриття в територіальному управлінні
Національного банку кореспондентського рахунку банку, що реорганізувався)

 

11

Банк-правонаступник здійснює перереєстрацію кореспондентських рахунків банку, що реорганізовується, або закриває його кореспондентські рахунки відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про реєстрацію кореспондентських рахунків банків

 

 

12

Переукладення (у разі необхідності) банком-правонаступником договорів з клієнтами банку, зокрема банківського рахунку, банківського вкладу, кредитних, про встановлення кореспондентських відносин тощо

 

 

13

Подання документів (у разі необхідності) банком-правонаступником (за умови його відповідності вимогам нормативно-правового акта щодо регулювання діяльності банків) щодо внесення змін до дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку

 

 

14

________________________________________
(інші заходи відповідно до законодавства України та/або за ініціативою сторін, які забезпечують належне проведення реорганізації банку)

 

 

Голова спостережної (наглядової) ради
________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

_____________________________
             (підпис, прізвище, ініціали)

 

М. П. банку, що реорганізовується

Голова правління (ради директорів)
___________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

_____________________________
             (підпис, прізвище, ініціали)

Голова спостережної (наглядової) ради
_____________________________________
(повне найменування банків-правонаступників)

 

 
_____________________________
              (підпис, прізвище, ініціали)

Голова правління (ради директорів)
___________________________________
(повне найменування банків-правонаступників)

_____________________________
             (підпис, прізвище, ініціали)

Опрос