Идет загрузка документа (118 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче индивидуальной лицензии Национального банка Украины на осуществление инвестиции за границу

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.09.2008

Заява
про видачу індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення інвестиції за кордон

На підставі підпункту "е" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" _________________________________
                                                           
                                 [повна назва, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи);
______________________________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті) (для фізичної особи)]
______________________________________________________________________________________
звертається до Національного банку України з проханням видати йому індивідуальну ліцензію на здійснення інвестиції за кордон на таких умовах:

1. Обсяг та вид валютних цінностей (цифрами та словами), які інвестуються за кордон, граничний термін розрахунків (дата) ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                          (мають відповідати документам, що додаються до цієї заяви)
_____________________________________________________________________________________.

2. Найменування та країна місцезнаходження фінансової установи (філії, відділення тощо), реквізити рахунку заявника, з якого переказуватимуться валютні цінності з метою здійснення інвестиції
_____________________________________________________________________________________ 

3. Найменування та країна місцезнаходження фінансової установи (філії, відділення тощо) і реквізити рахунку (у т. ч. його власник), на який інвестуються кошти, _____________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. Мета інвестиції за кордон ____________________________________________________________
                                                                                                     [(у тому числі з найменуванням та адресою
_____________________________________________________________________________________
об'єкта інвестиції (іноземною та українською або російською мовами),
_____________________________________________________________________________________
реєстраційними (ідентифікаційними) характеристиками об'єкта інвестиції,
_____________________________________________________________________________________
реєстраційним (ідентифікаційним) номером (кодом) нерезидента - юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
корпоративні права / цінні папери якої набуває заявник, інформацією щодо
_____________________________________________________________________________________
нерезидента - продавця об'єкта інвестиції (найменування / прізвище, ініціали,
_____________________________________________________________________________________
місцезнаходження / місце проживання, його реєстраційних даних тощо)]

5. Відомості про факт реєстрації/відсутність реєстрації об'єкта інвестиції за кордоном ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

6. Інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника/нерезидента(ів)
_____________________________________________________________________________________
                                                                   [найменування / прізвище, ім'я, по батькові, країна
_____________________________________________________________________________________
реєстрації / місця проживання кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника -
_____________________________________________________________________________________
юридичної особи, нерезидента - продавця об'єкта інвестиції (за наявності) та нерезидента,
_____________________________________________________________________________________
корпоративні права / цінні папери якого набуває заявник (за наявності)]

7. Найменування та місцезнаходження контролюючого органу, у якому заявник перебуває на обліку _____________________________________________________________________________________. 

8. Додаткова інформація ________________________________________________________________.
                                                                                                                           (заповнюється за потреби)

З Інструкцією про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 16.03.99 N 122, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.04.99 за N 259/3552, ознайомлений. Зобов'язуюсь дотримуватися вимог законодавства України та умов індивідуальної ліцензії.

Виконавець _____________________________________________.
                            (прізвище та ініціали, номер телефону
, адреса електронної пошти)

До заяви додаються: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                              (перелік документів, кількість сторінок додатків) 

_________________
(дата) 

__________________________________________
(підпис заявника або уповноваженої особи заявника)

Опрос