Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор на удешевление кредитов, привлеченных на реализацию инвестиционно-инновационных проектов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.06.2008
Утратил силу

ДОГОВІР
на здешевлення кредитів, залучених на реалізацію інвестиційно-іноваційних проектів в галузі житлово-комунального господарства

м. Київ 

"___"____________ 200_ р. 

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, що іменується надалі "Мінжитлокомунгосп", в особі Міністра Кучеренка Олексія Юрійовича, який діє на підставі Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 717, з одного боку, і __________________________________________________________
___________________________________ що іменується надалі "Виконавець проекту", в особі ____________________________________________________________________________ що діє на
підставі ______________________________________________________________________________
______________________________________
з другого боку, уклали цей договір про наступне:
_____________________________________________________________ (далі - Виконавець проекту)
                             (найменування юридичної особи - виконавця бізнес-проекту)
в особі _______________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________________________________,
з іншого боку (далі - Сторони), уклали цей договір про таке: 

1. Предмет договору

1.1 Мінжитлокомунгосп на умовах, визначених цим договором, частково компенсує Виконавцю проекту суму сплачених ним відсотків за користування кредитом, залученим Виконавцем проекту для фінансування робіт, визначених бізнес-проектом ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                    (назва бізнес-проекту та його вартість)
Сума сплачених Виконавцем проекту відсотків за користування кредитом компенсується у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитом, але не більше ніж відсоткова ставка за кредитом, залученим Виконавцем проекту для фінансування робіт, визначених бізнес-проектом.
Відшкодування здійснюється за умови, що відсоткова ставка за кредитом банку, залученим Виконавцем проекту, не перевищує 1,8 облікової ставки Національного банку України, що діє на дату укладення кредитного договору.
Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на погашення будь-яких штрафних санкцій та (або) пені за користування кредитами банків та інших фінансових установ.
Джерело фінансування: _________________________________________________________________.

1.2. Виконавець проекту на умовах, визначених цим договором, надає Мінжитлокомунгоспу документи, які підтверджують його право на отримання компенсації. 

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Виконавець проекту зобов'язаний:

2.1.1. Надати нотаріально засвідчену копію кредитного договору, укладеного з банком, та довідку банку про надання кредиту.

2.1.2. Щомісяця до 7 числа, що настає за звітним (у грудні - до 25 грудня), подавати до Мінжитлокомунгоспу такі документи, що підтверджують право на компенсацію відсоткової ставки:
довідку-розрахунок банку про сплату суми відсотків за користування кредитом у відповідному місяці;
довідку-розрахунок банку про сплату суми компенсації за залученим кредитом у відповідному місяці;
копію платіжного доручення про сплату відсотків за користування кредитом;
звіт про виконання робіт, визначених бізнес-проектом.

2.2. Мінжитлокомунгоспу зобов'язаний:

2.2.1. Протягом 15 днів з дати отримання документів, передбачених у п. 2.1 цього договору, перевірити їх на відповідність вимогам законодавства. У разі виявлення недоліків у поданих Виконавцем проекту документах, негайно повідомити про такі недоліки Виконавця проекту.

2.2.2. Після перевірки поданих Виконавцем проекту документів та встановлення їх достовірності та відповідності законодавству компенсувати Виконавцю проекту відсоткову ставку за залученим кредитом на умовах та в порядку, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

2.2.3. Здійснювати перерахування сум компенсації в межах наявних на реєстраційному рахунку Мінжитлокомунгоспу сум бюджетних коштів, передбачених на цю мету.

2.2.4. На запит Виконавця проекту письмово його повідомляти про наявність бюджетних коштів, передбачених для виплати компенсації.

2.3. Якщо в процесі розгляду поданих документів, зазначених у пункті 2.1 цього Договору, з'ясується їх невідповідність установленим вимогам чи виявлено порушення Виконавцем проекту термінів виконання робіт згідно з щомісячним календарним планом виконання робіт, визначених проектом, Мінжитлокомунгосп зобов'язаний оформити двосторонній акт, у якому фіксуються невиконані умови договору, що є підставою для прийняття рішення щодо призупинення подальшого перерахування Виконавцю проекту сум компенсації.

2.4. Рішення про призупинення подальшого перерахування Виконавцю проекту сум компенсації оформлюється наказом Мінжитлокомунгоспу, один примірник якого протягом п'яти днів з дати його підписання направляється Виконавцю проекту.

2.5. Про усунення виявлених недоліків Мінжитлокомунгоспом та Виконавцем проекту складається двосторонній акт, який є підставою для видання Мінжитлокомунгоспом наказу про відновлення перерахування сум компенсації. 

3. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

3.1. У разі порушення цього договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

3.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього договору, якщо воно викликане обставинами форс-мажору.
Під обставинами форс-мажору слід розуміти обставини, що виникли поза волею сторін та які Сторони не могли передбачити при підписанні або в ході виконання договору, такі як: стихійні лиха; екстремальні погодні умови; пожежа; військові дії; заборона експорту та імпорту; епідемії тощо.

3.3. Усі спори, що виникли між Сторонами при укладанні цього договору, або такі, що виникають у процесі його виконання, вирішуються шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується згідно з чинним законодавством України. 

4. Строк дії договору та інші умови

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2008 року.

4.2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за взаємною згодою Сторін.

4.3. Усі зміни і доповнення, унесені згідно з пунктом 4.2 цього договору, є його невід'ємними частинами.

4.4. Цей договір складений українською мовою на _____ сторінках у _____ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. 

5. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Від
"Мінжитлокомунгоспу"
Міністр
___________________ О. Ю. Кучеренко
                     (підпис)
"___"____________ 2008 року

М. П. 

Від
"Виконавця проекту"
__________
__________________________
                            (підпис)
"___"____________ 2008 року

М. П. 

Опрос