Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор на проведение экспертизы документов национального уровня в отрасли строительства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.06.2008
Утратил силу

Договір N ___
на проведення експертизи документів національного рівня в галузі будівництва

м. Київ  

"___" ____________ 200_ р. 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (далі - Замовник), в особі заступника Міністра А. В. Беркути, який діє на підставі Положення про Міністерство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. N 750, та наказу Мінрегіонбуду від "___" ____________ 2008 р. N ___*, з однієї сторони, та ________________________________________________________
                                                                                                                 (найменування організації, підприємства)
(далі - Виконавець), в особі _____________________________________________________________,
                                                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                                                          (статуту, положення)
з іншої сторони, склали цей договір про наступне: 

1. Предмет договору

1.1 Виконавець зобов'язується за завданням Замовника здійснити проведення експертизи науково-технічної розробки _____________________________________________________________,
                                                                                                                       (назва роботи) 
а Замовник зобов'язується прийняти зазначену роботу та оплатити її.

1.2 Виконавець зобов'язується виконати наукові, технічні, економічні та інші вимоги до продукції, яка є предметом договору, згідно з ДБН А. 1.1-2 і ДСТУ 1.2.

1.3 Термін виконання роботи за договором: "___" ____________ 200_ р.

1.4 Виконання робіт проводиться в один етап. 

2. Вартість робіт і порядок розрахунків

2.1 За створену і прийняту продукцію Замовник згідно з цим договором перераховує Виконавцю відповідно до протоколу погодження договірної ціни (додаток 1 до цього договору) та звіту про виконання кошторису витрат (додаток 2 до цього договору) кошти в сумі ______________________________________________________________________________________
                                                                                      (цифра, прописом)
гривень згідно ст. 1, п. 5.1.22 Закону України "Про податок на додану вартість", без ПДВ.

2.2 Оплата послуг здійснюється з Державного бюджету України. Після завершення роботи на підставі акта приймання-передачі продукції у встановленому порядку по мірі надходження коштів з Державного бюджету України. 

3. Порядок здачі та прийняття розробок

3.1 У випадку дострокового виконання роботи Замовник має право достроково її прийняти та оплатити за вартістю, що зазначена в договорі.

3.2 Після завершення роботи в цілому Виконавець подає Замовнику наступні документи (в двох примірниках):

• акт приймання-передачі продукції, підписаний Виконавцем;

• висновок до проекту нормативного документу згідно з ДСТУ 1.11;

• звіт про фактичне виконання кошторису витрат.

3.3 Замовник протягом десяти календарних днів з дня отримання документів, зазначених у пункті 3.2 цього договору, надає Виконавцю підписаний акт приймання-передачі продукції або вмотивовану відмову у прийманні роботи.

3.4 Замовник може розірвати договір, надіславши Виконавцю письмове повідомлення з визначенням причин і дати, на яку набирає чинності припинення дії Договору повністю або частково у разі:

• якщо у зв'язку із специфікою діяльності Замовника відпадає потреба у даній роботі;

• якщо Виконавець не забезпечує виконання роботи у термін, визначений у Договорі;

• якщо не здійснюється фінансування з Державного бюджету України.

3.5 У випадку припинення дії договору з ініціативи Замовника, останній приймає та оплачує Виконавцю за фактично виконану частину роботи (за погодженням з Виконавцем) згідно з актом приймання-передачі.

4. Відповідальність сторін

4.1 За невиконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть майнову відповідальність згідно із чинним законодавством України.

4.2 Виконавець несе відповідальність за відповідність продукції за своїми науковими і технічними параметрами вимогам Замовника.

4.3 Виконавець зобов'язаний своїми засобами і за власні кошти у погоджені із Замовником строки ліквідувати недоліки і дефекти, які були допущені з вини Виконавця.

4.4 Замовник не відповідає перед Виконавцем за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування з Державного бюджету України або не виділення бюджетних коштів Державним казначейством України.

4.5 Жодна із сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого із своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин (стихійного лиха, військових дій, інших обставин, які знаходяться поза контролем сторін), що виникли після укладання договору.

5. Інші умови

5.1 Власником продукції, яка є результатом роботи за цим Договором (далі розробка), є Замовник.

5.2 Виконавець забезпечує державну реєстрацію розробки у встановленому порядку і подає копію реєстраційної картки Замовнику.

5.3 Спірні питання вирішуються шляхом конструктивних переговорів та згідно з чинним законодавством. У разі неможливості досягнення Сторонами згоди такі питання розглядаються у господарському суді відповідно до чинного законодавства України.

5.4 Договір складено у двох примірниках.

5.5 Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами та діє до "___" ____________ 200_ року. Зазначення терміну дії договору не звільняє сторони від відповідальності за порушення, що мали місце під час його виконання.

6. Прикінцеві положення

6.1 Цей договір має такі додатки, які є невід'ємною його частиною:

• протокол погодження договірної ціни на продукцію (додаток 1 до договору на проведення експертизи);

• звіт про виконання кошторису витрат (додаток 2 до договору на проведення експертизи);

7. Адреси та розрахункові рахунки сторін:

Виконавець 

Замовник 

  

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України,
01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 9,
р/р N 35215006004086
в ОПЕРУ ДКУ,
МФО 820172,
код ЄДРПОУ 35134370
КПКВК 2751040 

Керівник організації 

Заступник Міністра 

________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

________________ А. В. Беркута 

М. П. 

М. П. 

 

  

Начальник Управління технічного регулювання в будівництві 

 
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

Директор Фінансово-економічного департаменту 

 
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

Начальник Управління правової та законопроектної роботи 

 
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ПРОТОКОЛ
угоди про договірну ціну

_____________________________________________________________________________
(повна назва розробки)

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (далі - Замовник) в особі заступника Міністра А. В. Беркути, що діє на підставі Положення про Міністерство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 N 750, та наказу Мінрегіонбуду від "___" ____________ 2008 р. N ___*, з однієї сторони, та _____________________________________________________ (далі - Виконавець) в особі _______________________________________, що діє на підставі ______, з іншої сторони, засвідчують, що між Замовником та Виконавцем досягнуто згоди про розмір договірної ціни на проведення експертизи науково-технічної розробки у сумі ____________________________________________________________________, без ПДВ
                                                               (прописом) 

Від Виконавця 

Від Замовника 

Керівник організації 

Заступник Міністра 

________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

________________ А. В. Беркута 

М. П. 

М. П. 

 

ЗВІТ
про виконання кошторису витрат

Проведення експертизи документів національного рівня в галузі будівництва
___________________________________________________________________
                                                                 (повна назва розробки) 

Підстава для проведення роботи - наказ Мінрегіонбуду від 13.03.2008 N 124

Джерело фінансування - Державний бюджет України

Замовник Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Термін виконання роботи:  початок __________________________

                                              закінчення ________________________ 

Статті витрат 

Усього на весь період, грн. 

Витрати на оплату праці 

  

Відрахування на соціальні заходи 

  

Матеріали 

х 

Паливо та енергія для науково-виробничих цілей 

х 

Витрати на службові відрядження 

х 

Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт 

х 

Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації 

х 

Інші витрати 

х 

Накладні витрати 

  

  

Усього (без ПДВ) 

  

Керівник організації 

  

_________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

  

М. П. 

  

Керівник планово-виробничого відділу 

  

_________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

  

Головний бухгалтер 

  

_________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)  

  

Керівник проведення експертизи 

  

__________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

  

Опрос