Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор на создание (передачу) научно-технической (нормативной) разработки по нормированию и стандартизации в строительстве

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.06.2008
Утратил силу

ДОГОВІР

N ___________________________
(шифр призначається Замовником)
на створення (передачу) науково-технічної (нормативної) розробки з нормування та стандартизації у будівництві

м. Київ 

"___" ____________ 200_ р. 

       Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (далі - Замовник) в особі заступника Міністра А. В. Беркути, що діє на підставі Положення про Міністерство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. N 750, та наказу Мінрегіонбуду від "___" ____________ 2008 р. N ___*, з однієї сторони, та __________________________________________ (далі - Виконавець) в особі _______________________________________, що діє на підставі ____________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:  

1. Предмет договору

      1.1  Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати обумовлені цим Договором та додатками до нього науково-технічну (нормативну) розробку з нормування та стандартизації у будівництві за темою:
"____________________________________________________________________________________"
                                                                                               (далі - повна назва розробки) 

1.2 Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до нормативної розробки, прийняття й оцінки визначаються у вимогах Замовника, що є невід'ємною частиною цього договору (додаток 5 до договору).

1.3 Усі права на результати, отримані під час виконання відповідно до цього договору нормативної розробки, належать Замовникові.

2. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1 Вартість обумовлених цим договором робіт в цілому визначається в калькуляції кошторисної вартості (додаток 2 до договору) та протоколом угоди про договірну ціну (додаток 1 до договору), що є невід'ємною частиною цього договору.

2.2 Загальна вартість обумовлених цим договором робіт становить _____________________ (_____) тисяч гривень 00 копійок, без податку на додану вартість згідно із Законом України "Про податок на додану вартість".

Джерелом фінансування є державний бюджет.

2.3 Оплата виконаних за цим договором робіт або їх окремих етапів здійснюється Замовником на підставі відповідних актів приймання-передачі роботи, підписаних Сторонами, і по мірі виділення йому в установленому законодавством порядку коштів із Державного бюджету України відповідно до планів асигнувань на поточний рік.

2.4 Замовник має право вимагати зменшення передбачених цим договором обсягів закупівлі розробок або окремих їх етапів залежно від реального фінансування видатків із Державного бюджету України на науково-технічну діяльність.

Якщо термін дії договору переходить на наступний бюджетний період, Сторони вирішують питання про продовження виконання робіт за договором на наступний рік після підтвердження Замовнику обсягів бюджетних видатків на фінансування науково-технічної діяльності, що оформляються додатковою угодою в межах загальної суми цього договору.

3. Строки виконання та порядок передачі робіт

3.1 Строки й етапність виконання робіт, а також зміст та обсяги робіт, їх вартість за етапами визначаються в календарному плані (додаток 4 до договору), що є невід'ємною частиною цього договору.

3.2 До виконання робіт за цим договором Виконавець має право залучати (відповідно до калькуляції кошторисної вартості) інших осіб, залишаючись при цьому відповідальним у повному обсязі перед Замовником за виконання зобов'язань за цим договором.

3.3 Після закінчення (у тому числі дострокового) виконання кожного з етапів робіт, передбачених календарним планом, Виконавець подає Замовнику:

анотований звіт про виконання етапу розробки;

акт приймання - передачі етапу розробки (розробки в цілому);

звіт про виконання кошторису витрат (після завершення роботи в цілому);

розробку, яка підлягає оформленню та передачі Замовнику.

Виконавець забезпечує державну реєстрацію розробки у встановленому порядку і подає копію реєстраційної картки Замовнику.

Усі зазначені документи подаються в двох примірниках, підписаних Виконавцем, і повинні супроводжуватися листом та комплектом відповідної документації, що стосується виконаного етапу розробки (розробки в цілому).

3.4 Перелік наукової, технічної та іншої документації, що підлягає передачі Виконавцем Замовнику (на окремих етапах виконання робіт та після виконання роботи в цілому), визначається відповідно зо ДСТУ 1.2 (пункт 3.4.8).

3.5 Після виконання робіт за договором у повному обсязі Виконавець передає Замовнику комплект відповідної документації, який має містити звіт про виконання кошторису витрат нормативної розробки (додаток 3 до договору).

3.6 Протягом десяти робочих днів із дня одержання від Виконавця документів, зазначеного в пункті 3.3 цього договору, Замовник зобов'язаний повернути Виконавцеві один примірник підписаного ним акта приймання - передачі робіт/етапу або надати Виконавцеві письмову вмотивовану відмову від прийняття робіт/етапу.

3.7 У разі надання Виконавцеві письмової вмотивованої відмови від прийняття робіт/етапу Замовник письмово викладає її причини та призначає Виконавцеві крайній строк для усунення недоліків, у випадку їх наявності. Після одержання такої відмови Виконавцем і за результатами її вивчення останнім Сторони повинні протягом десяти робочих днів скласти двосторонній акт із переліком виявлених недоліків, необхідних доопрацювань та строків здійснення таких доопрацювань. Усунення недоліків і здійснення доопрацювань проводяться Виконавцем за власний рахунок. Підписання відповідного акта приймання - передачі робіт/етапу можливе лише після усунення всіх недоліків і здійснення всіх доопрацювань, зафіксованих у вищезазначеному двосторонньому акті.

3.8 У разі дострокового виконання робіт/етапів Замовник може достроково прийняти та оплатити роботи відповідно до пункту 3.3 договору.

3.9 Замовник має право дати Виконавцеві письмове повідомлення про тимчасове припинення виконання передбачених цим договором робіт або окремих етапів у разі зміни лімітів видатків Державного бюджету України на науково-технічну діяльність Замовника, а також з інших поважних причин.

Замовник має право на його дострокове розірвання або зупинення на певний строк у разі зміни реальних граничних обсягів видатків державного бюджету, про що Замовник письмово повідомляє Виконавця.

3.10 Виконавець зобов'язаний планувати, обліковувати і калькулювати витрати, пов'язані з виконанням робіт, обумовлених цим договором відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.96 N 830 "Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт" та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318.

4. Відповідальність Сторін

4.1 Сторони, за невиконання або неналежне виконання умов цього договору, несуть відповідальність згідно з вимогами діючого законодавства України.

4.2 Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього договору також у тому разі, якщо таке невиконання є наслідком пожеж, повеней, землетрусів або іншого стихійного лиха, військових дій, страйків, економічних блокад, актів або дій державних органів або ж інших обставин, що справляють на надання цього договору безпосередній вплив, який знаходиться поза волею Сторін та які неможливо передбачити за умови вжиття звичайних для цього заходів і немождиво відвернути при всій турботливості й обачності. Підтвердженням настання зазначених подій є довідка уповноваженого органу (Торгово-промислової палати України).

4.3 Якщо Виконавець своєчасно не розпочав передбачені цим договором роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у передбачений цим договором строк стає явно неможливим, або в разі відмови Виконавця від виконання договору, Замовник має право в одностороньому порядку розірвати договір.

Якщо під час виконання передбачених цим договором робіт стане очевидним, що вони не будуть виконані належним чином, Замовник має право призначити Виконавцеві строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Виконавцем цієї вимоги - розірвати договір в одностороньому порядку.

4.4 Замовник має право в будь-який час до закінчення робіт за цим договором відмовитися від нього, виплативши Виконавцеві плату за фактично виконану на цей момент частину робіт.

4.5 Замовник не відповідає перед Виконавцем за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування з державного бюджету або невиділення бюджетних коштів Державним казначейством України.

4.6 На окрему вимогу Замовника Виконавець повинен надати розшифровку витрат зазначених в калькуляції кошторисної вартості (планової та фактичної) відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.96 N 830 "Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт" та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318.

4.7 Спірні питання повинні вирішуватись переважно шляхом конструктивних переговорів між Сторонами та у встановленому чинним законодавством порядку.

5. Термін дії договору

5.1 Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до "___" ____________ 200_ року.

5.2 Закінчення терміну дії договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, що мали місце під час його виконання.

6. Прикінцеві положення

6.1 Цей договір має такі додатки, які є його невід'ємною частиною:

протокол угоди про договірну ціну (додаток 1);

калькуляція кошторисної вартості (планова)(додаток 2);

звіт про виконання кошторису витрат (додаток 3);

календарний план виконання робіт (додаток 4);

вимоги замовника (додаток 5).

6.2 Цей договір складено у двох** примірниках, які мають однакову юридичну силу.

6.3 Цей договір може бути змінений або розірваний за згодою Сторін, за винятком випадків, одностороннього розірвання договору, передбачених пунктом 4.3 і 4.4 договору.

7. Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін:

Від Виконавця 

Від Замовника 

  

01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 9
реєстраційний рахунок N 35215006004086
в ОПЕРУ Державного казначейства України,
МФО 820172,
код ЄДРПОУ 35134370,
КПКВК 2751040 

Керівник організації 

Заступник Міністра 

__________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

______________________ А. В. Беркута 

М. П. 

М. П. 

  

Начальник Управління технічного регулювання в будівництві 

 
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

Начальник галузевого підрозділу 

 
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові  

  

Директор Фінансово-економічного департаменту 

 
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

Начальник Управління правової та законопроектної роботи 

 
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

____________
* При укладанні договору, додаткової угоди та акту, додатково звертатись у міністерство для з'ясування номера наказу

** При укладанні договору Виконавець додає проект договору в електронному вигляді.

 

ПРОТОКОЛ
угоди про договірну ціну

___________________________________________________________________
(повна назва розробки)

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (далі - Замовник) в особі заступника Міністра А. В. Беркути, що діє на підставі Положення про Міністерство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. N 750, та наказу Мінрегіонбуду від "___" ____________ 2008 р. N ___*, з однієї сторони та ___________________________________________ (далі - Виконавець) в особі _______________________________________, що діє на підставі _______________, з іншої сторони засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про розмір договірної ціни   на   створення   (передачу)   науково-технічної   (нормативної)   розробки   з   питань  нормування та стандартизації у сумі ______________________________________________________________________________, без ПДВ
                                                                                             (прописом) 

 

Від Виконавця  

Від Замовника 

Керівник організації 

Заступник Міністра 

__________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

_____________________ А. В. Беркута 

М. П. 

М. П. 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
кошторисної вартості

_________________________________________________________________
(повна назва розробки)

Підстава для проведення роботи - наказ Мінрегіонбуду від 13.03.2008 р. N 124

Джерело фінансування - Державний бюджет України

Замовник - Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Термін виконання роботи:  

початок __________________________
закінчення ________________________ 

Статті витрат 

Усього на весь період, грн. 

Усього на поточний рік, грн. 

Витрати на оплату праці 

  

  

Відрахування на соціальні заходи 

  

  

Матеріали 

  

  

Паливо та енергія для науково - виробничих цілей 

х 

х 

Витрати на службові відрядження 

  

  

Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт 

х 

х 

Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації 

х 

х 

Інші витрати 

  

  

Накладні витрати 

  

  

  

Усього (без ПДВ) 

  

  

 

Керівник організації 

Начальник галузевого підрозділу 

_________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

_________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П. 

  

Керівник планово-виробничого відділу 

Директор Фінансово-економічного департаменту 

__________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

_________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

Головний бухгалтер 

  

__________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)  

  

Керівник нормативної розробки 

  

__________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

  

 

ЗВІТ
про виконання кошторису витрат

_________________________________________________________________
(повна назва розробки)

Підстава для проведення роботи - наказ Мінрегіонбуду від 13.03. 2008 р. N 124

Джерело фінансування - Державний бюджет України

Замовник - Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Термін виконання роботи: 

початок __________________________
закінчення ________________________ 

Статті витрат 

Усього на весь період, грн. 

Витрати на оплату праці 

  

Відрахування на соціальні заходи 

  

Матеріали 

  

Паливо та енергія для науково - виробничих цілей 

х 

Витрати на службові відрядження 

  

Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт 

х 

Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації 

х 

Інші витрати 

  

Накладні витрати 

  

  

Усього (без ПДВ) 

  

 

Керівник організації 

  

_________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

  

М. П. 

  

Керівник планово-виробничого відділу 

  

_________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

  

Головний бухгалтер 

  

_________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

  

Керівник нормативної розробки 

  

_________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

  

 

Календарний план виконання робіт

_____________________________________________________________________________
(повна назва розробки)

Зміст та назва етапів 

Термін виконання (початок, завершення: місяць, квартал, рік) 

Вартість етапу (гривень) 

Результат за етапом (звіт, макет, конструкторська документація тощо) 

Етап 1. 

  

  

  

Етап 2. 

  

  

  

Всього на 200_ рік: 

  

  

  

Етап 3. 

  

  

  

Етап 4. 

  

  

  

Всього на 200_ рік: 

  

  

  

Разом за договором: 

  

  

  

 

Від Виконавця 

 Від Замовника

Керівник організації 

 Начальник галузевого підрозділу

__________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

_________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П. 

 

 

Вимоги замовника

__________________________________________________
(повна назва розробки)

1. Підстава для проведення розробки - наказ Мінрегіонбуду від 13.03.2008 р. N 124.

2. Основна мета та призначення розробки.

3. Технічні, економічні та якісні характеристики розробки.

4. Стислий зміст етапів або структура розробки.

5. Взаємозв'язок розробки з нормативно-правовими актами та іншими нормативними документами.

6. Вимоги щодо способу реалізації результатів розробки.

7. Вимоги щодо необхідності проведення експертизи, обговорення з громадськістю, збору відгуків, погодження.

8. Порядок розгляду і приймання результатів розробки.

9. Інші вимоги (враховуючи спрямованість розробки).

 

Від Виконавця  

Від Замовника 

Керівник організації 

Начальник галузевого підрозділу 

___________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П. 

  

Опрос