Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный договор купли-продажи объекта аукциона (целостного имущественного комплекса группы В вместе с земельным участком, на котором он расположен)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.06.2008
Утратил силу

Примірний договір
купівлі-продажу об'єкта аукціону (цілісного майнового комплексу групи В разом із земельною ділянкою, на якій він розташований)

______________________________________________________________________________________
                                                                (місце укладання, число, місяць, рік - прописом)
Ми, що нижче підписалися: ______________________________________________________________
                                                           (назва та місцезнаходження державного органу приватизації)
у особі _______________________________________________________________________________,
                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання)
який(а) діє на підставі ___________________________________________________________________,
                                                                                                    (назва документа, місце і дата реєстрації)
(далі - Продавець), з однієї сторони, та _____________________________________________________
                                                                                                         (назва та місцезнаходження юридичної особи або прізвище
______________________________________________________________________________________
                                    ім'я та по-батькові громадянина (дані паспорта або документа, який посвідчує особу))
який(а) зареєстрований(а) _______________________________________________________________
                                                                                (орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)
у особі ________________________________________________________________________________
                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання громадянина (дані паспорта або документа,
_______________________, який(а) діє на підставі___________________________________________
          який посвідчує особу))                                                                                   (назва документа, місце і дата реєстрації)
(далі - Покупець), з другої сторони, уклали цей Договір про нижчевикладене: 

1. Предмет договору

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю цілісний майновий комплекс,
______________________________________________________________________________________
                                                                       (повна назва об'єкта приватизації)
який знаходиться за адресою: _____________________________________________________________
(далі - об'єкт приватизації), разом із земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт приватизації (далі разом, об'єкт аукціону), а Покупець зобов'язується прийняти об'єкт аукціон, сплатити ціну продажу і виконати умови, що визначені в цьому Договорі.
Об'єкт приватизації включає в себе всі його активи та пасиви згідно зі зведеним актом інвентаризації станом на _____________________, затвердженим _______________________.
Перелік нерухомого майна, що входить до складу об'єкта приватизації, наведений в додатку, який є невід'ємною частиною цього Договору.
Відповідно до Технічного паспорту земельної ділянки державної власності, який є невід'ємною частиною цього Договору, земельна ділянка у складі об'єкта аукціону площею ______________ кв. метрів розташована за адресою: _______________________________.
Цільове призначення _________________________________________. 

1.2. Право власності на об'єкт аукціону переходить до Покупця з моменту сплати його повної вартості на рахунки державного органу приватизації, одержання та державної реєстрації державного акта на право власності на земельну ділянку. Покупець є правонаступником майнових і немайнових прав та обов'язків державного підприємства.

1.3. Згідно з висновком про вартість об'єкта аукціону, який затверджений _______________________,
                                                                                                                                                                          (ким та коли затверджений)
початкова вартість об'єкта аукціону, яка складається із вартості об'єкта приватизації та вартості земельної ділянки становить
____________________________ гривень (в т. ч. ПДВ __________________________ гривень).
             (цифрами та прописом)                                                                             (цифрами та прописом)
При цьому початкова вартість об'єкта приватизації становить ________________________ гривень,
                                                                                                                                                          (цифрами та прописом) 
 а вартість земельної ділянки відповідно до експертної грошової оцінки на  _______________, 
                                                                                                                                                                              (дата оцінки) 
становить ____________________________ гривень.
                                  (цифрами та прописом) 

1.4. Згідно з протоколом аукціону, який затверджений ________________________, ціна продажу 
(ким та коли затверджений)
об'єкта аукціону становить ___________________ гривень (в т. ч. ПДВ _________________________ 
                                                                (цифрами та прописом)                                                            (цифрами та прописом)
гривень).
При цьому ціна продажу об'єкта приватизації становить ______________________________ гривень,
                                                                                                                                               (цифрами та прописом)
 а ціна продажу земельної ділянки _____________________________ гривень.
                                                                                          (цифрами та прописом) 

1.5. Вказаний у цьому Договорі об'єкт аукціону продано за _________________________ гривень
                                                                                                                                             (цифрами та прописом)
(в т. ч. ПДВ ________________________ гривень), при цьому ціна продажу земельної ділянки
                                        (цифрами та прописом)
у складі об'єкта аукціону становить _____________________________ гривень.
                                                                                            (цифрами та прописом) 

2. Порядок розрахунків

2.1. Розрахунки за придбаний об'єкт аукціону здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Покупця ______________________________________________________________________________________
                                                               (номер рахунку та найменування банківської установи)
на рахунок Продавця __________________________________________________________________.
                                                                                (номер рахунку та найменування банківської установи)
Призначення платежу: кошти за придбаний об'єкт аукціону.
Плата за об'єкт аукціону вноситься на підставі цього Договору.

2.2. Покупець зобов'язаний внести __________________________________________ грн.
                                                                                                       (сума цифрами та прописом)
(в т. ч. ПДВ _______________________ грн.) за придбаний об'єкт аукціону протягом 30 календарних
                                          (сума цифрами)
днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору. Строк оплати може бути продовжений ще на 30 календарних днів за умови внесення Покупцем не менше 50 відсотків від ціни продажу об'єкта аукціону.

2.3. Кошти, внесені Покупцем в розмірі 10 % початкової вартості об'єкта аукціону в сумі
______________________________________________________________ гривень, які перераховані
                                                                     (цифрами та прописом)
Покупцем як гарантія участі в аукціоні, зараховуються Покупцю в рахунок ціни об'єкта аукціону. Покупець протягом 10 днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору повинен перерахувати на рахунок ФДМУ ПДВ на внесені Покупцем в розмірі 10 % початкової вартості продажу об'єкта аукціону в розмірі _________________________ грн.
                                                                                                                                                                (сума цифрами і прописом) 

3. Передача об'єкта аукціону

3.1. Передача Покупцю об'єкта аукціону здійснюється Продавцем протягом п'яти робочих днів з моменту надходження коштів за об'єкт аукціону у розмірі, який встановлено розділом 2 цього Договору, на рахунок Фонду державного майна України.

3.2. Передача об'єкта аукціону Продавцем і прийняття його Покупцем засвідчуються актом приймання-передачі, який підписується сторонами та скріпляється їх печатками. 

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, сприяти іншій стороні у виконанні її обов'язків та має право вимагати від іншої сторони виконання належним чином її обов'язків.

4.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, взяті відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення.

4.3. Покупець не може використовувати як джерело оплати для виконання будь-яких зобов'язань за цим Договором кошти, що будуть отримані внаслідок діяльності об'єкта приватизації (прибуток, амортизаційні відрахування тощо, крім дивідендів).

4.4. Продавець має право вимагати, а Покупець зобов'язаний надавати інформацію та документи, які необхідні для перевірки стану виконання Продавцем зобов'язань, визначених цим Договором, та відповідно до чинного законодавства. 

5. Обов'язки Покупця

5.1. Покупець зобов'язаний:
- протягом 50 днів з моменту укладання цього Договору у випадках, передбачених чинним законодавством, надати Продавцю дозвіл Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на придбання активів у вигляді об'єкта приватизації;
- в установлений цим Договором строк сплатити ціну продажу об'єкта аукціону;
- в установлений цим Договором строк прийняти об'єкт аукціону за актом приймання-передачі;
- у строки, встановлені чинним законодавством, подати державному реєстратору документи, необхідні для державної реєстрації припинення юридичної особи державного підприємства;
- здійснити реєстрацію прав власності на нерухоме майно, що входить до складу об'єкта приватизації, у бюро технічної інвентаризації (БТІ).

5.2. Покупець зобов'язаний виконати умови продажу об'єкта аукціону, а саме:

5.2.1. _____________________________________;

5.2.2. _____________________________________;.

5.3. Подальше відчуження та передача в заставу Покупцем об'єкта аукціону в період чинності зобов'язань Покупця, зазначених у розділі 5.2 цього Договору, здійснюється виключно за погодженням з Продавцем у порядку, встановленому Фондом державного майна України, із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов'язань, передбачених цим Договором, які не виконано Покупцем на момент такого відчуження. Новий власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об'єкт аукціону надає Фонду державного майна України копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності та зобов'язань, визначених цим Договором. ФДМУ зобов'язаний вимагати від нового власника виконання зобов'язань, визначених цим Договором і застосувати до нього в разі їх невиконання санкції згідно із чинним законодавством України.

5.4. При зміні власника об'єкта аукціону на нового власника покладаються всі невиконані за цим Договором зобов'язання Покупця. Подальше відчуження об'єкта аукціону здійснюється Покупцем виключно за згодою Продавця у порядку, встановленому Фондом державного майна України. 

6. Обов'язки Продавця

Продавець зобов'язаний:
- передати Покупцю об'єкт аукціону за актом приймання-передачі у встановлений цим Договором термін.
- здійснювати контроль за виконанням зобов'язань та умов цього Договору як шляхом запитів до Покупця, так і безпосередньо на підприємстві. 

7. Відповідальність Покупця

7.1. У випадку порушення Покупцем строку оплати, встановленого пунктом 2.2 цього Договору, він сплачує Продавцю від суми простроченого платежу пеню, яка нараховується в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

7.2. У випадку, якщо протягом 60 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору Покупець не сплатив ціну продажу об'єкта аукціону, зазначену в пункті 1.5 цього Договору, він сплачує на користь Продавця
______________________________________________________________________________________
                               (номер розрахункового рахунку, МФО, код ЄДРПОУ, найменування банківської установи)
неустойку в розмірі, що становить 20 % ціни продажу об'єкта аукціону разом з ПДВ. При цьому результати аукціону підлягають анулюванню, а цей Договір - розірванню.

7.3. Обов'язки Покупця, визначені п. 5.2 цього Договору, виникають з моменту отримання Покупцем дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на придбання активів у вигляді об'єкта приватизації. У разі ненадання Покупцем Продавцю протягом 50 днів з моменту укладання цього Договору дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України Договір розривається за згодою сторін або за рішенням суду. При цьому кошти, внесені Покупцем як гарантія участі в аукціоні, не повертаються.

7.4. У разі порушення Покупцем встановлених умовами цього Договору строків внесення інвестицій у встановленому обсязі він сплачує на користь Продавця пеню у розмірі 0,1 % вартості не внесених інвестицій за кожний день прострочення.

7.5. У разі розірвання цього Договору у зв'язку з невиконанням його умов щодо внесення інвестицій, інвестиції, внесені частково, не повертаються, а у разі невнесення інвестицій на день подачі позову про розірвання Договору, Покупець сплачує штраф у розмірі 10 % загального обсягу інвестицій.

7.6. У разі недотримання Покупцем передбачених цим Договором зобов'язань щодо збереження протягом визначеного строку кількості робочих місць, він сплачує штраф у розмірі 12-кратної суми середньої заробітної плати кожного звільненого працівника та у місячний строк поновлює кількість скорочених робочих місць. Кошти від штрафних санкцій перераховуються до Державного бюджету України.

7.7. У разі недотримання Покупцем зобов'язань щодо збереження протягом визначеного періоду видів економічної діяльності об'єкта аукціону, він сплачує штраф у розмірі 10 % ціни продажу об'єкта аукціону.

7.8. У разі невиконання або неналежного виконання Покупцем умов цього Договору Покупець несе відповідальність за їх невиконання згідно з чинним законодавством України. Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від виконання договірних зобов'язань в період дії умов цього Договору. 

8. Особливі умови

Захист державної таємниці, що знаходиться на державному підприємстві, цілісний майновий комплекс якого продано за цим Договором, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчо-нормативних актів з цього питання. 

9. Гарантії та претензії

Продавець гарантує, що на момент укладання цього Договору об'єкт приватизації не знаходиться в переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, не є проданим, переданим, заставленим, не знаходиться під арештом, судових справ щодо нього немає.
Земельна ділянка у складі об'єкта аукціону не передана в оренду, під забудову або для інших цілей, що може призвести до обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку чи іншого обтяження прав Покупця. Заборона на відчуження земельної ділянки, на якій розташований об'єкт приватизації, відсутня. 

10. Ризик випадкової загибелі об'єкта аукціону

Ризик випадкової загибелі або псування об'єкта аукціону несе Покупець з моменту переходу до нього права власності. 

11. Форс-мажорні обставини (непереборна сила)

Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов Договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу сторону протягом двох тижнів. 

12. Вирішення спорів

Усі спори, що виникають під час виконання умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягли домовленості, то спір вирішується у судовому порядку. 

13. Зміни умов або розірвання цього Договору

13.1. Зміна умов цього Договору або внесення доповнень до нього здійснюються за згодою сторін відповідно до чинного законодавства України.

13.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються у письмовій формі у порядку, затвердженому Фондом державного майна України, та підлягають нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

13.3. У разі невиконання однією із сторін умов цього Договору, він може бути розірваний на вимогу іншої сторони за рішенням суду. При цьому об'єкт аукціону повертається у державну власність у порядку, встановленому чинним законодавством. 

14. Витрати

Всі витрати, пов'язані з укладанням цього Договору, його нотаріальним посвідченням, державною реєстрацією та виконанням, бере на себе Покупець. 

15. Прикінцеві положення

15.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню, державній реєстрації, реєстрації відповідним органом місцевого самоврядування та територіальним органом Держземагентства.

15.2. Цей Договір вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення та державної реєстрації.

15.3. Цей Договір складено в чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Примірники зберігаються у Продавця, Покупця, в органі державної реєстрації та в органі нотаріату, який посвідчив Договір.
Повні юридичні адреси та банківські реквізити сторін: 

ПРОДАВЕЦЬ
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
                               (підпис) 
                        М. П. 

ПОКУПЕЦЬ
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
                             (підпис)
                      М. П.
 

Опрос