Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный договор купли-продажи объекта аукциона, в составе объекта приватизации (объекта незавершенного строительства, отдельного индивидуально определенного имущества - здания, сооружения или целостного имущественного комплекса) вместе с земельным участком государственной собственности, на котором он расположен

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.06.2008
Утратил силу

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
купівлі-продажу об'єкта аукціону, у складі об'єкта приватизації (об'єкта незавершеного будівництва, окремого індивідуально визначеного майна - будівлі, споруди або цілісного майнового комплексу) разом з земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований

____________________________________________________________________________________
                                                                           (місце укладання, число, місяць, рік - прописом) 
Ми, що нижче підписалися,
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                      (назва та місцезнаходження державного органу приватизації)
у особі ______________________________________________________________________________,
                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по - батькові, місце проживання) 
який(а) діє на підставі
____________________________________________________________________________________
                                                                  (назва документа, місце і дата реєстрації))
(далі - Продавець), з однієї сторони, та
____________________________________________________________________________________
                                                 (назва та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
____________________________________________________________________________________
                                                 громадянина (дані паспорта або документа, який посвідчує особу))
який(а) зареєстрований(а)
____________________________________________________________________________________
                                                                (орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)
у особі ______________________________________________________________________________
                                                   (посада, прізвище, ім'я та по - батькові, місце проживання громадянина (дані
____________________________________________________________________________________,
                                                                        паспорта або документа, який посвідчує особу))
який(а) діє на підставі
____________________________________________________________________________________,
                                                                              (назва документа,, місце і дата реєстрації)
(далі - Покупець), з другої сторони, уклали цей Договір про нижчевикладене: 

1. Мета цього Договору

Метою цього Договору є оформлення державними органами приватизації результатів продажу об'єкта аукціону, у складі об'єкта приватизації (об'єкта незавершеного будівництва, окремого індивідуально визначеного майна - будівлі, споруди або цілісного майнового комплексу) разом з земельною ділянкою державної власності на якій він розташований, відповідно до пунктів 39 - 41 Порядку продажу у 2008 році державними органами приватизації земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.08 N 110 (далі - Порядок). 

2. Предмет цього Договору

2.1. Предметом цього договору є передача Продавцем у власність Покупцеві Об'єкта аукціону.
Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Об'єкт приватизації державної власності (об'єкт незавершеного будівництва або окреме індивідуально визначене майно - будівлі, споруди, або цілісний майновий комплекс) ________________________________________________________,
                                                                                                               (повна назва об'єкта приватизації)
який знаходиться за адресою: ____________________________________________________________
(далі - Об'єкт приватизації), разом із земельною ділянкою державної власності, на якій розташований Об'єкт приватизації (далі разом - Об'єкт аукціону), а Покупець зобов'язується прийняти Об'єкт аукціону, сплатити ціну продажу і виконати умови, що визначені в цьому Договорі.
Об'єкт приватизації включає в себе всі його активи та пасиви згідно зі зведеним актом інвентаризації станом на ______________________, затвердженим 
______________________________________________________________________________________.
Перелік нерухомого майна, що входить до складу Об'єкта приватизації, наведений в додатку, який є невід'ємною частиною цього Договору.
Відповідно до Технічного паспорту земельної ділянки державної власності, який є невід'ємною частиною цього Договору, земельна ділянка у складі Об'єкта аукціону, площею ___________________
кв. метрів, розташована за адресою: _______________________________________________________.
Цільове призначення земельної ділянки ___________________________________________________,

2.2. Право власності на Об'єкт аукціону переходить до Покупця з моменту сплати його повної вартості на рахунки державного органу приватизації, одержання та державної реєстрації державного акта на право власності на земельну ділянку. Покупець є правонаступником майнових і немайнових прав та обов'язків державного підприємства.

2.3. Відповідно до звіту про вартість Об'єкта аукціону вартість продажу Об'єкта аукціону без урахування ПДВ становить
______________________________________________________________________________ гривень.
                                                                                            (цифрами та прописом)
Відповідно до пункту 6.1 Закону України "Про податок на додану вартість" податок на додану вартість нараховується у розмірі 20 % бази оподаткування, що становить ________________________ 
                                                                                                                                                                               (цифрами та прописом)
гривень.
Початкова вартість продажу Об'єкта аукціону з урахуванням ПДВ становить _____________________ 
                                                                                                                                                                                    (цифрами та прописом)
гривень.
При цьому вартість Земельної ділянки відповідно до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки станом на ____________ складає _________________________ гривень без урахування ПДВ.
                                             (дата оцінки)                                   (цифрами та прописом)
Нарахована сума податку на додану вартість становить
______________________________________________________________________________ гривень.
                                                                                        (цифрами та прописом)
Відповідно до звіту оцінки вартості Об'єкта приватизації (висновку про вартість майна), який затверджений
____________________________________________________________________________________,
                                                                                  (ким та коли затверджений)
вартість Об'єкта приватизації складає ______________________________________________ гривень
                                                                                                                   (сума цифрами та прописом)
без урахування ПДВ.
При цьому сума податку на додану вартість становить
______________________________________________________________________________ гривень.
                                                                                      (цифрами та прописом) 

2.4. Згідно з протоколом аукціону ________________________________________________________,
                                                                                                                                    (номер та дата)
який затверджений ____________________________________________________________________,
                                                                                                         (ким та коли затверджений)
остаточна ціна продажу Об'єкта аукціону без ПДВ становить
______________________________________________________________________________ гривень.
                                                                                      (цифрами та прописом)
За результатами продажу остаточна ціна продажу Об'єкта аукціону з урахуванням ПДВ становить
______________________________________________________________________________ гривень.
                                                                                       (цифрами та прописом) 

2.5. Указаний в цьому Договорі Об'єкт аукціону продано з урахуванням ПДВ за
______________________________________________________________________________ гривень.
                                                                                      (цифрами та прописом)
При цьому ціна продажу Земельної ділянки з урахуванням ПДВ складає
______________________________________________________________________________ гривень.
                                                                                       (цифрами та прописом)
Ціна продажу Об'єкта приватизації з урахуванням ПДВ складає
______________________________________________________________________________ гривень.
                                                                                   (цифрами та прописом) 

3. Порядок розрахунків за придбаний об'єкт аукціону

3.1. Покупець зобов'язаний внести ________________________________________________________
                                                                                                                                       (сума цифрами та прописом)
гривень у тому числі ПДВ _______________________________________________________ гривень
                                                                                                          (сума цифрами та прописом)
у повному обсязі за придбаний Об'єкт аукціону протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору. Термін оплати може бути продовжений ще на 30 календарних днів за умови внесення Покупцем не менше 50 відсотків ціни продажу Об'єкта аукціону з урахуванням податку на додану вартість.

3.2. Грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу Об'єкта аукціону в сумі
______________________________________________________________________________ гривень,
                                                                                            (цифрами та прописом)
які перераховані Покупцем як гарантія участі в аукціоні, зараховуються Покупцю в рахунок ціни продажу Об'єкта аукціону. На цю суму Покупець протягом 10 днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору зобов'язаний перерахувати на рахунок Продавця
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (номер рахунку та найменування банківської установи)
податок на додану вартість у розмірі ______________________________________ гривень.
                                                                                                      (сума цифрами та прописом) 

3.3. Розрахунки за придбаний Об'єкт аукціону здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Покупця
_____________________________________________________________________________________
                                                         (номер рахунку та найменування банківської установи)
на рахунок Продавця __________________________________________________________________.
                                                                            (номер рахунку та найменування банківської установи)
Сплата Покупцем коштів за придбану Земельну ділянку разом з Об'єктом приватизації, який на ній розташований, вноситься на підставі цього Договору. 

4. Передача об'єкта аукціону

4.1. Передача Об'єкта аукціону здійснюється Продавцем Покупцю у 3-денний (для об'єктів незавершеного будівництва - 5-денний) термін після оплати Покупцем повної вартості Об'єкта аукціону.

4.2. Передача Об'єкта аукціону Продавцем і прийняття Об'єкта аукціону Покупцем засвідчується актом приймання-передачі, який підписується сторонами та скріпляється їх печатками. 

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, сприяти іншій стороні у виконанні її обов'язків та має право вимагати від іншої сторони виконання належним чином її обов'язків.

5.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.

5.3. Сторона, яка порушила зобов'язання, взяті відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення.

5.4. Продавець має право вимагати, а Покупець зобов'язаний надавати інформацію та документи, які необхідні для перевірки стану виконання Покупцем зобов'язань, визначених цим Договором, та відповідно до чинного законодавства. 

6. Обов'язки Покупця

6.1. В установлений цим Договором термін сплатити ціну продажу Об'єкта аукціону.

6.2. В установлений цим Договором термін прийняти Об'єкт аукціону за актом приймання-передачі.

6.3. Виконувати умови продажу Об'єкта аукціону, а саме:
а) ______________________________________________;
б) ______________________________________________;
в) ______________________________________________.

6.4. Завершити будівництво об'єкта незавершеного будівництва (завершити розбирання об'єкта у разі продажу під розбирання) у строк; ввести об'єкт в експлуатацію у строк.

6.5. Здійснити заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечення дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об'єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію (у разі продажу під розбирання - під час розбирання).

6.6. Здійснити реєстрацію: нерухомого майна, яке входить до складу Об'єкта аукціону, у Бюро технічної інвентаризації (далі - БТІ); державного акта на земельну ділянку у державному підприємстві Центр державного земельного кадастру та його структурних підрозділах, а також у випадках, передбачених законодавством, зареєструвати договір купівлі-продажу у відповідному органі місцевого самоврядування.
У ____________________________ термін після підписання акта прийому-передачі виготовити та оформити державний акт на право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.

6.7. Подальше відчуження та передача в заставу Покупцем Об'єкта аукціону в період чинності зобов'язань Покупця, зазначених у розділі 6.3 цього Договору, здійснюється виключно за погодженням з Продавцем у порядку, встановленому Фондом державного майна України, із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов'язань, передбачених цим Договором, які не виконано Покупцем на момент такого відчуження.
Новий власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на Об'єкт аукціону надає Фонду державного майна України копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності та зобов'язань, визначених цим Договором. ФДМУ зобов'язаний вимагати від нового власника виконання зобов'язань, визначених цим Договором і застосовувати до нього, у разі невиконання, санкції згідно із чинним законодавством України.

6.8. При зміні власника Об'єкта аукціону на нового власника покладаються всі невиконані за цим Договором зобов'язання Покупця. Подальше відчуження Об'єкта аукціону здійснюється Покупцем виключно за згодою Продавця у порядку, встановленому Фондом державного майна України.

6.9. Покупець зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення згідно чинного законодавства України.

6.10. У разі добудови об'єкта незавершеного будівництва за призначенням, що відноситься до закладів культури, охорони здоров'я, навчальних закладів, житлового та громадського призначення, обов'язково створювати сприятливі умови для життєдіяльності та потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

7. Обов'язки Продавця

7.1. Продавець зобов'язаний:

7.1.1. Передати Покупцю Об'єкт аукціону за актом приймання-передачі у встановлений цим Договором термін.

7.1.2. Здійснювати контроль за виконанням зобов'язань та умов цього Договору як шляхом запитів до Покупця так і безпосередньо. 

8. Відповідальність Покупця

8.1. У разі порушення Покупцем терміну оплати за Об'єкт аукціону, встановленого пунктом 3.1 цього Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню яка нараховується у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення платежу.

8.2. У разі, якщо Покупець не сплатить повну суму за Об'єкт аукціону протягом 60 днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору, то він зобов'язаний сплатити на користь Продавця
______________________________________________________________________________________
                              (номер розрахункового рахунку, МФО, код ЄДРПОУ, найменування банківської установи)
неустойку у розмірі, що становить 20 відсотків від ціни продажу Об'єкта аукціону (з урахуванням податку на додану вартість). При цьому результати аукціону підлягають анулюванню, а цей Договір - розірванню.

8.3. У разі невиконання Покупцем умов цього Договору Продавець має право у встановленому порядку на розірвання цього Договору, стягнення завданих збитків у цінах, діючих на момент розірвання цього Договору, та повернення Об'єкта аукціону у державну власність за рішенням суду.

8.4. У разі недотримання Покупцем передбачених цим Договором зобов'язань щодо збереження протягом визначеного строку кількості робочих місць, він сплачує штраф у розмірі 12-кратної суми середньої заробітної плати кожного звільненого працівника та у місячний строк поновлює кількість скорочених робочих місць. Кошти від штрафних санкцій перераховуються до Державного бюджету України.

8.5. У разі невиконання або неналежного виконання Покупцем умов цього Договору Покупець несе відповідальність за їх невиконання згідно з чинним законодавством України. Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від обов'язків виконання договірних зобов'язань в період дії умов цього Договору. 

9. Особливі умови

Захист державної таємниці, що знаходиться на державному підприємстві, цілісний майновий комплекс якого продано за цим Договором, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчо-нормативних актів з цього питання. 

10. Гарантії та претензії

10.1. Продавець гарантує, що на момент укладання цього Договору Об'єкт приватизації не входить до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, не є проданим, переданим, заставленим, не перебуває під арештом, судових справ щодо нього немає.
Земельна ділянка у складі Об'єкта аукціону не передана в оренду, під забудову або для інших цілей, що може призвести до обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку чи іншого обтяження прав Покупця. Заборона на відчуження земельної ділянки, на який розташований Об'єкт приватизації, відсутня.

10.2. Перелік проданого майна повинен відповідати акту обстеження будівельного майданчика і технічного стану об'єкта незавершеного будівництва та технічному паспорту земельної ділянки. 

11. Ризик випадкової загибелі об'єкта аукціону

Ризик випадкової загибелі або випадкового псування Об'єкта приватизації та збереження довгострокових межових знаків несе Покупець з моменту переходу до нього права власності. 

12. Форс-мажорні обставини (непереборна сила)

12.1. Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов цього Договору у разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, обставин непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови цього Договору через виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу сторону протягом двох тижнів.

12.2. До форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) належать:

12.2.1. виняткові погодні умови і стихійні лиха (ураган, буря, повінь, землетрус, пожежа, вибух);

12.2.2. непередбачені ситуації, викликані такими діями, як страйк, оголошена та не оголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, пожежа, вибух;

12.2.3. заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб (зазначені дії третіх осіб (зазначені у пунктах 12.2.2 та 12.2.3 форс-мажорні обставини мають бути підтверджені відповідним компетентним органом). 

13. Вирішення спорів

Усі спори, що виникають під час виконання умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягли домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством. 

14. Зміни умов цього Договору та його розірвання

14.1. Зміни умов цього Договору або внесення доповнень до нього здійснюються за погодженням сторін згідно з чинним законодавством України.

14.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються у письмовій формі у порядку, затвердженому Фондом державного майна України, та підлягають нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

14.3. У разі невиконання однією із сторін умов цього Договору він може бути розірваний на вимогу іншої сторони за рішенням суду. При цьому Об'єкт аукціону повертається у державну власність у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

15. Витрати

Всі витрати, пов'язані з укладанням цього Договору, його нотаріальним посвідченням, державною реєстрацією та виконанням, бере на себе Покупець. 

16. Прикінцеві положення

16.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню, державній реєстрації, реєстрації відповідним органом місцевого самоврядування та територіальним органом Державного комітету України із земельних ресурсів (Держкомзема).

16.2. Цей Договір вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення та державної реєстрації.

16.3. Цей Договір складено у 4 (чотирьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу.
Один примірник цього Договору зберігається у справах
______________________________________________________________________________________,
                                                                                          (назва органу нотаріату)
а інші видаються сторонам. 

17. Повні юридичні адреси сторін:

ПРОДАВЕЦЬ:
Продавець
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Продавець
________________________
(підпис) 

ПОКУПЕЦЬ:
Покупець
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Покупець
________________________
(підпис) 

Опрос