Идет загрузка документа (1786 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет апелляционной инстанции о рассмотрении апелляционных жалоб по гражданским делам

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 17.04.2008
Утратил силу

Звітність

ЗВІТ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙНИХ СКАРГ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

_____________________________
(період)

Подають 

Терміни подання 

Тип респондентів: 

 

апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя, апеляційний суд Автономної Республіки Крим 

на 20 день після звітного періоду 

Державна судова адміністрація України 

на 40 день після звітного періоду 

Одержувачі інформації: 

 

державний статистичний орган за місцезнаходженням;
Державна судова адміністрація України 

на 20 день після звітного періоду 

Державний комітет статистики України;
Верховний Суд України 

на 40 день після звітного періоду 


Форма N 22-Ц
періодичність (Піврічна, річна)
(Поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 20.02.2008 р. N 15

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України

Респондент:

Найменування/ім'я: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                       (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
______________________________________________________________________________________
                                                               N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ

N
з/п

Апеляційні скарги на

Залишок справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за апеля-
ційними скаргами

Залишено без розгляду

Повернуто справ

Прийнято до розгляду

Закінчено апеляційне провадження у справах за апеляційними скаргами

Порушено терміни

Залишок справ на кінець звітного періоду

усього

у тому числі у зв'язку з відкликанням апеляційної скарги (ч. 2 ст. 300 ЦПК України)

усього

у тому числі

підготовки справи до розгляду (із графи 6)

призначення справи до розгляду (із графи 6)

задоволено

закрито апеляційне провадження (усього)

із них у зв'язку з прийняттям відмови від скарги (із графи 9)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Рішення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

з них заочне рішення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ухвали (усього),
у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ухвалу про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасування судового наказу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ухвалу про повернення заяви позивачеві (заявникові)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ухвалу про закриття провадження у справі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ухвалу про залишення заяви без розгляду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

інші ухвали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

УСЬОГО (сума рядків 1, 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОВІДКА ДО РОЗДІЛУ 1

N
з/п

Найменування показника

Кількість

1

Кількість справ, розглянутих в апеляційній інстанції з фіксуванням судового процесу технічними засобами

 

2

Кількість суддів, які за звітний період мали скасовані рішення, ухвали (усього)

 

3

у тому числі рішення

 

4

Постановлено окремих ухвал

 

5

у тому числі за порушення норм права та помилки, допущені судом першої інстанції

 

6

Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами

 

7

Кількість справ, надісланих місцевими судами до апеляційного суду з порушенням строків, передбачених ч. 2 ст. 296 ЦПК України (понад 3 дні)

 

8

Кількість ухвал про визначення підсудності

 

Розділ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕНЬ МІСЦЕВИХ СУДІВ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ

N
з/п 

Категорії справ, за якими ухвалено рішення 

Усього розг-
лянуто справ (сума граф 2 + 3 + 19)
 

Апеля-
ційну скаргу відхи-
лено і зали-
шено рі-
шення без змін
 

Рішення скасовано 

Рішення змінено 

усього 

у тому числі (із графи 3) 

із направленням справи на новий
розгляд у зв'язку із
 

із закриттям провадження у справі у зв'язку із 

із залишенням заяви без розгляду
у зв'язку із
 

із ухва-
ленням нового рі-
шення по суті позов-
них вимог
 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

розг-
лядом справи непов-
новаж-
ним суддею або скла-
дом суду 

ухва-
ленням чи підпи-
санням рі-
шення не тим суддею, який розг-
лядав справу 

розг-
лядом справи за відсут-
ності будь-
кого з осіб, які беруть участь у справі, належ-
ним чином не повідом-
лених про час і місце судо-
вого засі-
дання 

вирі-
шенням судом питан-
ня про права й обов'язки осіб, які не брали участь у справі 

розгля-
дом судом не всіх вимог, і цей недо-
лік не був і не міг бути усу-
нений ухва-
ленням додат-
кового рішення судом першої інстанції 

розг-
лядом справи з пору-
шенням правил виключ-
ної підсуд-
ності 

непід-
ляган-
ням розг-
ляду справи в поряд-
ку цивіль-
ного судо-
чинства 

укла-
денням сторо-
нами миро-
вої угоди, яка виз-
нана судом 

пода-
нням заяви особою, яка не має цивіль-
ної проце-
суаль-
ної дієздат-
ності чи не має повно-
важень на ведення справи 

повтор-
ною неяв-
кою в судове засі-
дання пози-
вача чи зали-
шенням пози-
вачем судо-
вого засі-
дання до закін-
чення розг-
ляду справи 

укла-
ден-
ням між сторо-
нами дого-
вору про пере-
дачу спору на вирі-
шення третейсь-
кого суду 

непід-
триман-
ням заяв-
лених вимог осо-
бою, в інте-
ресах якої відкрито провад-
ження у справі 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

СПРАВИ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (усього), у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори про право власності та інші речові права (усього) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у то-
му чис-
лі 

про державну власність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

про комунальну власність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

про приватну власність (усього), з них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спори про самочинне будівництво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спори про припинення права власності на земельну ділянку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

про речові права на чуже майно (усього) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них 

спори про володіння чужим майном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

спори з приводу сервітутів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

спори щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

спори про право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Спори про право інтелектуальної власності (усього) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

з них 

спори про авторське право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

спори про суміжні права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

спори про право на винахід, корисну модель, промисловий зразок та раціоналізаторські пропозиції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

спори про торговельну марку та товарний знак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

спори з приводу інших об'єктів промислової власності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Спори, що виникають із договорів (усього) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

з них 

купівлі-продажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

дарування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

довічного утримання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

найму (оренди) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

надання послуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

страхування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

з них спори про відшкодування шкоди, заподіяної від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

позики, кредиту, банківського вкладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

підряду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

Спори про недоговірні зобов'язання (усього),
з них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

про відшкодування шкоди (усього) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

з них 

завданої внаслідок вчинення злочину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

завданої майну фізичних або юридичних осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

Спори про спадкове право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

Спори про захист немайнових прав фізичних осіб (усього), з них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

про захист честі, гідності та ділової репутації (усього) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

з них до засобів масової інформації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

Спори, що виникають із житлових правовідносин (усього) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

з них 

про виселення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

про стягнення плати за користування житлом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

про визнання особи такою, що втратила право користування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

Спори, що виникають із земельних правовідносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

Спори, що виникають із сімейних правовідносин (усього) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

з них 

про розірвання шлюбу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

про стягнення аліментів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

про встановлення батьківства або материнства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

про позбавлення батьківських прав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

Спори, що виникають із трудових правовідносин (усього) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

з них 

про поновлення на роботі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

про виплату заробітної плати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками державному підприємству, установі, організації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

Спори, пов'язані із застосуванням Закону України "Про захист прав споживачів" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

Звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 

Інші справи позовного провадження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

СПРАВИ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ (усього), у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (усього) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

у то-
му чис-
лі 

про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

про визнання фізичної особи недієздатною 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

про поновлення цивільної дієздатності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

Справи про скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

Справи про усиновлення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

Справи про визнання спадщини відумерлою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

Справи про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 

Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 

Справи, що виникають із сімейних правовідносин (усього) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

у то-
му чис-
лі 

надання права на шлюб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 

розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 

поновлення шлюбу після його розірвання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 

Інші справи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

УСЬОГО СПРАВ УСІХ КАТЕГОРІЙ (сума рядків 1, 58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ УХВАЛ МІСЦЕВИХ СУДІВ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ

N
з/п

Ухвали

Усього (сума граф 2, 3, 6)

Відхилено апеляційну скаргу і залишено ухвалу без змін

Скасовано ухвал

Змінено ухвал

усього

у тому числі

передано питання на новий розгляд суду першої інстанції

постановлено нову ухвалу (вирішено питання по суті)

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Про відмову в прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасування судового наказу

 

 

 

 

 

 

2

Про повернення заяви позивачеві (заявникові)

 

 

 

 

 

 

3

Про відмову у відкритті провадження у справі

 

 

 

 

 

 

4

Про закриття провадження у справі

 

 

 

 

 

 

5

Про залишення заяви без розгляду

 

 

 

 

 

 

6

Про залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду

 

 

 

 

 

 

7

Інші

 

 

 

 

 

 

8

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

N
з/п

Підстави для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами

Залишок заяв на початок звітного періоду

Надійшло заяв

Повернуто заявникам

Розглянуто заяв (усього)

у тому числі

Залишок заяв на кінець звітного періоду

залишено без задоволення

задоволено заяв

із них скасовано

рішень

ухвал

судових наказів

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

УСЬОГО (сума рядків 2, 3, 8, 9), у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

у то-
му чис-
лі

завідомо неправдиві показання свідка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

завідомо неправильний висновок експерта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

завідомо неправильний переклад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

фальшивість документів або речових доказів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. СУДОВІ ВИТРАТИ

5.1 ВІДОМОСТІ ПРО СУДОВИЙ ЗБІР

N
з/п

Найменування показника

Сума судового збору, що сплачена добровільно у звітному періоді

Сума судового збору, що за судовим рішенням підлягає поверненню

Сума судового збору, що присуджена до стягнення у звітному періоді

А

Б

1

2

3

1

УСЬОГО, у тому числі

 

 

 

2

справи наказного провадження

 

 

 

3

справи позовного провадження

 

 

 

4

справи окремого провадження

 

 

 

5.2 ВІДОМОСТІ ПРО ВИТРАТИ НА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

N
з/п

Найменування показника

Сума витрат на інформаційно-технічне забезпечення, що сплачена добровільно у звітному періоді

Сума витрат на інформаційно-технічне забезпечення, що за судовим рішенням підлягає поверненню

Сума витрат на інформаційно-технічне забезпечення, що присуджена до стягнення у звітному періоді

А

Б

1

2

3

1

УСЬОГО, у тому числі

 

 

 

2

справи наказного провадження

 

 

 

3

справи позовного провадження

 

 

 

4

справи окремого провадження

 

 

 

Додаток до розділу 2. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕНЬ МІСЦЕВИХ СУДІВ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ
(в розрізі судів із рядка "Усього")

Код суду

Найменування суду

Усього розг-
лянуто справ (сума граф 2 + 3 + 19)

Апеля-
ційну скаргу відхи-
лено і зали-
шено рі-
шення без змін

Рішення скасовано

Рішення змінено

усього

у тому числі (із графи 3)

із направленням справи на новий
розгляд у зв'язку із

із закриттям провадження у справі у зв'язку із

із залишенням заяви без розгляду
у зв'язку із

із ухва-
ленням нового рішення по суті позов-
них вимог

усього

у тому числі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

розг-
лядом справи неповно-
важним суддею або складом суду

ухва-
ленням чи підпи-
санням рішення не тим суддею, який розг-
лядав справу

розг-
лядом справи за відсут-
ності будь-
кого з осіб, які беруть участь у справі, належ-
ним чином не повідом-
лених про час і місце судо-
вого засі-
дання

вирі-
шенням судом питання про права й обов'язки осіб, які не брали участь у справі

розг-
лядом судом не всіх вимог, і цей недолік не був і не міг бути усу-
нений ухва-
ленням додат-
кового рішення судом першої інстанції

розг-
лядом справи з пору-
шенням правил вик-
лючної підсуд-
ності

непід-
ляган-
ням розг-
ляду справи в порядку цивіль-
ного судо-
чинства

укла-
денням сторо-
нами миро-
вої угоди, яка виз-
нана судом

подан-
ням заяви особою, яка не має цивіль-
ної процесу-
альної дієздат-
ності чи не має повно-
важень на ведення справи

повтор-
ною неявкою в судове засі-
дання пози-
вача чи зали-
шенням пози-
вачем судо-
вого засі-
дання до закін-
чення розг-
ляду справи

укла-
денням між сторо-
нами дого-
вору про пере-
дачу спору на вирі-
шення тре-
тейсь-
кого суду

непід-
триман-
ням заяв-
лених вимог особою, в інте-
ресах якої відкрито провад-
ження у справі

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до розділу 3. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ УХВАЛ МІСЦЕВИХ СУДІВ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ
(в розрізі судів із рядка "Усього")

Код суду

Найменування суду

Усього (сума граф 2, 3, 6)

Відхилено апеляційну скаргу і залишено ухвалу без змін

Скасовано ухвал

Змінено ухвал

Усього

у тому числі

передано питання на новий розгляд суду першої інстанції

постановлено нову ухвалу (вирішено питання по суті)

А

Б

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Керівник

________________________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

________________________
(П. І. Б.)

 

телефон: __________ факс: _____________ електронна пошта: ____________

"___" ____________ 200_ р.

Опрос