Идет загрузка документа (1786 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет апелляционной инстанции о рассмотрении апелляционных жалоб по административным делам

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 17.04.2008
Утратил силу

Звітність

ЗВІТ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙНИХ СКАРГ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

Тип респондентів:

 

апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя,
апеляційний суд Автономної Республіки Крим;
апеляційні адміністративні суди

на 20 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 40 день після звітного періоду

Одержувачі інформації:

 

державний статистичний орган за місцезнаходженням;
Державна судова адміністрація України

на 20 день після звітного періоду

Державний комітет статистики України;
Верховний Суд України

на 40 день після звітного періоду


Форма N 22-А
періодичність (Піврічна, річна)
(Поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 20.02.2008 р. N 15

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України

Респондент:

Найменування/ім'я: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                               (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
______________________________________________________________________________________
                                                                       N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ

N
з/п

Апеляційні скарги на

Залишок справ на початок звітного періоду

Надійшло справ у звітному періоді

Залишено без розгляду апеляційну скаргу

Повернуто справ

Відмовлено у відкритті апеля-
ційного провад-
ження

Відкрито апеляційне провад-
ження

Постановлено ухвал про закінчення підготовки та призначення справи до апеляційного розгляду понад 10 днів після відкриття апеляційного провадження

Закінчено апеляційне провадження у справах за апеляційними скаргами

Закінчено провад-
ження у справі у зв'язку із визнанням постанови або ухвали нечинною

Залишок справ на кінець звітного періоду

усього

у тому числі у зв'язку із відкли-
канням апеля-
ційної скарги

усього

у тому числі

задо-
волено апеля-
ційну скаргу

закрито апеляційне провад-
ження (усього)

із них у зв'язку із відмовою від апеляційної скарги (із графи 11)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Постанови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ухвали (усього),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

у тому числі ухвали про повернення позовної заяви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ухвали про відмову у відкритті провадження у справі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ухвали про закриття провадження у справі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ухвали про залишення заяви без розгляду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

інші ухвали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

УСЬОГО (сума рядків 1, 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до розділу 1

N
з/п

Найменування показника

Кількість

1

Кількість справ, розглянутих в апеляційній інстанції з фіксуванням судового процесу технічними засобами

 

2

Кількість суддів, які за звітний період мали скасовані постанови, ухвали

 

3

у тому числі постанови

 

4

Постановлено окремих ухвал (усього),

 

5

у тому числі щодо порушень норм права

 

6

Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами

 

7

Кількість справ, розглянутих у порядку письмового провадження

 

Розділ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ ПОСТАНОВ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ

N
з/п

Категорії справ, за якими прийняті постанови

Усього пере-
глянуто поста-
нов суду
(сума граф 2, 3, 6)

Поста-
нову суду зали-
шено без змін

Постанову суду змінено

Постанову суду скасовано

усього

у тому числі (із графи 3) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 6)

з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції

із закриттям провадження у справі

помил-
ковим засто-
суван-
ням норм мате-
ріаль-
ного права

помил-
ковим засто-
суван-
ням норм проце-
суаль-
ного права

усього

у тому числі (із графи 7) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 12) у зв'язку із

розг-
лядом справи непов-
новаж-
ним скла-
дом суду

в ухва-
ленні судо-
вого рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід на підставі обста-
вин, які викли-
кали сумнів у неупе-
редже-
ності судді

ухва-
ленням чи підпи-
санням судо-
вого рішення не тим суддею, який розг-
лядав справу

іншими підста-
вами

неналеж-
ністю розг-
лядати справу в поряд-
ку адмі-
ніст-
ратив-
ного судо-
чинства

відмо-
вою пози-
вача від адмініст-
ратив-
ного позову

прими-
ренням сторін

наяв-
ністю таких, що наб-
рали закон-
ної сили, поста-
нови чи ухвали суду з того самого спору і між тими самими сторо-
нами

у разі смерті або оголо-
шення в установ-
леному законом порядку помер-
лою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовід-
носини не допус-
кають право-
наступ-
ництва

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів) виданих (усього),
у тому числі виданих:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Верховною Радою України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Президентом України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Кабінетом Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Національним банком України або його територіальними управліннями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Центральними органами виконавчої влади, у тому числі зі спеціальним статусом (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

з них

Міністерством економіки України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Міністерством фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Міністерством юстиції України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Міністерством внутрішніх справ України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Міністерством оборони України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Міністерством палива та енергетики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Міністерством з питань житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Міністерством праці та соціальної політики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Міністерством охорони здоров'я України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Державною податковою адміністрацією України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Головним контрольно-ревізійним управлінням України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Пенсійним фондом України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Фондом державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Місцевими державними адміністраціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Іншими суб'єктами владних повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Категорії справ, за якими прийняті постанови

Постанову суду скасовано

у тому числі (із графи 6)

із залишенням позовної заяви без розгляду

прийнято нову постанову

усього

у тому числі (із графи 18) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 25) у зв'язку із

поданням заяви особою, яка не має адмініст-
ративної проце-
суальної дієздатності

поданням заяви від імені позивача особою, яка не має повноважень на ведення справи

повторною неявкою в судове засідання позивача

у провадженні цього або іншого адмініст-
ративного суду є адмініст-
ративна справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

надход-
женням клопотання позивача про відкликання позовної заяви

іншими підставами

неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи

недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встанов-
леними

невідпо-
відністю висновків суду обставинам справи

пору-
шенням норм матері-
ального або процесу-
ального права, що призвело до непра-
вильного вирішення справи або питання

А

Б

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

Спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів) виданих (усього),
у тому числі виданих:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Верховною Радою України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Президентом України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Кабінетом Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Національним банком України або його територіальними управліннями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Центральними органами виконавчої влади, у тому числі зі спеціальним статусом (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

з них

Міністерством економіки України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Міністерством фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Міністерством юстиції України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Міністерством внутрішніх справ України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Міністерством оборони України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Міністерством палива та енергетики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Міністерством з питань житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Міністерством праці та соціальної політики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Міністерством охорони здоров'я України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Державною податковою адміністрацією України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Головним контрольно-ревізійним управлінням України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Пенсійним фондом України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Фондом державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Місцевими державними адміністраціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Іншими суб'єктами владних повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Категорії справ, за якими прийняті постанови

Усього перег-
лянуто поста-
нов суду
(сума граф 2, 3, 6)

Поста-
нову суду зали-
шено без змін

Постанову суду змінено

Постанову суду скасовано

усього

у тому числі (із графи 3) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 6)

з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції

із закриттям провадження у справі

помил-
ковим застосу-
ванням норм матері-
ального права

помил-
ковим застосу-
ванням норм процесу-
ального права

усього

у тому числі (із графи 7) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 12) у зв'язку із

розг-
лядом справи неповно-
важним складом суду

в ухва-
ленні судо-
вого рішен-
ня брав участь суддя, якому було заяв-
лено відвід на підставі обста-
вин, які викли-
кали сумнів у неу-
перед-
женості судді

ухва-
ленням чи підпи-
санням судо-
вого рішен-
ня не тим суддею, який розг-
лядав справу

іншими підста-
вами

нена-
леж-
ністю розгля-
дати справу в по-
рядку адмі-
ніст-
ратив-
ного судо-
чин-
ства

відмо-
вою пози-
вача від адмі-
ніст-
ратив-
ного позову

прими-
ренням сторін

наяв-
ністю таких, що набрали законної сили, поста-
нови чи ухвали суду з того самого спору і між тими самими сторо-
нами

у разі смерті або оголо-
шення в установ-
леному законом порядку помер-
лою особи, яка була сторо-
ною у справі, якщо спірні право-
відно-
сини не допус-
кають правонас-
туп-
ництва

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

24

Спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його дій або бездіяльності, рішень (правових актів індивідуальної дії) (крім пов'язаних з виборчим процесом або процесом референдуму) (усього),
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Верховної Ради України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Президента України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Кабінету Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Центральних органів виконавчої влади та їх органів на місцях (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

з них

Міністерства юстиції України (усього),
з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

державної виконавчої служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Міністерства оборони України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Міністерства внутрішніх справ України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Державної податкової адміністрації України (усього),
з них, пов'язаною з нарахуванням зобов'язань по сплаті наступних податків та зборів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

акцизного збору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

податку на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

списанням податкових платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

непрямими методами визначення податкового збору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

інших загальнодержавних та місцевих податків і зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

інші категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Антимонопольного комітету України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Фонду державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Головного контрольно-ревізійного управління України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Судів загальної юрисдикції як суб'єктів владних повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Місцевих державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Інших органів виконавчої влади, його посадової або службової особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Органів місцевого самоврядування, його посадової або службової особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Інших суб'єктів владних повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

щодо призначення та перерахунку виплат особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання з боку органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, повідомлених про проведення таких заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

щодо суб'єктів владних повноважень, які прийняли рішення відносно релігійних організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

щодо оскарження рішень про притягнення до адміністративної відповідальності (окрім спорів, пов'язаних з проходженням публічної служби)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Категорії справ, за якими прийняті постанови

Постанову суду скасовано

у тому числі (із графи 6)

із залишенням позовної заяви без розгляду

прийнято нову постанову

усього

у тому числі (із графи 18) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 25) у зв'язку із

поданням заяви особою, яка не має адмініст-
ративної проце-
суальної дієздатності

поданням заяви від імені позивача особою, яка не має повно-
важень на ведення справи

повторною неявкою в судове засідання позивача

у провад-
женні цього або іншого адмініст-
ративного суду є адмініст-
ративна справа про спір між тими самими сторо-
нами, про той самий предмет і з тих самих підстав

надход-
женням клопо-
тання позивача про відкли-
кання позов-
ної заяви

іншими підста-
вами

неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи

недове-
деністю обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встанов-
леними

невідповідністю висновків суду обставинам справи

порушенням норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання

А

Б

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

24

Спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його дій або бездіяльності, рішень (правових актів індивідуальної дії) (крім пов'язаних з виборчим процесом або процесом референдуму) (усього),
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Верховної Ради України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Президента України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Кабінету Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Центральних органів виконавчої влади та їх органів на місцях (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

з них

Міністерства юстиції України (усього),
з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

державної виконавчої служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Міністерства оборони України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Міністерства внутрішніх справ України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Державної податкової адміністрації України (усього),
з них, пов'язаною з нарахуванням зобов'язань по сплаті наступних податків та зборів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

акцизного збору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

податку на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

списанням податкових платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

непрямими методами визначення податкового збору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

інших загальнодержавних та місцевих податків і зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

інші категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Антимонопольного комітету України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Фонду державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Головного контрольно-ревізійного управління України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Судів загальної юрисдикції як суб'єктів владних повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Місцевих державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Інших органів виконавчої влади, його посадової або службової особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Органів місцевого самоврядування, його посадової або службової особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Інших суб'єктів владних повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

щодо призначення та перерахунку виплат особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання з боку органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, повідомлених про проведення таких заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

щодо суб'єктів владних повноважень, які прийняли рішення відносно релігійних організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

щодо оскарження рішень про притягнення до адміністративної відповідальності (окрім спорів, пов'язаних з проходженням публічної служби)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Категорії справ, за якими прийняті постанови

Усього перег-
лянуто поста-
нов суду
(сума граф 2, 3, 6)

Поста-
нову суду зали-
шено без змін

Постанову суду змінено

Постанову суду скасовано

усього

у тому числі (із графи 3) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 6)

з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції

із закриттям провадження у справі

помил-
ковим застосу-
ванням норм матері-
ального права

помил-
ковим засто-
суван-
ням норм процесу-
ального права

усього

у тому числі (із графи 7) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 12) у зв'язку із

розг-
лядом справи непов-
новаж-
ним складом суду

в ухва-
ленні судо-
вого рі-
шення брав участь суддя, якому було заяв-
лено відвід на підставі обста-
вин, які викли-
кали сумнів у неупе-
редже-
ності судді

ухва-
лен-
ням чи підпи-
санням судо-
вого рі-
шення не тим суддею, який розгля-
дав справу

іншими підста-
вами

не-
належ-
ністю розг-
лядати справу в поряд-
ку адмі-
ністра-
тивного судо-
чинства

відмо-
вою пози-
вача від адміні-
стратив-
ного позову

прими-
ренням сторін

наяв-
ністю таких, що наб-
рали закон-
ної сили, поста-
нови чи ухвали суду з того самого спору і між тими самими сторо-
нами

у разі смерті або оголо-
шення в установ-
леному зако-
ном порядку помер-
лою особи, яка була сторо-
ною у справі, якщо спірні право-
відно-
сини не допус-
кають право-
наступ-
ництва

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

54

Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби (усього), з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

про відмову у прийнятті громадянина на публічну службу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

з приводу проходження служби (службова кар'єра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

про поновлення на роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

щодо призначення та перерахунку виплат (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

з них

державним службовцям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

військовослужбовцям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

працівникам Служби безпеки України, органів прокуратури та внутрішніх справ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

суддям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Спори між суб'єктами владних повноважень, які виникають з приводу укладання, виконання, зміни та розірвання адміністративних договорів та визнання їх недійсними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Спори за зверненнями суб'єкта владних повноважень, у тому числі їх органів на місцях (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Органів прокуратури України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Міністерства праці та соціальної політики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Державної податкової адміністрації України (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

з них

щодо визнання угод та установчих документів недійсними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

щодо припинення державної реєстрації юридичної особи або суб'єкта підприємницької діяльності (фізичної особи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

щодо продовження строку арешту активів платників податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

щодо стягнення податкового боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

інші категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Фонду державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Пенсійного фонду України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

щодо тимчасової заборони (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян, у тому числі політичних партій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

про обмеження проведення заходів, передбачених статтею 39 Конституції України (збори, мітинги, походи і демонстрації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Спори щодо правовідносин, пов'язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Інші категорії спору (які не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

УСЬОГО СПРАВ (сума рядків 1, 24, 54, 63, 64, 65, 78, 79)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Категорії справ, за якими прийняті постанови

Постанову суду скасовано

у тому числі (із графи 6)

із залишенням позовної заяви без розгляду

прийнято нову постанову

усього

у тому числі (із графи 18) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 25) у зв'язку із

поданням заяви особою, яка не має адмініст-
ративної процесу-
альної дієздат-
ності

поданням заяви від імені позивача особою, яка не має повноважень на ведення справи

повторною неявкою в судове засідання позивача

у провадженні цього або іншого адмініст-
ративного суду є адмініст-
ративна справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

надход-
женням клопо-
тання пози-
вача про відкли-
кання позовної заяви

іншими підста-
вами

неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи

недове-
деністю обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встанов-
леними

невідповідністю висновків суду обставинам справи

порушенням норм матеріального або процесу-
ального права, що призвело до непра-
вильного вирішення справи або питання

А

Б

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

54

Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби (усього), з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

про відмову у прийнятті громадянина на публічну службу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

з приводу проходження служби (службова кар'єра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

про поновлення на роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

щодо призначення та перерахунку виплат (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

з них

державним службовцям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

військовослужбовцям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

працівникам Служби безпеки України, органів прокуратури та внутрішніх справ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

суддям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Спори між суб'єктами владних повноважень, які виникають з приводу укладання, виконання, зміни та розірвання адміністративних договорів та визнання їх недійсними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Спори за зверненнями суб'єкта владних повноважень, у тому числі їх органів на місцях (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Органів прокуратури України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Міністерства праці та соціальної політики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Державної податкової адміністрації України (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

з них

щодо визнання угод та установчих документів недійсними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

щодо припинення державної реєстрації юридичної особи або суб'єкта підприємницької діяльності (фізичної особи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

щодо продовження строку арешту активів платників податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

щодо стягнення податкового боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

інші категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Фонду державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Пенсійного фонду України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

щодо тимчасової заборони (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян, у тому числі політичних партій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

про обмеження проведення заходів, передбачених статтею 39 Конституції України (збори, мітинги, походи і демонстрації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Спори щодо правовідносин, пов'язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Інші категорії спору (які не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

УСЬОГО СПРАВ (сума рядків 1, 24, 54, 63, 64, 65, 78, 79)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до розділу 2

1. Кількість постанов, скасованих з направленням справи на новий розгляд, якщо справу було розглянуто за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, належним чином не повідомлених про час і місце судового засідання
Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ УХВАЛ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ

N
з/п

Ухвали

Усього переглянуто ухвал суду (сума граф 2, 3, 4, 9)

Ухвалу суду залишено без змін

Ухвалу суду змінено

Ухвалу суду скасовано

усього

у тому числі (із графи 4)

постановлено нову ухвалу з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду справи

залишено позовну заяву без розгляду

закрито провадження у справі

направлено справу на новий розгляд до суду першої інстанції

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Про повернення позовної заяви

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Про відмову у відкритті провадження у справі

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Про закриття провадження у справі

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Про залишення позовної заяви без розгляду

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

6

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 3, 4, 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ПЕРЕГЛЯД СУДОВОГО РІШЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

N
з/п

Підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами

Залишок заяв, щодо яких не вирішено питання про відкриття провад-
ження за нововияв-
леними обстави-
нами на початок звітного періоду

Надійшло заяв

Повер-
нуто заяв-
никам

Відкрито провад-
ження

Залишок заяв, щодо яких не вирішено питання про відкриття провад-
ження за нововияв-
леними обста-
винами на кінець звітного періоду

Пере-
бувало в провад-
женні заяв

Розгля-
нуто заяв (усього)

у тому числі

Залишок заяв, за якими відкрито провад-
ження за нововияв-
леними обстави-
нами, на кінець звітного періоду

закрито провад-
ження за нововияв-
леними обста-
винами

залишено без задоволення

задоволено заяв

із них

понад 2 місяці із дня надход-
ження заяви (із графи 7)

скасовано постанов з прий-
няттям нової постанови

скасовано ухвал з прий-
няттям нової ухвали

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

УСЬОГО (сума рядків 2, 3, 4, 5, 6)
у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Встановлена вироком суду, що набрав законної сили, вина судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. ВІДОМОСТІ ПРО СУДОВИЙ ЗБІР

Сума, що сплачена добровільно у звітному періоді

Сума, що за судовим рішенням підлягає поверненню

у тому числі сума, яка була сплачена у попередніх звітних роках (із графи 2)

Сума, що присуджена до стягнення у звітному періоді

Сума, що не сплачена внаслідок звільнення від сплати

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Додаток до розділу 2. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ ПОСТАНОВ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ
(в розрізі місцевих судів із рядка "Усього")

Код суду

Найменування суду

Усього розгля-
нуто справ
(сума граф 2, 3, 6, 30)

Поста-
нову суду зали-
шено без змін

Постанову суду змінено

Постанову суду скасовано

усього

у тому числі (із графи 3) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 6)

з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції

із закриттям провадження у справі

помил-
ковим застосу-
ванням норм мате-
ріаль-
ного права

помил-
ковим застосу-
ванням норм процесу-
ального права

усього

у тому числі (із графи 7) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 11) у зв'язку із

розг-
лядом справи неповно-
важним складом суду

в ухва-
ленні судо-
вого рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід на підставі обставин, які викли-
кали сумнів у неуперед-
женості судді

ухва-
ленням чи підпи-
санням судо-
вого рішення не тим суддею, який розг-
лядав справу

іншими підста-
вами

неналеж-
ністю розгля-
дати справу в порядку адмініст-
ратив-
ного судо-
чинства

відмо-
вою пози-
вача від адмініст-
ратив-
ного позову

прими-
ренням сторін

наяв-
ністю таких, що набрали законної сили, поста-
нови чи ухвали суду з того самого спору і між тими самими сторо-
нами

у разі смерті або оголо-
шення в установ-
леному законом порядку помер-
лою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовід-
носини не допус-
кають право-
наступ-
ництва

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код суду

Найменування суду

Постанову суду скасовано

у тому числі (із графи 6)

із залишенням позовної заяви без розгляду

прийнято нову постанову

усього

у тому числі (із графи 17) у зв'язку із

усього

у тому числі (із графи 24) у зв'язку із

поданням заяви особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності

поданням заяви від імені позивача особою, яка не має повноважень на ведення справи

повторною неявкою в судове засідання позивача

у провадженні цього або іншого адмініст-
ративного суду є адмініст-
ративна справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

надходженням клопотання позивача про відкликання позовної заяви

іншими підставами

неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи

недове-
деністю обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встанов-
леними

невідповідністю висновків суду обставинам справи

пору-
шенням норм матері-
ального або процесу-
ального права, що призвело до непра-
вильного вирішення справи або питання

А

Б

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до розділу 3. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ УХВАЛ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ
(в розрізі місцевих судів із рядка "Усього")

Код суду 

Найменування суду 

Усього (сума граф 2, 3, 4, 9) 

Ухвалу суду залишено без змін 

Ухвалу суду змінено 

Ухвалу суду скасовано 

усього 

у тому числі (із графи 4) 

постановлено нову ухвалу з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду справи 

залишено позовну заяву без розгляду 

закрито провадження у справі 

направлено справу на новий розгляд до суду першої інстанції 

А 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

________________

________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

Виконавець

________________________
(П. І. Б.)

 

телефон: __________ факс: _____________ електронна пошта: ____________

"___" ____________ 200_ р.

Опрос