Идет загрузка документа (1806 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет апелляционной инстанции о рассмотрении апелляций по уголовным делам и пересмотре постановлений об административных правонарушениях

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 17.04.2008

Звітність

ЗВІТ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ТА ПЕРЕГЛЯД ПОСТАНОВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

Тип респондентів:

 

апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим

на 20 день після звітного періоду

військовий апеляційний суд Центрального регіону і військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил

на 20 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 40 день після звітного періоду

Одержувачі інформації:

 

Державна судова адміністрація України;
державний статистичний орган за місцезнаходженням

на 20 день після звітного періоду

Державний комітет статистики України;
Верховний Суд України

на 40 день після звітного періоду


Форма N 21
періодичність (Піврічна, річна)
(Поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 20.02.2008 р. N 15

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України

Респондент:

Найменування/ім'я: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                              (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
______________________________________________________________________________________
                                                                        N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ

N
з/п

Апеляція на

Залишок справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за апеляціями

Попередній розгляд справи

Закрито апеля-
ційний розгляд справи або апеля-
ційне провад-
ження у зв'язку з відмо-
вою апелянта від своїх вимог

Розглянуто справ

Розгля-
нуто справ понад строки, вста-
новлені
КПК України (із гр. 20)

Зали-
шок справ на кінець звіт-
ного пері-
оду

відмов-
лено в прий-
нятті апеля-
цій до свого розг-
ляду

Зупинено провадження

Повернуто в суд першої інстанції

Підготовка справи до апеляційного розгляду (прийнято рішення)

усього

у тому числі з пере-
вірки вироків, поста-
нов, ухвал (із гр. 20)

у тому числі апе-
ляцій задово-
лено

усього

у тому числі у зв'язку із

усього

у тому числі у зв'язку із

усього

у тому числі

усього

у тому числі проку-
рора

захво-
рюван-
ням підсуд-
ного

іншими підста-
вами

непід-
писан-
ням прото-
колу судо-
вого засі-
дання

нерозг-
лядом судом першої інстанції заува-
ження на прото-
кол чи нена-
данням можли-
вості ознайо-
митись з мате-
ріалами справи

невру-
ченням засуд-
женому, виправ-
даному копії вироку

іншими підста-
вами

про необ-
хідність прове-
дення судо-
вого слідства

про витре-
буван-
ня додат-
кових доказів

про дору-
чення суду першої інстанції

про зміну, скасу-
вання або обрання запо-
біж-
ного заходу

з інших питань

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Вироки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Постанови про застосування (незастосування) примусових заходів виховного характеру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Постанови про застосування (незастосування) примусових заходів медичного характеру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ухвали (постанови) про закриття справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ухвали (постанови) про направлення справ на додаткове (досудове) розслідування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Окремі ухвали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інші ухвали (постанови)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

з них щодо неповнолітніх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

з них число вироків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до розділу 1

N
з/п

Найменування показника

Кількість

1

Кількість осіб, звільнених з-під варти за результатами розгляду апеляції

 

2

Винесено окремих ухвал

 

3

з них на порушення закону, допущені судом першої інстанції

 

4

За апеляціями прокурорів скасовано вироків, ухвал, постанов

 

5

За апеляціями прокурорів змінено вироків, ухвал, постанов

 

6

За апеляціями прокурорів скасовано та змінено вироків

 

7

За апеляціями прокурорів скасовано ухвал (постанов) про направлення справ на додаткове розслідування

 

8

Кількість суддів, які за звітний період мали скасовані вироки, ухвали, постанови

 

9

з них вироки

 

10

Кількість справ, розглянутих в апеляційній інстанції з фіксуванням судового процесу технічними засобами

 

11

Кількість справ за апеляціями, надісланих місцевими судами з порушенням строків (ч. 2 ст. 354 КПК України)

 

Розділ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ВИРОКІВ ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N
з/п

Види злочинів

Статті Кримі-
наль-
ного кодексу України 2001 року
(1960 року)

Усього розгля-
нуто (сума граф 2 + 21 + 26)

Усього скасовано вироків

з них вип-
равдо-
вуваль-
них

Підстави скасування вироку (із гр. 2)

Вироки скасовано (із гр. 2)

однобіч-
ність або непов-
нота дізнання, досу-
дового чи судо-
вого слідства (
ст. 368 КПК України)

невід-
повід-
ність вис-
новків суду фактич-
ним обста-
винам справи (
ст. 369 КПК України)

істотне пору-
шення кри-
мінально-
проце-
суаль-
ного закону (
ст. 370 КПК України)

у тому числі пору-
шення права обвину-
ваче-
ного на захист (із гр. 6)

неп-
равиль-
не засто-
суван-
ня кри-
міналь-
ного зако-
ну (
ст. 371 КПК України)

із направленням справи

із закриттям провадження у справі

із постановленням нового вироку

на додат-
кове роз-
сліду-
вання

на новий судо-
вий розг-
ляд, усього

із них в частині цивіль-
ного позову (із гр. 10)

за відсут-
ністю події або складу зло-
чину

у зв'язку із зміною обста-
новки

у зв'язку з амніс-
тією

з інших підстав

усього

у тому числі у зв'язку із

необхід-
ністю застосу-
вання закону про більш тяжкий злочин чи збіль-
шення обсягу обвину-
вачення

необ-
хідністю застосу-
вання більш суво-
рого пока-
рання

необ-
хідністю скасу-
вання необ-
ґрунто-
ваного вип-
равдо-
вуваль-
ного вироку

неп-
равиль-
ним звіль-
ненням засуд-
женого від від-
буття пока-
рання

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Злочини проти основ національної безпеки України

109 - 114 (56 - 58, 60, 62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Злочини проти життя та здоров'я особи (усього), у тому числі

115 - 145 (93 - 105, 107 - 109, 111 - 113, 226)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Умисне вбивство

115 (93 - 94)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

122 (102)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Злочини проти волі, честі та гідності особи (усього), у тому числі

146 - 151 (123 - 1241)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

146 (123)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

152 - 156 (117 - 121)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

157 - 184 (127 - 139)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Злочини проти власності (усього), у тому числі

185 - 198 (81 - 84, 86 - 862, 87 - 91, 140 - 144, 213)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Крадіжка

185 (81, 140)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Грабіж

186 (82, 141)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Розбій

187 (86, 142)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Злочини у сфері господарської діяльності

199 - 235 (70, 79, 801, 803 - 804, 147 - 149, 153 - 1533, 155 - 1553, 1557 - 1558, 1562 - 1564)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Злочини проти довкілля

236 - 254 (89 ч. 2, 3, 157 - 158, 160 - 1631, 207, 2271, 228 - 2281)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Злочини проти громадської безпеки

255 - 270 (69, 1876, 2062, 2201 - 225, 2282 - 2285, 2287)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Злочини проти безпеки виробництва

271 - 275 (135, 218, 219)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

276 - 292 (77 - 781, 194, 203 - 204, 215 - 2155, 217 - 2174)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Злочини проти громадського порядку та моральності (усього), у тому числі

293 - 304 (71, 1873, 206 - 2061, 207 - 208, 210 - 212)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Хуліганство

296 (206)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (усього), у тому числі

305 - 327 (701, 2082, 227, 2272, 229 - 2297, 22911 - 22917, 22919 - 22920)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

305 - 320 (701, 2291 - 2298, 22912 - 22920)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

328 - 337 (67 - 681, 72 - 73, 75 - 76, 192, 2286)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян

338 - 360 (1231 ч. 5, 1872, 1875, 188 - 1881, 1892 - 1895, 190 - 1912, 193, 194, 1982, 201, 205)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Види злочинів

Статті Кримі-
наль-
ного кодексу України 2001 року
(1960 року)

Усього розгля-
нуто (сума граф 2 + 21 + 26)

Усього скасовано вироків

з них вип-
равдо-
вуваль-
них

Підстави скасування вироку (із гр. 2)

Вироки скасовано (із гр. 2)

одно-
бічність або непов-
нота діз-
нання, досу-
дового чи судо-
вого слідства (
ст. 368 КПК України)

невідпо-
відність вис-
новків суду фактич-
ним обста-
винам справи (
ст. 369 КПК України)

істотне пору-
шення кримі-
нально-
проце-
суаль-
ного закону (
ст. 370 КПК України)

у тому числі пору-
шення права обвину-
ваче-
ного на захист (із гр. 6)

непра-
вильне засто-
суван-
ня кримі-
наль-
ного закону (
ст. 371 КПК України)

із направленням справи

із закриттям провадження у справі

із постановленням нового вироку

на додат-
кове розслі-
дуван-
ня

на новий судо-
вий розг-
ляд, усього

із них в частині цивіль-
ного позову (із гр. 10)

за відсут-
ністю події або складу зло-
чину

у зв'язку із зміною обста-
новки

у зв'язку з амніс-
тією

з інших підстав

усього

у тому числі у зв'язку із

необхід-
ністю застосу-
вання закону про більш тяжкий злочин чи збіль-
шення обсягу обвину-
вачення

необхід-
ністю застосу-
вання більш суво-
рого пока-
рання

необхід-
ністю скасу-
вання необ-
ґрунто-
ваного вип-
равдо-
вуваль-
ного вироку

непра-
вильним звіль-
ненням засуд-
женого від від-
буття пока-
рання

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

24

Злочини у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж

361 - 3631 (1981)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Злочини у сфері службової діяльності (усього)

364 - 370 (165 - 168, 170 - 172)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

у тому числі хабарництво, з них

368 - 370 (168, 170, 171)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Одержання хабара

368 (168)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Злочини проти правосуддя

371 - 400 (691, 173 - 1762, 1764, 177 - 1833, 184, 186, 1894 - 1895, 1901, 1961)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

402 - 435 (232 - 236, 238, 240 - 241, 243 - 263)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

436 - 447 (59, 63, 631)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

у справах про злочини невеликої тяжкості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

у справах про злочини середньої тяжкості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

у справах про тяжкі злочини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

у справах про особливо тяжкі злочини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

у справах, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

у справах щодо неповнолітніх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

у справах про злочини, вчинені організованими групами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

у справах про злочини, вчинені злочинними організаціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Види злочинів

Статті Кримінального кодексу України 2001 року (1960 року)

Вироки змінено

Вироки залишено без змін

усього

у тому числі

із зміною кваліфікації

пом'якшення міри покарання без зміни кваліфікації

зменшено (збільшено) суми, що підлягають стягненню

без пом'як-
шення міри пока-
рання

з пом'як-
шенням міри пока-
рання

А

Б

В

21

22

23

24

25

26

1

Злочини проти основ національної безпеки України

109 - 114 (56 - 58, 60, 62)

 

 

 

 

 

 

2

Злочини проти життя та здоров'я особи (усього), у тому числі

115 - 145 (93 - 105, 107 - 109, 111 - 113, 226)

 

 

 

 

 

 

3

Умисне вбивство

115 (93 - 94)

 

 

 

 

 

 

4

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

122 (102)

 

 

 

 

 

 

5

Злочини проти волі, честі та гідності особи (усього), у тому числі

146 - 151 (123 - 1241)

 

 

 

 

 

 

6

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

146 (123)

 

 

 

 

 

 

7

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

152 - 156 (117 - 121)

 

 

 

 

 

 

8

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

157 - 184 (127 - 139)

 

 

 

 

 

 

9

Злочини проти власності (усього), у тому числі

185 - 198 (81 - 84, 86 - 862, 87 - 91, 140 - 144, 213)

 

 

 

 

 

 

10

Крадіжка

185 (81, 140)

 

 

 

 

 

 

11

Грабіж

186 (82, 141)

 

 

 

 

 

 

12

Розбій

187 (86, 142)

 

 

 

 

 

 

13

Злочини у сфері господарської діяльності

199 - 235 (70, 79, 801, 803 - 804, 147 - 149, 153 - 1533, 155 - 1553, 1557 - 1558, 1562 - 1564)

 

 

 

 

 

 

14

Злочини проти довкілля

236 - 254 (89 ч. 2, 3, 157 - 158, 160 - 1631, 207, 2271, 228 - 2281)

 

 

 

 

 

 

15

Злочини проти громадської безпеки

255 - 270 (69, 1876, 2062, 2201 - 225, 2282 - 2285, 2287)

 

 

 

 

 

 

16

Злочини проти безпеки виробництва

271 - 275 (135, 218, 219)

 

 

 

 

 

 

17

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

276 - 292 (77 - 781, 194, 203 - 204, 215 - 2155, 217 - 2174)

 

 

 

 

 

 

18

Злочини проти громадського порядку та моральності (усього), у тому числі

293 - 304 (71, 1873, 206 - 2061, 207 - 208, 210 - 212)

 

 

 

 

 

 

19

Хуліганство

296 (206)

 

 

 

 

 

 

20

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (усього), у тому числі

305 - 327 (701, 2082, 227, 2272, 229 - 2297, 22911 - 22917, 22919 - 22920)

 

 

 

 

 

 

21

злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

305 - 320 (701, 2291 - 2298, 22912 - 22920)

 

 

 

 

 

 

22

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

328 - 337 (67 - 681, 72 - 73, 75 - 76, 192, 2286)

 

 

 

 

 

 

23

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян

338 - 360 (1231 ч. 5, 1872, 1875, 188 - 1881, 1892 - 1895, 190 - 1912, 193, 194, 1982, 201, 205)

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Види злочинів

Статті Кримінального кодексу України 2001 року (1960 року)

Вироки змінено

Вироки залишено без змін

усього

у тому числі

із зміною кваліфікації

пом'якшення міри покарання без зміни кваліфікації

зменшено (збільшено) суми, що підлягають стягненню

без пом'як-
шення міри пока-
рання

з пом'як-
шенням міри пока-
рання

А

Б

В

21

22

23

24

25

26

24

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж

361 - 3631 (1981)

 

 

 

 

 

 

25

Злочини у сфері службової діяльності (усього)

364 - 370 (165 - 168, 170 - 172)

 

 

 

 

 

 

26

у тому числі хабарництво, з них

368 - 370 (168, 170, 171)

 

 

 

 

 

 

27

Одержання хабара

368 (168)

 

 

 

 

 

 

28

Злочини проти правосуддя

371 - 400 (691, 173 - 1762, 1764, 177 - 1833, 184, 186, 1894 - 1895, 1901, 1961)

 

 

 

 

 

 

29

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

402 - 435 (232 - 236, 238, 240 - 241, 243 - 263)

 

 

 

 

 

 

30

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

436 - 447 (59, 63, 631)

 

 

 

 

 

 

31

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30)

 

 

 

 

 

 

 

32

у справах про злочини невеликої тяжкості

 

 

 

 

 

 

 

33

у справах про злочини середньої тяжкості

 

 

 

 

 

 

 

34

у справах про тяжкі злочини

 

 

 

 

 

 

 

35

у справах про особливо тяжкі злочини

 

 

 

 

 

 

 

36

у справах, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого

 

 

 

 

 

 

 

37

у справах щодо неповнолітніх

 

 

 

 

 

 

 

38

у справах про злочини, вчинені організованими групами

 

 

 

 

 

 

 

39

у справах про злочини, вчинені злочинними організаціями

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до розділу 2

N
з/п

Найменування показника

Кількість

1

Скасовано виправдувальних вироків з направленням справи на додаткове розслідування (із гр. 3)

 

2

Скасовано вироків, розглянутих із застосуванням положень ст. 299 КПК (із гр. 2)

 

3

з них щодо неповнолітніх

 

4

Кількість осіб, щодо яких скасовано вироки у кримінальних справах, розглянутих із застосуванням положень ст. 299 КПК (із гр. 2)

 

5

у тому числі стосовно неповнолітніх осіб

 

Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ УХВАЛ (ПОСТАНОВ) ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N
з/п

Види ухвал (постанов)

Ухвали (постанови) залишено без змін

Усього скасовано ухвал (постанов)

Ухвали (постанови) скасовано (із гр. 2)

Ухвалу (постанову) змінено

із направленням

із винесенням своєї ухвали, скасувавши ухвалу (постанову) суду першої інстанції

на додаткове розслідування

на новий судовий розгляд

повністю

частково

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Постанови про застосування чи незастосування примусових заходів виховного характеру

 

 

 

 

 

 

 

2

Постанови про застосування чи незастосування примусових заходів медичного характеру

 

 

 

 

 

 

 

3

Ухвали чи постанови про закриття провадження в справі

 

 

 

 

 

 

 

4

Ухвали чи постанови про направлення справ на додаткове розслідування

 

 

 

 

 

 

 

5

Окремі ухвали

 

 

 

 

 

 

 

6

Інші

 

 

 

 

 

 

 

7

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6)

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ НА УХВАЛИ (ПОСТАНОВИ) СУДДІВ, ПОСТАНОВЛЕНИХ ЗА ПОДАННЯМИ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ, СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА АБО ЗА СКАРГАМИ НА ЇХ ДІЇ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N
з/п

Апеляцію подано на ухвалу (постанову) про

Статті КПК

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Подано апеляцій

Повернуто апелянту

Закінчено провадження в справах за апеляціями

у тому числі апеляції задоволено

Розглянуто справ понад строки, встановлені КПК України (з гр. 5)

Залишок нероз-
глянутих справ на кінець звітного періоду

усього

у тому числі прокурором

усього

у тому числі прокурора

усього

у тому числі прокурора

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

відмову в задоволенні скарги на постанову органу дізнання чи слідчого про відмову в застосуванні заходів безпеки

525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

відмову в задоволенні скарги на постанову органу дізнання чи слідчого про скасування заходів безпеки

525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

відмову в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

1652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

1652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

продовження строку тримання під вартою

1653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

відмову в продовженні строку тримання під вартою

1653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

відмову в проведенні обшуку

177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

відмову в направленні обвинуваченого на стаціонарну експертизу

205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу

205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

скасування постанови прокурора, слідчого, органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи

2362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

залишення без задоволення скарги на постанову прокурора, слідчого, органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи

2362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

скасування постанови органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи

2366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

залишення без задоволення скарги на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи

2366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

скасування постанови органу дізнання, слідчого, прокурора про порушення справи

2368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

залишення без задоволення скарги на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора про порушення справи

2368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. ПЕРЕГЛЯД ПОСТАНОВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)

N з/п

Назва статті Кодексу України про адміністративні правопорушення або адміністративного правопорушення, яке не ввійшло до Кодексу, але передбачене іншими законодавчими чи нормативними актами

Номер статті

Залишок скарг, подань на початок звітного періоду

Надійшло у звітному періоді

Повернуто з різних підстав

Витре-
бувано справ про адміні-
стративні право-
пору-
шення

Результати розгляду

Залишок скарг, подань на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

скаргу, подання залишено без задоволення

постанови у справах про адміністративне правопорушення

скарг

подань

скасовано, усього

з них у зв'язку із розглядом справи за відсутності особи, або якщо до неї немає підтвердження про своєчасне її сповіщення про час і місце розгляду справи (із гр. 8)

із закриттям справи, у тому числі через відсутність події і складу адмініст-
ративного правопо-
рушення (із гр. 8)

змінено

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

УСЬОГО, у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до розділу 2. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ВИРОКІВ ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ) 
(в розрізі судів із рядка "Усього")

Код суду

Найменування суду

Усього розглянуто (сума граф 2 + 21 + 26)

Усього скасовано вироків

Вироки скасовано

Вироки змінено

Вироки залишено без змін

із направленням справи

із закриттям провадження у справі

із постановленням нового вироку

на додат-
кове розслі-
дування

на новий судовий розгляд, усього

із них в частині цивіль-
ного позову (із гр. 4)

за відсут-
ністю події або складу зло-
чину

у зв'язку із зміною обста-
новки

у зв'язку з амніс-
тією

з інших підстав

усього

у тому числі у зв'язку із

усього

у тому числі

необхід-
ністю застосу-
вання закону про більш тяжкий злочин чи збіль-
шення обсягу обвину-
вачення

необхід-
ністю застосу-
вання більш суво-
рого пока-
рання

необхід-
ністю скасу-
вання необ-
ґрун-
това-
ного вип-
равду-
валь-
ного вироку

неправи-
льним звіль-
ненням засуд-
женого від відбуття пока-
рання

із зміною кваліфікації

пом'як-
шення міри пока-
рання без зміни кваліфі-
кації

змен-
шено (збіль-
шено) суми, що підля-
гають стяг-
ненню

без пом'як-
шення міри пока-
рання

з пом'як-
шенням міри пока-
рання

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до розділу 2. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ВИРОКІВ ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)
(в розрізі судів із рядка "у справах щодо неповнолітніх")

Код суду

Найменування суду

Усього розг-
лянуто (сума граф 2 + 15 + 20)

Усього скасо-
вано вироків

Вироки скасовано

Вироки змінено

Вироки залишено без змін

із направленням справи

із закриттям провадження у справі

із постановленням нового вироку

на додат-
кове розслі-
дування

на новий судовий розгляд, усього

із них в частині цивіль-
ного позову (із гр. 4)

за відсут-
ністю події або складу злочину

у зв'язку із зміною обста-
новки

у зв'язку з амніс-
тією

з інших підстав

усього

у тому числі у зв'язку із

усього

у тому числі

необхід-
ністю застосу-
вання закону про більш тяжкий злочин чи збіль-
шення обсягу обвину-
вачення

необхід-
ністю застосу-
вання більш суво-
рого пока-
рання

необхід-
ністю скасу-
вання необґ-
рунто-
ваного виправ-
дуваль-
ного вироку

непра-
вильним звіль-
ненням засуд-
женого від відбуття пока-
рання

із зміною кваліфікації

пом'як-
шення міри покарання без зміни кваліфікації

зменшено (збільшено) суми, що підлягають стягненню

без пом'як-
шення міри пока-
рання

з пом'як-
шенням міри пока-
рання

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до розділу 3. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ УХВАЛ (ПОСТАНОВ) ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)
(в розрізі судів із рядка "Усього")

Код суду

Найменування суду

Ухвали (постанови) залишено без змін

Усього скасовано ухвал (постанов)

Ухвали (постанови) скасовано (із гр. 2)

Ухвалу (постанову) змінено

із направленням

із винесенням своєї ухвали, скасувавши ухвалу (постанову) суду першої інстанції

на додаткове розслідування

на новий судовий розгляд

повністю

частково

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до розділу 3. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ УХВАЛ (ПОСТАНОВ) ЗА АПЕЛЯЦІЯМИ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)
(в розрізі судів із рядка "Ухвали чи постанови про направлення справ на додаткове розслідування")

Код суду

Найменування суду

Ухвали (постанови) залишено без змін

Усього скасовано ухвал (постанов)

Ухвали (постанови) скасовано (із гр. 2)

Ухвалу (постанову) змінено

із направленням

із винесенням своєї ухвали, скасувавши ухвалу (постанову) суду першої інстанції

на додаткове розслідування

на новий судовий розгляд

повністю

частково

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до розділу 4. РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ НА УХВАЛИ (ПОСТАНОВИ) СУДДІВ, ПОСТАНОВЛЕНИХ ЗА ПОДАННЯМИ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ, СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА АБО ЗА СКАРГАМИ НА ЇХ ДІЇ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)
(в розрізі судів із рядка "Усього")

Код суду

Найменування суду

Залишок нерозгля-
нутих справ на початок звітного періоду

Подано апеляцій

Повернуто апелянту

Закінчено провадження в справах за апеляціями

у тому числі апеляції задоволено

Розглянуто справ понад строки, встановлені КПК України (з гр. 5)

Залишок нероз-
гляну-
тих справ на кінець звітного періоду

усього

у тому числі прокурором

усього

у тому числі прокурора

усього

у тому числі прокурора

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до розділу 5. ПЕРЕГЛЯД ПОСТАНОВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ)
(в розрізі судів із рядка "Усього")

Код суду

Найменування суду

Залишок скарг, подань на початок звітного періоду

Надійшло у звітному періоді

Повернуто з різних підстав

Витре-
бувано справ про адміні-
стра-
тивні право-
пору-
шення

Результати розгляду

Залишок скарг, подань на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

скаргу, подання залишено без задоволення

постанови у справах про адміністративне правопорушення

скарг

подань

скасовано, усього

з них у зв'язку із розглядом справи за відсутності особи або якщо до неї немає підтвердження про своєчасне її сповіщення про час і місце розгляду справи (із гр. 8)

із закриттям справи, у тому числі через відсутність події і складу адміністративного правопорушення (із гр. 8)

змінено

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

________________________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

________________________
(П. І. Б.)

 

телефон: __________ факс: _____________ електронна пошта: ____________

"___" ____________ 200_ р.

Опрос