Идет загрузка документа (1786 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о рассмотрении судами дел об административных правонарушениях и относительно лиц, привлеченных к административной ответственности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 17.04.2008
Утратил силу

Звітність

ЗВІТ ПРО РОЗГЛЯД СУДАМИ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЩОДО ОСІБ, ЯКІ ПРИТЯГНУТІ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

Тип респондентів:

 

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди, військові суди гарнізонів

на 15 день після звітного періоду

територіальні управління державної судової адміністрації

на 20 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 40 день після звітного періоду

Одержувачі інформації:

 

державний статистичний орган за місцезнаходженням;
територіальні управління державної судової адміністрації

на 15 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 20 день після звітного періоду

Державний комітет статистики України;
Верховний Суд України

на 40 день після звітного періоду


Форма N 3
періодичність (Піврічна, річна)
(Поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 20.02.2008 р. N 15

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України

Респондент:

Найменування/ім'я: ___________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                          (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

N
з/п

Назва статті Кодексу України про адміністративні правопорушення або адміністративного правопорушення, яке не ввійшло до Кодексу, але передбачене іншими законодавчими чи нормативними актами

Номер статті

Залишок нерозгля-
нутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за звітний період

Повер-
нуто справ

в тому числі для належ-
ного оформ-
лення

Кіль-
кість розгля-
нутих справ

Залишок нерозгля-
нутих справ на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи

усього

у тому числі

про накла-
дення адміні-
стратив-
ного стяг-
нення

про засто-
суван-
ня заходів впливу, перед-
бачених 
статтею 24-1  КУпАП

про закриття справи

усього

з них у зв'язку із

пере-
дачею мате-
ріалів на розг-
ляд гро-
мадсь-
кої органі-
зації або трудо-
вого колек-
тиву

звіль-
нен-
ням від адмі-
ністра-
тивної відпо-
відаль-
ності при мало-
знач-
ності право-
пору-
шення

пере-
дачею справи проку-
рору, органу досу-
дового слідства або дізнання

відсут-
ністю події і складу адмініст-
ратив-
ного правопо-
рушення

закін-
ченням строків накла-
дення адмініст-
ратив-
ного стяг-
нення

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

УСЬОГО, у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Назва статті Кодексу України про адмініст-
ративні правопо-
рушення
або адмініст-
ративного правопо-
рушення, яке не ввійшло до Кодексу, але передбачене іншими законо-
давчими чи норма-
тивними актами

Номер статті 

Накладено адміністративних стягнень

Сума штрафу,
грн.

Розмір заподіяної матеріальної шкоди, грн.

основних

додаткових

накла-
деного

сплаче-
ного добро-
вільно

уста-
новлено

відшкодовано

поперед-
ження

штраф

оплатне вилучення предмета

конфіскація предмета, грошей

позбавлення спеціального права

виправні роботи

адмініст-
ративний арешт

інші види адмініст-
ративних стягнень

оплатне вилучення предмета

конфіскація предмета, грошей

усього

з них повернуто власнику в порядку відшко-
дування

А

Б

В

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

УСЬОГО, у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до розділу 1

N з/п

Найменування показника

Кількість

1

Не звернено до виконання постанов про накладення стягнення у зв'язку із закінченням строку давності, усього

 

2

у тому числі про стягнення штрафу

 

3

у результаті не стягнуто штрафу на суму, грн.

 

4

Вилучено вогнепальної зброї, одиниць

 

5

Вилучено бойових припасів, одиниць

 

6

Вилучено вибухових речовин, кг

 

7

Вилучено наркотичних засобів, гр.

 

8

Вилучено отруйних, сильнодіючих та радіоактивних речовин, гр.

 

9

Оплатно вилучено цінностей на суму, грн.

 

10

Конфісковано товарів та цінностей на суму, грн.

 

11

Конфісковано валюти на суму, грн.

 

12

Кількість конфіскованих автомобілів

 

Розділ 2. РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

N
з/п

Найменування показника

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за звітний період

Розглянуто справ

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

усього

у тому числі задоволено

А

Б

1

2

3

4

5

1

Справи у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення (усього)

 

 

 

 

 

2

з них справи про скорочення строку позбавлення спеціального права

 

 

 

 

 

Розділ 3. РОЗГЛЯД СПРАВ НА ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ"

N
з/п

Назва статті, що передбачає відповідальність за корупційні та інші діяння, пов'язані з корупцією

Стаття, що перед-
бачає відпові-
дальність

Зали-
шок нерозг-
лянутих справ на початок звіт-
ного періоду

Надійшло справ у звітному періоді

Повернуто справ

у тому числі для належ-
ного оформ-
лення

Кількість розглянутих справ, усього

у тому числі понад встанов-
лені строки

Залишок нерозг-
лянутих справ на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи

усього

у тому числі

про накладення адмініст-
ративного стягнення

про закриття справи

усього

у тому числі у зв'язку із

усього

у тому числі у вигляді штрафу

пере-
дачею мате-
ріалів на розгляд громадсь-
кої органі-
зації або трудо-
вого колективу

звіль-
ненням від адмініст-
ративної відпові-
дальності при малоз-
начності правопо-
рушення

передачею справи прокурору, органу досудового слідства або дізнання

відсутністю події і складу адмініст-
ративного правопо-
рушення

закін-
ченням строків накла-
дення адмініст-
ративного стяг-
нення

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Відповідальність за вчинення корупційних діянь

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Відповідальність за порушення спеціальних обмежень, установлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, усього

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

у тому числі ті ж дії, вчинені за іншими обставинами

ч. 2 ст. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Відповідальність керівників за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією, усього

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

у тому числі ті ж дії, вчинені за іншими обставинами

ч. 3 ст. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Відповідальність за умисне невиконання своїх обов'язків по боротьбі з корупцією

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 4, 5, 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Назва статті, що передбачає відповідальність за корупційні та інші діяння, пов'язані з корупцією

Стаття, що передбачає відпо-
відальність

Суми штрафу,
грн.

Суми матеріальних збитків,
грн.

Суб'єкти корупційних діянь

держав-
ні службовці

Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-
міністр, віце-прем'єр-
міністри, міністри

Депутати

посадові особи місцевого самоврядування

військові посадові особи Збройних Сил України та інших військових формувань

праців-
ники Мініс-
терства внут-
рішніх справ України

праців-
ники проку-
ратури

праців-
ники Служби безпеки України

праців-
ники інших право-
охорон-
них органів

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

народні депутати України

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, м. Києва та Севастополя

сільські, селищні, міські голови та голови районних, обласних, районних у місті рад

накла-
деного

спла-
ченого добро-
вільно

установ-
лено

відшко-
довано

А

Б

В

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

Відповідальність за вчинення корупційних діянь

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Відповідальність за порушення спеціальних обмежень, установлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, усього

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

у тому числі ті ж дії, вчинені за іншими обставинами

ч. 2 ст. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Відповідальність керівників за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією, усього

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

у тому числі ті ж дії, вчинені за іншими обставинами

ч. 3 ст. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Відповідальність за умисне невиконання своїх обов'язків по боротьбі з корупцією

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 4, 5, 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

________________________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

________________________
(П. І. Б.)

 

телефон: __________ факс: _____________ електронна пошта: ____________

"___" ____________ 200_ р.

 

Опрос