Идет загрузка документа (1786 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет судов первой инстанции о рассмотрении дел в порядке гражданского судопроизводства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 17.04.2008
Утратил силу

Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

Тип респондентів:

 

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди

на 15 день після звітного періоду

територіальні управління державної судової адміністрації

на 20 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 40 день після звітного періоду

Одержувачі інформації:

 

державний статистичний орган за місцезнаходженням;
територіальні управління державної судової адміністрації

на 15 день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України

на 20 день після звітного періоду

Державний комітет статистики України;
Верховний Суд України

на 40 день після звітного періоду


Форма N 2-Ц
періодичність (Піврічна, річна)
(Поштова, електронною поштою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 05.06.2006 р. N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 20.02.2008 р. N 15

за погодженням з Держкомстатом України та Верховним Судом України

Респондент:

Найменування/ім'я: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                     (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
______________________________________________________________________________________
                                                                        N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

1.1. Розгляд заяв про видачу судового наказу

N з/п

Подано заяву про видачу судового наказу

Залишок нерозглянутих заяв на початок звітного періоду

Кількість заяв, що надійшли у звітному періоді

Розглянуто заяв

Залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

відмовлено в прийнятті

повернуто заявнику

видано судових наказів

із порушенням строків, встановлених ЦПК України (із графи 8)

сума грошових коштів та вартість майна,
грн.

усього

у тому числі

пред'явлена до стягнення (із графи 3),
грн.

підлягає стягненню (із графи 8),
грн.

заявлено вимогу, не передбачену статтею 96 ЦПК України

із заяви і поданих документів вбачається спір про право

усього

у тому числі залишено без руху і надано термін для усунення недоліків

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

на вимогу, яка ґрунтується на правочині, вчиненому у письмовій формі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

на вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

на вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

на іншу вимогу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 3, 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Розгляд заяв про скасування судового наказу

N
з/п

Подано заяву про скасування судового наказу

Залишок заяв на початок звітного періоду

Кількість заяв, що надійшли в звітному періоді

Розглянуто заяв

Сума грошових коштів та вартість майна,
грн.

Залишок заяв на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

відмовлено у прийнятті заяви

залишено заяву без розгляду

скасовано судовий наказ

з порушенням строків, встановлених ЦПК України (із графи 3)

щодо якої подано заяви про скасування судового наказу (із графи 3)

що не підлягає стягненню (із графи 6)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

виданого на заявлену вимогу, яка ґрунтується на правочині, вчиненому у письмовій формі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

виданого на заявлену вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

виданого на вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

виданого на іншу вимогу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 3, 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

2.1. Провадження позовних заяв

Кількість нерозглянутих позовних заяв на початок звітного періоду

Кількість позовних заяв, що надійшли у звітному періоді

Розглянуто позовних заяв

Розглянуто позовних заяв понад 10 днів із дня надходження до суду (із графи 3)

Кількість позовних заяв, щодо яких у звітному періоді не вирішено питання про їх прийняття

у тому числі залишено без руху і надано строк для усунення недоліків

усього

у тому числі

повернуто позовних заяв

з них у зв'язку із

відкрито провадження у справі

відмовлено у відкритті провадження у справі

неусуненням недоліків

надходженням заяви про повернення позову

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Розгляд справ позовного провадження

N
з/п

Категорії справ

Залишок нерозгля-
нутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за звітний період

Розглянуто справ

Порушено терміни

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Суми, пред'яв-
лені до стяг-
нення (із графи 3),
грн.

Суми, присуд-
жені до стяг-
нення (із графи 3),
грн.

У тому числі мораль-
ної шкоди (із графи 17),
грн.

усього

у тому числі

прове-
дення попе-
ред-
нього судо-
вого засі-
дання (із графи 3)

призна-
чення справи до розг-
ляду (із графи 3)

розг-
ляду справи (із графи 3)

усього

із них

із ухва-
лен-
ням рішен-
ня

із них

пере-
дано в інші суди

із зак-
рит-
тям провад-
ження у справі

із зали-
шен-
ням заяви без розг-
ляду

заоч-
ного (із графи 4)

із задово-
ленням позову (із графи 4)

провад-
ження у яких зупи-
нено

не розгля-
нуто в термін понад 3 місяці (без ураху-
вання справ, провад-
ження у яких зупи-
нено)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Спори про право власності та інші речові права (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

у то-
му чис-
лі

про державну власність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

про комунальну власність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

про приватну власність (усього), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

спори про самочинне будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

спори про припинення права власності на земельну ділянку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

про речові права на чуже майно (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

з них

спори про володіння чужим майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

спори з приводу сервітутів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

спори щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

спори про право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Спори про право інтелектуальної власності (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

з них

спори про авторське право

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

спори про суміжні права

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

спори про право на винахід, корисну модель, промисловий зразок та раціоналізаторські пропозиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

спори про торговельну марку та товарний знак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

спори з приводу інших об'єктів промислової власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Спори, що виникають із договорів (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

з них

купівлі-продажу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

дарування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

довічного утримання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

найму (оренди)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

надання послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

з них спори про відшкодування шкоди, заподіяної від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

позики, кредиту, банківського вкладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

підряду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Спори про недоговірні зобов'язання (усього), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

про відшкодування шкоди (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

з них

завданої внаслідок вчинення злочину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

завданої майну фізичних або юридичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Спори про спадкове право

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Спори про захист немайнових прав фізичних осіб (усього), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

про захист честі, гідності та ділової репутації (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

з них до засобів масової інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Спори, що виникають із житлових правовідносин (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

з них

про виселення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

про стягнення плати за користування житлом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Спори, що виникають із земельних правовідносин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Спори, що виникають із сімейних правовідносин (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

з них

про розірвання шлюбу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

про стягнення аліментів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

про встановлення батьківства або материнства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

про позбавлення батьківських прав

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Спори, що виникають із трудових правовідносин (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

з них

про поновлення на роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

про виплату заробітної плати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками державним підприємству, установі, організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Спори, пов'язані із застосуванням Закону України "Про захист прав споживачів"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

УСЬОГО (сума рядків 1, 12, 18, 28, 36, 37, 40, 44, 45, 50, 54, 55, 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Причини та строки відкладення розгляду справ позовного провадження

N
з/п 

Найменування показника

Кількість 

А 

Б 

1

Справи, у яких провадження не закінчено і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено (усього)

 

2

у тому числі у зв'язку з

неявкою однієї із сторін або будь-кого з інших учасників процесу, що беруть участь у справі, про яку нема відомостей, що їм вручені судові повістки

 

3

неявкою свідка

 

4

неявкою прокурора

 

5

неявкою представника (усього),

 

6

у тому числі
неявкою адвоката

 

7

неявкою інших учасників процесу

 

8

з інших підстав

 

9

Справи, розгляд у яких відкладено (справи не розглянуті)

понад 6 місяців до 1 року

 

10

понад 1 рік до 2 років

 

11

понад 2 роки

 

2.4. Розгляд заяв про перегляд заочного рішення

Залишок нерозглянутих заяв на початок звітного періоду

Кількість заяв, що надійшли у звітному періоді

Повернуто заяв

Результати розгляду заяв

Залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду

усього

скасовано заочне рішення

понад строки, встановлені ЦПК України (із графи 4)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Розгляд заяв про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви

N
з/п

Найменування показника

Залишок нерозглянутих заяв на початок звітного періоду

Кількість заяв, що надійшли у звітному періоді

Повернуто заяв

Розглянуто заяв

Залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду

усього

у тому числі задоволено

понад строки, встановлені ЦПК України (із графи 4)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Про забезпечення доказів

 

 

 

 

 

 

 

2

Про забезпечення позову

 

 

 

 

 

 

 

3

Про скасування заходів забезпечення позову

 

 

 

 

 

 

 

4

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 3)

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

3.1. Розгляд заяв окремого провадження

Залишок заяв на початок звітного періоду, щодо яких не вирішено питання про їх прийняття

Кількість заяв, що надійшли у звітному періоді

Розглянуто заяв

Залишок заяв, щодо яких на кінець звітного періоду не вирішено питання про їх прийняття

у тому числі залишено без руху і надано термін для усунення недоліків

усього

у тому числі

повернуто заяв

із них у зв'язку із

відкрито провадження у справі

відмовлено у відкритті провадження у справі

понад 10 днів з дня надходження заяви до суду (із графи 3)

неусуненням недоліків

поданням заяви про повернення заяви

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Розгляд справ окремого провадження

N
з/п

Категорії справ

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Кількість справ, що надійшли у звітному періоді

Розглянуто справ

Порушено терміни

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

(усього), у тому числі

із ухва-
ленням рішення

у тому числі із задово-
ленням заяви (із графи 4)

передано в інші суди

із закриттям провад-
ження у справі

із зали-
шен-
ням заяви без розгляду

призна-
чення справи до розгляду (із графи 3)

розгляду справи (із графи 3)

усього

із них

зупинено провадження

не розглянуто в термін понад 3 місяці (без урахування справ, у яких зупинено провадження)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

у то-
му чис-
лі

про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

про визнання фізичної особи недієздатною

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

про поновлення цивільної дієздатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Справи про скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Справи про усиновлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Справи про визнання спадщини відумерлою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Справи про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Справи, що виникають із сімейних правовідносин (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

у то-
му чис-
лі

надання права на шлюб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

поновлення шлюбу після його розірвання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Інші справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

УСЬОГО (сума 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ПЕРЕГЛЯД РІШЕНЬ, УХВАЛ СУДУ ЧИ СУДОВИХ НАКАЗІВ У ЗВ'ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

N
з/п

Підстави для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами

Залишок заяв на початок звітного періоду

Надійшло заяв

Повернуто заявникам

Розглянуто заяв (усього)

у тому числі

Залишок заяв на кінець звітного періоду

залишено без задоволення

задоволено заяв

у тому числі скасовано (із гр. 6)

рішень

ухвал

судових наказів

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

УСЬОГО (сума рядків 2, 3, 8, 9), у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

у то-
му чис-
лі

завідомо неправдиві показання свідка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

завідомо неправильний висновок експерта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

завідомо неправильний переклад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

фальшивість документів або речових доказів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. РОЗГЛЯД КЛОПОТАНЬ, ЗАЯВ, ПОДАНЬ У ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ)

Залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв на початок звітного періоду

Надійшло клопотань, подань, заяв за звітний період

Повернуто клопотань, подань, заяв

Розглянуто клопотань, подань, заяв

Залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв на кінець звітного періоду

усього

з них

задоволено

з порушенням строків, встановлених ЦПК України (із графи 4)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6. РОЗГЛЯД СКАРГ НА ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ ЧИ ІНШОЇ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Залишок нерозглянутих скарг на початок звітного періоду

Кількість скарг, що надійшли у звітному періоді

Кількість скарг, що залишено без розгляду

Усього

Розглянуто скарг

Залишок нерозглянутих скарг на кінець звітного періоду

з них

задоволено

з порушенням строків, встановлених ЦПК України (із графи 4)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 7. РОЗГЛЯД КЛОПОТАНЬ ПРО ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

N
з/п

Найменування показника

Залишок нерозглянутих клопотань на початок звітного періоду

Кількість клопотань, що надійшли у звітному періоді

Кількість клопотань, що залишено без розгляду

Розглянуто клопотань

Залишок нерозглянутих клопотань на кінець звітного періоду

усього

з них задоволено

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

 

 

 

 

 

 

2

Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

 

 

 

 

 

 

3

УСЬОГО (сума рядків 1, 2)

 

 

 

 

 

 

Розділ 8. СУДОВІ ВИТРАТИ

8.1. Відомості про судовий збір

N
з/п

Найменування показника

Сума судового збору, що сплачена добровільно у звітному періоді

Сума судового збору, що за судовим рішенням підлягає поверненню

У тому числі сума судового збору, яка була сплачена у попередніх звітних роках (із графи 2)

Сума судового збору, що присуджена до стягнення у звітному періоді

Сума судового збору, що не сплачена внаслідок звільнення від сплати

А

Б

1

2

3

4

5

1

УСЬОГО, у тому числі

 

 

 

 

 

2

справи наказного провадження

 

 

 

 

 

3

справи позовного провадження

 

 

 

 

 

4

справи окремого провадження

 

 

 

 

 

8.2. Відомості про витрати на інформаційно-технічне забезпечення

N
з/п

Найменування показника

Сума витрат на інформаційно-
технічне забезпечення, що сплачена добровільно у звітному періоді

Сума витрат на інформаційно-
технічне забезпечення, що за судовим рішенням підлягає поверненню

У тому числі сума витрат на інформаційно-
технічне забезпечення, яка була сплачена у попередніх звітних роках (із графи 2)

Сума витрат на інформаційно-
технічне забезпечення, що присуджена до стягнення у звітному періоді

Сума витрат на інформаційно-
технічне забезпечення, що не сплачена внаслідок звільнення від сплати

А

Б

1

2

3

4

5

1

УСЬОГО, у тому числі

 

 

 

 

 

2

справи наказного провадження

 

 

 

 

 

3

справи позовного провадження

 

 

 

 

 

4

справи окремого провадження

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 9. РОЗГЛЯД ЗАЯВ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Залишок заяв, щодо яких не вирішено питання про відкриття провадження на початок звітного періоду

Надійшло заяв

Повернуто заявникам

Відмовлено у відкритті провадження у справі про відновлення провадження

Відкрито провадження у справі про відновлення провадження

Залишок заяв, щодо яких не вирішено питання про відкриття провадження у справі про відновлення провадження, на кінець звітного періоду

Перебувало в провадженні справ

Кількість справ, провадження у яких закінчено

Залишок справ, за якими відкрито провадження у справі про відновлення провадження, на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

заяву залишено без розгляду

відновлено втрачене судове провадження

закрито розгляд заяви

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до звіту

N
з/п

Найменування показника

Кількість

1

Сума, присуджена до стягнення з посадових осіб, винних у незаконному звільненні, грн.

 

2

Постановлено ухвал про застосування заходів процесуального примусу (усього),

 

 

у тому числі у вигляді

 

3

попередження

 

4

видалення із залу судового засідання

 

5

тимчасового вилучення доказів для дослідження судом

 

6

привід (усього)

 

7

з них привід свідків

 

8

Постановлено окремих ухвал

 

9

Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами

 

10

Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами

 

11

Усиновлено дітей (усього)

 

12

з них дівчаток

 

13

Усиновлено дітей іноземними громадянами (усього)

 

14

з них дівчаток

 

15

Надіслано копії судових наказів боржникам з порушенням вимог, передбачених частиною 1 статті 104 ЦПК України

 

16

Надіслано копії ухвал про скасування судових наказів стягувачам та боржникам з порушенням вимог, передбачених частиною 4 статті 106 ЦПК України

 

17

Звіт складено про роботу судів

 

18

Кількість суддів згідно з відповідною Мережею суддів

 

Керівник

________________________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

________________________
(П. І. Б.)

 

телефон: __________ факс: _____________ електронна пошта: ____________

"___" ____________ 200_ р.

Опрос