Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный договор о списании государственного имущества, не вошедшего в уставные капиталы хозяйственных обществ в процессе приватизации (корпоратизации), но состоящего на их балансе

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 06.02.2008

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР N _____
ПРО СПИСАННЯ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА, ЩО НЕ ВВІЙШЛО ДО СТАТУТНИХ КАПІТАЛІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ У ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ (КОРПОРАТИЗАЦІЇ), АЛЕ ПЕРЕБУВАЄ НА ЇХ БАЛАНСІ

м. ____________
          (назва міста) 

"___" ____________ ____ р.
(число, місяць, рік) 

        __________________, далі - Суб'єкт управління, в особі, __________________________________,
          (назва суб'єкта управління)                                                                                                   (посада, прізвище та ініціали)
що діє на підставі ________________________________________________________________ з однієї
                                                               (назва документа, на підставі якого діє Суб'єкт управління)
сторони, та _____________________________________________________, далі - Балансоутримувач,
                                   (юридична назва господарського товариства - балансоутримувача)
в особі _________________________________________, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого
                                     (посада, прізвище та ініціали)
___________________________________________________ ___ ___.____. за N ___, з другої сторони,
                                               (назва установи)                                                          (число, місяць, рік)
уклали цей Договір відповідно до Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314, далі - Порядок, про нижченаведене. 

1. МЕТА ДОГОВОРУ

          1.1. Предметом цього Договору є вилучення Балансоутримувачем з активу державного майна, що не ввійшло до статутного капіталу Балансоутримувача в процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на його балансі та визначене у п. 1.2 цього Договору (далі - Майно), шляхом його списання у спосіб та на умовах, передбачених Порядком та цим Договором.

       1.2. Перелік Майна, яке підлягає списанню відповідно до цього Договору (або визначається згідно з додатком, який є невід'ємною частиною Договору):

           1. ______________________________________________________________________________,
           2. ______________________________________________________________________________,
           3. ______________________________________________________________________________ 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Суб'єкт управління надає згоду Балансоутримувачу на списання Майна згідно з
_____________________________________________________________________________________.
                                             (назва, номер та дата розпорядчого акта суб'єкта управління) 

2.2. При списанні Майна Балансоутримувач забезпечує дотримання вимог Порядку, цього Договору та інших нормативно-правових актів.

2.3. Балансоутримувач забезпечує за власні кошти проведення незалежної оцінки придатних деталей, вузлів, агрегатів, матеріалів, сировини, вилучених із Майна після його демонтажу та розбирання, а також вторинної сировини відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна та надає Суб'єкту управління звіт про оцінку майна та рецензію до нього.

У разі потреби Суб'єкт управління забезпечує рецензування звіту про оцінку майна рецензентами, які працюють у його штаті.

2.4. За результатами рецензування звіту про оцінку майна Балансоутримувач зобов'язаний оприбуткувати за вартістю, зазначеною у висновку про вартість майна, всі деталі, вузли й агрегати розібраного та демонтованого обладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали та сировину, отримані від розбирання та демонтажу Майна, з відображенням на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати Балансоутримувач оприбутковує як вторинну сировину за вартістю, зазначеною у висновку про вартість майна.

2.5. Вилучені після демонтажу Майна деталі і вузли, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, підлягають здачі Балансоутримувачем суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Балансоутримувач надає Суб'єкту управління документи, які підтверджують здачу деталей і вузлів, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння.

2.6. Балансоутримувач несе відповідальність за збереження оприбуткованих деталей, вузлів і агрегатів розібраного та демонтованого обладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріалів та сировини, отриманих від розбирання та демонтажу Майна.

2.7. Усі деталі, вузли й агрегати розібраного та демонтованого обладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, сировина, отримані в результаті списання Майна, є державною власністю і можуть використовуватися відповідно до чинного законодавства на умовах, визначених Суб'єктом управління.

2.8. У разі незабезпечення Балансоутримувачем збереження майна (втрати майна, зазначеного у п. 2.6) Балансоутримувач відшкодовує збитки у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.9. Балансоутримувач у місячний термін (за згодою Суб'єкта управління термін може бути продовжено) забезпечує здачу вторинної сировини організаціям, на які покладено збір такої сировини, за вартістю не меншою ніж вартість, визначена відповідно до п. 2.4 цього Договору.

2.10. Балансоутримувач подає Суб'єкту управління у встановлені Порядком строки звіт про списання Майна (за встановленою формою).

2.11. Балансоутримувач зобов'язаний повідомляти Суб'єкту управління на його вимогу всі відомості про виконання цього Договору.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Балансоутримувач протягом 10 банківських днів (із дати отримання коштів на свій рахунок) здійснює перерахування (на відповідні рахунки Державного казначейства) грошових коштів, отриманих відповідно до пунктів 2.5, 2.9 цього Договору.

3.2. За несвоєчасне перерахування грошових коштів Балансоутримувач сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України (яка діяла у період, за який сплачується пеня) від несплаченої суми, розрахованої за кожний день прострочення платежу.

3.3. Балансоутримувач протягом 5 робочих днів (від дати перерахування) надає Суб'єкту управління документи, які підтверджують перерахування ним коштів відповідно до пунктів 3.1.3.2 цього Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. У разі порушення Балансоутримувачем умов списання Майна відповідно до цього Договору Суб'єкт управління залишає за собою право призупинити проведення списання Майна.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, які виникають між Сторонами стосовно виконання цього Договору, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, діє до моменту виконання Балансоутримувачем умов цього Договору та подання Суб'єкту управління звіту про списання Майна (за умови відсутності зауважень до наданого звіту).

6.2. Договір припиняється на загальних підставах припинення договору.

6.3. Усі зміни та доповнення до Договору є його невід'ємною частиною за умови їх належного оформлення та підписання уповноваженими на те представниками Сторін.

6.4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього Договору при виникненні форс-мажорних обставин, а саме: повенях, землетрусах, пожежах, а також змінах законодавства, на підставі якого було укладено даний договір.

Строк виконання зобов'язань сторін за цим Договором продовжується на строк дії форс-мажорних обставин.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Суб'єкт управління 

Господарське товариство 

Керівник
 суб'єкта управління
 

Керівник
 господарського товариства
 

___________________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

___________________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

М. П. 

М. П. 

Опрос