Идет загрузка документа (153 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о реализации художественного проекта

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.09.2007
Утратил силу

ДОГОВІР N _________
про реалізацію творчого проекту

м. Київ

"___" ____________ 200_ р.

Міністерство культури і туризму України, назване у подальшому "Замовник",
в особі ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі Положення, з однієї сторони, і ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(найменування вітчизняного гастролера або уповноваженої ним особи, яка займається реалізацією творчого проекту)
названий у подальшому "Виконавець", в особі _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _______________, з другої сторони, далі за текстом цього Договору - "Сторони", уклали цей договір (далі - Договір) про подане нижче.

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання здійснити реалізацію творчого проекту -
______________________________________________________________________________________
                                                 (вказується назва творчого проекту, місце і час його проведення)
______________________________________________________________________________________
відповідно до Програми заходу (творчого проекту), затвердженої Замовником. До Програми заходу (творчого проекту) можуть вноситись зміни, які затверджуються Замовником.

1.2. Витрати на реалізацію творчого проекту, визначені Виконавцем
____________________________________________________________________________________
                                                                                                        (вказується сума)

1.3. Доходи від реалізації творчого проекту ________________________________________________
                                                                                                                           (вказується сума у разі, якщо доходи
_____________________________________________________________________________________
       передбачаються, у разі, якщо отримання доходів не планується, - робиться відповідна відмітка)

1.4. Сума витрат, що виділяється Замовником для реалізації творчого проекту (з урахуванням ПДВ)
_____________________________________________________________________________________

1.5. Джерела оплати витрат за пунктом 1.4 Договору
_____________________________________________________________________________________
          (вказується код програмної класифікації видатків, за яким передбачається виділення асигнувань) _____________________________________________________________________________________

2. Зобов'язання Сторін

2.1. Замовник зобов'язаний:

2.1.1. Профінансувати витрати на виконання замовлення у межах суми, визначеної у пункті 1.4 Договору.

2.1.2. Перевіряти цільове використання суми, що виділяється Замовником для реалізації творчого проекту.

2.2. Виконавець зобов'язаний:

2.2. Здійснити реалізацію творчого проекту відповідно до Програми творчого проекту, затвердженої Замовником.

2.2.2. Подати Замовнику кошторис витрат на виконання замовлення (додається).

2.2.3. Використати виділені Замовником кошти на реалізацію творчого проекту у місячний термін з дня їх надходження на рахунок Виконавця, та після реалізації творчого проекту в місячний термін подати Замовнику акт про виконані роботи та виконавчий кошторис витрат з постатейними витратами.

2.2.4. Після реалізації творчого проекту подати Замовнику річну та квартальну фінансову звітність.

2.2.5. Бюджетні кошти, виділені Замовником на реалізацію творчого проекту, Виконавець зобов'язаний використати виключно за призначенням, тобто відповідно до Програми заходу (творчого проекту).

2.2.6. Повернути Замовнику невикористані кошти, виділені Замовником на реалізацію творчого проекту, у разі, якщо вони залишилися після реалізації творчого проекту Виконавцем.

3. Відповідальність Сторін

3.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов Договору Виконавець і Замовник несуть відповідальність згідно законодавства України.

3.2. У разі невикористання Виконавцем протягом місяця з дня надходження на його рахунок коштів, виділених Замовником на реалізацію творчого проекту, до Виконавця застосовується штрафна санкція - неустойка у розмірі однієї облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, в який вона сплачується, від суми невикористаних у строк коштів за кожний день прострочення терміну використання коштів.

3.3. У разі використання не за призначенням коштів, виділених Замовником на реалізацію творчого проекту, Виконавець повинен повернути їх Замовнику з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час, що передував поверненню коштів.

4. Зміна умов Договору

4.1. Умови Договору мають однакову юридичну силу для обох Сторін. У Договір дозволяється вносити зміни за взаємною згодою обох Сторін шляхом складання письмової додаткової угоди.

4.2. Жодна Сторона не має права передавати свої повноваження за Договором третій особі без письмової згоди на те іншої Сторони Договору.

5. Інші умови Договору

5.1. Договір складено у чотирьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

5.2. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються законодавством України.

6. Строк дії Договору

6.1. Договір починає діяти з моменту його підписання до повного виконання "Сторонами" своїх зобов'язань.

7. Місцезнаходження, реквізити і підписи Сторін

Замовник ____________________________________________________________________________

Рахунок _____________________________________________________________________________

Виконавець

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рахунок _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Замовник:
______________________________
______________________________
(посада, підпис)

                         ПЕЧАТКА 

Виконавець:
________________________________
________________________________
(посада, підпис)

                        ПЕЧАТКА 

Опрос