Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой устав открытого акционерного общества, созданного путем корпоратизациигосударственного предприятия, не подлежащего приватизации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.07.2007
Утратил силу

ТИПОВИЙ СТАТУТ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, СТВОРЕНОГО ШЛЯХОМ КОРПОРАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЯКЕ НЕ ПІДЛЯГАЄ ПРИВАТИЗАЦІЇ

1. Загальні положення

1.1. Відкрите акціонерне товариство "_______________" (далі - Товариство) засновано відповідно до рішення
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (назва засновника)
від "___" ____________ 200_ р. N __________ шляхом перетворення державного підприємства ______________________ у відкрите акціонерне товариство в порядку, передбаченому Указом Президента України від 15 червня 1993 року N 210 "Про корпоратизацію підприємств" (із змінами та доповненнями).

1.2. Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків державного підприємства
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (назва) 

2. Назва та місцезнаходження Товариства

2.1. Назва Товариства ___________________________________________________________________
                                                                                                           (повна)
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (скорочена) 

2.2. Місцезнаходження Товариства _______________________________________________________ 

3. Мета та предмет діяльності Товариства

3.1. Метою діяльності Товариства є ______________________________________________________

3.2. Предметом діяльності Товариства є __________________________________________________

4. Правовий статус Товариства

4.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства.

4.2. Товариство вважається створеним з дня його державної реєстрації і діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.

4.3. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, знак для товарів та послуг, інші реквізити, необхідні для його діяльності.

4.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

4.5. Товариство є власником:

майна, переданого йому засновником у власність;

продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

одержаних доходів;

іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або що передане йому в користування, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до мети своєї діяльності.

4.6. Товариство має право в установленому чинним законодавством України порядку:

- купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування майна, орендувати або в інший спосіб одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;

- укладати правочини, у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо;

- набувати майнових і немайнових прав;

- мати обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді та інших судах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;

- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

4.7. Застава майна товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та за погодженням засновника.

4.8. Створені Товариством філії, представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються виконавчим органом Товариства за погодженням наглядової ради Товариства. Рішення про створення філій, представництв приймаються вищим органом Товариства.

5. Права та обов'язки акціонерів Товариства

5.1. Засновником та акціонером Товариства є держава в особі
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (центральний орган виконавчої влади) 

5.2. Акціонер має право:

подавати до наглядової ради кандидатури своїх представників;

брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, а також передавати свої права на участь в управлінні справами Товариства повністю або частково в установленому законодавством порядку;

затверджувати розподіл прибутків Товариства та отримувати їх частку (дивіденди);

отримувати інформацію про діяльність Товариства;

отримувати частину вартості майна Товариства в разі його ліквідації;

акціонер має також інші права, передбачені чинним законодавством.

5.3. Акціонер Товариства зобов'язаний:

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

5.4. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

5.5. Держава, її органи та організації не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, установ та організацій.

5.6. Акціонер не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що йому належать.

6. Статутний фонд (капітал) Товариства

6.1. Статутний фонд (капітал) Товариства становить ________________ (____________) гривень.

6.2. Статутний фонд (капітал) Товариства розподіляється на акції:

Категорія і тип акцій _______________;

Кількість _______________ (_________________) __________ (категорія і тип).

Номінальна вартість однієї акції Товариства _________ грн.

6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду (капіталу). Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного фонду (капіталу) Товариства приймається вищим органом Товариства.

6.4. Збільшення статутного фонду (капіталу) Товариства може бути здійснено після його повної сплати. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

6.5. Збільшення статутного капіталу Товариства може бути здійснено шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

6.6. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється за рішенням вищого органу управління Товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

6.7. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, установленому чинним законодавством України. При цьому кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

6.8. Рішення про зміну розміру статутного фонду (капіталу) набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

6.9. Товариство зобов'язане відшкодувати власнику його збитки, які пов'язані зі зміною розміру статутного фонду (капіталу) Товариства.

6.10. Суперечки, які пов'язані з відшкодуванням збитків, розв'язуються судом загальної юрисдикції або господарським судом у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.11. Рішення про зміну розмірів статутного фонду (капіталу) набирає чинності з моменту внесення цих змін до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (далі - ЄДРПОУ).

6.12. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного фонду (капіталу), Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного фонду (капіталу) та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку.

7. Акції Товариства

7.1. Товариство випускає ____________ (категорія і тип акцій) на весь розмір статутного фонду (капіталу) та проводить реєстрацію їх випуску відповідно до вимог, установлених законом.

7.2. Товариство випускає акції в ____________ (форма акцій) відповідно до вимог, установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.3. Товариство має право випуску облігацій на суму, що не може перевищувати розміру статутного фонду (капіталу) або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

8. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків

8.1. Прибуток Товариства формується за рахунок надходжень від здійснення господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, виплати відсотків за кредитами банків та за облігаціями, а також передбачених законодавством податків, зборів і інших обов'язкових платежів до бюджетів.

8.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується відповідно до рішень вищого органу Товариства.

8.3. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

8.4. Товариство створює такі фонди:

- резервний фонд;

- фонд виплати дивідендів;

- інші фонди, передбачені законодавством України або установчими документами Товариства.

8.5. Товариство створює резервний фонд у розмірі не менше 25 % статутного фонду (капіталу) шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 % від суми прибутку до досягнення його встановленого розміру. Рішення про використання коштів фонду приймається правлінням Товариства за погодженням з наглядовою (спостережною) радою Товариства.

8.6. Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства.

8.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір на одну акцію затверджуються вищим органом управління Товариством за поданням правління Товариства, узгодженим із наглядовою (спостережною) радою Товариства. Вищий орган управління Товариством приймає рішення про форму та порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

8.8. Дивіденди виплачуються один раз на рік до ____________.

8.9. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

• до повної сплати всього статутного фонду (капіталу);

• при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариства до розміру, меншого, ніж розмір статутного фонду (капіталу) і резервного фонду;

в інших випадках, установлених законом.

9. Органи управління Товариством

9.1. Управління Товариством здійснюють:

• засновник в особі ____________________________________________________________________,
                                                                                               (центральний орган виконавчої влади)
який виконує повноваження загальних зборів акціонерів, - вищий орган Товариства;

• наглядова (спостережна) рада;

• правління;

• ревізійна комісія. 

Посадовими особами органів управління Товариства є: голова та члени наглядової (спостережної) ради, голова та члени правління, а також голова ревізійної комісії.

9.2. Вищий орган Товариства здійснює управління Товариством шляхом прийняття рішень (розпоряджень).

До компетенції вищого органу Товариства належать:

1) затвердження Статуту Товариства та внесення змін та доповнень до нього, у тому числі зміна розміру його статутного фонду (капіталу);

2) призначення та відкликання членів наглядової ради Товариства в установленому чинним законодавством порядку;

3) утворення ревізійної комісії Товариства;

4) призначення та відкликання членів ревізійної комісії Товариства;

5) утворення і відкликання виконавчого органу Товариства;

6) призначення та відкликання керівника виконавчого органу Товариства;

7) затвердження річних результатів діяльності Товариства (фінансової звітності), включаючи його філії та представництва, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

8) створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження їх положень;

9) прийняття рішення про ведення реєстру акціонерів Товариства;

10) затвердження Положення про наглядову раду Товариства, унесення змін та доповнень до нього;

11) прийняття рішення про ліквідацію Товариства та/або припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

12) погодження рішення про заставу майна Товариства;

13) прийняття рішення про випуск облігацій.

Вищий орган Товариства може розглядати й інші питання, що стосуються діяльності Товариства.

До виключної компетенції вищого органу Товариства належить вирішення питань, зазначених у пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11.

9.3. Наглядова рада:

9.3.1. Наглядова рада є органом Товариства, що з метою захисту інтересів держави здійснює контроль за діяльністю правління Товариства. Порядок її створення, діяльності та питання, віднесені до її компетенції, визначаються Цивільним кодексом України, Законом України "Про господарські товариства", постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.93 N 556 "Про затвердження Положення про спостережну раду" та цим Статутом.

9.3.2. Наглядова рада Товариства складається з _____ членів.

До її складу входять:

від _______________________________________________________________________________ чол.
                                                                                          (назва засновника) 
від _______________________________________________________________________________ чол.
                                                                                 (назва банківської установи) 
від _______________________________________________________________________________ чол.
                                                                                 (назва трудового колективу) 
від _______________________________________________________________________________ чол.
                                                                                 (назва органу приватизації) 
від _______________________________________________________________________________ чол. 

9.3.3. Наглядова рада:

затверджує за поданням голови правління персональний склад правління Товариства;

погоджує проведення операцій розпорядження нерухомим майном Товариства, балансова вартість якого перевищує ______________ тис. грн.;

розглядає та затверджує звіти, які подають правління, ревізійна комісія за квартал, рік;

аналізує дії правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів, послуг;

виступає у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

уносить вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю правління Товариства.

9.3.4. Наглядова рада має право:

отримувати інформацію про діяльність Товариства;

заслуховувати звіти правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;

припиняти повноваження членів правління, яких вона затверджує;

залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

9.3.5. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність правління Товариства.

9.3.6. Наглядова рада подає вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи наглядової ради незадовільною вищий орган Товариства приймає рішення про зміни в її складі.

9.3.7. Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови є ухвальним.

Позачергові засідання наглядової ради скликаються на вимогу голови наглядової ради, правління Товариства та 1/3 членів цієї ради.

9.4. Правління Товариства

9.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління.

9.4.2. До компетенції правління належать усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про передання частини належних йому прав до компетенції правління.

9.4.3. Правління підзвітне у своїй діяльності вищому органу й наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

9.4.4. Правління Товариства складається з _________ членів. До складу правління входять:

голова правління;

перший заступник голови правління;

заступник голови правління;

заступник голови правління;

головний бухгалтер Товариства.

Першим головою правління є __________________________________________________________

Наступного голову правління призначає та укладає з ним контракт вищий орган Товариства.

Персональний склад правління затверджується наглядовою радою за поданням голови правління.

9.4.5. Голова правління керує роботою правління.

Голова правління має право без доручення здійснювати дії від імені Товариства, він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення вищого органу Товариства та наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з третіми сторонами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, організовувати ведення протоколів.

Питання повноважень, умови діяльності та матеріального забезпечення голови правління визначаються в контракті, що укладається між головою та вищим органом Товариства.

9.4.6. Перший заступник голови правління Товариства допомагає голові у виконанні його повноважень та виконує обов'язки голови в разі його відсутності.

9.4.7. Засідання правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні 1/2 його членів. Рішення правління приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну, голос голови є ухвальним.

Позачергові засідання правління скликаються на вимогу голови правління або 1/3 його членів.

9.4.8. На підставі рішень, прийнятих правлінням, голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

9.5. Ревізійна комісія

9.5.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність виконавчого органу Товариства.

9.5.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів у кількості ____ членів строком на ________.

Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства.

Членами ревізійної комісії не можуть бути члени виконавчого органу Товариства, наглядової ради та інші посадові особи Товариства, а саме ті, які постійно або тимчасово на підприємстві займають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальними повноваженнями.

9.5.3. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм, здійснюються за рахунок Товариства.

9.5.4. Член ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення терміну повноважень ревізійної комісії за рішенням вищого органу Товариства або наглядової ради Товариства.

9.5.5. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства ревізійна комісія перевіряє:

1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

2) дотримання рівня цін, за якими Товариство закуповує сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги), на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;

3) дотримання виконавчим органом Товариства законодавства України, Статуту Товариства та рішень вищого органу Товариства та наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту;

4) відповідність чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

5) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

6) дотримання виконавчим органом, головою та членами виконавчого органу Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

7) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

8) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

9) правильність нарахування та виплати дивідендів;

10) дотримання порядку оплати акцій Товариства;

11) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

9.5.6. Ревізійна комісія має право:

- отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту;

- вимагати скликання засідань виконавчого органу Товариства, наглядової ради у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;

- вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень ревізійної комісії;

- проводити службові розслідування;

- отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;

- залучати на договірній основі до своєї роботи незалежних спеціалістів - аудиторів та консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;

- ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства в разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства;

- брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях виконавчого органу Товариства та наглядової ради Товариства.

9.5.7. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну комісію Товариства.

9.5.8. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія складає висновки. Без висновку ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

9.5.9. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані з проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за потреби, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

9.5.10. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, учинених посадовими особами Товариства.

10. Облік та звітність Товариства

10.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до чинного законодавства, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

10.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього самого року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

10.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.

10.4. Товариство зобов'язане подавати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про господарсько-фінансове становище та результати діяльності згідно з вимогами, затвердженими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.5. Перевірка фінансової діяльності Товариства здійснюється державними податковими органами, іншими органами державної влади у межах визначених законом повноважень, ревізійною комісією Товариства та/або аудитором.

Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства у випадках, визначених законом, повинні бути підтверджені незалежним аудитором чи аудиторською фірмою.

11. Припинення діяльності Товариства

11.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації /злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення/.

11.2. Товариство може бути ліквідоване за рішенням вищого органу Товариства.

11.3. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

11.4. При ліквідації Товариства за рішенням вищого органу Товариства створюється ліквідаційна комісія, до якої з дня її призначення переходять повноваження з управління справами Товариства.

11.5. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідовується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

11.6. Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що ліквідовується, провадиться відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.

У разі недостатності в Товариства, що ліквідовується, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

11.7. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів задовольняються у такій черговості:

1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

2) у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.

11.8. У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу Товариства звернутися до суду з позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації Товариства.

11.9. Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, установленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

11.10. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна Товариства, уважаються погашеними.

11.11. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується виконавчим органом Товариства.

11.12. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається засновнику, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом.

11.13. Товариство є ліквідованим з дня внесення до ЄДРПОУ запису про припинення його діяльності.

Опрос