Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о порядке ознакомления акционеров с информацией в открытом акционерном обществе

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.07.2007

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у відкритому акціонерному товаристві

"_______________________________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення регулює порядок ознайомлення та надання акціонерам відкритого акціонерного товариства "______________" (далі - АТ) інформації про діяльність АТ.

1.2. Встановлене законодавством право акціонера на отримання інформації про діяльність АТ забезпечується обов'язком АТ надати акціонеру можливість ознайомитися з документацією АТ в порядку, встановленому цим Положенням.

2. ПРАВО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

2.1. На усну заяву (вимогу) акціонера йому повинна бути надана можливість ознайомитися з документами про діяльність АТ та його органів управління.

2.2. Режим доступу до інформації про діяльність АТ визначається внутрішніми нормативними актами АТ.

2.3. Для ознайомлення акціонерам не може бути надана інформація, що є комерційною таємницею АТ.

2.4. Перелік інформації, яка є комерційною таємницею АТ, визначає голова правління АТ.

2.5. Акціонер має право ознайомитися з документами, відкритими для ознайомлення відповідно до ст.5 цього Положення, які прийняті не тільки в поточному році, але й будь-якого строку давності, за умови, що вони ще зберігаються в архіві АТ. Строки зберігання документів в архіві визначаються правлінням АТ, якщо інше не обумовлено чинним законодавством.

3. ОБОВ'ЯЗКИ АТ ЩОДО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. АТ на вимогу акціонера або його уповноваженого представника зобов'язано надати для ознайомлення:

дані реєстру акціонерів;

дані квартального й річного балансу та звіту;

перспективний план розвитку АТ;

статут АТ із змінами і доповненнями;

протоколи загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради і правління АТ.

3.2. АТ зобов'язано своєчасно повідомляти акціонера про:

скликання загальних зборів акціонерів та порядок денний;

місцезнаходження правління АТ, реєстру акціонерів, усіх документів, відкритих для ознайомлення акціонерів, тощо;

порядок роботи структурного підрозділу АТ, відповідального за роботу з акціонерами.

3.3. Річним загальним зборам акціонерів АТ в обов'язковому порядку подаються:

перелік усіх акціонерів АТ;

перелік усіх членів спостережної ради і правління АТ із зазначенням посад, які вони обіймали за останні 2 роки і обіймають у цей час, а також кількості голосуючих акцій, що їм належать.

4. ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

4.1. АТ зобов'язано протягом 2 міс. після проведення річних загальних зборів акціонерів опублікувати річний звіт у друкованому виданні з відомостями, які воно вважає за доцільне довести до відома громадськості, а також адресу, за якою всі акціонери можуть ознайомитися з повним текстом звіту.

4.2. При цьому публікація відомостей про АТ повинна здійснюватися в друкованому засобі масової інформації, який вільно розповсюджується на території того регіону України, де здійснено державну реєстрацію АТ, а також за рішенням спостережної ради АТ - у республіканському засобі масової інформації.

4.3. Конкретне місце публікації визначається спостережною радою АТ.

4.4. Протоколи засідань органів управління АТ вивішуються для ознайомлення акціонерів після їх оформлення в порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами АТ.

5. ВІДКРИТА ІНФОРМАЦІЯ

5.1. Спостережна рада АТ затверджує перелік інформації, відкритої для ознайомлення акціонерів.

5.2. Перелік знаходиться у відповідному структурному підрозділі АТ (відділі по роботі з цінними паперами тощо), що організує роботу з акціонерами.

5.3. Кожному акціонеру повинно бути повідомлено про те, яка інформація є відкритою для ознайомлення, а також де і коли він може ознайомитися з нею.

5.4. За передачу до цього структурного підрозділу необхідної інформації відповідає голова правління АТ.

5.5. Документами, відкритими для ознайомлення акціонерів, є:

установчі документи АТ;

проспекти емісії цінних паперів;

внутрішні нормативні акти АТ, у тому числі:

- регламент загальних зборів акціонерів;

- положення про спостережну раду АТ;

- положення про правління АТ;

- положення про ревізійну комісію АТ;

- положення про порядок складання і подання заяв до АТ;

- положення про відповідальність посадових осіб АТ;

реєстр акціонерів (перелік акціонерів) АТ;

фінансовий звіт та баланс з додатками за підсумками кварталів та року;

копії протоколів загальних зборів акціонерів, засідань правління, спостережної ради, ревізійної комісії АТ;

перелік членів спостережної ради, правління, ревізійної комісії АТ;

інші внутрішні нормативні акти, що стосуються організації діяльності АТ.

5.6. Замість реєстру акціонерів АТ має право надати акціонерам для ознайомлення складений на його основі перелік акціонерів.

5.7. Перелік акціонерів АТ, підготовлений на основі реєстру, повинен містити дані про всіх акціонерів із зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові, кількості і виду акцій АТ, якими володіє кожен із них.

5.8. За письмовою заявою акціонера в 15-денний строк йому повинні бути надані копії будь-яких документів, відкритих для ознайомлення акціонерів, або витяги з них. Отримати копії акціонер може як особисто, так і через представника або рекомендованим поштовим відправленням.

5.9. Під час надання інформації за заявою акціонера посадова особа АТ має право переконатися у правомочності заявника, вимагаючи від нього надання документа, що посвідчує особу (паспорта), та/або довіреності на представництво.

5.10. Надання копій документів здійснюється за плату, розмір якої визначається прейскурантом на послуги, що затверджується правлінням АТ. При визначенні ціни за надання копії враховуються витрати на її виготовлення.

5.11. Контроль за наданням інформації акціонерам і стягненням плати за ці послуги здійснює ревізійна комісія АТ.

Опрос