Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение об ответственности должностных лиц перед обществом и акционерами открытого акционерного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.07.2007

ПОЛОЖЕННЯ
про відповідальність посадових осіб перед товариством та акціонерами відкритого акціонерного товариства

"_____________________"

1. ПОСАДОВІ ОСОБИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1.1. Посадові особи відкритого акціонерного товариства "_______________" (далі - АТ) - це особи, наділені організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими повноваженнями для здійснення діяльності АТ.

1.2. Посадовими особами АТ є:

голова та члени спостережної ради АТ;

голова та члени правління АТ;

голова ревізійної комісії АТ;

посадові особи адміністрації АТ, що виконують функції, передбачені п. 1 цього Положення.

1.3. Посадові особи АТ зобов'язані виконувати свої службові обов'язки сумлінно, в інтересах АТ.

1.4. Посадові особи АТ при підписанні відповідних документів чи при укладанні контрактів з АТ приймають на себе встановлені АТ обмеження з метою недопущення дій, які можуть призвести до використання свого службового становища та пов'язаних з ним можливостей, а також можливостей АТ і його авторитету в особистих, групових чи інших інтересах, що суперечать інтересам АТ.

1.5. Прийняття встановлених АТ обмежень відображається в письмовому зобов'язанні (прийняття присяги).

1.6. Повне чи часткове неприйняття встановлених обмежень тягне за собою відмову в укладанні чи анулюванні укладених контрактів.

1.7. Компетенція посадових осіб АТ у представництві по справах АТ і здійснення ними будь-яких юридичних дій обмежена відповідно до чинного законодавства, норм статуту АТ, рішень загальних зборів акціонерів та внутрішніх нормативних актів, що регламентують діяльність посадових осіб АТ.

1.8. Перевищення посадовими особами АТ влади - навмисне здійснення дій, що явно виходять за межі їх компетенції, повноважень і прав, - не допускається і тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України і внутрішніми нормативними актами АТ.

1.9. Посадові особи зобов'язані додержувати лояльності щодо відношення до АТ і виконувати зобов'язання, що випливають з чинного законодавства, статуту АТ та договорів, укладених ними, у тому числі їх контрактів з АТ.

2. ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ

2.1. Посадові особи вважаються такими, що мають особисту фінансову заінтересованість, якщо вони перебувають у трудових відносинах чи володіють правами власника або кредитора стосовно юридичних осіб або фізичних осіб, які:

є постачальниками товарів чи послуг АТ;

є крупними споживачами товарів чи послуг, що виробляються АТ;

можуть дістати вигоду від розпорядження майном АТ;

майно яких повністю чи частково створено АТ.

2.2. Якщо посадова особа АТ має фінансову заінтересованість в угоді, стороною якої є чи має намір стати АТ, а також у випадку іншого протиріччя інтересів посадової особи і АТ по відношенню до існуючої чи майбутньої угоди, то:

вона зобов'язана повідомити про свою заінтересованість спостережну раду АТ до моменту прийняття рішення (укладання угоди);

угода повинна бути схвалена більшістю членів спостережної ради, які не мають такої заінтересованості.

2.3. Посадова особа АТ, яка належним чином повідомила спостережну раду АТ про свою фінансову заінтересованість чи інше протиріччя її інтересів інтересам АТ, не може брати участь ні в обговоренні, ні в голосуванні з питання укладення такої угоди.

2.4. Посадові особи АТ не мають права використовувати можливості АТ чи допускати їх використання в інших цілях, крім передбачених статутом АТ.

2.5. Під можливостями АТ розуміються:

всі належні АТ майнові та немайнові права;

можливості у сфері господарської діяльності;

інформація про діяльність та плани АТ, якщо вона не підлягає офіційному поширенню;

будь-які права та повноваження АТ, що мають для нього цінність.

2.6. Не допускається зловживання своїми посадовими обов'язками, тобто навмисне використання посадовою особою свого службового становища чи покладених на неї функцій всупереч інтересам АТ, здійснене з особистої чи групової заінтересованості.

2.7. Особи, які обіймають посади в АТ, у період своєї роботи на цих посадах не мають права засновувати або брати іншу участь у підприємствах, що конкурують з АТ, за винятком тих випадків, коли це було дозволено більшістю незаінтересованих членів спостережної ради АТ.

2.8. Не допускається побічне чи пряме отримання посадовою особою АТ винагороди за вплив на прийняття рішення спостережною радою чи правлінням АТ.

2.9. Під винагородою розуміється отримання будь-яких матеріальних цінностей, послуг, пільг матеріального характеру від юридичних і фізичних осіб за використання свого службового становища.

2.10. Посадові особи АТ не мають права приймати подарунки та інші послуги від осіб, залежних від них за своїм службовим становищем, за винятком символічних знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості і гостинності та символічних сувенірів при проведенні протокольних та інших офіційних заходів.

2.11. Посадові особи АТ не мають права відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законодавчими і внутрішніми нормативними актами АТ, затримувати її, давати недостовірну чи неповну інформацію.

2.12. Не допускається внесення в офіційні документи АТ завідомо невірних відомостей, підробка, підчистка чи помітка їх іншим числом, а також складання і видача завідомо невірних документів чи внесення до них завідомо невірних записів.

2.13. Посадові особи АТ зобов'язані не порушувати встановлений внутрішніми нормативними актами АТ порядок розгляду заяв фізичних і юридичних осіб та вирішення інших питань, що належать до їх компетенції.

2.14. Посадові особи не мають права:

укладати парі, робити ставки на іподромах та брати участь в інших азартних іграх грошового чи іншого майнового характеру, якщо це потягне за собою порушення інтересів АТ;

використовувати в особистих, групових чи інших неслужбових цілях надані їм для здійснення своїх обов'язків приміщення, засоби транспорту і зв'язку, електронно-обчислювальну техніку, грошові кошти і інше майно, якщо це не передбачено договором та внутрішніми нормативними актами АТ і чинить шкоду АТ;

використовувати не передбачені внутрішніми нормативними актами АТ переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна.

2.15. За рішенням загальних зборів акціонерів посадові особи АТ можуть бути притягнені до дисциплінарної, майнової, адміністративної і кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

3.1. АТ має право вимагати від посадових осіб АТ відшкодування збитків, нанесених АТ внаслідок порушення ними своїх обов'язків та допущення халатності (невиконання чи неналежне виконання покладених на посадову особу обов'язків, що заподіяло по необережності шкоду АТ), в повному обсязі, включаючи упущену вигоду АТ у розмірі її повної та справедливої ринкової вартості, у порядку, визначеному законодавством України.

3.2. Здійснені внаслідок правопорушень акти і дії посадових осіб АТ можуть бути анульовані органами, посадовими особами, уповноваженими на прийняття чи відміну відповідних актів, або судом за позовом АТ (у випадках, передбачених чинним законодавством), заінтересованої фізичної чи юридичної особи або прокурора.

Опрос