Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение об организации отчетности в открытом акционерном обществе

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.07.2007

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію звітності у відкритому акціонерному товаристві

"__________________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення прийнято на підставі статуту відкритого акціонерного товариства "_________________" (далі - АТ) і відповідно до чинного в АТ Положення про порядок розроблення і прийняття внутрішніх нормативних актів відкритого акціонерного товариства.

1.2. Це Положення регулює питання звітності АТ в особі його органів перед акціонерами, визначає порядок і форми ведення в АТ оперативного бухгалтерського і статистичного обліку та звітності, зобов'язання і відповідальність органів управління і персоналу АТ за облік та звітність.

2. ЗВІТ АТ ПЕРЕД АКЦІОНЕРАМИ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. За результатами річної діяльності АТ подає акціонерам річний звіт про фінансово-господарську діяльність і баланс АТ з необхідними до них додатками.

2.2. Річний звіт містить звітність правління АТ перед акціонерами про ефективність використання і зберігання активів АТ, інформацію акціонерів, контрагентів і потенційних інвесторів АТ про його фінансово-економічний стан, конкурентоспроможність і прибутковість.

2.3. Правління АТ зобов'язане протягом 30 днів після закінчення фінансового року скласти річний баланс і звіт про стан справ в АТ за минулий рік і подати їх для перевірки аудитору і ревізійній комісії АТ.

2.4. Ревізійна комісія АТ і аудитор здійснюють незалежно один від одного перевірку річного балансу і звіту про стан справ на предмет їх відповідності чинному законодавству, правилам ведення бухгалтерського обліку і звітності, а також установчим документам АТ і дають відповідні висновки. При цьому ревізійна комісія подає висновок спостережній раді АТ, а аудитор - правлінню АТ у строк не пізніше ніж через 60 календарних днів після закінчення звітного року.

2.5. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи незалежного аудитора. Договір з визначеним ревізійною комісією аудитором укладає голова правління АТ. Витрати на незалежну аудиторську перевірку несе АТ.

2.6. Правління АТ зобов'язано негайно після отримання висновків від ревізійної комісії та аудитора подати річний баланс, звіт про стан справ в АТ, висновки ревізійної комісії і аудитора спостережній раді АТ.

2.7. Спостережна рада АТ перевіряє всі подані йому правлінням АТ і ревізійною комісією АТ документи (у разі потреби - за участю членів ревізійної комісії і аудитора). Кожний член спостережної ради АТ має право на отримання документів і ознайомлення з ними.

2.8. Спостережна рада АТ складає письмовий звіт про перевірку річного балансу, звіту про стан справ в АТ із зазначенням наявності чи відсутності заперечень щодо поданих правлінням АТ документів протягом 30 днів з моменту отримання документів від правління, але не пізніше ніж через 90 днів від дня закінчення звітного року.

2.9. Правління АТ скликає загальні збори акціонерів для заслуховування і затвердження річного балансу і звіту про стан справ, а також прийняття рішення про розподіл балансового прибутку. Загальні збори мають відбутися не пізніше ніж через 120 днів від дня закінчення звітного року.

2.10. Акціонери АТ до загальних зборів повинні мати змогу належним чином ознайомитися з основними положеннями і даними річного звіту і балансу АТ.

2.11. Правління АТ зобов'язано надати акціонерам можливість ознайомитися до проведення загальних зборів акціонерів з річним балансом, звітом про стан справ, доповіддю спостережної ради АТ і пропозицією щодо розподілу прибутку, а також на вимогу акціонерів видати їм копії документів.

2.12. Найбільш важлива інформація про підсумки річної діяльності АТ (скорочений звіт, цифрові дані, аналітичні матеріали) має бути оформлена у вигляді окремого буклета (брошури) і надана кожному акціонеру АТ до відкриття загальних зборів акціонерів, у порядку денному якого є питання про затвердження річного звіту і балансу.

2.13. Рішення про затвердження річних результатів діяльності АТ приймається загальними зборами акціонерів, якщо за нього проголосувало більш як 50 відсотків акціонерів (їх уповноважених представників), присутніх на зборах.

2.14. Річний звіт і баланс не можуть бути затверджені без висновку ревізійної комісії АТ та зовнішнього аудитора, призначеного спостережною радою АТ.

2.15. Рішення загальних зборів акціонерів відображається в протоколі.

2.16. Правління АТ зобов'язано передати органу, який веде реєстр акціонерів, копію протоколу загальних зборів акціонерів, що містить рішення, прийняті на зборах, і додати до протоколу всі документи, підготовлені до загальних зборів акціонерів правлінням АТ, спостережною радою і ревізійною комісією АТ.

3. ПОТОЧНА ЗВІТНІСТЬ АТ ПЕРЕД АКЦІОНЕРАМИ

3.1. Протягом фінансового року в період між загальними зборами акціонерів спостережній раді АТ про фінансово-економічний стан звітують голова правління і голова ревізійної комісії АТ.

3.2. АТ зобов'язане на вимогу акціонерів знайомити їх з щоквартальними балансами, забезпечувати поточною інформацією про ефективність використання інвестицій, фінансовий стан і прибутковість АТ.

3.3. За результатами поточної перевірки діяльності АТ ревізійна комісія АТ вправі вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

3.4. Позачергові збори акціонерів для заслуховування звіту про фінансово-економічний стан АТ можуть бути скликані спостережною радою АТ, а також акціонерами, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками акцій АТ.

4. БУХГАЛТЕРСЬКА І СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ АТ ПЕРЕД ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ І ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ

4.1. АТ зобов'язане надати державним органам інформацію, необхідну для оподаткування і ведення загальнодержавної системи збирання і обробки економічної інформації.

4.2. Річний звіт і відомості з річного звіту АТ після затвердження їх загальними зборами акціонерів подаються головою правління АТ до Державної податкової інспекції і органів державної статистики за місцезнаходженням АТ.

4.3. Відповідальність за своєчасність і якість поданої звітності покладається на голову правління АТ.

4.4. Голова правління шляхом затвердження положень про окремі структурні підрозділи АТ, укладання індивідуальних трудових контрактів з посадовими особами АТ, а також шляхом наказів і розпоряджень покладає на окремі підрозділи чи посадових осіб АТ обов'язки ведення обліку і належного подання звітності.

4.5. Ведення обліку і звітності в АТ здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АТ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА НАЛЕЖНУ ПОСТАНОВКУ ЗВІТНОСТІ

5.1. АТ в особі своїх органів і окремих посадових осіб несе перед акціонерами і відповідними державними органами відповідальність за належну постановку обліку та звітності.

5.2. Інформація, що міститься у звітах, повинна бути достовірною.

5.3. Інформація в публічних звітах не повинна містити комерційної таємниці чи конфіденційних даних про діяльність АТ, розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам АТ.

5.4. Посадові особи АТ, на яких покладено відповідний обов'язок, несуть відповідальність за належну постановку звітності в АТ відповідно до статуту, внутрішніх нормативних актів АТ, індивідуальних трудових контрактів і чинного законодавства України.

Опрос