Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о порядке оформления и регистрации доверенностей акционеров открытого акционерного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.07.2007

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок оформлення та реєстрації довіреностей акціонерів відкритого акціонерного товариства

"_________________________________________"

Порядок складання, видачі та анулювання довіреностей регламентується відповідними нормами чинного законодавства України і цим Положенням.

1. ФОРМА І ЗМІСТ ДОВІРЕНОСТІ

1.1. У довіреності акціонера - фізичної особи (громадянина) повинно бути зазначено:

дані довірителя: прізвище, ім'я та по батькові акціонера, його паспортні дані, адреса місця проживання;

кількість і вид акцій, за якими передаються права;

дані повіреного: прізвище, ім'я та по батькові, його паспортні дані, адреса місця проживання.

1.2. У довіреності акціонера - юридичної особи зазначаються:

найменування і реквізити юридичної особи, в тому числі банківські;

кількість і вид акцій, за якими передаються права;

прізвище, ім'я та по батькові і паспортні дані особи, що призначається представником.

1.3. Довіреність від імені юридичної особи підписується керівником юридичної особи і засвідчується печаткою юридичної особи.

1.4. Відповідно до чинного законодавства довіреності від імені фізичної особи повинні бути посвідчені нотаріусом або іншою особою чи органом, що має право вчинення нотаріальних дій.

2. ПОВІРЕНИЙ

2.1. Повірений - це особа, уповноважена зареєстрованим держателем акцій на здійснення його прав, що випливають з права володіння акціями.

2.2. Довіреність може бути видана іншим акціонерам АТ, їх представникам, особам, що не є акціонерами АТ.

2.3. Для участі у загальних зборах акціонерів довіреність може бути видана на спостережну раду АТ.

2.4. На випадок, коли з будь-якої причини повірений не зможе виконувати функції представника, акціонер може призначати не одного, а кількох повірених у порядку передовіри.

2.5. Повірений акціонера може бути постійним (на весь можливий термін) чи призначеним на певний термін (для виконання якого-небудь доручення), про що вказується в довіреності.

2.6. Акціонер може у будь-який час замінити свого повіреного, довівши це до відома АТ.

3. ОБСЯГ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОВІРЕНОГО

3.1. У довіреності має бути визначено, які саме права акціонер передає своєму представнику.

3.2. Зокрема акціонер може передати своєму представнику права:

право на участь в управлінні АТ:

- брати участь у загальних зборах акціонерів;

- брати участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів;

- висувати кандидатів у виборні органи АТ;

- бути обраним у виборні органи АТ;

- вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів;

- вимагати скликання загальних зборів акціонерів;

- відкликати подані заяви;

- знайомитися з документами АТ;

право на отримання прибутку за цінними паперами АТ:

- на отримання відсотків за облігаціями АТ;

- на отримання дивідендів за акціями;

право розпорядження цінними паперами АТ.

3.3. Юридичні особи користуються правом участі в органах управління АТ, акціями якого вони володіють, виключно в особі своїх представників.

3.4. У випадку, коли акція дістається в спільне володіння кільком особам (наприклад, у спадщину), право участі в органах управління надається за їх розсудом або одному з них, або їх представнику на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

3.5. Право на розпорядження пакетом акцій, яким володіє акціонер, може бути передано в цілому одному повіреному або ж акціонер має право розподілити його серед кількох осіб, вказавши при цьому, якою кількістю акцій має право розпоряджатися кожен з його представників.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОВІРЕНОСТІ

4.1. Термін дії довіреності не може перевищувати трьох років.

4.2. Довіреність, видана на більш тривалий термін, діє протягом трьох років з дня її видачі.

4.3. Довіреність, видана без зазначення терміну дії, зберігає чинність протягом одного року з дня її видачі.

4.4. Довіреність, на якій не зазначено дату її видачі, є недійсною.

5. РЕЄСТРАЦІЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ

5.1. Довіреність повинна бути зареєстрована в АТ.

5.2. Повірений, що діє на підставі зареєстрованої в АТ довіреності, є повноважним представником акціонера.

5.3. Реєстрація та зберігання виданих акціонерами довіреностей організуються у структурному підрозділі АТ (наприклад, у відділі по роботі з цінними паперами).

5.4. Під час реєстрації довіреності їй може надаватися номер, який фіксується в спеціальному журналі і на довіреності у вигляді спеціальної відмітки.

5.5. Довіреності можуть або зберігатися в АТ протягом усього терміну їх дії або ж надаватися повіреним тільки при використанні прав, що випливають з довіреності. Якщо довіреності зберігаються в АТ, їх надання кожного разу при використанні тих чи інших прав, що надаються довіреністю, не потрібно.

5.6. Здійснюючи реєстрацію довіреностей, посадова особа АТ має право:

перевірити правильність видачі та оформлення довіреностей, закінчення терміну їх дії;

у випадку невідповідності встановленим нормам відмовити у реєстрації чи анулювати довіреності.

5.7. АТ вправі не повідомляти акціонера про те, що термін дії виданої йому довіреності закінчився чи що його довіреність визнано недійсною.

6. ПРИПИНЕННЯ ДОВІРЕНОСТІ

6.1. Якщо довіреність визнано недійсною, повірений позбавляється права виконувати покладене на нього доручення. При цьому, якщо акціонер не використовує свої права (особисто чи шляхом оформлення нової довіреності), АТ відповідальності за це не несе.

6.2. Довіреність може бути відкликано як явно - за письмовою заявою акціонера, так і опосередковано (побіжно) - шляхом видачі довіреності іншій особі.

6.3. Особисте використання акціонером своїх прав або видача нової довіреності на іншу особу для використання ним прав, що аналогічні наданим у старій довіреності, означає автоматичне анулювання раніше виданої довіреності.

6.4. При цьому довіритель може не повідомляти раніше призначеного повіреного про анулювання довіреності.

6.5. У випадку, якщо акціонер видав дві чи більше довіреностей, що дають однакові права на одні й ті самі акції, і немає можливості анулювати жодної з них ні по правилах оформлення, ні по строках видачі (видані в один день), повірені повинні домовитися між собою самі. Якщо в результаті повірені не дійдуть взаємної згоди, АТ може визнати ці довіреності недійсними.

6.6. Акціонер-довіритель вправі призупинити дію довіреності на певний час, тобто припинити її дію на цей час, не анулюючи.

Опрос