Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о порядке начисления и выплаты дивидендов в открытом акционерном обществе

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.07.2007

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок нарахування і виплати дивідендів у відкритому акціонерному товаристві

"__________________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акціонер відкритого акціонерного товариства "_____________" (далі - АТ) має право на отримання частини прибутку АТ у вигляді дивіденду.

1.2. Дивіденд - це частина прибутку АТ, що виплачується у вигляді доходу на акцію.

1.3. Дивіденд за простими акціями може сплачуватися тільки в тому випадку, якщо АТ за підсумками діяльності у році, за який має сплачуватися дивіденд, отримало прибуток.

1.4. Пропозиції щодо розподілу прибутку готуються правлінням АТ та підлягають затвердженню на загальних зборах акціонерів АТ згідно з Положенням про розподіл і використання прибутку.

2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРО СПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ

2.1. Періодичність сплати дивідендів визначається у проспекті емісії акцій.

2.2. Рішення про сплату дивідендів приймається загальними зборами акціонерів АТ за поданням правління АТ.

2.3. Прийняття загальними зборами акціонерів АТ рішення про сплату дивіденду означає, що дивіденд АТ оголошений.

2.4. Дивіденди акціонерам сплачуються за підсумками фінансового року (остаточний дивіденд).

2.5. За наявності достатнього прибутку правлінням АТ може бути прийнято рішення про сплату проміжного дивіденду за підсумками кварталу чи півріччя. Скликання загальних зборів акціонерів для його сплати не є обов'язковим.

2.6. Проміжний дивіденд є авансовим платежем, розмір якого враховується при оголошенні остаточного дивіденду. При сплаті остаточного дивіденду його розмір визначається в загальній сумі за рік з урахуванням авансових виплат.

2.7. Дивіденд, що сплачується за підсумками року, затверджується загальними зборами акціонерів, однак його розмір не може бути більшим розміру, запропонованого правлінням АТ за погодженням із спостережною радою АТ. Збори можуть змінити його тільки в бік зменшення.

2.8. Спостережна рада АТ дає рекомендації щодо розміру дивіденду, що сплачується, на підставі аналізу результатів діяльності АТ у звітному році та перспективного плану розвитку АТ.

2.9. Сплата дивідендів за простими акціями не є зобов'язанням АТ перед акціонерами. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення зовсім не сплачувати дивіденд за підсумками того чи іншого періоду навіть за наявності достатнього прибутку.

3. ПРОЦЕДУРА СПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

3.1. Правління на підставі рішення загальних зборів акціонерів оголошує розмір дивіденду і дату початку його сплати акціонерам, а також дату проведення дивідендного перепису.

3.2. Дата початку сплати дивіденду - це дата, починаючи з якої акціонери можуть отримувати гроші способом, який передбачено проспектом емісії акцій або рішенням правління АТ.

3.3. Дата проведення дивідендного перепису - це дата, за станом на яку визначається перелік акціонерів, що мають право на отримання дивіденду.

3.4. Дивіденд сплачується за акціями, придбаними не пізніше як за 30 днів до офіційно оголошеної дати його сплати.

3.5. Право на отримання дивідендів мають ті акціонери, які зазначені в реєстрі акціонерів на дату проведення дивідендного перепису.

3.6. Незалежно від того, скільки днів (але не менш як 30 днів) акціонери є власниками акцій, вони отримують дивіденд у повному розмірі.

3.7. Правління дає в засобах масової інформації оголошення про сплату дивідендів із зазначенням розміру і дат сплати та дивідендного перепису.

3.8. Правління проводить дивідендний перепис на підставі відомостей реєстру акціонерів АТ.

3.9. До дивідендної відомості включаються лише ті акціонери, перехід права власності на акції яких проведено за реєстром акціонерів на дату перепису.

3.10. Спори з питань включення до дивідендної відомості акціонерів, що надали реєстратору відповідні документи в період проведення дивідендного перепису, вирішуються спостережною радою АТ.

3.11. Дивіденди сплачуються з оголошеної дати на підставі підготовлених відомостей з урахуванням податку на прибуток за дивідендами. До початку сплати дивідендів на розрахунковому рахунку АТ повинна бути необхідна сума грошових коштів.

3.12. Акціонерам - фізичним особам дивіденди сплачуються способом, що визначений у проспекті емісії акцій або спеціальним рішенням правління АТ: перерахування їх на рахунки акціонерів у банках, видача готівкою через касу АТ, перерахування поштовим переказом.

3.13. Акціонери можуть вимагати внесення змін до статуту, які визначають порядок сплати дивідендів в АТ або прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів.

3.14. Розмір дивіденду оголошується у відсотках на одну акцію.

3.15. Дивіденд оголошується у повному розмірі без врахування податків, що стягуються з акціонерів.

3.16. Якщо сплата дивідендів пов'язана з додатковими витратами, наприклад зі сплатою відсотків Ощадбанку за перерахування дивідендів акціонерам, то такі витрати здійснюються за рахунок АТ.

3.17. Якщо за підсумками кварталу чи півріччя АТ отримувало прибуток і сплачувало проміжний дивіденд акціонерам, а за підсумками року отримало збиток чи прибуток, недостатній для сплати дивіденду у розмірі, який вже реально отриманий акціонерами, загальні збори акціонерів АТ можуть прийняти рішення про зарахування надмірно сплаченого дивіденду в рахунок виплат дивідендів, які мають відбутися в наступні роки.

3.18. Дивіденд нараховується на акції, що знаходяться в обігу, тобто в акціонерів.

3.19. На акції, що викуплені АТ в акціонерів за рахунок власних коштів і знаходяться на балансі АТ, а також на акції, що були емітовані АТ з метою збільшення статутного фонду, але не продані, дивіденд не нараховується.

3.20. Дивіденд на не повністю оплачені акції не нараховується.

3.21. Розмір дивіденду, що сплачується за привілейованими акціями, фіксується в проспекті емісії при їх випуску. Він визначається у відсотках до номінальної вартості акцій і сплачується власникам привілейованих акцій в безумовному порядку.

3.22. Дивіденд сплачується акціонерам за вирахуванням прибуткового податку. Розмір податку, що стягується, визначається чинним законодавством України.

3.23. При сплаті дивідендів відомості про здійснені виплати і розміри стягненого податку передаються податковим органам за місцезнаходженням АТ. Потім вони передаються до податкової інспекції за місцем проживання акціонера.

Опрос