Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о распределении и использовании прибыли открытого акционерного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.07.2007

ПОЛОЖЕННЯ
про розподіл та використання прибутку відкритого акціонерного товариства

"________________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Прибуток відкритого акціонерного товариства "________________________" (далі - АТ) утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

1.2. З балансового прибутку АТ сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

1.3. Порядок визначення балансового прибутку АТ встановлено чинним законодавством.

1.4. Чистий прибуток, одержаний після зазначених у п. 1.2 розрахунків та інших обов'язкових виплат, залишається в повному розпорядженні АТ і підлягає розподілу відповідно до цього Положення.

1.5. За рішенням загальних зборів акціонерів прибуток АТ після сплати податків та здійснення інших обов'язкових відрахувань і сплат (тобто чистий прибуток) може бути направлено:

на сплату дивідендів (розподіл серед акціонерів);

на розвиток виробництва та створення і поповнення фондів АТ;

на соціальні програми і преміювання працівників АТ.

2. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ РІШЕННЯ ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

2.1. Правління АТ зобов'язано протягом 30 календарних днів після закінчення фінансового року скласти річний баланс і звіт про стан справ у АТ за минулий рік і надати їх аудитору і ревізійній комісії АТ.

2.2. Ревізійна комісія АТ і аудитор здійснюють незалежно один від одного перевірку річного балансу і звіту про стан справ на предмет їх відповідності чинному законодавству, правилам ведення бухгалтерського обліку і звітності, а також установчим документам АТ і готують відповідні висновки. При цьому ревізійна комісія АТ подає висновок спостережній раді АТ, а аудитор - правлінню АТ не пізніше як через 60 календарних днів після закінчення звітного року.

2.3. Ревізійна комісія АТ має право залучати до своєї роботи незалежного аудитора. Договір з визначеним ревізійною комісією АТ аудитором укладає голова правління АТ. Витрати на незалежну аудиторську перевірку несе АТ.

2.4. Правління зобов'язано одночасно з річним балансом підготувати пропозиції щодо розподілу балансового прибутку, зокрема про:

розмір балансового прибутку;

розподіл частини прибутку між акціонерами;

відрахування до резервного фонду і фондів, передбачених законодавством чи створених за рішенням загальних зборів акціонерів.

2.5. Правління зобов'язано негайно після отримання висновків від ревізійної комісії АТ і аудитора надати річний баланс, звіт про стан справ, пропозицію щодо розподілу прибутку і висновки ревізійної комісії АТ і аудитора спостережній раді АТ.

2.6. Спостережна рада АТ перевіряє всі надані їй правлінням АТ і ревізійною комісією АТ документи (у разі необхідності - за участю членів ревізійної комісії АТ і аудитора). Кожний член спостережної ради АТ має право на отримання документів і ознайомлення з ними.

2.7. Спостережна рада АТ складає письмовий звіт про перевірку річного балансу, звіту про стан справ і пропозиції щодо розподілу прибутку. У звіті спостережна рада АТ повинна вказати на наявність чи відсутність заперечень щодо наданих правлінням АТ документів.

2.8. Звіт спостережної ради АТ має бути підготовлено протягом 15 днів від моменту отримання документів від правління АТ, але не пізніше 90 днів від дня закінчення звітного року.

3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

3.1. Правління АТ скликає загальні збори акціонерів для заслуховування і затвердження річного балансу і звіту про стан справ, а також прийняття рішення про розподіл балансового прибутку. Загальні збори акціонерів мають відбутися не пізніше як через 120 днів від дня закінчення звітного року.

3.2. Правління АТ зобов'язано надати акціонерам змогу ознайомитися до загальних зборів акціонерів з річним балансом, звітом про стан справ, доповіддю спостережної ради АТ і пропозицією щодо розподілу прибутку, а також на вимогу акціонерів видати їм копії документів.

3.3. Загальні збори акціонерів затверджують річний баланс. Правління АТ і спостережна рада АТ повинні дати пояснення щодо річного балансу.

3.4. Загальні збори акціонерів після заслуховування доповіді правління АТ приймають остаточне рішення щодо розподілу балансового прибутку, визначеного затвердженим річним балансом.

3.5. У рішенні відображаються:

балансовий прибуток;

частина прибутку, що виплачується акціонерам у вигляді дивідендів;

суми прибутку, що відраховуються до резервного й інших фондів, передбачених законодавством чи утворених за рішенням загальних зборів акціонерів;

нерозподілений залишок прибутку.

3.6. Рішення загальних зборів акціонерів відображається в протоколі. До нього додається перелік учасників загальних зборів акціонерів, повідомлення про скликання зборів і протокол мандатної комісії.

3.7. Правління зобов'язано передати органу, що веде реєстр акціонерів, копію протоколу загальних зборів акціонерів, що містить рішення, прийняті на зборах, і додати до протоколу всі документи, підготовлені до загальних зборів акціонерів правлінням АТ, спостережною радою АТ і ревізійною комісією АТ.

Опрос