Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств открытого акционерного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.07.2007

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення, реорганізації і ліквідації філій та представництв відкритого акціонерного товариства

"____________________________________" 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Філії та представництва відкритого акціонерного товариства "___________________" (далі - АТ) створюються з метою виконання ними господарських або представницьких функцій за межами місцезнаходження АТ.

1.2. Філія - відокремлений підрозділ АТ, який не має статусу юридичної особи і здійснює поза місцезнаходженням АТ частину його основних господарських функцій.

1.3. Представництво - відокремлений підрозділ АТ, який не має статусу юридичної особи і здійснює поза місцезнаходженням АТ юридичні дії по представництву й захисту інтересів АТ.

1.4. Державна реєстрація філії (представництва) не проводиться, при цьому вносяться відповідні відомості в реєстраційну картку АТ.

1.5. Легалізація діяльності філії (представництва) АТ за місцем їх знаходження здійснюється шляхом повідомлення в порядку, встановленому чинним законодавством.

1.6. Філії (представництва) діють на підставі і в межах, встановлених положеннями про них, які затверджуються загальними зборами акціонерів АТ.

1.7. Філії (представництва) діють від імені АТ на підставі довіреності, яка видається головою правління АТ.

1.8. Філії (представництва) можуть мати поточні рахунки в банківських установах, відокремлене майно, яке обліковується на окремому балансі.

1.9. Філії (представництва) АТ несуть повну і необмежену відповідальність за зобов'язаннями АТ. АТ несе повну і необмежену відповідальність за зобов'язаннями філій (представництв).

2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ФІЛІЙ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВ

2.1. Ініціатива створення філії (представництва) АТ може виходити від посадової особи АТ - керівника відповідного підрозділу, голови правління АТ або голови спостережної ради АТ.

2.2. Ініціатор організує підготовку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) необхідності створення філії (представництва), розробку проекту положення про створюваний відокремлений підрозділ і подає спостережній раді АТ підготовлені матеріали одночасно з клопотанням про створення філії (представництва).

2.3. До складу матеріалів, що подаються, повинні входити обгрунтовані пропозиції щодо виділення майна для філії (представництва), відкриття поточного рахунку, видачі керівнику філії (представництва) довіреності на право здійснення юридичних дій від імені АТ з певним обсягом повноважень.

2.4. Спостережна рада АТ розглядає подані матеріали і у випадку позитивного рішення включає до порядку денного наступних загальних зборів акціонерів питання про створення філії (представництва) та дає по ньому свій висновок.

2.5. У випадку, коли спостережна рада АТ прийняла рішення про недоцільність створення філії (представництва), питання про створення може бути внесено на розгляд загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% акцій АТ.

2.6. Загальні збори акціонерів приймають рішення про створення філії (представництва) З/4 голосів присутні на зборах акціонерів або їх уповноважених представників (по числу належних їм акцій) і затверджують положення про цей структурний підрозділ АТ.

2.7. На підставі прийнятого загальними зборами акціонерів рішення положення про філію (представництво) може затверджувати голова правління АТ.

3. КЕРІВНИК ФІЛІЇ, ПРЕДСТАВНИЦТВА

3.1. Голова правління АТ призначає керівника філії (представництва), укладає з ним контракт та видає довіреність на право здійснення юридичних дій від імені АТ.

3.2. У контракті визначаються строк повноважень (не більше 2 років) керівника філії (представництва), його права і обов'язки, відповідальність, умови оплати його праці і преміювання за підсумками господарської діяльності (відповідно до умов, затверджених загальними зборами акціонерів).

3.3. У довіреності визначаються межі оперативного управління майном філії (представництва), а також обсяг повноважень керівника філії (представництва) щодо здійснення від імені АТ угод і інших юридичних дій.

3.4. Керівник філії (представництва) зобов'язаний надавати довіреність для ознайомлення під час вступу в договірні відносини з третіми особами.

3.5. Угоди, які було укладено керівником філії (представництва) з перевищенням меж компетенції, встановленої довіреністю, визнаються недійсними з моменту їх укладення згідно з чинним законодавством.

3.6. До керівника філії (представництва), який несумлінно виконує свої обов'язки та перешкоджає своїми діями виконанню основних завдань АТ, АТ може застосувати заходи впливу згідно з чинним законодавством і статутом АТ, а також стягнути кошти за заподіяну АТ шкоду.

4. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ ФІЛІЙ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВ

4.1. Реорганізація філій (представництв) здійснюється у випадках, якщо їх функціонування в існуючому вигляді стало для АТ неефективним.

4.2. Реорганізація філії (представництва) може здійснюватися у вигляді злиття, виділення, поділу, приєднання філій (представництв) до інших відокремлених підрозділів АТ, а також створення на базі філії (представництва) дочірнього підприємства.

4.3. Ліквідація філій (представництв) здійснюється у випадках, якщо їх функціонування стало для АТ недоцільним.

4.4. Реорганізація і ліквідація філій (представництв) здійснюються в порядку, передбаченому розділом 2 цього Положення.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Питання створення, реорганізації і ліквідації філій (представництв), не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до статуту АТ, інших внутрішніх нормативних актів АТ і чинного законодавства України.

Опрос