Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о фондах открытого акционерного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.07.2007

ПОЛОЖЕННЯ
про фонди відкритого акціонерного товариства

"__________________________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає види фондів, утворюваних у відкритому акціонерному товаристві "______________" (далі - АТ), джерела їх утворення і напрями витрачання, компетенцію органів управління АТ із зазначених питань, а також порядок контролю за правильністю і ефективністю витрачання коштів фондів АТ.

1.2. АТ утворює такі фонди:

резервний фонд;

фонд прибутку, що розподіляється (фонд дивідендів);

фонд виробничого розвитку;

фонд розвитку персоналу;

фонд соціального забезпечення;

фонд участі персоналу в прибутках АТ.

1.3. За рішенням загальних зборів акціонерів в АТ можуть утворюватися й інші фонди. У разі прийняття такого рішення до цього Положення вносяться відповідні зміни.

1.4. Фонди АТ формуються за рахунок і в межах прибутку, що залишається у розпорядженні АТ.

2. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

2.1. Розмір резервного фонду АТ визначається при його заснуванні відсоткове до статутного фонду АТ.

2.2. Формування резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань не менш як 5 відсотків чистого прибутку АТ до досягнення ним розміру, передбаченого статутом АТ.

2.3. При повному чи частковому використанні коштів резервного фонду він повинен бути сформований знову або поповнений шляхом наступних щорічних відрахувань з прибутку АТ до досягнення ним розміру, визначеного статутом.

2.4. Кошти резервного фонду АТ спрямовуються на:

покриття непередбачених збитків;

виплату дивідендів за привілейованими акціями і відсотків за облігаціями за відсутності чи недостатності в АТ інших коштів для цих цілей;

покриття балансового збитку за звітний рік.

3. ФОНД ПРИБУТКУ, ЩО РОЗПОДІЛЯЄТЬСЯ (ФОНД ДИВІДЕНДІВ)

3.1. Абсолютний розмір і частка прибутку, що спрямовується на формування фонду, визначаються рішенням загальних зборів акціонерів за поданням правління, погодженим із спостережною радою АТ.

3.2. За рахунок коштів фонду нараховуються і виплачуються дивіденди акціонерам АТ відповідно до Положення про порядок нарахування і виплати дивідендів у відкритому акціонерному товаристві.

4. ФОНД ВИРОБНИЧОГО РОЗВИТКУ

4.1. Фонд виробничого розвитку формується після формування резервного фонду і фонду прибутку, що розподіляється (фонду дивідендів).

4.2. Використання коштів фонду виробничого розвитку повинно забезпечити конкурентоспроможність продукції, що виробляється АТ, надійну перспективу виробничо-господарського розвитку АТ, ефективність капіталовкладень та, як наслідок, зростання прибутковості АТ і підвищення котирування його акцій.

4.3. Кошти фонду виробничого розвитку спрямовуються на:

технічне переозброєння, реконструкцію і розширення діючих виробництв та освоєння нових;

підготовку і освоєння нової і модернізованої продукції (робіт, послуг), виготовлення дослідних зразків та освоєння прогресивних технологічних процесів;

проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт, придбання устаткування, приладів та інших товарно-матеріальних цінностей для цих робіт;

компенсацію підвищених витрат на виробництво нової продукції (робіт, послуг) у період її освоєння;

природоохоронні заходи;

будівництво чи придбання в інших юридичних і фізичних осіб будівель, споруд чи іншого майна виробничо-технічного призначення.

4.4. Правління АТ у процесі використання коштів фонду може визначити й інші напрями витрачання коштів відповідно до їх цільового призначення.

5. ФОНД РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

5.1. Фонд розвитку персоналу утворюється після формування фондів, зазначених у пп. 2, З, 4 цього Положення.

5.2. Використання коштів фонду повинно забезпечити заінтересованість персоналу АТ у належному виконанні ним своїх обов'язків в АТ, підвищення кваліфікації персоналу, а також реалізацію прав співробітників АТ на гарантії та пільги, що встановлені чинним законодавством чи додатково передбачені внутрішніми нормативними актами АТ, а також колективним й індивідуальними трудовими контрактами.

5.3. Фонд має своїм цільовим призначенням фінансування заходів, передбачених Програмою розвитку персоналу і колективним договором, що укладається в АТ.

6. ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Фонд соціального забезпечення утворюється після формування фондів, зазначених у пп. 2, 3, 4 цього Положення.

6.2. Умови і порядок утворення і використання коштів фонду встановлюються в колективному договорі, що укладається в АТ.

6.3. Кошти фонду спрямовуються на:

додаткові, понад передбачені чинним законодавством, виплати працівникам АТ при їх тимчасовій непрацездатності;

заходи, пов'язані із забезпеченням гарантованої зайнятості персоналу;

додаткові виплати працівникам АТ у випадку заподіяння шкоди здоров'ю при виконанні ними своїх трудових обов'язків. У випадку смерті працівника у зв'язку з трудовим каліцтвом додаткові виплати можуть здійснюватися неповнолітнім дітям загиблого, а також особам, що були на його утриманні;

оплату путівок працівникам із шкідливими (тяжкими) умовами праці чи напруженим режимом робочого часу в санаторії, профілакторії, пансіонати та інші оздоровчі заклади, а також членам сімей цих працівників;

страхування життя і здоров'я персоналу АТ, крім передбачених чинним законодавством випадків обов'язкового страхування життя і здоров'я окремих категорій працівників.

6.4. Правління АТ може визначати інші напрями витрачання коштів фонду соціального забезпечення за погодженням з органом, що представляє інтереси трудового колективу АТ.

7. ФОНД УЧАСТІ ПЕРСОНАЛУ В ПРИБУТКАХ АТ

Фонд участі персоналу в прибутках АТ утворюється після формування фондів, зазначених у пп. 2, 3, 4 цього Положення, і використовується для преміювання та інших видів матеріального заохочення персоналу за підсумками господарської діяльності АТ за рік.

8. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДІВ

8.1. Пропозиції щодо утворення і напрямів витрачання коштів фондів АТ готує та надає одночасно із річним звітом і балансом спостережній раді від імені правління голова правління АТ виходячи з поточних і перспективних планів виробничого і соціального розвитку АТ, укладеного колективного договору, затвердженої програми розвитку персоналу та ін.

8.2. Доповідь голови правління спостережній раді з питання утворення і витрачання коштів фондів і резервів АТ повинна містити бізнес-план, техніко-економічне обгрунтування витрачання коштів, різноманітну аналітичну інформацію, експертні висновки, що підтверджують напрями витрачання прибутку АТ.

8.3. Спостережна рада розглядає подані пропозиції і приймає відповідні рекомендації одночасно з розглядом річного звіту і балансу АТ.

8.4. Рекомендації спостережної ради мають містити:

найменування фондів, що утворюються;

їх розмір, що визначається відсотково до прибутку, отриманого АТ у звітному році;

напрями витрачання коштів фондів.

8.5. Пропозиції правління разом з рекомендаціями спостережної ради АТ щодо формування і витрачання фондів АТ виносяться на розгляд річних загальних зборів акціонерів, які приймають відповідне рішення.

8.6. Правління АТ на підставі рішення загальних зборів акціонерів здійснює розпорядження коштами фондів у межах своїх повноважень.

8.7. Кошти кожного фонду можуть витрачатися виключно за цільовим призначенням.

8.8. Тимчасово вільні кошти одного фонду можуть бути використані для фінансування заходів, запланованих щодо іншого фонду, за умови, що буде своєчасно забезпечено відшкодування тимчасово запозичених коштів.

8.9. Рішення про тимчасове запозичення коштів фондів приймається правлінням АТ.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИТРАЧАННЯМ КОШТІВ ФОНДІВ АТ

9.1. Контроль за використанням коштів фондів АТ здійснює в межах своїх повноважень ревізійна комісія АТ.

9.2. Голова правління АТ на вимогу спостережної ради і ревізійної комісії зобов'язаний негайно надати повну інформацію про використання коштів фондів АТ на поточний момент.

9.3. У річному звіті на загальних зборах акціонерів в обов'язковому порядку повинні міститися дані про витрачання коштів фондів АТ за звітний фінансовий рік.

9.4. Затвердження на загальних зборах акціонерів річного звіту і балансу АТ означає схвалення акціонерами напрямів витрачання коштів фондів АТ у звітному році.

Опрос