Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о порядке увеличения (уменьшения) уставного фонда открытого акционерного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.07.2007

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок збільшення (зменшення) статутного фонду відкритого акціонерного товариства

"______________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статутний фонд відкритого акціонерного товариства "___________" (далі - АТ) є власністю АТ.

1.2. Розмір статутного фонду АТ оголошується при заснуванні АТ.

1.3. Статутний фонд АТ формується під час створення АТ за рахунок оплати акцій засновниками та особами, що придбали акції за підпискою, і дорівнює сумі номінальної вартості всіх акцій, випущених АТ.

1.4. Розмір статутного фонду АТ виражається в національній валюті України (для АТ з участю іноземного капіталу - в національній валюті України і доларах США).

1.5. Рішення про зміну розміру статутного фонду АТ є компетенцією:

загальних зборів акціонерів, якщо статутний фонд АТ збільшується (зменшується) більш як на 1/3 (рішення з питань зміни розміру статутного фонду АТ приймається 3/4 голосів акціонерів АТ, які беруть участь особисто або через своїх повноважних представників у загальних зборах акціонерів);

правління АТ, якщо статутний фонд збільшується (зменшується) не більш як на 1/3 (рішення правління АТ приймається згідно з процедурою, встановленою Положенням про правління АТ).

1.6. Рішення загальних зборів акціонерів або правління АТ з питань зміни розміру статутного фонду АТ має містити вказівку на мотиви зміни розміру статутного фонду АТ, визначати спосіб його збільшення (зменшення).

1.7. При збільшенні статутного фонду АТ шляхом додаткової емісії акцій орган АТ, який прийняв таке рішення, має затвердити проспект емісії або інформацію про випуск цінних паперів (у випадку закритого розміщення акцій), а також визначити порядок і строки проведення заходів, пов'язаних з випуском акцій.

1.8. Рішення про зміну розміру статутного фонду АТ означає внесення відповідних змін до статуту АТ.

1.9. Про зміну статутного фонду АТ зобов'язано у визначений чинним законодавством строк після прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів або правлінням АТ повідомити орган, який здійснив державну реєстрацію АТ, для внесення відповідних змін до державного реєстру, а також податкову інспекцію за місцем свого знаходження.

1.10. Статутний фонд вважається зміненим тільки після внесення змін до державного реєстру.

2. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ АТ

2.1. АТ може приймати рішення про збільшення статутного фонду АТ у зв'язку з:

збільшенням майна;

індексацією основних фондів;

наявністю емісійного доходу (різниці між фактичною ціною продажу акцій і їх номінальною вартістю);

необхідністю залучення додаткових інвестицій тощо.

2.2. Збільшення статутного фонду АТ може здійснюватися шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом додаткового випуску акцій.

2.3. Індексація основних фондів АТ не приводить до обов'язкового збільшення розміру його статутного фонду. Таке рішення приймається АТ на свій розсуд у встановленому законодавством та цим Положенням порядку.

2.4. Акції, випущені в рахунок збільшення статутного фонду АТ на розмір індексації вартості основних фондів, розподіляються між акціонерами пропорційно кількості їх акцій, зафіксованій у реєстрі акціонерів на момент проведення загальних зборів акціонерів, які приймають рішення про зміну розміру статутного фонду АТ.

2.5. При цьому АТ здійснює реєстрацію випуску акцій нової номінальної вартості чи чергового випуску відповідно до чинного законодавства у Міністерстві фінансів України або його територіальних органах за місцем свого знаходження.

2.6. Збільшення номінальної вартості акцій є підставою для вилучення з обігу акцій або

сертифікатів акцій і заміни їх у акціонерів на нові акції або сертифікати, а також для внесення відповідних змін до реєстру акціонерів.

3. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ АТ

3.1. Розмір статутного фонду АТ може бути зменшений, зокрема у випадках:

якщо активи АТ стають менше розміру статутного фонду АТ;

якщо частину раніше випущених акцій визнано у встановленому порядку недійсними.

3.2. Статутний фонд АТ може бути зменшений також з метою виплати акціонерам вільних коштів АТ.

3.3. Зменшення статутного фонду АТ може здійснюватися шляхом анулювання частини акцій або зниження номінальної вартості акцій.

3.4. При цьому про зміну статутного фонду АТ повідомляє Міністерство фінансів України або його територіальні органи за місцем свого знаходження відповідно для анулювання частини зареєстрованих акцій або для реєстрації випуску акцій зі зменшеним розміром номінальної вартості і анулювання попередніх випусків акцій.

3.5. Зменшення статутного фонду АТ шляхом зниження номінальної вартості акцій тягне за собою для АТ наслідки, передбачені п.2.7 цього Положення.

3.6. У разі зменшення статутного фонду АТ необхідно насамперед анулювати акції, що знаходяться на балансі АТ.

3.7. Не допускається зменшення статутного фонду АТ нижче мінімального розміру, встановленого законодавством. У такому випадку АТ підлягає ліквідації.

3.8. Про намір зменшити статутний фонд АТ потрібно попередньо повідомити кредиторів шляхом відповідної публікації в пресі.

3.9. Відомі АТ кредитори повідомляються персонально.

3.10. У разі зменшення статутного фонду АТ кредитори мають право вимагати від АТ додаткових гарантій, пов'язаних із виконанням АТ своїх зобов'язань.

3.11. АТ не може зменшити статутний фонд АТ без згоди кредиторів або задоволення їх вимог.

3.12. Виплати акціонерам за рахунок статутного фонду АТ є можливими тільки після державної реєстрації зменшеного статутного фонду АТ.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ І ПОСАДОВИХ ОСІБ АТ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗМІНОЮ ЙОГО СТАТУТНОГО ФОНДУ

4.1. Спостережна рада АТ розглядає, а загальні збори акціонерів затверджують проекти рішень, подані правлінням АТ і спостережною радою АТ, про зміну розміру статутного фонду АТ (крім зміни розміру статутного фонду АТ не більш як на 1/3).

4.2. У випадку, якщо питання про зміну статутного фонду АТ включається до порядку денного загальних зборів акціонерів з ініціативи ревізійної комісії АТ або акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, пропозиції загальним зборам акціонерів подаються відповідним ініціатором.

4.3. У цьому випадку спостережна рада АТ подає загальним зборам акціонерів свій умотивований висновок про доцільність зміни розміру статутного фонду АТ.

4.4. Виконання дій, передбачених цим Положенням, організує й контролює голова правління АТ або за його наказом (розпорядженням) інші посадові особи АТ.

Опрос