Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.07.2007

ПОЛОЖЕННЯ
про ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства

"________________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ревізійна комісія відкритого акціонерного товариства "_______________" (далі - АТ) є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ.

1.2. Ревізійна комісія АТ здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації АТ, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

1.3. Ревізійна комісія АТ проводить службові розслідування за рішенням загальних зборів акціонерів або спостережної ради АТ.

1.4. У своїй діяльності ревізійна комісія АТ керується чинним законодавством України, статутом АТ, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

1.5. Розміри та порядок отримання членами ревізійної комісії АТ винагороди встановлюються загальними зборами акціонерів.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АТ

2.1. Ревізійна комісія АТ обирається загальними зборами акціонерів у кількості ______ осіб строком на ______ роки з числа акціонерів, що не є членами спостережної ради, правління АТ і не посідають інших керівних посад в АТ.

2.2. На випадок неможливості виконання членами ревізійної комісії АТ своїх обов'язків загальними зборами акціонерів обираються два кандидати в члени ревізійної комісії АТ.

2.3. У випадку неможливості виконання членом ревізійної комісії АТ з будь-яких причин своїх обов'язків його обов'язки виконує один із кандидатів, який кооптується до складу ревізійної комісії АТ рішенням спостережної ради АТ без наступного його затвердження у складі ревізійної комісії АТ загальними зборами акціонерів. Строк повноважень такого кандидата закінчується разом зі строком повноважень діючого складу ревізійної комісії АТ.

2.4. Член ревізійної комісії АТ не може бути одночасно членом правління або спостережної ради АТ.

2.5. Акціонер, який виконував обов'язки члена спостережної ради АТ або правління АТ, може бути обраний членом ревізійної комісії АТ не раніше як через 2 роки після припинення його повноважень у правлінні АТ чи спостережній раді АТ.

2.6. Член ревізійної комісії АТ може обиратися до ревізійної комісії АТ не більш як на два строки підряд.

2.7. Акціонери, що мають не менш як 10% голосів на загальних зборах акціонерів, можуть обрати додатково одного члена ревізійної комісії АТ. У цьому випадку вони втрачають право обирати інших членів ревізійної комісії АТ.

2.8. Член ревізійної комісії АТ може бути відкликаний до закінчення строка повноважень ревізійної комісії АТ за наявності достатніх для цього підстав. Рішення про дострокове відкликання члена ревізійної комісії АТ приймають загальні збори акціонерів.

3. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АТ

3.1. Ревізійна комісія АТ відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність правління АТ, дотримання ним вимог статуту АТ та внутрішніх нормативних актів, зокрема:

виконання встановлених загальними зборами акціонерів планів та основних напрямів діяльності АТ;

виконання рішень правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодавству і статуту АТ;

виконання рішень щодо усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією;

стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій;

дотримання порядку оплати акцій акціонерами, передбаченого установчими документами;

вжиття правлінням АТ заходів щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разі їх наявності - вжиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців;

правильність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, а також правильність розрахунків з банківськими установами;

правильність визначення розміру статутного фонду АТ і кількості акцій, що випускаються, рух статутного фонду АТ;

використання коштів резервного та інших фондів АТ, що формуються за рахунок прибутку;

сплату акціонерами встановлених відсотків за несвоєчасну оплату акцій, що ними купуються;

стан каси і майна АТ.

3.2. Члени ревізійної комісії АТ зобов'язані:

проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність АТ, який надається правлінням АТ, а також каси та майна;

розглядати кошториси витрат та плани АТ;

здійснювати ревізію бухгалтерських документів;

готувати висновки по річних звітах та балансах, без яких загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс;

вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань посадових осіб АТ;

повідомляти загальні збори акціонерів, а в період між ними - спостережну раду АТ про всі виявлені в ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб АТ.

3.3. Члени ревізійної комісії АТ мають право:

вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань;

вимагати особистих пояснень посадових осіб АТ;

брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях правління АТ та спостережної ради АТ;

проводити службові розслідування;

вносити на розгляд загальних зборів акціонерів або спостережної ради АТ питання стосовно діяльності посадових осіб АТ;

вимагати залучення до участі в перевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників апарату АТ;

отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановлених загальними зборами акціонерів.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АТ

4.1. Ревізійна комісія АТ проводить чергові та позачергові перевірки.

4.2. Чергові перевірки ревізійна комісія АТ проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновку по річному звіту та балансу. Чергові перевірки проводяться без спеціального рішення органів управління АТ.

4.3. Позачергові перевірки ревізійна комісія АТ проводить:

за рішенням загальних зборів акціонерів;

за рішенням спостережної ради АТ;

за власною ініціативою;

на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10% голосів.

4.4. Голова правління АТ чи його заступник можуть звернутися до спостережної ради АТ із заявою про проведення позачергової перевірки.

4.5. Ревізійна комісія АТ може здійснювати службові розслідування на підставах, зазначень у пп.4.3, 4.4 цього Положення. Розслідування проводяться по окремих фактах порушень встановленого порядку діяльності апарату АТ, а також по фактах зловживань окремих посадових осіб АТ, що стали відомі.

4.6. Підставами для проведення розслідування можуть бути:

заяви чи повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб;

офіційні повідомлення органів влади та управління, їх представників;

заяви окремих громадян;

заяви співробітників апарату управління АТ;

особисті зізнання посадових осіб АТ;

повідомлення, опубліковані в засобах масової інформації;

офіційні заяви акціонерів АТ на загальних зборах акціонерів, а також заяви, надіслані до спостережної ради АТ;

факти, виявлені під час проведення перевірок членами ревізійної комісії АТ.

4.7. Розслідування повинно бути розпочато не пізніше 3 днів після появи підстав для його проведення і закінчено не пізніше 2 тижнів після його початку.

4.8. Матеріали службових розслідувань з висновком, підписаним членами ревізійної комісії АТ, що проводили розслідування, передаються до спостережної ради АТ не пізніше 3 днів після закінчення розслідування.

4.9. Ревізійна комісія АТ проводить засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

4.10. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам ревізійної комісії АТ не пізніше як за 7 днів до дати засідання під розписку, крім випадків, коли дату проведення наступного засідання було визначено на минулому засіданні.

4.11. Якщо член ревізійної комісії АТ з будь-яких причин не може взяти участь у засіданні, він може передати свої повноваження для участі в засіданні іншому члену комісії, видавши належним чином оформлену довіреність. Передача одному члену ревізійної комісії АТ більше однієї довіреності не допускається.

4.12. Не допускається видача довіреності для участі в засіданні ревізійної комісії АТ особам, які не є членами чи кандидатами в члени ревізійної комісії АТ.

4.13. Ревізійна комісія АТ для проведення організаційної та підготовчої роботи обирає секретаря з числа членів комісії.

4.14. Ревізійна комісія АТ є правочинною приймати рішення, якщо на засіданні присутні всі члени ревізійної комісії АТ чи їх представники з належним чином оформленими довіреностями.

4.15. На засіданні ревізійної комісії АТ головують усі члени комісії по черзі за алфавітним переліком, крім секретаря.

4.16. Ревізійна комісія АТ на своїх засіданнях розглядає та вирішує питання щодо:

затвердження висновків по проведених перевірках;

матеріалів, що дають підстави для проведення службових розслідувань;

проведення службових розслідувань по конкретних фактах;

затвердження висновків по матеріалах службових розслідувань;

додержання статуту АТ та інших документів внутрішньої процедури АТ;

контрольно-ревізійної діяльності.

4.17. Кожний член ревізійної комісії АТ має під час голосування один голос.

4.18. Усі рішення ревізійної комісії АТ приймаються простою більшістю голосів.

4.19. Секретар ревізійної комісії АТ веде книгу протоколів, до якої записуються всі рішення комісії.

4.20. Протокол засідання ревізійної комісії АТ підписується членом ревізійної комісії АТ, який головував на засіданні, та секретарем.

4.21. Члени ревізійної комісії АТ, не згодні з рішенням ревізійної комісії АТ, вправі виразити окрему думку, що вноситься до протоколу та доводиться до відома спостережної ради АТ та загальних зборів акціонерів.

4.22. Книга протоколів або завірені витяги з неї повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення спостережній раді АТ, загальним зборам акціонерів та акціонерам АТ у порядку, визначеному Положенням про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією в АТ.

4.23. Ревізійна комісія після перевірки річного звіту та балансу передає один примірник затвердженого висновку по них правлінню АТ, яке вносить його зі своїми поясненнями на розгляд загальних зборів акціонерів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АТ

5.1. Члени ревізійної комісії АТ несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею.

5.2. Член ревізійної комісії АТ у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України і положень внутрішніх нормативних актів АТ.

Опрос